:

Hur hittar man anskaffningsvärde på aktier?

Innehållsförteckning:

 1. Hur hittar man anskaffningsvärde på aktier?
 2. Hur kan jag se mina aktier?
 3. Hur gör man en K4?
 4. När ska man betala skatt på aktier?
 5. Måste man deklarera aktier ISK?
 6. Vad händer om man inte deklarerar aktier?
 7. Var finns aktier registrerade?
 8. Kan någon se mina aktier?
 9. Är utdelning skattefritt?
 10. Måste man deklarera aktier om man inte sålt?
 11. Hur länge ska man äga en aktie?
 12. Vad är nackdelen med ISK?
 13. Hur mycket skatt på 100 000 ISK?
 14. Hur långt bak i tiden kan Skatteverket granska?
 15. Kan man bli tvingad att sälja sina aktier?

Hur hittar man anskaffningsvärde på aktier?

Hur dina aktier beskattas beror på vilket konto du har dina aktier i. På ett aktie- & fondkonto betalar du 30 % i skatt varje gång du säljer med vinst eller vid utdelningar (kapitalvinstskatt), medan på ISK och kapitalförsäkring betalar du en procentsats per år som är baserad på kontots värde (schablonskatt), det vill säga inte vid varje försäljning du gör.

Läs om beskattning för respektive konto i följande avsnitt:

 • 1 Beskattning för VP-konto, depå och aktie- och fondkonto
 • 2 Beskattning för ISK
 • 3 Beskattning för kapitalförsäkring

Hur kan jag se mina aktier?

På Pepins kan du alltid få fram senast kända kurs för bolagen på plattformen. På den här sidan framgår alla Pepins bolagen som handlas, och där har du även möjlighet att få information om senast betalt och när den senaste transaktionen genomfördes. Om du önskar att ta fram historisk data rekommenderar vi dig att gå in på bolagets "Aktie-sida" och kontrollera kursgrafen där samtliga transaktioner framgår (pris, volym och datum).

Har bolaget inte handlats ännu? Då är senast betalt förmodligen samma pris som du köpte aktierna för. Det ser du enklast på din "Mitt Pepins", under rubrik Innehav. 

Hur gör man en K4?

När du ska deklarera aktieaffärer gjorda i en depå ska du först räkna fram om du gjort en vinst eller förlust. Det beräknar du genom att ta försäljningspriset - omkostnadsbeloppet = vinst eller förlust.

För att räkna fram omkostnadsbeloppet finns två metoder: genomsnittsmetoden och schablonmetoden. Kortfattat kan man säga att genomsnittsmetoden innebär att du skattar för den faktiska vinsten medan schablon­metoden är en beräkning av skatten på ett fiktivt värde. Även om du känner till det verkliga omkostnads­beloppet får du använda schablon­metoden om du vill. Det är förmånligare att använda schablon­metoden om dina aktier har ökat mer än 400 procent i värde.

Vinsten eller förlusten ska du sedan deklarera i något som kallas en K4-blankett. Om du sålt aktier från en depå under året kommer det stå på din deklaration att du ska fylla i en kompletterande K4-blankett. Om du gjort en förlust kan du kvitta den mot de aktier du sålt med vinst under året. När du deklarerar dina aktier brukar detta räknas ut automatiskt av Skatteverket. De har mer information om hur du kvittar förluster mot vinster (Skatteverket).

När ska man betala skatt på aktier?

Juridik vid dödsfall

Hej Har en kvinnlig vän som förlorade sin make 2016. Hon har sålt Volvo-aktier som hon ärvde efter sin make. Nu har hon fått en kvarskatt på 13.000.-. Är hon skyldig att betala denna ?

Måste man deklarera aktier ISK?

För de flesta ungdomar har skolan ringt ut och sommarlovet tagit vid. En lite annorlunda sommar i spåren av pandemin men för den som ska jobba under lovet kan det vara bra att känna till att man inte behöver betala skatt på det man tjänar upp till en viss summa.

