:

Vem utfärdar e101 intyg?

Innehållsförteckning:

 1. Vem utfärdar e101 intyg?
 2. Vad är en A1 blankett?
 3. Kan man jobba i två länder samtidigt?
 4. Kan man vara socialförsäkrad i två länder?
 5. När krävs A1-intyg?
 6. Hur lång tid tar det att få ett A1-intyg?
 7. När krävs A1 intyg?
 8. Hur lång tid tar det att få ett A1 intyg?
 9. Kan man jobba utomlands och betala skatt i Sverige?
 10. Hur lång tid tar det att ta A1 kort?
 11. Hur får man A1 kort?
 12. Vad behöver man göra för att ta A1 kort?
 13. När får man ta A1 kort?
 14. Måste man betala skatt i två länder?
 15. Vad är 183 dagars regeln?

Vem utfärdar e101 intyg?

 • visar vilket lands socialförsäkringslagstiftning intygsinnehavaren omfattas av
 • visar till vilket land socialförsäkringsavgifterna ska betalas
 • gäller endast EU/EES-länder och Schweiz
 • är ett standardformulär som varje land beviljar på ett språk som är officiellt i landet

När Pensionsskyddscentralen (PSC) beviljar ett A1-intyg omfattas personen av den finländska sociala tryggheten och socialförsäkringsavgifterna betalas endast till Finland under den tid intyget är giltigt.

Vad är en A1 blankett?

Användningen av e-tjänsten förutsätter identifiering i Suomi.fi-tjänsten (t.ex. med bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort).

Det går hittills inte heller att logga in med utländska inloggningsalternativ: allmäneuropeiska inloggningsalternativ eller Finnish Authenticator-appen.

I första hand ska arbetsgivaren ansöka om A1-intyg för sin arbetstagare. Arbetstagaren själv kan ansöka om intyg själv endast om arbetsgivarna är flera under den tid som utlandsarbetet pågår.

Den som ansöker om intyg för ett företags räkning ska ha en fullmakt. Fullmakten kan göras i Suomi.fi-tjänsten i delen Fullmakter. Välj där Skötsel av socialförsäkringsärenden i samband med arbete utomlands. I Suomi.fi-tjänsten finns närmare anvisningar.

Om ditt företag är befullmäktigat att för andra företags räkning sköta om ärenden kring försäkring av utlandsarbete, kan ditt företags huvudanvändare inom ditt företag utse arbetstagare att sköta om olika företags ärenden. I praktiken kan huvudanvändaren välja ett kundnummer (FO-nummer) och med hjälp av det rikta en fullmakt till en utsedd arbetstagare för att sköta ett kundföretags ärende.

Kan man jobba i två länder samtidigt?

I normalfallet ska en person omfattas av det sociala trygghetssystemet i den stat personen arbetar, arbetslandets lag gäller. Den regeln går inte att tillämpa när en person normalt arbetar i flera länder. För att säkerställa att en person enbart omfattas av ett lands sociala trygghetssystem i taget finns därför regler i förordningen som pekar ut vilket lands lagstiftning som ska gälla i olika situationer.

Huvudregeln för den som normalt arbetar som anställd i två eller flera medlemsstater är att personen ska vara omfattad av det sociala trygghetssystemet i det land där hen är bosatt om hen utför en väsentlig del av sitt arbete där.

Det finns särskilda regler för offentligt anställda, för anställda ombord på flygplan och fartyg respektive för personer som är egenföretagare eller samtidigt arbetar som anställd och egenföretagare.

För att det ska räknas som en väsentlig del av arbetet krävs att minst 25 procent av arbetet utförs i bosättningslandet (artikel 14.8 förordning 987/2009). Här gäller en samlad bedömning av såväl arbetstid som lön. Förutom dessa vägledande kriterier kan även andra kriterier vid en samlad bedömning vara klargörande. Vid bedömningen ska även beaktas den situation som kan förväntas uppstå under de efterföljande tolv kalendermånaderna (artikel 14.10 förordning 987/2009).

Om arbetsgivaren är etablerad utanför unionen och den anställda arbetar i två eller flera medlemsstater men är bosatt i en medlemsstat där hen inte utför en väsentlig del av arbetet, ska personen omfattas av det sociala trygghetssystemet i bosättningslandet

Kan man vara socialförsäkrad i två länder?

