:

Hur bokför man utdelning i konkurs?

Innehållsförteckning:

 1. Hur bokför man utdelning i konkurs?
 2. Vad händer med ett avtal om företaget går i konkurs?
 3. Vad händer när ett aktiebolag går i konkurs?
 4. Vilka fordringar prioriteras vid en konkurs?
 5. Vad händer med skatteskulder vid konkurs?
 6. Hur ska utdelning redovisas?
 7. Får man pengar om företaget går i konkurs?
 8. Kan man köpa ett företag som gått i konkurs?
 9. Vad får aktieägare vid konkurs?
 10. Kan en ägare bli ansvarig för ett aktiebolags skulder?
 11. Vilka får pengar först vid konkurs?
 12. Vad betalas först i en konkurs?
 13. Får aktieägare något vid konkurs?
 14. När ansöker Skatteverket om konkurs?
 15. Är utdelning skattefritt?
 16. Varför Ska man försättas i konkurs?
 17. Vad är Ansökningsavgiften för annans konkurs?
 18. Vad är tingsrätten för konkursförvaltare?

Hur bokför man utdelning i konkurs?

Fråga: Vi har betalat ut utdelning till aktieägarna i vårt bolag i enlighet med beslut på årsstämman. Hur ska detta bokföras?

Svar: När beslut om vinstdispositionen har fattats på årsstämman ska den beslutade vinstutdelningen bokas om från konto 2098 "Vinst eller förlust från föregående år" till konto 2898 "Outtagen vinstutdelning". Resterande del av vinsten bokas om från konto 2098 till konto 2091 "Balanserad vinst eller förlust". När utdelningen betalas ut bokförs detta debet konto 2898 "Outtagen vinstutdelning" och kredit aktuellt likvidkonto, till exempel 1940 "Bank".

Vad händer med ett avtal om företaget går i konkurs?

Hej och tack för din fråga!

Lagen som är aktuell för att besvara din fråga är aktiebolagslagen (ABL) och konkurslagen (KL). Jag tänker i det följande redogöra för vad som gäller i denna situation.

Vad händer när ett aktiebolag går i konkurs?

Fråga: Jag undrar vad som egentligen händer vid en konkurs, rent konkret och hur lång tid själva processen brukar ta?

Svar: Konkursen inleds med att antingen företaget eller någon av fordringsägarna (borgenärerna) ansöker om konkurs hos tingsrätten. Om det inte finns några hinder mot konkursen ska tingsrätten pröva frågan om konkurs.

Vilka fordringar prioriteras vid en konkurs?

Om det finns tillgångar i ett konkursbo ska förvaltaren göra ett utdelningsförslag med en prioritetsordning som följer förmånsrättslagen. Den har tre nivåer:

Särskild förmånsrätt gäller fordringar som har en säkerhet kopplat till sig, till exempel en fastighet eller annan pant.

Vad händer med skatteskulder vid konkurs?

Om ett aktiebolag inte betalar sina skatteskulder, riskerar styrelseledamot, styrelsesuppleant eller den som har ledande befattning i aktiebolaget, att bli personligt betalningsansvariga för bolagets skatteskulder.

Ansvaret görs i regel gällande när ett aktiebolag försätts i konkurs. Då väcker normalt sett Skatteverket talan, hos Förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten fattar sedan beslut om ett personligt betalningsansvar för aktiebolagets skatteskulder. Betalningsansvaret grundar sig på de belopp som finns upptaget på företagets skattekonto.

Hur ska utdelning redovisas?

Fråga: Vi har betalat ut utdelning till aktieägarna i vårt bolag i enlighet med beslut på årsstämman. Hur ska detta bokföras?

Svar: När beslut om vinstdispositionen har fattats på årsstämman ska den beslutade vinstutdelningen bokas om från konto 2098 "Vinst eller förlust från föregående år" till konto 2898 "Outtagen vinstutdelning". Resterande del av vinsten bokas om från konto 2098 till konto 2091 "Balanserad vinst eller förlust". När utdelningen betalas ut bokförs detta debet konto 2898 "Outtagen vinstutdelning" och kredit aktuellt likvidkonto, till exempel 1940 "Bank".

Får man pengar om företaget går i konkurs?

Vi ger en juridisk förklaring på vad som händer om din arbetsgivare går i konkurs och hur du som anställd bör gå tillväga.

Kan man köpa ett företag som gått i konkurs?

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Det korta svaret på din fråga är - Nej, du kan inte hämta tillbaka dina varor, och äganderätten ligger inte hos dig trots att bolaget inte har betalat för varorna.

