:

Kan man ansöka om ensam vårdnad?

Innehållsförteckning:

 1. Kan man ansöka om ensam vårdnad?
 2. Hur bevisar jag att jag har ensam vårdnad?
 3. Hur snabbt kan man få ensam vårdnad?
 4. Hur skriver man över ensam vårdnad?
 5. På vilka grunder får man ensam vårdnad?
 6. Kan familjerätten besluta om ensam vårdnad?
 7. Får man underhåll om man har ensam vårdnad?
 8. Har man rätt att neka umgänge när man har ensam vårdnad?
 9. Kan en mamma få ensam vårdnad?
 10. Kan mamman få ensam vårdnad?
 11. Vilka bidrag kan man få som ensamstående mamma?
 12. Vem ska betala resorna vid umgänge?
 13. Får man pengar om man är ensamstående?
 14. Hur mycket får en ensamstående mamma i bostadsbidrag?
 15. Kan socialen neka umgänge?

Kan man ansöka om ensam vårdnad?

Familj & barn

Hej . Min pojkvän har en son med sitt ex. Hon ansökte om enskild vårdnad. Fick med ett papper hem. Han skrev aldrig på. Blev aldrig kallad till familjerätten och inga vittnen fanns. Pappret togs med tillbaka till familjerätten och godkändes . Dom har erkänt att detta var helt fel gjort. Så mamman fick ensam vårdnad utan att pappan blev uppringd eller kallad till möte. Hjälp! Dom säger att dom inte kan rätta till felet nu?? Här finns en mkt frustrerad och ledsen pappa. Modern till sonen höll sig även undan under några år. Ändrade mobilnummer,blockerade på sociala medier och lämnade ingen mailadress. Vi fick tillslut tag i dom genom familjerätten där barnet är folkbokfört. Så mamman har gjort mänga fel! Skrivit på pappret för båda. Hållt undan barnet i flera år och nu dragit ut på processen att ses i snart 10 månader. Hjälp!!!!

Hur bevisar jag att jag har ensam vårdnad?

Gemensam vårdnad presumeras medföra att förhållandena mellan barnet och dess föräldrar främjas på ett önskvärt sätt. Lagstiftaren har här utgått från att om båda föräldrarna har ett gemensamt rättsligt ansvar leder det till positiva resultat för barnets familjeförhållanden, varför man är tämligen restriktiv med att döma till ensam vårdnad.

I vissa fall är dock den ena vårdnadshavaren så pass olämplig att dennes vårdnadsansvaret kan komma att upplösas.

Hur snabbt kan man få ensam vårdnad?

Ett barn står från födelsen alltid under någons vårdnad. Normalt är det båda eller en av föräldrarna som är vårdnadshavare. Genom beslut av tingsrätten kan vårdnaden för barnet i stället överlämnas till en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare (6 kap. 2 § FB).

Vårdnaden om ett barn avslutas alltid automatiskt i folkbokföringen på barnets 18-årsdag.

Den som har vårdnaden om ett barn ansvarar för barnets personliga förhållanden. Det innebär bland annat att vårdnadshavaren ska se till att barnets behov av omvårdnad, trygghet och god fostran blir tillgodosedda. Det är också vårdnadshavaren som företräder barnet vid kontakt med myndigheter.

Hur skriver man över ensam vårdnad?

Gemensam vårdnad presumeras medföra att förhållandena mellan barnet och dess föräldrar främjas på ett önskvärt sätt. Lagstiftaren har här utgått från att om båda föräldrarna har ett gemensamt rättsligt ansvar leder det till positiva resultat för barnets familjeförhållanden, varför man är tämligen restriktiv med att döma till ensam vårdnad.

I vissa fall är dock den ena vårdnadshavaren så pass olämplig att dennes vårdnadsansvaret kan komma att upplösas.

På vilka grunder får man ensam vårdnad?

Barnets vårdnadshavare är hens föräldrar eller de personer som anförtrotts vårdnaden om barnet.

Gemensam vårdnad innebär att vårdnadshavarna tillsammans sköter alla ovan konstaterade ärenden. I praktiken innebär detta samarbete mellan föräldrarna och gemensamt beslutsfattande i barnets angelägenheter. Utgångspunkten är att föräldrarna tillsammans fortsätter som barnets vårdnadshavare även efter skilsmässan. 

Gemensam vårdnad betyder inte samma sak som växelvist boende. Barnets boende, umgängesrätt och vårdform är separata frågor. 