Arbetsbaserade förmåner ger ersättning till den som är eller har varit anställd. Denna typ av förmåner utgår vid till exempel sjukdom och föräldraledighet.

För att omfattas av de arbetsbaserade förmånerna ska man ha eller ha haft en anställning med lön i Sverige som kan ligga till grund för en sjukpenninggrundande inkomst. I vissa fall kan även inkomster från arbete i andra EU/EES-länder (inkl. Schweiz) ligga till grund för ersättning. Efter en dom i EU-domstolen samt två domar i Högsta förvaltningsdomstolen kan det också vara så att en person som kommer till Sverige efter att ha arbetat i annat land inom gemenskapen (inkl. EES-länder och Schweiz) kan ha rätt även till arbetsbaserade förmåner trots att man inte arbetar i Sverige. Om du är i denna situation är vi angelägen om att du kontaktar SULF.

När krävs A1-intyg?

Användningen av e-tjänsten förutsätter identifiering i Suomi.fi-tjänsten (t.ex. med bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort).

Det går hittills inte heller att logga in med utländska inloggningsalternativ: allmäneuropeiska inloggningsalternativ eller Finnish Authenticator-appen.

I första hand ska arbetsgivaren ansöka om A1-intyg för sin arbetstagare. Arbetstagaren själv kan ansöka om intyg själv endast om arbetsgivarna är flera under den tid som utlandsarbetet pågår.

Den som ansöker om intyg för ett företags räkning ska ha en fullmakt. Fullmakten kan göras i Suomi.fi-tjänsten i delen Fullmakter. Välj där Skötsel av socialförsäkringsärenden i samband med arbete utomlands. I Suomi.fi-tjänsten finns närmare anvisningar.

Om ditt företag är befullmäktigat att för andra företags räkning sköta om ärenden kring försäkring av utlandsarbete, kan ditt företags huvudanvändare inom ditt företag utse arbetstagare att sköta om olika företags ärenden. I praktiken kan huvudanvändaren välja ett kundnummer (FO-nummer) och med hjälp av det rikta en fullmakt till en utsedd arbetstagare för att sköta ett kundföretags ärende.

Hur lång tid tar det att få ett A1-intyg?

Det har blivit allt vanligare att företag sänder ut anställda till ett annat EU/EES-land för att arbeta där under en kortare period. Granskningen från andra EU-länder att det finns ett utsändningsintyg, A1-intyg, har ökat. Handlingen visar att den enskilde är fortsatt sociala försäkrad i Sverige och att arbetsgivaren kan fortsätta att betala in sociala avgifter i hemlandet.

– Det kan vara lätt för arbetsgivare att glömma att en ansökan ska göras och att den anställde ska ha med sig beslutet från Försäkringskassan till utlandet. Men det är jätteviktigt att ha koll på det här eftersom länder inom Europa granskar detta alltmer. Vissa länder är väldigt stränga, vilket leder till att svenska arbetsgivare får böter, dröjsmålsränta och ibland även sanktionsavgifter för att sociala avgifter inte betalats in till utsändningslandet, säger Mia Fransson.

När krävs A1 intyg?

Ja, du och din medarbetare ska anmäla till Försäkringskassan att hen ska arbeta utomlands. Det ska ni göra innan hen börjar arbeta. Då utreder vi om hen ska fortsätta att omfattas av svensk socialförsäkringslagstiftning. Vilket lands lagstiftning din medarbetare omfattas av påverkar till vilket land du ska betala de sociala avgifterna och från vilket land hen får ersättning, till exempel om hen blir sjuk.

Medarbetaren lämnar sina uppgifter i e-tjänsten "Ansök om intyg vid tillfälligt arbete utomlands" på Mina sidor.

Hur lång tid tar det att få ett A1 intyg?

Huvudregeln är att personer som är bosatta i Sverige ska beskattas i Sverige för arbete utomlands. Om den anställde uppfyller villkoren för sexmånaders- eller ettårsregeln är däremot inkomsten skattefri i Sverige. Detta är alltså regler som anger om inkomster som en person tjänar in vid arbete utomlands ska undantas från beskattning i Sverige.

Reglerna gäller oavsett om lönen betalas ut i Sverige eller utomlands. Det spelar inte heller någon roll om arbetsgivaren är svensk eller utländsk. Reglerna kan exempelvis bli aktuella när en svensk arbetsgivare sänder ut en anställd för arbete utomlands eller när någon åker utomlands och arbetar för en utländsk arbetsgivare.