(Tips: Är du förälder, mor/farförälder eller har någon ungdom i din närhet som du vet ska sommarjobba? Tipsa om denna artikel så slipper din ungdom betala skatt i onödan.)

Vad händer om man inte deklarerar aktier?

Om du inte sköter bokföringen i din näringsverksamhet, kan det få till följd att det uppstår en fara för att till exempel Skatteverkets skattekontroll försvåras.

Var finns aktier registrerade?

Inom hushållssektorn fanns 1 223 000 aktieägare vid utgången av 2020, vilket var en ökning med 80 000 privatpersoner under helåret. Andelen aktieägare i befolkningen var vid utgången av 2020 11,1 procent, vilket var en ökning med 0,7 procentenheter under helåret. Det var främst män och yngre personer som bidrog till ökningen.

Det var framför allt yngre privatpersoner som har köpt aktier under 2020. För samtliga åldersgrupper mellan 18 och 54 år har andelen aktieägare i totalbefolkningen ökat med minst 1 procentenhet sedan december 2019. Den åldersgrupp som hade den största ökningen var ålderskategorin 25-34 år, som ökade med 1,7 procentenheter under året 2020. Kvinnors ägarandel av totalen för åldersgruppen ökade med 0,7 procentenheter medan männens ökade med 2,5 procentenheter.

Hushållssektorns aktieförmögenhet uppgick vid utgången av 2020 till 1 186 miljarder kronor, vilket var en ökning med 230 miljarder under halvåret. Hushållens medianportfölj uppgick till 46 000 kronor vid utgången av perioden.

Aktieägandet mellan olika inkomstgrupper skiljer sig åt. Vid utgången av sista december 2020 var andelen aktieägare inom inkomstgruppen 300 000–399 999 kronor högst, där återfanns en sjättedel av aktieägarna. Den inkomstgrupp där aktieägarna ökade mest procentuellt sedan första halvåret 2020, var inkomstgruppen 600 000–699 999 kronor, där antalet aktieägare ökade med 11 procent. Det går inte att från statistiken urskilja om fler inom inkomstgruppen köpte aktier eller om det har skett förändringar inom vilken inkomstgrupp aktieägarna ingår i.

Kan någon se mina aktier?

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om aktiebolag hittar du i Aktiebolagslagen, ABL.

Är utdelning skattefritt?

Du får beräkna och tillgodoräkna dig ett gränsbelopp när du äger aktier vid beskattningsårets ingång. Du får inte tillgodoräkna dig något gränsbelopp samma år du startar bolaget eller köper aktier av någon annan.

Räkna fram gränsbeloppet enligt förenklingsregeln eller huvudregeln. Du får växla mellan reglerna genom åren och välja den som ger högst gränsbelopp. Däremot får du bara använda förenklingsregeln i ett av eventuellt flera fåmansföretag där du har kvalificerade aktier.

Måste man deklarera aktier om man inte sålt?

Hur deklarerar du aktier? Hur beskattas de? Vad är skillnaden mellan a- och b-aktier? Och hur kommer du igång med ditt aktiesparande? Frågorna kan vara många när man ska börja spara i aktier. För att hjälpa dig så har vi samlat några av de vanligaste frågorna och svaren. Få en flygande start!

En aktie är en andel i ett företag. Aktiekapitalet är ägarnas egen insats och bolagets finansiella plattform. Om företaget går bra får aktieägarna del i vinsten i förhållande till sin insats i form av utdelning och genom att kvarhållna vinster i bolaget ökar företagets och därmed aktiernas värde. Vad är en aktie?

Hur länge ska man äga en aktie?

När företag genererar vinst delar de ofta ut en del av den till sina aktieägare i form av utdelning. Utdelning är helt enkelt en andel av företagets vinster som fördelas till aktieägarna som en belöning för deras investering. Detta är en av de främsta anledningarna till att många investerare väljer att köpa aktier i företag – för att få både kapitaltillväxt och en kontantutdelning.

