:

Vilka ska skriva under en årsredovisning?

Innehållsförteckning:

 1. Vilka ska skriva under en årsredovisning?
 2. Måste VD skriva under årsredovisning?
 3. Hur många måste skriva under årsredovisning?
 4. Vem skriver på årsredovisningen först?
 5. När ska styrelsen skriva under årsredovisningen?
 6. Vad händer om en styrelseledamot inte skriver under årsredovisningen?
 7. När ska revisorn skriva under årsredovisningen?
 8. Hur många i styrelsen måste skriva under?
 9. Vem skriver under årsredovisningen ideell förening?
 10. Vem ansvarar för årsredovisningen?
 11. Vem skickar in årsredovisningen?
 12. Måste alla styrelseledamöter skriva under styrelseprotokoll?
 13. Vilka får inte sitta i en styrelse?
 14. Måste en förening ha en revisor?
 15. Vem ska skriva på Fastställelseintyget?

Vilka ska skriva under en årsredovisning?

Du hittar mer information om vad som gäller för respektive företagsform under Redovisningsregler/Vad gäller för…

Vad gäller för…

Måste VD skriva under årsredovisning?

Större företag ska upprätta och till årsredovisningen foga en kassaflödesanalys, 2 kap. 1 § andra stycket ÅRL. Mindre företag får göra detta frivilligt. Det är möjligt oavsett om K2 eller K3 tillämpas. Kassaflödesanalysens utformning behandlas inte i Srf konsulternas mallar för årsredovisning.

Årsredovisningen ska avfattas på svenska, i vanlig läsbar form eller i elektronisk form, 2 kap. 5 § ÅRL. Beloppen i årsredovisningen ska anges i företagets redovisningsvaluta enligt 4 kap. 6 § BFL. Beloppen får dessutom anges i annan valuta enligt omräkningskursen på balansdagen, 2 kap. 6 § ÅRL.

I aktiebolag ska samtliga styrelseledamöter och eventuell verkställande direktör, VD, skriva under årsredovisningen. Om förändringar skett på dessa poster är det den registrerade (ankomst till Bolagsverket) styrelsen och VD vid tidpunkten för årsredovisningens undertecknande som skriver under. Dagen för underskriften ska framgå och eventuell avvikande mening om årsredovisningen från någon av de undertecknande ska fogas till årsredovisningen, 2 kap. 7 § ÅRL. Skriver alla befattningshavare under samma dag räcker det att den dagens datum anges en gång. Skrivs årsredovisningen under olika dagar behöver datumet för respektive befattningshavares underskrift anges.

Hur många måste skriva under årsredovisning?

Årsredovisningen ska skrivas under av samtliga styrelseledamöter och eventuell VD – som har dessa funktioner just vid undertecknandetillfället. En styrelseledamot eller vd kan inte lämna fullmakt till någon annan att skriva under årsredovisningen. Detta måste göras av denne personligen, annars godtas inte årsredovisningen hos Bolagsverket. En styrelseledamot kan inte heller vägra att skriva under årsredovisningen. Har ledamoten en avvikande mening, ska ledamoten ändå skriva under årsredovisningen och lämna in den avvikande meningen tillsammans med årsredovisningen. 

Vem skriver på årsredovisningen först?

Att inte upprätta och skriva under årsredovisningen i tid är ett bokföringsbrott som styrelsen kan åtalas för. Om ni till exempel skulle skjuta på stämman är det ändå viktigt att föreningen upprättar och skriver under årsredovisningen senast sex månaderna från utgången av räkenskapsåret eller den tidigare tidpunkt som framgår av stadgarna.

När ska styrelsen skriva under årsredovisningen?

Årsredovisningen kan färdigställas utan att datum för underskrifter är ifyllda. Programmet innehåller automatiska kontroller som varnar för detta och du kommer inte kunna lämna in årsredovisningen förrän datum för respektive underskrift är ifyllda korrekt.

Vad händer om en styrelseledamot inte skriver under årsredovisningen?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som det gäller undertecknande av årsredovisningen för ett aktiebolag.

När ska revisorn skriva under årsredovisningen?

Att inte upprätta och skriva under årsredovisningen i tid är ett bokföringsbrott som styrelsen kan åtalas för. Om ni till exempel skulle skjuta på stämman är det ändå viktigt att föreningen upprättar och skriver under årsredovisningen senast sex månaderna från utgången av räkenskapsåret eller den tidigare tidpunkt som framgår av stadgarna.

Hur många i styrelsen måste skriva under?