Kan man jobba utomlands och betala skatt i Sverige?

Huvudregeln är att personer som är bosatta i Sverige ska beskattas i Sverige för arbete utomlands. Om den anställde uppfyller villkoren för sexmånaders- eller ettårsregeln är däremot inkomsten skattefri i Sverige. Detta är alltså regler som anger om inkomster som en person tjänar in vid arbete utomlands ska undantas från beskattning i Sverige.

Reglerna gäller oavsett om lönen betalas ut i Sverige eller utomlands. Det spelar inte heller någon roll om arbetsgivaren är svensk eller utländsk. Reglerna kan exempelvis bli aktuella när en svensk arbetsgivare sänder ut en anställd för arbete utomlands eller när någon åker utomlands och arbetar för en utländsk arbetsgivare.

Hur lång tid tar det att ta A1 kort?

När det är dags att ta MC-körkort -oavsett om det är för lätt eller tung MC – så kan det vara skönt att göra det under en kort period. MC-körkort tas snabbast med en intensivkurs som löper under en till tre veckor, i kombination med körkortstest online.

Det kan vara bra att vara liteförberedd inför trafikskolan genom att ha grundläggande kunskaper i hur det är att köra MC. Har du praktiserat med EU-moped tidigare så har du en klar fördel. Det är dock inget krav, eftersom din MC-handledare är utbildad att lära upp dig hur man kör MC. Att vara förberedd genom att testa lite gratis MC-frågor online innan är dock en fördel. Du har inget att förlora heller, då det är helt gratis och bara tar 5 minuter.

Om man är något förberedd så kan man nämligen under intensivkursen i MC koncentrera sig på att lära sig mer avancerade tekniker, praktiska regler och övrigt och slippa ta allt från början.

Hur får man A1 kort?

Vilka grundkrav gäller för att ta körkort med behörigheten A?

Grundkravet för att ta körkort för motorcykel är olika beroende på motoreffekten på motorcykeln.

 • Lätt motorcykel, A1: 16 år
 • Mellanstor motorcykel, A2: 18 år
 • Tung motorcykel, A: 24 år. Om man har 2 års erfarenhet av mellanstor motorcykel, räcker det om man är 20 år.

Vad behöver man göra för att ta A1 kort?

Med ett körkort med behörigheten A1 får du köra tvåhjuliga motorcyklar där motorn har en slagvolym på högst 125 kubikcentimeter och en effekt på högst 11 kilowatt.

För att få ett A1-körkort krävs det att:

När får man ta A1 kort?

För att ta A-körkort (för att få köra tung motorcykel) måste du vara 24 år eller 20 år om du har haft A2-körkort i minst två år.

Du får börja övningsköra med lätt motorcykel när du är 23 år eller

Måste man betala skatt i två länder?

Om du skattemässigt anses bo i Sverige ska du deklarera och betala inkomstskatt i Sverige, oavsett var din inkomst kommer ifrån. Då räknas det som att du är ”obegränsat skattskyldig”. Personer som uppfyller följande kriterier anses som bosatta i Sverige:

 • Den som är bosatt i Sverige.
 • Den som stadigvarande vistas i Sverige (minst 6 månader i följd).
 • Den som har väsentlig anknytning till Sverige och som tidigare har varit bosatt här.

Vad är 183 dagars regeln?

Processen om en ny skattelagstiftning för tillfälligt arbete i Sverige började redan 2017. Detta efter att Skatteverket uttryckt en önskan till Regeringen om att även arbetstagare som arbetar tillfälligt i Sverige via uthyrning från ett utländskt företag ska beskattas i Sverige för sina inkomster. Bakgrunden till de önskade förändringarna i skattelagstiftningen var att skapa konkurrensneutrala regler.

Man har ansett att 183-dagarsregeln har missbrukats och skapat en orättvis konkurrenssituation i Sverige mellan verksamhet som anställer egen arbetskraft i Sverige och verksamheter som hyr arbetskraft från utländska bemanningsbolag. Sverige har tidigare inte kunnat beskatta en tillfällig arbetstagare som haft en utländsk arbetsgivare.

Ett ekonomiskt arbetsgivarsynsätt tillämpas redan av en majoritet av Europas länder, så det var ett naturligt steg för Sverige att ta. Efter Sveriges implementation är det bara Finland av de nordiska länderna som fortsatt tillämpar ett formellt arbetsgivarsynsätt.