:

Hur mycket skatt är det på elpriset?

Innehållsförteckning:

 1. Hur mycket skatt är det på elpriset?
 2. Hur mycket är skatt på el 2023?
 3. Hur mycket höjs energiskatten 2023?
 4. Hur beskattas elproduktion?
 5. Vad kostar elen utan skatt?
 6. Hur mycket har staten tjänat på elpriset?
 7. Vem tjänar på att elen är dyr?
 8. Vilka skatter sänks 2023?
 9. Vem tjänar pengar på det höga elpriset?
 10. Vilka företag gynnas av höga elpriser?
 11. Hur mycket tjänar staten på högt elpris?
 12. Vilka gynnas av timpris på el?
 13. Hur mycket får en pensionär tjäna utan att betala skatt 2023?
 14. Hur blir skatten 2024?
 15. Hur mycket tjänar staten på elskatt?

Hur mycket skatt är det på elpriset?

Sedan 1996 har elskatten ökat från 9,10 öre per kWh till 39,2 öre per kWh exklusive moms 2023. Elhandelsföretaget och elnätsföretaget får ungefär en fjärdedel var av elpriset du betalar. Dagens subventioner och skattepålagor innebär att kunderna får betala för de kraftslag som politikerna gillar. Därför kan inte marknadskrafterna styra fullt ut, vilket missgynnar både konsumenterna och aktörerna på marknaden.

Energiskatten på elektrisk kraft, som elskatten egentligen heter, är en så kallad punktskatt. Denna typ av skatt tas ut på vissa utpekade varor, exempelvis energi, alkohol och tobak. Punktskatterna ger inte bara staten stora intäkter utan är också utformade för att förändra beteenden. Det handlar med andra ord om straffskatter.

Hur mycket är skatt på el 2023?

Om du producerar en viss typ av el ska du betala skatt på överintäkterna. Då ska du göra följande:

 • Registrera företaget för skatten så snart som möjligt hos Skatteverket.
 • Deklarera och betala skatt på överintäkter från el under perioden 1 mars till och med 30 juni 2023.
 • Deklarera månadsvis senast den 26e den andra månaden efter perioden du deklarerar för. Med det menas att överintäkter från mars månad ska deklareras senast 26 maj.
 • Deklarationen lämnar du genom att logga in i en e-tjänst på skatteverket.se.

Du som är elproducent ska betala skatt på överintäkter från el om du framställer elen i Sverige från någon av de här källorna:

 • vindenergi
 • termisk solenergi
 • solcellsenergi
 • geotermisk energi
 • avfall
 • kärnenergi
 • brunkol
 • råpetroleumprodukter
 • torv
 • vattenkraft utan vattenmagasin
 • fasta eller gasformiga biomassabränslen som inte är biometan.

Elen ska ha framställts i en kraftproduktionsanläggning med en sammanlagd installerad generatoreffekt på minst 1 megawatt - alternativt minst 1 megawatt växelriktareffekt om det handlar om termisk solenergi eller solcellsenergi.

Hur mycket höjs energiskatten 2023?

Från 1 januari 2023 höjs energiskatten på el med 3,2 öre/kWh. Från 36 öre/kWh till 39,2 öre/kWh exklusive moms.Skattesatsen på el blir därmed 49 öre/kWh inklusive moms för dig som bor i Sörmland.

Enligt lagen om skatt på energi är all elektrisk kraft som förbrukas i Sverige skattepliktig. Energiskatten på el beror dels på verksamheten som kunden bedriver och dels på var i landet elen förbrukas.

Hur beskattas elproduktion?

Skatteuttaget från elsektorn 2019 uppgick till ca 33 750 miljoner kronor (exklusive moms), fördelat på följande poster:

 • Fastighetsskatt vattenkraft, 3 075
 • Fastighetsskatt kärnkraft, 300
 • Fastighetsskatt kraftvärme, 150
 • Fastighetsskatt vindkraft, 60
 • Kärnavfallsavgifter, 3 600
 • Avgifter för myndigheters finansiering, kärnkraftsproducenter, 300
 • Elsäkerhetsavgift, nätövervakningsavgift och elberedskapsavgift, 330
 • Skatt på fossila bränslen, 50
 • Energiskatt på el, 25 850

Vad kostar elen utan skatt?