Styrelsens storlek i en bostadsrättsförening, och suppleanternas roll

I stadgarna står det hur många ledamöter och suppleanter det kan finnas, t ex ”lägst 3 och högst 8 ledamöter, med högst 3 suppleanter”. Det finns alltså en viss flexibilitet, antalet kan ändras från ett år till nästa. På stämman förrättas val till styrelsen, och om inte annat sägs så är det underförstått att antalet ledamöter/suppleanter ska vara detsamma som föregående år.

Vem skriver under årsredovisningen ideell förening?

Att vara kassör i en ideell förening innebär många gånger en ganska stor arbetsbelastning. Den som blir förtroendevald till detta uppdrag bör ha ett stort intresse och engagemang i föreningen. Kassören bör även ha erfarenhet av eller kunskap om förhållandet mellan ekonomi och verksamhet i föreningslivet.

Kassören har hand om de övergripande ekonomiska uppgifterna. Man kan säga att kassören förvaltar föreningens ekonomiska tillgångar. Kassören är ansvarig att kontinuerligt informera om den ekonomiska situationen i föreningen. Beroende på föreningens storlek och dess ekonomiska omsättning, kan man välja att anställa en eller flera personer som sköter det löpande ekonomiska arbetet som bokföring, registrering av medlemsavgifter och betalning av fakturor. Kassören får i dessa fall en mer ledande funktion och även granskande av att de anställda behandlar föreningens ekonomi på det sätt som styrelsen beslutat om. I de flesta mindre föreningar har dock kassören ansvar för att skriva förslag till budget, bokföra och göra bokslut.

Vem ansvarar för årsredovisningen?

En årsredovisning ska bestå av en balansräkning, en resultaträkning, noter och en förvaltningsberättelse. I årsredovisningen för ett större företag ska det även ingå en kassaflödesanalys (2 kap. 1 § ÅRL). Den ska upprättas i vanlig läsbar form eller i elektronisk form och vara skriven på svenska. Årsredovisningen ska innehålla uppgifter om företagets namn, organisations- eller personnummer och säte. Om företaget är i likvidation ska detta anges (2 kap. 5 § ÅRL).

Vem skickar in årsredovisningen?

En årsredovisning är en offentlig handling som ska ge läsaren en rättvisande bild av ett företags resultat och ställning.

Aktiebolag och ekonomiska föreningar måste alltid upprätta en årsredovisning. För andra företagsformer är det bland annat storleken på företaget som är avgörande för om en årsredovisning behöver upprättas eller inte. Det går att läsa mer om detta i bokföringslagen kapitel 6.

En årsredovisning ska avse ett räkenskapsår. Ett räkenskapsår är i normalfallet 12 månader.

Aktiebolag och ekonomiska föreningar måste alltid upprätta en årsredovisning vid räkenskapsårets slut.

Årsredovisning ska upprättas vid varje räkenskapsårs slut, det vill säga normalt en gång per år. Om ett företag byter bokslutsdag och vid det tillfället får ett förkortat räkenskapsår kan det innebära att företaget behöver upprätta två årsredovisningar under ett kalenderår/tolvmånadersperiod.

Måste alla styrelseledamöter skriva under styrelseprotokoll?

Sommaren är över och kanske hyrde du ut din sommarstuga eller husbil? Eller rensade du kanske rent av garaget och sålde prylarna? Nu kan Skatteverket få kontrolluppgifter från dina …

För andra gången under 2023 höjs både kostnadsräntan och intäktsräntan på skattekontot. De nya räntorna gäller från och med den 1 augusti 2023. Den höjda räntan påverkar bland annat …

Vilka får inte sitta i en styrelse?

Med tanke på det stora ansvaret som en styrelseledamot har - vilka lagkrav finns det? Enligt Aktiebolagslagen (ABL) ska ett aktiebolag ha en styrelse med en eller flera ledamöter. I publika bolag ska styrelsen ha minst tre ledamöter. Följande personer får enligt ABL inte vara ledamöter:

 • En juridisk person
 • Den som är underårig, i konkurs, har en förvaltare eller den som har näringsförbud

Det anges även i ABL att den som inte har för avsikt att utföra det uppdrag som enligt ABL åligger styrelsen får inte utses till ledamot utan godtagbara skäl. Denna regel finns för att förhindra så kallade ”målvakter”.

Måste en förening ha en revisor?

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Så som jag tolkar din fråga, undrar du om revisorn för en förening måste vara medlem i samma förening, och samtidigt kunna vara justeringsman. För att på bästa sätt kunna besvara din fråga, kommer jag att dela upp mitt svar i två delar.

Vem ska skriva på Fastställelseintyget?

Alla årsredovisningar, digital inlämning såväl som pappersform, måste ha ett fastställelseintyg.

Fastställelseintyget bör innehålla följande punkter: