:

Hur redovisas särskild löneskatt?

Innehållsförteckning:

 1. Hur redovisas särskild löneskatt?
 2. Vad beräknar man särskild löneskatt på?
 3. Vad ingår i underlaget för särskild löneskatt?
 4. Hur deklarerar man särskild löneskatt?
 5. Vad ligger till grund för beskattningsunderlaget för särskild löneskatt?
 6. När bokförs särskild löneskatt?
 7. Vem ska betala särskild löneskatt?
 8. När ska särskild löneskatt redovisas?
 9. När regleras särskild löneskatt?
 10. Vad är särskild löneskatt enskild firma?
 11. Hur betalar man löneskatt?
 12. När är löneskatt avdragsgill?
 13. Vilka är krav för att en anställd ska beskattas med särskild inkomstskatt sink?
 14. Vad är särskild inkomstskatt?
 15. Vad är 183 dagars regeln?

Hur redovisas särskild löneskatt?

Den särskilda löneskatten på pensionskostnader bokförs normalt inte löpande under året. Utgifter för särskild löneskatt på pensionskostnader kan bokföras på konto 7530 Särskild löneskatt eller på konto 7532 Särskild löneskatt på pensionskostnader, deklarationspost/7533 Särskild löneskatt på pensionskostnader.

Vad beräknar man särskild löneskatt på?

Till årets nya löneskattbilaga flyttas automatiskt eventuellt negativt underlag för löneskatt som beräknats på bilagan föregående år, förutsatt att årets deklarationsfil skapas genom import från föregående års program.

Särskild löneskatt ska av arbetsgivare betalas på vissa pensionskostnader som uppstått under räkenskapsåret. Det finns en blankett för företag med kalenderår som räkenskapsår och en annan blankett för företag med brutna räkenskapsår. Skattesats för löneskatten och andra procentsatser för berörda kalenderår anges av programmet.

Bilagan summerar beskattningsunderlaget sedan du angett uppgifter om delposter och räknar ut storleken på beskattningsårets löneskatt för pensionskostnader.

Vad ingår i underlaget för särskild löneskatt?

Särkskild löneskatt (LSK) är en skatt som beräknas på de anställdas pensionskostnader. Arbetsgivare är ansvarig för att räkna fram och betala särskild löneskatt på de anställdas pensionskostnader. Procentsatsen är 24,26% och underlaget för löneskatt är baserat på årets totala debiterade premier, oavsett vilken period premierna ursprungligen avsett.

Efter årets slut summeras företagets alla kostnader för pension och försäkringar. Även de servicebolag som hanterar lönerapportering, tex Fora, fastställer årets totala premier. Summeringen utgör underlaget utifrån man beräknar löneskatten med 24,26%.

Hur deklarerar man särskild löneskatt?

. Socialavgifterna administreras av Skatteverket och ger ett grundskydd i form av till exempel sjukpenning och pension, och är avdragsgilla i deklarationen. De är avdragsgilla i deklarationen. Egenavgifterna nedan gäller vid 7 karensdagar.

Vad ligger till grund för beskattningsunderlaget för särskild löneskatt?

[ propositionen läggs fram förslag om vissa kompletteringar av den skattere- form 50m beslutades under år 1990. Förslagen innebär i korthet följande.

Särskild löneskatt om 22,2 % skall tas ut på arbetsgivares kostnader för pensionsutfästelser. För pensionsutfästelser som tryggas skall skatten tas ut vid tryggandet och beräknas på avgifter för tjänstepensionsförsäkringar. av- sättningar till pensionsstiftelser och avsättningar till konto Avsatt till pensio- ner. För pensionsutfästelscr som inte tryggas skall skatten tas ut när pensio- nen betalas ut och beräknas på de utbetalade beloppen. Skatteunderlaget skall beräknas enligt ett avräkningsförfarande för varje beskattningsår. Vi- dare skall särskild löneskatt tas ut med 11.1 % på enskilda näringsidkares avgifter för egna pensionsförsäkringar. Fastställandet av underlaget för den särskilda löneskatten pä pensionskostnader skall ingå i den årliga taxe- ringen. Skatten skall uppbäras enligt bestämmelserna i uppbördslagen. La- gen föreslås träda i kraft den 1 juli 1991. men tillämpas redan fr.o.m. den 16 mars 1991.

Vidare föreslås vissa ändringar i reglerna om avdrag för avgift för pen- sionsförsäkring som ägs av den skattskyldige. Förslaget har föranletts av att enskilda näringsidkare fått möjlighet att göra avdrag i förvärvskällan. Änd- ringar görs i underlaget för avdragsberäkningen och de procentsatser och basbeloppsnivåer som reglerar avdragstaket. Skattemyndigheten får i stället för riksskatteverket pröva ansökningar om att avdragi vissa fall skall medges med högre belopp än vad som följer av de generella reglerna. Slutligen före- slås en komplettering för att reglerna om jämkning av värdet av bilförmån skall kunna tillämpas även för enskilda näringsidkare. De nya reglerna till- lämpas första gången vid 1992 års taxering.

Härigenom föreskrivs att rubriken till lagen (1990:659) om särskild löne- skatt samt 1 & lagen skall ha följande lydelse.

Lag om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster

Härigenom föreskrivs att 3 kap. 25 samt 11 kap. 2 och 355 lagen (1962:381) om allmän försäkringl skall ha följande lydelse.

Härigenom föreskrivs att 1 kap. 15 och 2 kap. 4å lagen (1981:691) om socialavgifter' skall ha följande lydelse.

Härigenom föreskrivs att 79" lagen (1990:655) om återföring av Obeskat- tade reserver skall ha följande lydelse.

När bokförs särskild löneskatt?

Under året bokförs de löpande betalningarna av preliminära ­premier till Fora på konto 7571. Dessa betalda premier är avdragsgilla i deklarationen. Den del av premierna som avser pensionsförsäkringspremier ska ingå i underlaget för särskild löneskatt.

Företaget mottar under året en faktura från Fora avseende försäkrings­premier [7571] på 3 920 kr som redovisas som en leverantörsskuld [2440].

Vem ska betala särskild löneskatt?

För att beräkna löneskatten behöver ni ett eller flera löneskatteunderlag, beroende på vilka pensionsplaner ni har. Underlaget är baserat på årets debiterade premier, oavsett vilken tidsperiod premierna ursprungligen avsett. Observera att samtliga löneskatteunderlag ska summeras innan den särskilda löneskatten beräknas.

När ska särskild löneskatt redovisas?

Hos Fora tecknar företag och organisationer försäkringar och tjänstepension för sina anställda. Försäkringarna är en del av kollektivavtalet för företag som är privat-, kommun- eller landstingsägda.

Även företag som inte har kollektivavtal kan teckna försäkringar hos Fora.

Fora administrerar de försäkringar som har förhandlats fram mellan Svenskt Näringsliv och LO.

Fora fakturerar försäkringarna löpande under året baserat på preliminära lönesummor. Under året faktureras således en preliminär kostnad. Fakturorna kommer varannan månad, med start i februari. Ytterligare fakturor kan skickas ut under året, till exempel om löneunderlag ändras. 

Fakturan från Fora är en samlingsfaktura för de försäkringar och den tjänstepension som ingår i försäkringsavtalet, samt eventuella kollektivavtalade avgifter. 

Tillsammans med fakturan kommer en fakturaspecifikation. Den visar vilka försäkringar som fakturan omfattar och vilket debiteringsunderlag som de olika premierna och avgifterna baseras på.

När regleras särskild löneskatt?

Något som ofta dyker upp i samband med deklarationen är det som heter särskild löneskatt. Och det är egentligen vad det det låter som – en skatt på vissa typer av transaktioner. Främst handlar det om särskild löneskatt på pensionskostnader eller särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster. Särskild löneskatt är inte heller detsamma som skatt på lön, och ersätter i de fall den används egenavgifter och sociala avgifter när det kommer till skatt på pension. Detta gäller dig som har tjänstepension, där 24,26% av tjänstepensionen skall beskattas. Det finns två olika typer av särskild löneskatt: särskild löneskatt på pensionskostnader och särskild löneskatt på förvärvsinkomster. 

Om du har ett handelsbolag eller en enskild firma som bedriver en passiv näringsverksamhet kan du bli skyldig att betala särskild löneskatt på förvärvsinkomster.

Om du som företagare har utfäst tjänstepension skall du också betala särskild löneskatt på pensionskostnader (SLP). Skatten betalas genom att fylla i underlag för särskild löneskatt i inkomstdeklaration 2. Har du exempelvis betalat in 200 000 kr för tjänstepension för dina anställda skall företaget betala 200 000 * 0,2426 (det vill säga 24,26%)= 48 520 kr i särskild löneskatt på pensionskostnader. 

Vad är särskild löneskatt enskild firma?

Är du född 1956 eller senare betalar du full egenavgift, det vill säga 28,97 procent. Då gör du ett schablonavdrag på dina inkomster för egenavgifter med 25 procent.

Är du äldre betalar du en lägre egenavgift och gör därför ett mindre schablonavdrag. Andra anledningar till att du ska betala lägre egenavgifter kan vara att du har hel sjuk- eller aktivitetsersättning.

Hur betalar man löneskatt?

Särskild löneskatt betalas på lön och ersättningar och ersätter arbetsgivaravgifter och egenavgifter.

Särskild löneskatt är inte samma sak som skatt på lön. Skatt på lön betalas av alla med A-skatt som har en beskattningsbar inkomst. Arbetsgivaren betalar in sociala avgifter i form av arbetsgivaravgifter till Skatteverket för varje anställd. I en enskild firma, ett handelsbolag eller ett kommanditbolag med F-skattsedel eller FA-skattsedel ska istället egenavgifter betalas in till Skatteverket. Särskild löneskatt ersätter egenavgifter eller arbetsgivaravgifter. Tanken bakom särskild löneskatt är att inkomst och annan ersättning för arbete och företagande ska beskattas.

