:

Vilka kan vara Förrättningsmän vid bouppteckning?

Innehållsförteckning:

 1. Vilka kan vara Förrättningsmän vid bouppteckning?
 2. Måste man ha Förrättningsmän vid bouppteckning?
 3. Vem kan vara Bouppgivare vid bouppteckning?
 4. Kan min sambo vara Förrättningsman?
 5. Måste alla arvingar vara med på bouppteckning?
 6. Måste man ange lösöre i bouppteckning?
 7. Måste Bouppgivare närvara vid bouppteckning?
 8. Kan Bouppgivare och Dödsbodelägare vara samma person?
 9. Hur går ett Förrättningsmöte till?
 10. Vad sätter man för värde på bohag vid bouppteckning?
 11. Vad får man inte göra innan bouppteckning?
 12. Måste alla arvtagare vara med på bouppteckning?
 13. Vad gör man på en förrättning?
 14. Hur lång tid tar en förrättning bouppteckning?
 15. Måste tömma lägenhet innan bouppteckning?

Vilka kan vara Förrättningsmän vid bouppteckning?

Förrättningsmannen intygar att allt har blivit riktigt antecknat och att tillgångarna har värderats efter bästa förstånd. Det är förrättningsmännen som kontrollerar att hela boets egendom tas upp i bouppteckningen. Förrättningsmannen ska anteckna allt av faktisk eller rättslig betydelse som förekommer vid förrättningen. Exempelvis anteckna om det finns ett äktenskapsförord eller testamente.

En förrättningsman ska vara en kunnig och trovärdig person. Följande personer kan inte vara förrättningsmän: dödsbodelägare, efterarvinge, bouppgivare, boutredningsman, testamentsexekutor eller särskild boutredningsman.

Måste man ha Förrättningsmän vid bouppteckning?

En bouppteckning ska förrättas av två kunniga och trovärdiga gode män (20 kap. 2 § första stycket ÄB). De kallas förrättningsmän.

Förrättningsmännens uppgift är att anteckna allt av faktisk eller rättslig betydelse som förekommer vid förrättningen. Förrättningsmännen ska t.ex. anteckna om det finns äktenskapsförord eller testamenten, samt vilka som varit närvarande vid förrättningen. Förrättningsmännen har också ansvar för att tillgångarna värderats riktigt.

Vem kan vara Bouppgivare vid bouppteckning?

Du kan själv kontrollera vilka typer av cookies du vill acceptera genom att ta ställning nedan. Läs mer här

Cookies

Kan min sambo vara Förrättningsman?

När någon har avlidit måste man göra en bouppteckning. Nedan finner du 10 av de mest grundläggande sakerna du bör känna till om bouppteckningsarbetet.

Den person som har mest insyn över den avlidnes ekonomi – vanligtvis efterlevande make/maka/partner eller sambo – har ansvaret att bouppteckningen blir utförd. Om det är oklart vem som är närmast anhörig, så är det dödsbodelägarna tillsammans som har ansvaret för att bouppteckningen utförs. Att man har ansvar för att bouppteckningen innebär inte att man måste utföra allt själv. Personen som har ansvaret har rätt att beställa bouppteckningstjänster för att bli klar med bouppteckningen. Dessa kostnader bekostas av dödsboet och behöver inte godkännas av övriga dödsbodelägare. Om det saknas dödsbodelägare, kan Skatteverket utse en särskild bouppteckningsförrättare. Den utsedda förrättaren får då betalt av dödsboet för sitt uppdrag.

Måste alla arvingar vara med på bouppteckning?

När bouppteckningen upprättas är det mycket viktigt att alla moment går rätt till, och detta för att inga konflikter eller praktiska problem ska uppstå. Bouppteckningen är också en handling som får betydelse i framtiden. Så säkerställ att den blir korrekt för att undvika framtida problem.

Fyll i formuläret så återkommer vi så snart som möjligt.

Joachim Erman är en av våra duktiga jurister som du kan komma i kontakt med.

Måste man ange lösöre i bouppteckning?

Med bouppteckning menas den genomgång (förrättning) som dödsbodelägarna gör av den avlidnes och den efterlevandes tillgångar och skulder. Även det dokument man då upprättar kallas bouppteckning.