När det gäller utdelning på aktier är begreppet ”ex-dividend datum” av stor betydelse. Detta datum spelar en central roll i att avgöra vilka investerare som är berättigade till att få utdelning och vilka som inte är det. Låt oss utforska vad ex-dividend datum innebär och varför det är viktigt för aktieägare.

Ex-dividend datum är det datum då en aktie handlas utan rätt till kommande utdelning. Om du köper aktien på eller efter ex-dividend datum kommer du inte att få utdelning för den aktuella utdelningsperioden. Detta beror på att det tar tid för aktieaffärer att genomföras, och ex-dividend datum sätts före den faktiska avstämningsdagen för att ge tillräckligt med tid för handelsavveckling.

Vad är nackdelen med ISK?

 • Billig sparform om du väljer fonder med låg avgift. Själva ISK-kontot är vanligtvis kostnadsfritt, men du får betala andra avgifter beroende på vilket sparande du väljer att ha på ditt ISK-konto.
 • Fonder och aktier kan säljas och bytas utan att du behöver betala skatt på vinsten. I stället betalar du varje år en skatt på värdet av ditt sparande, en så kallad schablonskatt. Skatten som ska betalas ordnar din bank med, det står alltså förtryckt i din deklaration.
 • Ett ISK sparande kan vara ett bättre alternativ för långsiktigt sparande än att spara direkt i fonder och aktier på grund av en lägre förväntad skatt.
 • Försäljningar av värdepapper behöver inte deklareras.
 • Värdepapper och pengar som du har på investeringssparkontot omfattas av investerarskyddet och insättningsgarantin.

Hur mycket skatt på 100 000 ISK?

Med ett investeringssparkonto betalar du ingen skatt på de vinster du gör när du säljer aktier, fonder och andra tillgångar, och inte heller på räntor och utdelningar. Du kan inte heller göra avdrag i deklarationen om du gör förlust när du säljer värdepapper. Istället betalar du en schablonskatt på hela kapitalet varje år. Schablonskatten baseras på statslåneräntan och för 2023 är schablonskatten 0,882 %. 

Skatten på ISK baseras på en så kallad schablonintäkt. Det är en tänkt årlig avkastning som redovisas med automatik i deklarationen. Schablonintäkten beräknas genom att ett kapitalunderlag räknas fram (läs mer nedan) som sedan multipliceras med statslåneräntan den 30 november året innan, plus ett tillägg. Schablonintäkten får inte vara lägre än 1,25 % av kapitalunderlaget.

Hur långt bak i tiden kan Skatteverket granska?

En självrättelse innebär att du korrigerar felaktiga uppgifter i din inkomstdeklaration i efterhand för att undvika att bli upptaxerad och behöva betala skattetillägg. Det kan exempelvis handla om att du glömt att redovisa en viss inkomst i din deklaration eller liknande förbiseenden som innebär att din deklaration är ofullständig och att du följaktligen inte betalar rätt mängd skatt. Genom en självrättelse ändrar du de felaktiga uppgifterna så att Skatteverket kan fatta ett korrekt beslut om vilken slutlig skatt som ska debiteras för ett visst inkomstår.

Som privatperson ska du ta fram underlag för alla dina inkomster i din inkomstdeklaration – exempelvis kontanter, tjänsteinkomster, fonder, aktier och andra värdepapper. Efter att du har tagit fram underlagen ska du därefter göra en sammanställning över dina inkomster och utgifter, eftersom vissa utgifter kan vara avdragsgilla. Dessa delas upp efter år och inkomsttyp, såsom utdelning, ränta, tjänsteinkomst eller hyresinkomst. Därefter skickar du in en begäran om omprövning till Skatteverket där du bifogar nämnda underlag.

Kan man bli tvingad att sälja sina aktier?

Ett uppköpserbjudande kan gälla alla eller en del av aktierna, och antingen vara frivilligt eller obligatoriskt (även kallat budplikt). Budplikt uppstår när en ägare, ensam eller tillsammans med närstående, har motsvarande 30 % av rösterna eller mer.