Vad får aktieägare vid konkurs?

 kan själv ansöka om konkurs. Någon som aktiebolaget är skyldig pengar (borgenär) kan också ansöka. Ansökningarna ska till tingsrätten, som beslutar om konkurs och utser en konkursförvaltare. Under den tid konkursen pågår är det konkursförvaltaren som sköter förvaltningen av de tillgångar och skulder som finns i företaget. Det är också konkursförvaltaren som bestämmer om verksamheten ska drivas vidare eller om företagets egendomar ska säljas direkt. 

När tingsrätten har beslutat om att företaget har gått i konkurs skickar den en underrättelse till Bolagsverket som registrerar att konkursen är inledd. Därefter kan man inte ändra vissa uppgifter för aktiebolaget hos Bolagsverket, till exempel företagets namn. 

Skatteverket får information från tingsrätten om konkursen. Skatteverket registrerar att företaget inte längre har F-skatt

Kan en ägare bli ansvarig för ett aktiebolags skulder?

Fråga: Personligt ansvarig för aktiebolagets skulder i samband med konkurs

Kan ett aktiebolag som har förlorat ett mål i domstol försättas i konkurs eftersom det inte kan betala sina uppkomna skulder? Kan ägare etc bli personligt ansvariga då? Nyfiken, tack!

Vilka får pengar först vid konkurs?

Denna tidslinje visar hur processen ut med sex till nio steg som varje ansökan om konkurs alltid går igenom.

Vad betalas först i en konkurs?

När någon har försatts i konkurs så uppkommer det alltid vissa kostnader för det fortsatta förfarandet. Dessa kallas konkurskostnader. Konkurslagen ger en uttömmande uppräkning av dessa kostnader som alltid ska betalas så långt tillgångarna i konkursboet räcker (14 kap. 1 § KonkL). Om det saknas pengar så betalas konkurskostnaderna till sist av staten (14 kap. 2 § KonkL). Om det är fråga om en avskrivningskonkurs ska även den borgenär som ansökt om konkurs stå för en viss del av kostnaderna (14 kap. 3 § KonkL). Skatteverket betalar aldrig några konkurskostnader utan det är istället Domstolsverkets uppgift.

Får aktieägare något vid konkurs?

Ett företag som inte längre har medel att betala sina skulder – och som inte heller bedöms ha det framgent – kan tvingas försättas i konkurs.

När ansöker Skatteverket om konkurs?

Att Skatteverket har en fordran mot en gäldenär innebär inte i sig att Skatteverket alltid ska ansöka om konkurs. Skatteverket ska utifrån en bedömning av processekonomi och allmänprevention avgöra om en konkursansökan ska ges in. Tre syften ska särskilt beaktas när en handläggare ska göra en bedömning av om en konkursansökan ska inges:

 • Att en konkurs förhindrar fortsatt skuldsättning.
 • Att en konkurs kan förhindra ekonomisk brottslighet.
 • Att en konkurs troligen medför att staten får utdelning.

En konkursansökan kan göras trots att inte något av dessa syften föreligger men i normalfallet bör minst ett av dessa syften alltid finnas med (Skatteverkets riktlinjer för skattebetalning).

Är utdelning skattefritt?

Huvudregeln är att utdelning på en näringsbetingad andel är skattefri (24 kap. 35 § IL). Läs mer om när en andel i en utländsk juridisk person kan vara näringsbetingad.

En förutsättning för att en andel ska vara en näringsbetingad andel är att den ägs av en sådan juridisk person som räknas upp i 24 kap. 32 § IL (ägarföretaget). Läs om ägarvillkoret. Om ett företag erhåller en rätt till utdelning på aktier som företaget inte äger kan utdelningen inte blir skattefri (HFD 2012 not. 32, mål nr 939-12).

Varför Ska man försättas i konkurs?

 • För att försättas i konkurs krävs att företaget eller personen är på obestånd. Det är tingsrätten som bedömer detta. Att vara på obestånd betyder att man inte kan betala sina skulder och det får inte bara vara tillfälligt. Det innebär att det inte räcker att ett företag eller en person har större skulder än tillgångar.

Vad är Ansökningsavgiften för annans konkurs?

 • Ansökningsavgift - 2 800 kronor För den som ansöker om annans konkurs. Använd vår betaltjänst. Konkursförvaltares kostnader. Om det finns tillgångar i konkursen, så kallad utdelningskonkurs, har förvaltaren rätt till ersättning ur konkursboet innan tillgångarna fördelas till borgenärerna.

Vad är tingsrätten för konkursförvaltare?

 • Det är tingsrätten som beslutar om ett företag eller en person ska försättas i konkurs och få en konkursförvaltare. Förvaltaren sammanställer företagets/personens tillgångar och skulder. Finns det tillgångar ska dessa delas upp mellan borgenärerna, de som personen har en skuld till.