Tillhör du en av dem som betalar elräkningen varje månad utan att egentligen reflektera över vad du betalar för? Här går vi igenom de olika delarna som ingår i elbolagets faktura och vad du egentligen betalar i pris per kWh.  

Hur mycket har staten tjänat på elpriset?

Olika fakturor, skatter, påslag, nät och kilowattimmar. Tycker du det är svårt att förstå elräkningarna och vad det faktiskt är du betalar för? Och vem är det som tjänar mest pengar på höga elpriser?

Vi börjar med att förklara skillnaden mellan elnätsbolaget och elhandelsbolaget:

Vem tjänar på att elen är dyr?

Elproducenterna är elkrisens klara vinnare. Det är inte konstig när timpriset på elbörsen Nordpool var sju gånger högre i december 2021 än samma månad året innan. Under hela 2021 steg det så kallade systempriset med 550 procent jämfört med året innan.

– Generellt skulle jag säga att det är elproducenterna som är de största vinnarna på det höga elpriset. Sedan har de ju en del av sin elproduktion prissäkrad, så vinsten blir inte lika stor som om de kunnat sälja all sin el till rörligt pris, säger elanalytikern Christian Holtz på energikonsultbolaget Merlin & Metis.

Elproducenterna är elkrisens klara vinnare. Det är inte konstig när timpriset på elbörsen Nordpool var sju gånger högre i december 2021 än samma månad året innan. Under hela 2021 steg det så kallade systempriset med 550 procent jämfört med året innan.

– Generellt skulle jag säga att det är elproducenterna som är de största vinnarna på det höga elpriset. Sedan har de ju en del av sin elproduktion prissäkrad, så vinsten blir inte lika stor som om de kunnat sälja all sin el till rörligt pris, säger elanalytikern Christian Holtz på energikonsultbolaget Merlin & Metis.

Alla tjänar dock inte lika mycket på de skenande priserna. Kraftbolagens ersättning varierar beroende på var i landet kraftverket finns samt tid på dygnet och när på året de producerar.

Statliga Svenska kraftnät (SvK) äger det svenska stamnätet som transporterar el mellan olika delar av landet. SvK tjänar pengar på avgifter för överföringen som tas ut av kraftbolagen och av ägare av region- och lokalnät. Men det affärsdrivande verket får också intäkter när det är prisskillnader mellan olika elområden. Om billig vindkraft produceras i norr och transporteras i kraftledningar till södra Sverige, där priset är högre, tar SvK mellanskillnaden.

Det kallas flaskhalsintäkter eller kapacitetsavgifter och öronmörks för att bygga ut kraftnätet men också för åtgärder som behövs för att på kort sikt hantera problem som uppstår på grund av just flaskhalsarna i nätet.

Vilka skatter sänks 2023?

Skatten på bensin och diesel sänks med motsvarande 1 krona per liter (inkl. moms) från 1 januari 2023. Skattesänkningen görs utifrån gällande indexeringsregler och ska gälla i tre år.

För en privatperson som kör 1 500 mil per år med ett fordon som har en förbrukning på 0,6 liter per mil innebär förändringen en besparing på 900 kronor per år.

Vem tjänar pengar på det höga elpriset?

I samma undersökning, som gjordes i början av oktober 2021, ställdes också frågan “Hur orolig är du för att elpriset kommer öka ytterligare i höst och vinter?”. Då uppgav hela 43 procent av svenskarna att de kände sig oroliga eller till och med mycket oroliga. Siffran för boende i södra Sverige var siffran ännu högre – hela 52 procent. 

