:

Vad är en legal företrädare?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är en legal företrädare?
 2. Vad är en företrädare i ett företag?
 3. Vad är en Företrädaransvar?
 4. Vem företräder en juridisk person?
 5. Kan man ha Swish om man har förvaltare?
 6. Vad får en förvaltare inte bestämma?
 7. Vem har rätt att företräda ett aktiebolag?
 8. Vad menas med att någon är legal företrädare it ex ett aktiebolag?
 9. När gäller Företrädaransvar?
 10. Finns det några särskilda regler för VD styrelse personliga betalningsansvar för obetalda skatter och avgifter?
 11. Kan en privatperson vara en juridisk person?
 12. Vad får inte en förvaltare göra?
 13. Kan man ha mobilt BankID om man har förvaltare?
 14. Kan en förvaltare tvinga någon att flytta?
 15. Vem får företräda ett bolag?

Vad är en legal företrädare?

Här beskrivs vad som gäller för legal ställföreträdares tillgång till sin huvudmans journalinformation via 1177 Journalen.

Legal ställföreträdare (god man eller förvaltare) kan ges åtkomst till sin huvudmans information i 1177 Journalen. Dessa ärenden hanteras direkt av Region Jönköpings läns kontaktcenter.

Vad är en företrädare i ett företag?

Företrädaransvar innebär att en person som bedöms vara legal eller faktisk företrädare för ett bolag kan åläggas personligt betalningsansvar för bolagets obetalda skatter och avgifter.

Nu är det viktigare än någonsin att känna till att du, som delägare i aktiebolag har ett företrädaransvar som kan göra dig personligt betalningsansvarig för bolagets obetalda skatter. Om ditt företag får ekonomiska problem är det viktigt att du agerar och inte är passiv. Om ditt företag inte kan betala skatter och avgifter när de förfaller till betalning är det viktigt att antingen ansöka om anstånd för skatter och avgifter enligt de nya generösare anståndsreglerna i och med Corona utbrottet. Om du inte tror att du är hjälpt av ett anstånd kan du bli tvungen att begära ditt företag i konkurs för att undvika ett personligt betalningsansvar.   

Vad är en Företrädaransvar?

Företrädaransvaret innebär att en företrädare kan bli personligt betalningsansvarig för bolagets skatteskulder. Om företrädaren uppsåtligen eller på grund av grov oaktsamhet underlåtit att vidta verksamma åtgärder för att avveckla bolagets skulder senast på skatternas förfallodag, kan personen påföras personligt betalningsansvar.

Vem företräder en juridisk person?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om dödsbon och vem som kan företräda och förvalta dödsbon i olika sammanhang finns i ärvdabalken (ÄB). Du kan se närmare på den lagen här. Jag kommer först förklara betydelsen av begreppet juridisk person och vad ett dödsbo faktiskt är. Sedan förklarar jag vilka personer som kan vara företrädare för ett dödsbo.

Kan man ha Swish om man har förvaltare?

Den som behöver hjälp med att bevaka sin rätt eller förvalta sin egendom kan få en god man eller förvaltare förordnad av tingsrätten. 

Anledningen till att någon får en god man eller en förvaltare kan vara att personen är omyndig eller lider av sjukdom eller psykisk störning. Skillnaden mellan att ha en god man och en förvaltare är att den som har en god man har kvar sin rättsliga handlingsförmåga men den som har fått en förvaltare har inte det.

Vad får en förvaltare inte bestämma?

En god man eller förvaltare hjälper den som själv har begränsade möjligheter att ta tillvara sina juridiska och ekonomiska rättigheter. Att få hjälp av en god man är frivilligt. En förvaltare kan däremot utses mot personens vilja.

Ett godmanskap är en frivillig insats som huvudmannen måste samtycka till. (Den som har god man eller förvaltare kallas för huvudman) Om en huvudman enligt läkarintyg inte förstår vad ett godmanskap är, eller inte kan uttrycka sin vilja, ska närstående ges möjlighet att yttra sig. Huvudmannen kan också när helst den vill ansöka om att godmanskapet ska upphöra.