En registrerad bouppteckning har följande funktion:

Måste Bouppgivare närvara vid bouppteckning?

Senast tre må­na­der efter ett döds­fall ska ett för­rätt­nings­mö­te hållas. Det kallas också ibland för boupp­teck­nings­för­rätt­ning.

När en någon har gått bort måste alltid en boupp­teck­ning göras. Det är döds­bo­de­lä­gar­na som ge­men­samt har ansvar för att den kommer till stånd. Döds­bo­de­lä­ga­re är ofta ef­ter­le­van­de make, bröstar­vinge eller annan nära familj som ärver.

Döds­bo­de­lä­gar­na be­stäm­mer vem som tar hu­vud­an­sva­ret för boupp­teck­ning, när möte ska hållas och utser obe­ro­en­de för­rätt­nings­män. Bo­upp­gi­va­re är ofta den person som bäst känner till boet, till ex­em­pel en make om per­so­nen var gift, sambo eller någon annan med in­blick. 

💡Obs! Boupp­teck­ning ska alltid re­gi­stre­ras hos Skat­te­ver­ket. An­vän­der du Aatos tjänst be­hö­ver du inte Skat­te­ver­kets blan­kett för boupp­teck­ning och skic­kar då bara in un­der­la­get du får av oss. 

Kan Bouppgivare och Dödsbodelägare vara samma person?

Senast tre må­na­der efter ett döds­fall ska ett för­rätt­nings­mö­te hållas. Det kallas också ibland för boupp­teck­nings­för­rätt­ning.

När en någon har gått bort måste alltid en boupp­teck­ning göras. Det är döds­bo­de­lä­gar­na som ge­men­samt har ansvar för att den kommer till stånd. Döds­bo­de­lä­ga­re är ofta ef­ter­le­van­de make, bröstar­vinge eller annan nära familj som ärver.

Döds­bo­de­lä­gar­na be­stäm­mer vem som tar hu­vud­an­sva­ret för boupp­teck­ning, när möte ska hållas och utser obe­ro­en­de för­rätt­nings­män. Bo­upp­gi­va­re är ofta den person som bäst känner till boet, till ex­em­pel en make om per­so­nen var gift, sambo eller någon annan med in­blick. 

💡Obs! Boupp­teck­ning ska alltid re­gi­stre­ras hos Skat­te­ver­ket. An­vän­der du Aatos tjänst be­hö­ver du inte Skat­te­ver­kets blan­kett för boupp­teck­ning och skic­kar då bara in un­der­la­get du får av oss. 

Hur går ett Förrättningsmöte till?

En förrättning är ett sammanträde (möte) där man bl.a. går igenom den avlidnas tillgångar och skulder, och i förekommande fall den efterlevande makens eller makans tillgångar och skulder. Alla berörda ska vara kallade till eller närvarande vid förrättningen. Ibland är ett dödsbo så omfattande att det behövs flera förrättningar.

Om man har antecknat flera förrättningar men inte har kallat alla till samtliga datum anser Skatteverket att det är den sista och avslutande förrättningsdagen som ska antecknas som förrättningsdag i bouppteckningen. Det är den förrättningen som alla ska ha kallats till eller varit närvarande vid (Skatteverkets ställningstagande Kallelser till och godkännande av bouppteckning). Det betyder att om det förekommit flera förrättningsdagar i ett ärende ska samtliga som ska vara kallade till dessa förrättningar ha varit kallade till eller ha varit närvarande vid den sista och avslutande förrättningsdagen.

Vad sätter man för värde på bohag vid bouppteckning?

Marknadsvärdet, eller det verkliga värdet, bör alltid användas i en bouppteckning. Om dödsboet föredrar det, får dock en fastighets taxeringsvärde och ett fåmansföretags substansvärde användas. Om marknadsvärdet har använts får uppgift om latent skatteskuld antecknas och värderas för berörda egendomsslag.

Vad får man inte göra innan bouppteckning?

En bouppteckning kan göras privat. Då ska en av er efterlevande som bäst känner till dödsboets egendom utses till bouppgivare och lämna uppgifter om dödsboet.

