:

Vad händer med mina aktier vid en fusion?

Innehållsförteckning:

 1. Vad händer med mina aktier vid en fusion?
 2. Vad innebär en fusion?
 3. Vad händer med eget kapital vid fusion?
 4. Hur beräknas Fusionsdifferens?
 5. När ska man sälja aktier som går dåligt?
 6. Vem får mina aktier om jag dör?
 7. Vad sker vid fusion?
 8. Vad är problemet med fusion?
 9. Kan man ha ett negativt eget kapital?
 10. Vad händer om man har negativt eget kapital?
 11. Hur går en fusion till?
 12. När är en fusion genomförd?
 13. Vad tror vi om börsen 2023?
 14. Vilka aktier går bra i lågkonjunktur?
 15. Vad händer med mitt ISK konto om jag dör?

Vad händer med mina aktier vid en fusion?

Du kan inte "byta" från en företagsform till en annan utan måste börja om från grunden genom att nyregistrera. Detta sker genom att du registrerar en ny företagsform, avslutar ditt gamla företag och för över hela eller delar av verksamheten till den nya företagsformen.

Det går alltså bra att starta som enskild näringsidkare i början för att senare registrera ett aktiebolag och fortsätta verksamheten i detta bolag.

Skatteregler vid byte av företagsform och proceduren vid likvidation av det gamla företaget kan ta tid och vara krångligt. Därför rekommenderar vi att du alltid tar kontakt med en revisor eller en jurist med kunskaper på området.

Det finns flera andra alternativ. Du kan ansöka om lån hos Almi Företagspartner, de har en högre ränta än banken eftersom att de inte får konkurrera med banken. Almi har olika erbjudanden om finansieringsformer beroende på vilken region ditt företag finns i.

Faktureringsmetoden innebär att du löpande bokför alla affärshändelser, exempelvis kundfordringar och leverantörsskulder, när fakturan skickas respektive mottas. Faktureringsmetoden är huvudmetoden i bokföringslagen. När du använder denna metod för den löpande bokföringen ska du använda motsvarande metod för din momsredovisning, faktureringsmetoden för moms.

De företag som har en nettoomsättning på högst 3 miljoner kronor kan dock välja att löpande bokföra enligt kontantmetoden.

Faktureringsmetoden innebär att du löpande bokför alla affärshändelser, exempelvis kundfordringar och leverantörsskulder, när fakturan skickas respektive mottas. Faktureringsmetoden är huvudmetoden i bokföringslagen. När du använder denna metod för den löpande bokföringen ska du använda motsvarande metod för din momsredovisning, faktureringsmetoden för moms.

De företag som har en nettoomsättning på högst 3 miljoner kronor kan dock välja att löpande bokföra enligt kontantmetoden.

Kontantmetoden innebär att du löpande under året endast bokför de affärshändelser som avser inbetalningar och utbetalningar, samt insättningar och uttag. Du bokför alltså inte några kundfordringar eller leverantörsskulder i den löpande bokföringen. Kund- och leverantörsfakturor bokförs alltså först i samband med att du får betalt från kund respektive betalar dina inköp. I samband med bokslutet bokförs dock övriga affärshändelser som är nödvändiga för att fastställa företagets resultat och ställning, t ex obetalda fordringar och skulder. Om du använder denna metod för bokföringen ska momsen redovisas enligt bokslutsmetoden.

Vad innebär en fusion?

Fusion kommer af latin fusio der betyder 'udflydning', og af fundere der betyder at 'hælde ud, smelte sammen'.

Meget store fusioner eller andre virksomhedsovertagelser, som kan true med at begrænse eller forvride konkurrencen i EU, skal på forhånd anmeldes til EU-Kommissionen, som kan forbyde sammenlægningen eller, hvilket i praksis er vigtigere, opstille vilkår for den. Efter dansk ret kræver fusion eller anden form for overtagelse ikke tilladelse fra Konkurrencerådet, men hvis en virksomhed efter en fusion misbruger en dominerende stilling på markedet, kan der skrides ind heroverfor.

Fusion af aktieselskaber er vidtgående reguleret gennem EU's 3. selskabsdirektiv, det såkaldte fusionsdirektiv. Heri findes detaljerede regler om fusionsplan og -redegørelse, uafhængige ekspertudtalelser mv., alt med henblik på at beskytte aktionærer og kreditorer mod tab gennem fusionen.

Vad händer med eget kapital vid fusion?

Du kan inte "byta" från en företagsform till en annan utan måste börja om från grunden genom att nyregistrera. Detta sker genom att du registrerar en ny företagsform, avslutar ditt gamla företag och för över hela eller delar av verksamheten till den nya företagsformen.

Det går alltså bra att starta som enskild näringsidkare i början för att senare registrera ett aktiebolag och fortsätta verksamheten i detta bolag.