När är löneskatt avdragsgill?

Utöver den allmänna pensionen finns tjänstepension. Den som har utfäst en tjänstepension är skyldig att betala särskild löneskatt på pensionskostnader (SLP). Likaså kan svenska företag med filialer utomlands och utländska företag som bedriver näringsverksamhet från ett fast driftställe i Sverige vara skattskyldiga till SLP.

Den som har utfäst en tjänstepension är skyldig att betala särskild löneskatt på pensionskostnader.

SLP betalas med 24,26% på ett särskilt beräknat beskattningsunderlag. Det särskilda beskattningsunderlaget är summan av ett flertal plusposter och minusposter. Betalning av SLP sker vid tryggandet av pensionsutfästelsen eller, i de fall pensionsutfästelserna inte ska tryggas, när företaget/arbetsgivaren betalar ut pensionen.

Vilka är krav för att en anställd ska beskattas med särskild inkomstskatt sink?

I propositionen föreslås förändringar i inkomstbeskattningen av fysiska personer bosatta utomlands (begränsat skattskyldiga). Förslagen innebär främst att beskattningen av utomlands bosatta EU-anpassas.

EU-anpassningen innebär att det öppnas en möjlighet för utomlands bosatta att få sina tjänsteinkomster beskattade enligt inkomstskattelagen i stället för enligt lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK). En beskattning av tjänsteinkomsterna enligt inkomstskattelagen innebär en möjlighet att göra avdrag för kostnader för intäkternas förvärvande och bibehållande. Därtill föreslås att personer som har sin förvärvsinkomst uteslutande eller så gott som uteslutande i Sverige också skall ha rätt till allmänna avdrag och grundavdrag.

Den kommunala skattesatsen för de utomlands bosatta som beskattas enligt inkomstskattelagen föreslås motsvara den genomsnittliga skattesats som för beskattningsåret tillämpas i kommunerna och landstingen.

Regeringen beslutade den 23 maj 2001 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att göra en översyn av frågor beträffande särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (dir. 2001:46). I första hand var det lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta som skulle ses över i sin helhet. Utredaren skulle därvid särskilt beakta hur bestämmelserna i den lagen korresponderade med bestämmelserna i inkomstskattelagen (1999:1229), skattebetalningslagen (1997:483) och taxeringslagen (1990:324) när det gäller bl.a. beslut om beskattning, uppbörd, omprövning och överklagande. Därutöver skulle en fråga som rörde skattskyldigheten för utländska arrangörer av tillställningar i Sverige vid tillämpningen av lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl. ses över.

Utredningen – som antog namnet SINK-utredningen – överlämnade i februari 2003 betänkandet Beskattningen av utomlands bosatta (SOU 2003:12). En sammanfattning av betänkandet finns i bilaga 1. Utredningens författningsförslag finns i bilaga 2.

Betänkandet har remissbehandlats. En förteckning över remissinstanserna finns i bilaga 3. En sammanställning av remissyttrandena finns tillgänglig i Finansdepartementet (dnr Fi2003/1197).

Vad är särskild inkomstskatt?

SINK står för Särskild inkomstskatt för utomlands bosatta.

Arbetsgivaren ska ansöka om SINK för alla personer som bor utomlands och som ska få ersättning från Göteborgs universitet, förutsatt att arbetet kommer utföras under en kortare period än 6 månader.

Ersättningen kan vara antingen månadslön, timlön eller arvode/klumpsumma. SINK-skatt blir även aktuellt för personer som endast ska få ersättning för resa till och från arbetsorten samt logi under vistelsen.

Det är Skatteverket som beslutar om personen har rätt till SINK-skatt. För att få ett beslut om SINK-skatt måste en ansökan göras hos dem.

Ansökan görs med fördel via Skatteverkets e-tjänst och görs av den institution/motsvarande som gästen ska arbeta vid eller besöka.

Länk till Skatteverkets e-tjänst “Ansökan om särskild inkomstskatt”

Vad är 183 dagars regeln?

Givet de upphörda restriktionerna, och det slopade inreseförbudet avseende resenärer från EU/EES, kan det förväntas att tjänsteresandet kommer öka, även om det sannolikt ej kommer uppgå i samma volymer som innan pandemin, till följd av ökat hemarbete.

Men vad gäller egentligen vid tjänsteresor till Sverige? Är det bara att sätta sig på planet och luta sig tillbaka, eller finns det skatt- och socialförsäkringsmässiga regler att förhålla sig till? I denna kortfattade artikel tar vi på Skeppsbron Skatt upp några enkla tumregler att ha i åtanke för tjänsteresor.