:

Vad är Nettoersättning?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är Nettoersättning?
 2. Vilka är de två vanligaste kostnadsersättning?
 3. Är kostnadsersättningar skattefria?
 4. Vad är skillnaden mellan utlägg och kostnadsersättningar?
 5. Hur räknar jag ut min nettolön?
 6. Vad är skillnaden mellan netto och brutto?
 7. Måste arbetsgivaren betala reseersättning?
 8. Är kostnadsersättning skattepliktig?
 9. Är det skatt på ersättning?
 10. Är det skatt på reseersättning?
 11. Är utlägg skattefritt?
 12. Är det skatt på utlägg?
 13. Är en lön på 40000 bra?
 14. Är netto före eller efter skatt?
 15. Är netto med eller utan skatt?

Vad är Nettoersättning?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Med anledning av att det i ditt fall handlar om beskattning vid försäljning av en bostadsrätt så aktualiseras de beskattningsregler som är hänförliga till inkomstslaget kapital. Jag utgår vidare från att lägenheten inte är en näringsbostadsrätt i och med att av allt att döma verkar bostadsrätten uteslutande använts för permanentboende eller fritidsboende. Dessutom utgår jag från att du, utöver bostadsförsäljningen, inte haft andra intäkter och kostnader hänförliga till inkomstslaget kapital det år du sålt bostaden.

Vilka är de två vanligaste kostnadsersättning?

Arbetet kan orsaka löntagare olika slags kostnader. En del av kostnaderna är sådana som på grund av sin karaktär ska betalas av löntagaren. Till dem hör levnadskostnader, som inte är avdragbara i beskattningen, och avdragbara allmänna utgifter för förvärvande av inkomst. Om arbetsgivaren betalar ersättning för sådana kostnader till löntagaren, anses ersättningen utgöra lön.

Arbetsgivaren kan betala till löntagaren skattefria resekostnadsersättningar, som är skattefria enligt särskilda bestämmelser i inkomstskattelagen (ISkL), och sådana kostnader som till sin karaktär är sådana att de ska betalas av arbetsgivaren. Övriga kostnader som orsakats av arbetet och som arbetsgivaren betalar till löntagaren är skattepliktiga. Arbetsgivaren kan dock beakta kostnaderna redan i förskottsuppbörden.

Enligt 15 § i lagen om förskottsuppbörd (FörskUL) kan arbetsgivaren på yrkande av löntagaren ersätta löntagaren för direkta kostnader som åsamkas honom på grund av arbetet eller dra av kostnadsandelen innan förskottsinnehållningen verkställs. Även om ersättningen är skattepliktig för löntagaren, behöver förskottsinnehållningen inte allokeras till en sådan post som löntagaren kan dra av i sin egen beskattning som utgift för förvärvande av inkomst.

Är kostnadsersättningar skattefria?

Kostnadsersättningar ska anmälas med anmälan om löneuppgifter med egna inkomstslag oberoende av om penninglönen har anmälts som ett totalbelopp eller specificerad. Undantag utgörs av kostnadsersättningar som betalats i samband med en arbetsersättning. Dessa behandlas senare i anvisningen.

Till inkomstregistret ska anmälas skattefria och skattepliktiga kostnadsersättningar. En del skattepliktiga kostnadsersättningar kan betalas utan verkställande av förskottsinnehållning. Kostnadsersättningar kan betalas av till exempel arbetsgivare, föreningar och även hushåll.

Vad är skillnaden mellan utlägg och kostnadsersättningar?

Skillnaden mellan ett utlägg och en privat kostnad är enkelt uttryckt att ett utlägg är företagets kostnad, medan privata kostnader tillhör den anställde. Vanliga exempel på privata kostnader är privata telefon- och internetabonnemang, även om de används i tjänsten.

När en anställd har privata kostnader i tjänsten kan företaget ersätta dessa med s k kostnadsersättningar. Kostnaden blir avdragsgill i företaget och företaget betalar inga sociala kostnader. Däremot kan inte ingående momsen lyftas i företaget. För mottagaren är kostnadsersättningar skattepliktiga från första kronan. Samtidigt kan mottagaren dra av sina kostnader i sin inkomstdeklaration, och få avdrag med allt över 5000 kr per år.

Vissa privata kostnader kan däremot ersättas skattefritt med schablonbelopp (vanligen milersättning och traktamente) men här pratar vi bara om kostnader som inte kan ersättas skattefritt.

Hur räknar jag ut min nettolön?

Nettolön betyder ”lön efter avdrag”, det vill säga avdrag för skatter och avgifter. Ordet netto används även i andra sammanhang och betyder även då ”efter avdrag”. Skillnaden mellan netto och brutto är alltså om skatter och avgifter är borträknade eller inte.

Vad är skillnaden mellan netto och brutto?

För att förstå strukturen för en lön är det viktigt att känna till skillnaden mellan begreppen bruttolön och nettolön. Speciellt när vi förhandlar om vår lön och beräknar hur mycket pengar vi ska samla i slutet av månaden.

Nettolönen eller den likvida lönen är det monetära belopp som arbetstagaren får, det vill säga de pengar han får på sitt konto efter avdrag för skatt och sociala avgif.webpter. Bruttolönen är däremot det totala beloppet innan källskatten tillämpas.