Skatteregler vid byte av företagsform och proceduren vid likvidation av det gamla företaget kan ta tid och vara krångligt. Därför rekommenderar vi att du alltid tar kontakt med en revisor eller en jurist med kunskaper på området.

Det finns flera andra alternativ. Du kan ansöka om lån hos Almi Företagspartner, de har en högre ränta än banken eftersom att de inte får konkurrera med banken. Almi har olika erbjudanden om finansieringsformer beroende på vilken region ditt företag finns i.

Faktureringsmetoden innebär att du löpande bokför alla affärshändelser, exempelvis kundfordringar och leverantörsskulder, när fakturan skickas respektive mottas. Faktureringsmetoden är huvudmetoden i bokföringslagen. När du använder denna metod för den löpande bokföringen ska du använda motsvarande metod för din momsredovisning, faktureringsmetoden för moms.

De företag som har en nettoomsättning på högst 3 miljoner kronor kan dock välja att löpande bokföra enligt kontantmetoden.

Faktureringsmetoden innebär att du löpande bokför alla affärshändelser, exempelvis kundfordringar och leverantörsskulder, när fakturan skickas respektive mottas. Faktureringsmetoden är huvudmetoden i bokföringslagen. När du använder denna metod för den löpande bokföringen ska du använda motsvarande metod för din momsredovisning, faktureringsmetoden för moms.

De företag som har en nettoomsättning på högst 3 miljoner kronor kan dock välja att löpande bokföra enligt kontantmetoden.

Kontantmetoden innebär att du löpande under året endast bokför de affärshändelser som avser inbetalningar och utbetalningar, samt insättningar och uttag. Du bokför alltså inte några kundfordringar eller leverantörsskulder i den löpande bokföringen. Kund- och leverantörsfakturor bokförs alltså först i samband med att du får betalt från kund respektive betalar dina inköp. I samband med bokslutet bokförs dock övriga affärshändelser som är nödvändiga för att fastställa företagets resultat och ställning, t ex obetalda fordringar och skulder. Om du använder denna metod för bokföringen ska momsen redovisas enligt bokslutsmetoden.

Hur beräknas Fusionsdifferens?

Fusionsdifferensen ska enligt BFNAR 2020:5 punkt 2.17 redovisas som en justering av fritt eget kapital i det övertagande företaget.

Den löpande bokföring som förts i det överlåtande företaget fram till fusionsdagen utgör enligt BFNAR 2020:5 punkt 5.1 räkenskapsinformation för både det överlåtande företaget och det övertagande företaget. Enligt punkt 5.2 övertar det övertagande företaget arkiveringsskyldigheten från det överlåtande företaget.

När ska man sälja aktier som går dåligt?

13 okt 2021

Den senaste tiden har de varit oroligt på börsen, och många blir stressade. Det är helt naturligt. Att se sina sparpengar minska i värde är tufft, och det kan kännas lockande att trycka på säljknappen för att lindra oron och minska risken för ännu större förluster. Men är det rätt sak att göra?

Vem får mina aktier om jag dör?

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

De aktier du äger kommer att överföras till ditt dödsbo vid dödsfall. Det innebär att om du är gift är det din make som ärver dig. Om du är ogift och har barn är det dina barn som ärver dig. Detta kan du delvis ändra genom ett testamente, om du önskar det. Men dina barn har alltid rätt till sin laglott d.v.s. hälften av vad de annars skulle ha ärvt.

Vad sker vid fusion?

Mattecentrum och våra samarbets­partners sparar information på din enhet för att kunna erbjuda anpassad funktionalitet och samla in besöks­statistik. Du väljer vilka typer av cookies som du accepterar utöver de nödvändiga som behövs för att webbplatsen ska fungera.

Besöksstatistik

Vad är problemet med fusion?

I Frankrike är den gigantiska experimentreaktorn ITER snart färdigställd. Där ska forskare från 35 olika länder försöka skapa ett fungerande fusionskraftverk, finansierat med skattepengar från de deltagande länderna, som sen ska leda vidare till byggande av fusionskraftverk som börjar producera elektricitet.

När den står färdig 2025 är målet att generera 500 megawatt genom att under några minuter hetta upp plasma till 150 miljoner grader. I de temperaturerna kommer väteatomer genomgå fusion och krocka med varandra vilket skapar enorma mängder energi.

Kan man ha ett negativt eget kapital?

Som företagare är det viktigt att ha koll på bolagets kostnader så man inte förbrukar det egna kapitalet. Här förklarar vi vad det är och vad du måste göra om du hamnar där.

Eget kapital definieras som skillnaden mellan tillgångar och skulder och kallas ibland även för ägarkapital. I aktiebolag och ekonomisk förening delas eget kapital in i bundet och fritt. Bundet eget kapital får inte användas för aktieutdelning eller återbäring till ägarna. Enskild firma och handelsbolag har alltid fritt eget kapital vilket innebär att ägarna kan göra vad de vill med kapitalet.