Bouppgivaren ska också utse två utomstående förrättningsmän. Det är två personer som inte på grund av lag eller testamente har rätt till att ärva den avlidna. Förrättningsmännen intygar att allt har blivit riktigt antecknat och att tillgångarna har värderats efter bästa förstånd.

Om ni har bett någon utomstående förvalta dödsboet, exempelvis en boutredningsman eller en testamentsexekutor kan inte samma person agera som förrättningsman.

Måste alla arvtagare vara med på bouppteckning?

När någon har dött ska de som ärver göra en bouppteckning som ska skickas till Skatteverket senast 4 månader efter dödsfallet. Bouppteckning är en förteckning som visar vad den döda har ägt och eventuella skulder.

En bouppteckning som är registrerad hos Skatteverket visar vem som har rätt att representera dödsboet.

Det finns särskilda regler för hur en bouppteckning ska gå till. I många fall kan dödsboet göra bouppteckningen själv, men om det känns svårt kan det vara bra att ta hjälp av en person som du har förtroende för. Det går även att anlita en jurist eller begravningsbyrå.

Vad gör man på en förrättning?

 • bilda nya fastigheter av en fastighet du äger
  • beviljad lagfart för ett överlåtet outbrutet område inleder styckningen utan ansökan
 • dela en samägd fastighet
 • klarlägga var fastighetsgränsen går
 • få vägrätt till din fastighet eller reda ut någon oklarhet i en rättighet
 • få rätt att använda en annan fastighets område för ett visst ändamål
  • en servitutsrätt förutsätter oftast att fastighetsägarna avtalar om saken
 • lösa in tillandning, en tomtdel eller ett samfällt område

Syn i terrängen och kartläggningsarbete vid förrättningarna sker under den snöfria tiden. Ifall du ansöker om förrättning på vintern kan terrängarbetet oftast påbörjas följande vår.

 • Välj lämplig förrättning för ditt ändamål. Förrättningssidorna ger dig information om vilka uppgifter som ingår i förrättningen, hur länge den i genomsnitt tar och vad den kostar eller hur priset bestäms.
 • Om fastigheten har flera ägare och ni söker förrättning tillsammans, bifoga fullmakter från delägarna i ansökan.
 • Det lönar sig att tala med grannarna eller sakägarna om vad saken gäller och vilken förrättning som eventuellt behövs. Är det fråga om en förrättning som medger avtal kan ni påskynda behandlingen genom att avtala om saken på förhand.

Hur lång tid tar en förrättning bouppteckning?

När någon går bort bildas au­to­ma­tiskt ett dödsbo. Döds­bo­et är det som den av­lid­ne lämnar efter sig. Som nära an­hö­rig är du också ofta döds­bo­de­lä­ga­re och an­sva­rar då för att göra boupp­teck­ning och arv­skif­te. 

För att upp­skat­ta hur lång tid boupp­teck­ning tar har tiden för föl­jan­de tre moment sär­skild be­ty­del­se.  

En boupp­teck­ning är ett do­ku­ment som för­kla­rar vilka skul­der och till­gång­ar den av­lid­ne hade på döds­da­gen. Boupp­teck­ning­en är viktig för att allt ska gå rätt till för er som arv­ta­ga­re men också för att Skat­te­ver­ket ska kunna kon­trol­le­ra att den av­lid­nes egen­dom blir re­do­vi­sa­de som den ska.

Att göra boupp­teck­ning in­ne­bär dels att sam­man­stäl­la upp­gif­ter­na som krävs, och dels att pre­sen­te­ra boupp­teck­ning vid ett för­rätt­nings­mö­te. Boupp­teck­ning­en ska då grans­kas och skri­vas under av två för­rätt­nings­män innan den skic­kas till Skat­te­ver­ket för re­gi­stre­ring.

Hur lång tid det tar beror helt på dig eller den som gör boupp­teck­ning­en. Ibland kan du också behöva extra tid för att ex­em­pel­vis låta mäk­la­re vär­de­ra ett hus. Är det fler än en döds­bo­de­lä­ga­re be­hö­ver du också ge tid för att de andra ar­ving­ar­na ska hinna komma till för­rätt­nings­mö­tet.  

Måste tömma lägenhet innan bouppteckning?

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Här är lite mer allmän info och råd