:

Vad är en god redovisningssed?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är en god redovisningssed?
 2. Vem bestämmer god redovisningssed?
 3. Vad händer om man bryter mot god redovisningssed?
 4. Vem ansvarar för anvisningar då det gäller god redovisningssed?
 5. Hur ska se ut en redovisning i ett aktiebolag?
 6. Vad är det för skillnad mellan bokföring och redovisning?
 7. Kan man bokföra utan kvitto?
 8. Kan ett företag göra avsteg från god redovisningssed?
 9. Hur ofta ska man bokföra?
 10. Kan man bokföra i Excel?
 11. Hur mycket tjänar en redovisningskonsult?
 12. Vad gör man om bokföring inte stämmer?
 13. Kan man skriva egna kvitto?
 14. Kan en faktura vara ett kvitto?
 15. Måste alla företag göra bokslut?

Vad är en god redovisningssed?

Begreppet god redovisningssed innebär att redovisningen framställs och uträttas i överensstämmelse med bra allmänt bruk.

I bokföringslagen anges god redovisningssed som en befintlig överenskommelse hos en krets bokföringsskyldiga innehållande bland annat god kvalité. Bokföringslagen reglerar aldrig några detaljer i hur själva bokföringen ska skötas. Därför behövs regler och villkor så att detta på ett smidigt sätt kan styras upp på allra bästa sätt.

Vem bestämmer god redovisningssed?

Den nya börslagen från årsskiftet inte bara möjliggör konkurrens inom börsområdet, utan välkomnar den uttryckligen. Självklart ligger det i ägarnas intresse, liksom i Bengt Rydéns, att Stockholms Fondbörs behåller sin ställning som främsta marknadsplats för svenska värdepapper.

– Den nya svenska börslagen liksom Finansinspektionens föreskrifter har anpassats till EGs regler, berättar Bengt Rydén. Här ingår vissa minimikrav som måste uppfyllas när det gäller företagens levnadstid, ägarspridning och ekonomiska information. Tillämpningen av dessa krav överlämnas emellertid till börserna själva att lösa, t.ex. i ett inregistreringskontrakt som Stockholms Fondbörs länge haft.

Många börser har över huvud taget inga inregistreringskontrakt – så kallat börskontrakt – medan andra, förutom Stockholm exempelvis börserna i Norge och i Storbritannien, har börskontrakt som ställer stränga krav på årsredovisningar och annan ekonomisk information som medlemmarna ger ut.

Vad händer om man bryter mot god redovisningssed?

Redovisningen ska upprättas på ett sätt som överensstämmer med god redovisningssed, vilket framgår av 4 kap. 2 § BFL och 2 kap. 2 § ÅRL. God redovisningssed i 4 kap. 2 § BFL syftar i första hand på regler kring löpande redovisning och arkivering. I 2 kap. 2 § ÅRL syftar begreppet på värderings- och periodiseringsfrågor, men även på uppställningsformer och kompletterande upplysningar i årsredovisningen.

Vem ansvarar för anvisningar då det gäller god redovisningssed?

God redovisningssed betyder att ett företagets redovisning ska upprättas enligt lagar, rekommendationer och vedertagen praxis.

Alla bolag som är redovisningsskyldiga ska upprätta sin bokföring så att den stämmer överens med god redovisningssed. Detta innebär att den ska följa de lagar och regler som finns i årsredovisningslagen och bokföringslagen men även att den ska följa rekommendationer och vedertagen praxis, alltså sådant som är allmänt accepterat. Den statliga myndigheten Bokföringsnämnden ansvarar för att utveckla god redovisningssed men det är Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen som fastställer den slutgiltiga innebörden av god redovisningssed.

Hur ska se ut en redovisning i ett aktiebolag?

Ett aktiebolag blir bokföringsskyldigt den dagen det registreras hos Bolagsverket.

Bokföringsskyldigheten innebär att aktiebolaget ska följa bokföringslagen, årsredovisningslagen och BFN:s normgivning. Det innebär bl.a. att

Vad är det för skillnad mellan bokföring och redovisning?

Vad är skillnaden mellan dem? RodovisningsHjalp förklara vad bokföring och redovisning innebär, hur de hänger ihop och varför de är viktiga för alla företag.

Kan man bokföra utan kvitto?