Kan familjerätten besluta om ensam vårdnad?

Som framgått av inledningen är huvudregeln att föräldrarna ska ha delad vårdnad. Det är endast i undantagsfall som en förälder beviljas ensam vårdnad. Avgörande vid frågan om vårdnad är vad som är bäst för barnet. Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet ska man enligt föräldrabalken särskilt fästa avseende vid risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa, och – barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna.

Vid bedömningen av som är bäst för barnet ska man även ta hänsyn till barnets egen vilja. Vilken hänsyn som ska tas beror på barnets ålder och mognad. Lagtexten anger inte någon särskild ålder när barnets vilja ska börja att beaktas men generellt fäster man större vikt vid barnets vilja desto äldre som barnet är.

Är föräldrarna ense om att endast en av dem ska ha vårdnaden har de två alternativ. De kan antingen ingå ett avtal om att en av dem ska ha ensam vårdnad eller vända sig till domstol och begära att en av dem ska beviljas ensam vårdnad. Väljer föräldrarna att skriva ett avtal om ensam vårdnad måste detta godkännas av socialnämnden för att vara gällande. Väljer föräldrarna att begära ensam vårdnad vid domstol är det domstolen som beslutar om vårdnaden.

När socialnämnden granskar föräldrarnas avtal om enskild vårdnad är det barnets bästa som är avgörande. Socialnämnden ska godkänna avtalet om det inte är uppenbart att avtalet är oförenligt med barnets bästa.

Får man underhåll om man har ensam vårdnad?

Hej och tack för din fråga,

Enligt lagen är en förälder underhållsskyldig gentemot sitt barn tills dess att barnet fyller 18 år. Huruvida föräldern har vårdnad eller umgänge med barnet har ingen betydelse, utan alla föräldrar har underhållsskyldighet gentemot sina barn. Underhållsskyldigheten för en förälder som aldrig har barnet boende hos sig kan uppfyllas på två sätt, antingen genom att föräldern betalar underhållsbidrag direkt till boendeföräldern (föräldern som barnet bor hos), eller att föräldern retroaktivt krävs på det underhållsstöd som Försäkringskassan betalar ut till boendeföräldern och barnet. Vanligtvis är det ekonomiskt bättre för boendeföräldern och barnet att erhålla underhållsbidrag.

Har man rätt att neka umgänge när man har ensam vårdnad?

Filmen handlar om vårdnadstvister och vad barnets bästa betyder när domstolen dömer i en vårdnadstvist. En medelålders kvinna framför en kamera. Hon är i en förhandlingssal på domstolen.

Barnets bästa i fokus - en film om vårdnadstvist.

Kan en mamma få ensam vårdnad?

I vårdnadstvister finns inga exakta rätta svar eller absoluta sanningar, avseende hur målet kommer avslutas eller vad domstolen kommer döma. Målet i många vårdnadstvister är att se till att föräldrarna kommer överens kring barnet. Ibland gör inte föräldrar det och domstolen måste avgöra målet. Vid dessa tillfällen är det tyvärr förekommande att föräldrar ljuger om varandra för att själva framstå som bättre. Om den andra föräldern till ditt barn ljuger om dig och/eller anklagar dig för något som inte har hänt så måste du besvara det och bevisa för rätten att det är falska anklagelser. Du kan motbevisa den andra föräldern genom till exempel vittnen som kan berätta hur allt ligger till, eller framföra andra typer av bevis som styrker din version av historien. Om den andra föräldern ljuger till den grad att tvistens utgång påverkas kan hen dömas för mened. Mened är något som man kan dömas för om man i domstol först avlägger en vittnesed och därefter ljuger på ett sätt som påverkar domstolens beslut. Oftast vittnar inte parterna under ed under en vårdnadstvist, men ibland förekommer det.

Barnets bästa sätts alltid i fokus, och barnet mår oftast bäst av att ha kontakt med båda föräldrarna. Det är också något som domstolen har som utgångspunkt. Man lägger även stor vikt vid föräldrarnas förmåga att samarbeta. Det är viktigt att visa att man som förälder är engagerad i sitt barns framtid. Om rätten anser att det finns olösta konflikter mellan föräldrarna som gör att samarbetet kring barnet fungerar dåligt, så slutar ofta tvisten med att den ena föräldern får ensam vårdnad. Därför är det alltid bäst att ta tag i en konflikt tidigt i stället för att bara hoppas att allt ordnar sig längre fram. Nedan kommer vi att gå igenom vilka rättigheter du som pappa har vid en vårdnadstvist samt vad du kan göra om du anser att den mamman talar osanning.