Vem har rätt att företräda ett aktiebolag?

Att vara företrädare för ett aktiebolag innebär kort och gott att du är en person med inflytande i bolaget. Med inflytande tillkommer också ansvar för bolagets åtaganden. Som företrädare agerar du å bolagets vägnar och representerar bolaget utåt. 

Rollen som företrädare skiljer sig åt från bolag till bolag, men vanligtvis är företrädaren ansvarig för att sköta bolagets dagliga verksamhet, fatta viktiga beslut och se till att allt går rätt till i verksamheten. 

Den som företräder bolaget ska agera i bolagets bästa intresse och följa de lagar och regler som gäller för aktiebolag. Som du kanske märker, har företrädaren många viktiga saker att hålla koll på. Som företrädare gäller det att hålla tungan rätt i mun – det finns nämligen risk att företrädaren blir personligt ansvarig om något går fel. 

Huvudregeln när det kommer till aktiebolag är att aktieägarna inte kan bli ansvariga för företagets skulder och andra förpliktelser. Men företrädaransvaret är ett undantag till huvudregeln som gör att vissa personer kan ställas till svars för sina handlingar. 

Vad menas med att någon är legal företrädare it ex ett aktiebolag?

 • Omplacering av enskild arbetstagare, under förutsättning att detta är inom ramen för tjänsten
 • Omorganisation av verksamheten
 • Utökning/Nerdragning av antal anställda
 • Rekrytering
 • Investeringar
 • Arbetstider
 • Hur arbetet ska organiseras och utföras
 • Förändring av ensidigt utgivna förmåner
 • Föreskrifter och policys som ska tas fram
 • Företagets verksamhet
 • Val av leverantörer
 • Skyddsutrustning och skyddsanordningar
 • Arbetsredskap

Vill du veta mer? Få koll på arbetsrätt och andra viktiga regler i Servicepaket HR

När gäller Företrädaransvar?

Skatteverket kommer inte ansöka om företrädaransvar enligt bestämmelserna i 59 kap. 12-21 §§ skatteförfarandelagen (2011:1244), SFL, för skatter och avgifter som omfattas av anstånd enligt lagen (2009:99) om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall, s.k. tillfälligt anstånd. Detta gäller också för de anstånd som förlängts enligt 1 och 1 a §§ och den anståndsavgift som ska tas ut under anståndstiden enligt 5 § lagen om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall.

Detta ställningstagande ersätter ställningstagandet ”Tillfälliga anstånd och företrädaransvar” från den 26 mars 2020, dnr 8-137725. Ställningstagandet innebär en ändring genom att det tar hänsyn till de ändringar i lagen om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall som trädde i kraft den 5 februari 2021.

Finns det några särskilda regler för VD styrelse personliga betalningsansvar för obetalda skatter och avgifter?

En del företagare som söker anstånd med betalning av skatt med anledning av effekterna av coronapandemin, har framfört oro att företrädare ska drabbas av det så kallade företrädaransvaret och bli personligt betalningsskyldiga för den uppskjutna skatten. Skatteverket har publicerat ett ställningstagande där det framgår att så inte blir fallet, om det inte handlar om företag som uppenbarligt utnyttjat möjligheterna helt i strid med syftet med anståndsbestämmelserna. Det betyder att Skatteverket som huvudregel inte kommer att ansöka om företrädaransvar mot en företrädare för obetalda skatter och avgifter, som omfattas av anstånd enligt lagen om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall. Detta gäller belopp som anstånd beviljats för enligt regeringens lagförslag som träder i kraft den 30 mars.

 • Rättslig vägledning: Tillfälliga anstånd och företrädaransvar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Med företrädare menar vi i första hand den så kallade legale företrädaren. För ett aktiebolag är du företrädare om du sitter i styrelsen. Du kan även vara företrädare utan att vara legal företrädare, om du faktiskt har haft ett bestämmande inflytande över den juridiska personen.Som företrädare kan du få ett personligt betalningsansvar på grund av att den juridiska personen

Kan en privatperson vara en juridisk person?

Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag utgår ifrån att villan i din fråga är en bostadsrätt i en bostadsrättsförening. I sådant fall gäller bostadsrättslagen.

Vad får inte en förvaltare göra?

En förvaltares uppdrag skiljer sig inte från en god mans uppdrag och kan bestå av en eller flera av nedanstående delar.

 • Bevaka rätt: Ställföreträdaren ska se till att den hjälpbehövande får det stöd och den hjälp hen har rätt till. Det kan röra sig om att söka bidrag, skriva avtal, sälja hus eller företräda vid arvskifte.
 • Förvalta egendom: Ställföreträdaren sköter den ekonomiska ekonomiska förvaltningen, men kan också förvalta specifik egendom. Ofta handlar det om att betala räkningar, placera pengar i fonder eller fördela pengar till huvudmannen.
 • Sörja för person: Ställföreträdaren ska se till att huvudmannen har den hjälp och de stödfunktioner som hen behöver och har rätt till.

Förvaltarens uppdrag är avgränsat till dessa delar. En förvaltare ska inte ta en aktiv roll i huvudmannens dagliga liv och ska exempelvis inte hjälpa till med att handla, följa med till läkaren, sätta upp gardiner, skruva ihop möbler, delta i sociala aktiviteter eller städa bostaden.

 • att den enskilde lider av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande och
 • att den enskilde är ur stånd att vårda sig eller sin egendom och
 • att den enskildes hjälpbehov inte kan tillgodoses på mindre ingripande sätt.

Förvaltarskap kan till exempel bli aktuellt då en person inte kan hantera sina tillgångar och därför riskerar att bli vräkt från sin lägenhet eller att en person på grund av funktionsnedsättning eller sjukdom riskerar att bli lurad och utnyttjad av andra. 

Kan man ha mobilt BankID om man har förvaltare?

Som ställföreträdare har du tillgång till våra digitala tjänster. Välj ställföreträdare i rullistan på inloggningssidan, fyll i ditt personnummer och identifiera dig med bank-id. Härifrån kan du utföra ärenden som gäller en eller flera huvudmän.

Som ställföreträdare kan du ansöka om ersättning för din huvudman. Du kan ansöka om vissa ersättningar via Mina sidor. I ansökan fyller du i din huvudmans namn och personnummer och när du skickat in ansökan får du en kvittens som du kan spara ner eller skriva ut. Du har inte möjlighet att följa ärendet via Mina sidor.

För andra ersättningar behöver du ansöka med blankett och på Mina sidor har vi samlat blanketter som kan vara relevanta för dig. Fyll i blanketten på datorn, skriv ut, signera och skicka till oss. Säkerställ också att du får med alla eventuella intyg som vi kan behöva.

Om du inte har möjlighet att logga in, hittar du alla blanketter samlade på sidan Blanketter.

Kan en förvaltare tvinga någon att flytta?

Den som behöver hjälp med att bevaka sin rätt eller förvalta sin egendom kan få en god man eller förvaltare förordnad av tingsrätten. 

Anledningen till att någon får en god man eller en förvaltare kan vara att personen är omyndig eller lider av sjukdom eller psykisk störning. Skillnaden mellan att ha en god man och en förvaltare är att den som har en god man har kvar sin rättsliga handlingsförmåga men den som har fått en förvaltare har inte det.

Vem får företräda ett bolag?

Ett aktieinnehav kan på bolagsstämman enbart företrädas av en fysisk myndig person. Medborgarskap eller bosättning har ingen betydelse. I kupongbolag skall aktieägaren vara upptagen i aktieboken samt innehavare av aktierna på dagen för stämman. Aktieägare i avstämningsbolag som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta på bolagsstämman, tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn hos sin förvaltare. Sådan omregistrering skall vara verkställd senast 5 vardagar före stämman. Aktieägare som inte är fysiska personer måste således sända någon fysisk person som äger rätt att rösta för den juridiska personens aktier. Vilka dokument som krävs framgår av nedanstående tabell.