 • när verifikationen har upprättats
 • när affärshändelsen har ägt rum
 • vad affärshändelsen avser
 • vilket belopp det gäller
 • vilka köpare och säljare som är inblandade
 • vilka dokument som har legat till grund för affärshändelsen och var originalhandlingarna förvaras (om den inte finns bland verifikationerna)
 • verifikationsnummer eller något annat identifikationstecken samt andra uppgifter som är nödvändiga för att man ska kunna sammankoppla verifikationen med den bokförda händelsen.

Kan ett företag göra avsteg från god redovisningssed?

1.1FAR gav 1949 för första gången ut vägledande kommentarer till aktiebolags årsredovisningar. De kom att uppdateras årligen, och fick senare benämningen FARs redovisningsrekommendation nr 1 (FAR 1) om upprättande av årsredovisning i aktiebolag.

1.2Den svenska redovisningslagstiftningen och god redovisningssed förändras kontinuerligt med inspiration från internationella redovisningsstandards och direktiv från EU. Bokföringsnämnden (BFN) har infört två nya, kompletta regelverk för upprättande av årsredovisning i aktiebolag, nämligen K2 (BFNAR 2016:10) och K3 (BFNAR 2012:1). K3 är huvudregelverk för alla företag som upprättar årsredovisning med eller utan koncernredovisning vid tillämpning av årsredovisningslagen (ÅRL). K2 är ett förenklat regelverk endast för mindre företags årsredovisning. RedR 1 ger vägledning för aktiebolag vid tillämpning av K3.

Hur ofta ska man bokföra?

För att få ett ordnat system i bokföringen, används olika konton. Samma slags affärshändelser ska samlas på ett ställe – ett konto. Varje konto har ett nummer och ett namn, t ex ”6100 Kontormaterial och trycksaker”. Kvittot på inköp av papper avser kontorsmaterial och ska bokföras på detta konto.

Kontonas namn och nummer sammanställs till en kontoplan som passar din verksamhet. Det finns inga bestämmelser om vilken kontoplan du ska använda. Var och en kan alltså konstruera sin egen kontoplan, om man så vill.

När du konterar, skriver du kontonumret och belopp på verifikationen. Man brukar bara skriva kontonumret – inte namnet på kontot. En konteringsstämpel är praktisk att använda. Den kan köpas i pappershandeln.

Det finns en kontoplan som är allmänt använd – Bas-kontoplanen.

Den har en siffermässig koppling till uppställningsformerna för årsbokslutet respektive årsredovisningens balans- och resultaträkningar. Till Bas-kontoplanen finns även konteringsinstruktioner.

Om du använder Bas-kontoplanen, blir det lättare för dig att lämna uppgifter och statistik av olika slag och att fylla i räkenskapsschemat till verksamhetens deklaration.

Kan man bokföra i Excel?

Bokföring i Excel (läs mer om det här) är inte tillåtet enligt Bokföringslagen. I programmet går det nämligen att ändra siffror i efterhand. Och det är inte tillåtet om du ska följa lagen. Dessutom blir du helt utlämnad till din egen kunskap om du skulle använda Excel, medan ett modernt och digitalt bokföringsprogram (som exempelvis Visma eEkonomi) hjälper dig att göra rätt.

Ett digitalt bokföringsprogram som uppfyller kraven för bokföringsskyldigheten är en smart och trygg investering för dig som företagare. Då kan du vara säker på att lagar och regler följs, samtidigt som själva administrationen av bokföringen tar mindre tid.

För att hänga med och framtidssäkra ditt företag behöver du fokusera på digitalisering, automatisering och effektivisering. Då skapar du utrymme för kontroll, nya affärer och nöjdare medarbetare. I den tuffa konkurrensen krävs både idag och i framtiden ett hållbart digitalt företagande.

Hur mycket tjänar en redovisningskonsult?

All vår lönestatistik rapporteras på gruppnivå enligt SSYK och gäller för år 2022. Yrkestiteln auktoriserad redovisningskonsult ingår i gruppen Redovisningsekonomer där ytterligare 16 yrkestitlar ingår.

Sammanställer, rapporterar, utvärderar och redovisar företags eller myndigheters ekonomiska resultat. Sammanställer budgetunderlag. Bistår revisor med att granska företags och myndigheters redovisning och förvaltning.

Vad gör man om bokföring inte stämmer?