Vad händer om man har negativt eget kapital?

I det här exemplet beskrivs hur koncernresultaträkning och koncernbalansräkning skall upprättas av ett moderföretag som har förvärvat ett dotterföretag med ett negativt fritt eget kapital som till viss del kvarstår efter förvärvet.

Det interna aktieinnehavet skall normalt elimineras från toppen mot dotterföretagets aktiekapital i första hand, mot dotterföretagets bundna reserver (Övrigt tillskjutet kapital) i andra hand och mot dotterföretagets fria egna kapital (Annat eget kapital inklusive årets resultat) i tredje hand. Den här normala elimineringstekniken kan inte användas när ett dotterföretag redovisar ansamlade förluster som helt eller delvis kvarstår från förvärvstidpunkten eftersom det då skulle bli en felaktig fördelning mellan bundet eget kapital och fritt eget kapital i koncernen.

Hur går en fusion till?

Det som händer vid en fusion är att andelar i det övertagna företaget (vanligen dotterföretag) ersätts av tillgångar och skulder i det övertagande företaget (vanligen moderföretag). Det normala är att tillgångar och skulder övertas till det värde de redovisats i koncernredovisningen. De måste dock motsvaras av reella värden. Eventuella övervärden skrivs av i moderbolaget i samma takt som de skrivits av i koncernredovisningen. 

Det finns tillfällen när justering behöver göras av den värdering av övertagna fordringar och skulder som gjorts i koncernredovisningen. Detta beror på att i koncernredovisningen tillämpas enhetssynen som princip, medan det i en juridisk person är ägarteorin som gäller. Enligt enhetssynen ses koncernen ses som en enhet där eventuella övervärden eller goodwill tas med i sin helhet även i delägda företag. I en juridisk person skall ägarteorin tillämpas där endast moderbolagets andel av övervärden eller goodwill skall redovisas. 

En annan skillnad gäller successiva förvärv. Med successiva förvärv avses fall där ett bestämmande inflytande uppstår successivt genom förvärv i flera steg. I koncernredovisningen skall en omvärdering ske vid den tillpunkt då bestämmande inflytande uppstår och företaget skall redovisas som ett dotterföretag. Någon omvärdering skall i dessa fall inte ske i juridisk person och det kan då behöva justeras vid en fusion. Andra situationer som tas upp och exemplifieras i BFNAR 2020:5 är:

När är en fusion genomförd?

Fusion innebär, enligt aktiebolagslagen, att två eller flera aktiebolag går samman genom att samtliga tillgångar och skulder i ett eller flera av bolagen (överlåtande bolag) tas över av ett annat aktiebolag (övertagande bolag). De överlåtande bolagen upplöses därmed utan likvidation. Samtliga deltagande bolag måste ha samma redovisningsvaluta. I detta inlägg beskriver vi de vanligast formerna för fusion ur aktiebolagsrättsligt perspektiv och vad som krävs enligt aktiebolagslagen.

Detta är den absolut vanligaste formen av fusion. Denna avser en fusion där ett moderbolag övertar ett eller flera helägda dotterbolag. Registrering skall ske hos Bolagsverket i ett eller två steg.

Vad tror vi om börsen 2023?

Börsens är en cocktail av bland annat förväntningar, makrodata och framtidstro. De flesta menar att börsen är 6-12 månader före konjunkturen. Har du någon gång funderat över varför ditt bolag handlas ned på börsen trots en stark rapport, eller vice versa? Att börsen ligger före kan definitivt vara en av många förklaringar. Nu när börsen gått starkt (åtminstone de största teknikbolagen) från årsskiftet till och med mitten av augusti är frågan förstås hur börsåret kan spela ut resterande del av 2023.

Svaret på frågan “vart börsen tar vägen 2023” är förstås mycket svår att svara på. Fokus för oss är snarare på att hitta bolag som kan växa och generera god avkastning över tid. Vi kan dock konstatera att det finns fantastiska bolag med affärsmodeller som överlever både inflation och krig. Men det finns också många bolag som andas tunnare luft, och har så gjort sedan invasionen 2022.

Vilka aktier går bra i lågkonjunktur?

Omni Ekonomi har genomfört en enkät med fyra experter som listar vilka aktier man ska köpa och inte köpa under en lågkonjunktur.

Nästa år är börsen inställd på en lågkonjunktur. Enligt experter som Omni Ekonomi har pratat med är bland annat betting och mjukvarubolag bättre val i sådana tider. De menar även att investerare bör undvika sällanköpshandeln och en del konsumentnära branscher.

Vad händer med mitt ISK konto om jag dör?

När någon dör ärver de närstående de tillgångar som finns kvar. Det gäller även värdepapper som exempelvis aktier. Om en närstående till dig dör skickas det ut ett värdeintyg till dödsboadressen med instruktioner om hur du ska skifta innehavet. En överföring ser olika ut beroende på kontotyp.