Kan mamman få ensam vårdnad?

Tillbaka

Jag befinner mig just nu i en jobbig vårdnadstvist och ser ingen annan väg ut än att få ensam vårdnad om barnen. Vi har två gemensamma barn, 7 respektive 11 år gamla. Båda barnen har uttryckt viljan att få stanna hos mig och det vill jag verkligen se till att det blir av. Min fråga är vilka är kraven för att få ensam vårdnad?

Vilka bidrag kan man få som ensamstående mamma?

Barnbidraget är ett skattefritt bidrag som automatiskt betalas ut till föräldrar som bor och har barn i Sverige. Under året 2021 uppgår bidraget till 1 250 kronor per månaden. Man har rätt till barnbidrag om man är vårdnadshavare till ett barn som är yngre än 16 år och barnet bor i Sverige, samt man själv och barnet är försäkrade i Sverige. Efter att barnet har fyllt 16 år erbjuds barnet studiebidrag och barnet studerar vidare i gymnasiet. Har du som ensamstående mamma ensam vårdnad betalas bidraget ut till dig. I annat fall delar föräldrarna på 625 kr vardera varje månad. 

Har man mer än ett barn finns det ett flerbarnstillägg som automatiskt räknas med bidraget. Läs mer om flerbarnstillägget här på Försäkringskassans hemsida. 

Vem ska betala resorna vid umgänge?

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga rör resor i samband med umgänge och regleras i föräldrabalken, hädanefter FB.

Får man pengar om man är ensamstående?

Barnbidraget är ett skattefritt bidrag som automatiskt betalas ut till föräldrar som bor och har barn i Sverige. Under året 2021 uppgår bidraget till 1 250 kronor per månaden. Man har rätt till barnbidrag om man är vårdnadshavare till ett barn som är yngre än 16 år och barnet bor i Sverige, samt man själv och barnet är försäkrade i Sverige. Efter att barnet har fyllt 16 år erbjuds barnet studiebidrag och barnet studerar vidare i gymnasiet. Har du som ensamstående mamma ensam vårdnad betalas bidraget ut till dig. I annat fall delar föräldrarna på 625 kr vardera varje månad. 

Har man mer än ett barn finns det ett flerbarnstillägg som automatiskt räknas med bidraget. Läs mer om flerbarnstillägget här på Försäkringskassans hemsida. 

Hur mycket får en ensamstående mamma i bostadsbidrag?

Att det kostar pengar att vara förälder är nog ingen nyhet, men visste du att ett barn kostar cirka 1 miljon kronor under sina första arton år! Stora utgifter kommer redan innan eller runt förlossningen när det ska inhandlas dyra saker såsom barnvagn, spjälsäng, bilstol och mycket annat.

Försäkringskassan kommer nu att bli en viktig del i ditt liv. Dessa sköter bland annat dina föräldradagar samt utbetalning av föräldrapenningen och barnbidrag. Längre ner på sidan hittar du mer hjälp och information om barnbidrag, bostadsbidrag, underhåll och pensionsrätt.

Kan socialen neka umgänge?

LVU är en förkortning på en svensk lag som heter lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. Lagen ger det svenska samhället genom socialtjänsten möjlighet att skydda barn och unga som är under 21 år. Men den mesta hjälpen som socialtjänsten erbjuder barn och föräldrar är frivillig och då behöver socialtjänsten inte använda sig av beslut enligt LVU.

LVU är en förkortning på en svensk lag som heter lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. Lagen ger det svenska samhället genom socialtjänsten möjlighet att skydda barn och unga som är under 21 år. Men den mesta hjälpen som socialtjänsten erbjuder barn och föräldrar är frivillig och då behöver socialtjänsten inte använda sig av beslut enligt LVU.

Den lag som gäller idag kom år 1990 men Sverige har haft lagar som har reglerat omhändertaganden av barn även tidigare.

Ett beslut om omhändertagande enligt LVU måste baseras på att det finns en påtaglig risk för att barnets hälsa eller utveckling skadas. Det kan handla om missförhållanden i hemmiljön eller barnets eget beteende. Våld eller kränkande behandling från familjen är ett exempel, ett annat är att barnet själv utsätter sig för fara, använder droger eller begår brott. Ett krav är också att det kan antas, eller att socialtjänsten vet, att föräldrarna och barnet inte samtycker till vården.