 • Aktivera bankintegrationen för automatisk inläsning av banktransaktioner, eller läs in dessa manuellt. Läs mer här: Hämta kontoutdrag för Stäm av konto‍ ‍
 • Fyll i ingående kontosaldo och lägg till antal dagar för max differens under Inställningar - Bokföring - Stäm av konto.Läs mer här: Inställningar - Stäm av konto‍ ‍
 • Aktivera bankintegrationen för automatisk inläsning av banktransaktioner, eller läs in dessa manuellt. Läs mer här: Hämta kontoutdrag för Stäm av konto‍ ‍
 • Fyll i ingående kontosaldo och lägg till antal dagar för max differens under Inställningar - Bokföring - Stäm av konto.Läs mer här: Inställningar - Stäm av konto‍ ‍
 • Ska du börja med stäm av konto mitt i ett räkenskapsår, använd massavstämning fram till det datumet.
 • Om du tidigare gjort kontoavstämningen manuellt och ska börja med funktionen Stäm av konto i exempelvis april behöver du söka fram de transaktioner som gjorts innan den första april för att kunna göra en så kallad massavstämning fram till och med den sista mars. Genom massavstämningen talar du om för programmet att alla poster fram till ett visst datum, 31 mars i det här fallet, redan är avstämda.Börja med att söka fram alla transaktioner på kontot du vill stämma av från den 1 januari till den 31 mars och klicka sedan på verktyget Massavstämning uppe till höger. Kontrollera att det är rätt konto och datum och klicka sedan på knappen Stäm av.Det ingående saldot på bankkontot per den första april ska stämma överens med det utgående saldot för bokföringstransaktionerna per den sista mars.För att stämma av kontot för april månad söker du sedan fram bokföringstransaktionerna mellan första och sista april. Du anger också för hur lång tid tillbaka som du vill se eventuellt öppna poster.

  Kan man skriva egna kvitto?

 • Aktivera bankintegrationen för automatisk inläsning av banktransaktioner, eller läs in dessa manuellt. Läs mer här: Hämta kontoutdrag för Stäm av konto‍ ‍
 • Fyll i ingående kontosaldo och lägg till antal dagar för max differens under Inställningar - Bokföring - Stäm av konto.Läs mer här: Inställningar - Stäm av konto‍ ‍
 • Aktivera bankintegrationen för automatisk inläsning av banktransaktioner, eller läs in dessa manuellt. Läs mer här: Hämta kontoutdrag för Stäm av konto‍ ‍
 • Fyll i ingående kontosaldo och lägg till antal dagar för max differens under Inställningar - Bokföring - Stäm av konto.Läs mer här: Inställningar - Stäm av konto‍ ‍
 • Ska du börja med stäm av konto mitt i ett räkenskapsår, använd massavstämning fram till det datumet.
 • Om du tidigare gjort kontoavstämningen manuellt och ska börja med funktionen Stäm av konto i exempelvis april behöver du söka fram de transaktioner som gjorts innan den första april för att kunna göra en så kallad massavstämning fram till och med den sista mars. Genom massavstämningen talar du om för programmet att alla poster fram till ett visst datum, 31 mars i det här fallet, redan är avstämda.Börja med att söka fram alla transaktioner på kontot du vill stämma av från den 1 januari till den 31 mars och klicka sedan på verktyget Massavstämning uppe till höger. Kontrollera att det är rätt konto och datum och klicka sedan på knappen Stäm av.Det ingående saldot på bankkontot per den första april ska stämma överens med det utgående saldot för bokföringstransaktionerna per den sista mars.För att stämma av kontot för april månad söker du sedan fram bokföringstransaktionerna mellan första och sista april. Du anger också för hur lång tid tillbaka som du vill se eventuellt öppna poster.

  Kan en faktura vara ett kvitto?

  info

  Den här artikeln är publicerad för mer än ett år sedanVar uppmärksam på att lagar och regler ändras med jämna mellanrum. För att vara säker på att du alltid har korrekt och uppdaterad information tillgänglig rekommenderar vi att du abonnerar på något av våra Expertstöd. Jag vill ta steget mot en enklare arbetsvardag!

  Måste alla företag göra bokslut?

  Bokslutet visar företagets resultat och ekonomiska situation. Ditt företags storlek, bolagsform och bransch påverkar om bokslutet är obligatoriskt eller ej. I bokslutet ingår åtminstone resultatkalkylen, balansräkningen, noter samt en bokförings- och materialförteckning. De bokslutsuppgifter som hamnar i handelsregistret r offentliga.

  Se relaterade tjänster och servicekanaler.