När vi analyserar ett företags resultaträkning hittar vi också termerna brutto och netto.

Ett exempel är bruttovinst och nettovinst. Bruttovinsten är helt enkelt resultatet av att subtrahera kostnaden för försäljningen från den totala försäljningen, medan nettovinsten, utöver försäljningskostnaderna, också dras av från skatter, räntor, avskrivningar och allmänna kostnader för verksamheten. Därför är förhållandet mellan bruttovinst och nettovinst följande:

Måste arbetsgivaren betala reseersättning?

Om jag eller anställda använder egen bil i tjänsten. Vad ska vi få för ersättning för det?

Hur mycket som ska betalas kan antingen framgå av arbetsgivarens policy, allmänna anställningsvillkor eller liknande eller ha avtalats i anställningsavtalet eller kollektivavtal som arbetsgivaren är bunden av. Om arbetsgivaren inte har kollektivavtal är det lämpligt att ha tydliga regler om vad som gäller för användande av egen bil i tjänsten både vad gäller ersättningsbelopp och rutiner för redovisning och utbetalning.

Är kostnadsersättning skattepliktig?

Om utbetald ersättning i princip motsvarar utgifter i tjänsten som är avdragsgilla för den anställda, under "Övriga utgifter" under inkomst av tjänst, behöver arbetsgivaren inte innehålla skatt eller betala arbetsgivaravgifter. Arbetsgivaren måste ändå ha ett underlag för att kunna bedöma och beräkna den anställdas utgifter. Utbetald ersättning ska redovisas i arbetsgivardeklarationen på individnivå.

Är det skatt på ersättning?

Om utbetald ersättning i princip motsvarar utgifter i tjänsten som är avdragsgilla för den anställda, under "Övriga utgifter" under inkomst av tjänst, behöver arbetsgivaren inte innehålla skatt eller betala arbetsgivaravgifter. Arbetsgivaren måste ändå ha ett underlag för att kunna bedöma och beräkna den anställdas utgifter. Utbetald ersättning ska redovisas i arbetsgivardeklarationen på individnivå.

Är det skatt på reseersättning?

Du får i vissa fall dra av kostnader för resor med egen (privat) bil mellan bostaden och arbetsplatsen med ett schablonbelopp som inkomståret 2022 är 18,50 kr/mil. För inkomståret 2023 får man dra av 25 kr/mil. Utöver schablonbeloppet får du även dra av de faktiska kostnaderna för väg-, bro- och färjeavgifter.

Du som beskattas för bilförmån får inkomståret 2022 dra av 9,50 kr per mil (gäller även el-bilar) och 6,50 kr för dieselbilar för resor till och från arbetet. För inkomståret 2023 får man dra av 9,50 kr/mil för elbilar och 12 kr/mil för övriga bilar.

Är utlägg skattefritt?

Kostnadsersättningar är skattefria ersättningar till en anställd för att kompensera den anställde för skattemässigt avdragsgilla utgifter som den anställde har haft i tjänsten.

Kostnadsersättningar är skattefria om de motsvarar skattemässigt avdragsgilla utgifter i tjänsten för arbetsgivaren och den anställde. Skattefriheten för kostnadsersättningar innebär att arbetsgivaren inte behöver redovisa och betala arbetsgivaravgift och preliminärskatt på den utbetalda ersättningen.

Är det skatt på utlägg?

Om du fakturerar ett utlägg som du gjort för en kunds räkning ska du inte ta ut moms.För att det ska anses vara ett utlägg (och inte till exempel en vidarefakturering), måste följande villkor vara uppfyllda:

Beloppet för utlägget ska bokföras på ett avräkningskonto och inte på något konto sompåverkar resultatet. Du får inte dra av den ingående momsen, men din kund kan ha avdragsrätt. Du bör därför bifoga en fakturakopia på utlägget när du fakturerar kostnaden till din kund. Det kan vara fråga om utlägg när en byggentreprenör betalar markanskaffnings- och fastighetsbildningskostnad eller ersättning för gatumark för en kunds räkning, eller när ett inkassoföretag gör ett utlägg för ansökningsavgiften till Kronofogden.

Är en lön på 40000 bra?

Hur många tjänar då över 50 000 kronor per månad? Endast tre procent av befolkningen. Då kan man undra vad skillnaden mellan rik och vanlig är i Sverige. Medianlönen är 28 000 kronor per månad.

Är netto före eller efter skatt?

Bruttolön är din lön innan någon skatt har dragits av. Nettolön är det som blir kvar efter att skatter och avgifter har dragits. De pengar du får tillgång till när lönen kommer in på kontot i slutet av månaden är alltså din nettolön.

Är netto med eller utan skatt?

Nettopris är priset exklusive moms, eventuella rabatter och andra avgifter.

Det är viktigt för företag att skilja mellan nettopris och bruttopris för att undvika missförstånd vid köp och försäljning av varor och tjänster. Netto är ett belopp, en summa, ett värde eller en vikt efter avdrag. Nettopris visar därför priset på en vara eller tjänst när tillämpliga skatter, avgifter eller andra kostnader inte är inkluderade. Brutto används för att beskriva ett belopp, en summa, ett värde eller en vikt före avdrag. Bruttopris avser därför priset före till exempel skatter och rabatter dragits av.