–Vi märker av oron bland våra kunder och vår kundtjänst sliter hårt när elpriserna är som de är. Det vi gör när kunderna hör av sig är att informera om varför prisläget är som det är och ger tips på hur man kan hålla sin elanvändning nere, säger Tiina Strid.

Vilka företag gynnas av höga elpriser?

Det är många i Sverige som har drabbats av rekordhöga elpriser de senaste veckorna. Priserna på elektricitet har i vissa delar av landet aldrig varit så höga som just nu, trots att vintern fortfarande är en bra bit bort.

Många svenskar har fått en elräkning som är dubbelt så dyr mot vad man är van vid och det bådar inte gott inför en lång och kall vinter.

Hur mycket tjänar staten på högt elpris?

Statskassan är stor vinnare och drar in miljardbelopp i extra momsintäkter på att hushållen tvingas betala rekordhöga elpriser. Moderaternas förslag att tillfälligt slopa elskatten för att lindra effekterna från elprischocken välkomnas av flera partier liksom av Villaägarna som tycker att det är stötande att staten tjänar stort på elchocken mot hushållen.

/

Vilka gynnas av timpris på el?

Den här avtalsformen passar dig som inte kan eller är beredd att planera din elanvändning men som ändå vill följa elmarknaden och kunna gynnas när elpriserna svänger neråt. Du kanske bor i villa, har en annan uppvärmningsform än el, jobbar hemifrån och har familjemedlemmar med diverse elprylar som laddas och är i gång merparten av dagen. Med andra ord kanske steget till att styra om elanvändningen är lite för stort i dagsläget. Då kan rörligt elpris vara något för dig! 

Hur mycket får en pensionär tjäna utan att betala skatt 2023?

Alla skattskyldiga som betalar allmän pensionsavgift får en skattereduktion med 100 procent av avgiften. Den allmänna pensionsavgiften framgår av slutskattebeskedet.

Obs! Du kan inte få högre skattereduktion än summan av din kommunala inkomstskatt, statliga inkomstskatt, fastighetsskatt och fastighetsavgift. Skattereduktionen får alltså inte räknas av mot till exempel den allmänna pensionsavgiften.

Begravningsavgift betalar alla som är folkbokförda den 1 november året innan inkomståret. Även den som inte är medlem i Svenska kyrkan betalar begravningsavgift. Hur stor avgiften blir bestämmer Svenska kyrkan eller den kommun som har ansvar för begravningsverksamheten.

Fastställd förvärvsinkomst minus grundavdrag och, i förekommande fall, med sjöinkomstavdrag.

Skattefri bilersättningEgen bil: 25 kronor per milFörmånsbil: 12 kronor per mil förutom förmånsbilar som drivs helt med el där schablonbeloppet är 9,50 kronor per mil.

För en laddhybridbil som kan drivas både med el och med diesel gäller det högre beloppet, det vill säga 12 kronor per mil.

Beräkning av bilförmånsvärdet för en bil som är skattepliktig enligt vägtrafikskattelagen från den 1 juli 2021.

Exempel. En ny bil med nybilspris 200 000 kronor har extrautrustning värderad till 22 000 kronor. Bilförmånen ska då beräknas utifrån att bilens nybilspris 222 000 kronor (200 000+22 000). Bilens fordonsskatt är 4 050 kronor.

15 225 kronor (0,29 × prisbasbeloppet 52 500 kronor)5 234 kronor (2,358 procent av nybilspriset på 222 000 kronor)28 860 kronor (13 procent av nybilspriset på 222 000 kronor)4 050 kronor (Fordonsskatt)= 53 369 kronor (Förmånsvärde)

Bostadsförmån värderas till hyrespriset på orten. Förmån av fritt garage ingår inte i begreppet bostadsförmån. Sådan förmån värderas särskilt till marknadsvärdet.

Vid värderingen av bostadsförmån tar man hänsyn till bostadens storlek och standard, hur den används, under vilka omständigheter bostadsförmånen åtnjuts - om det till exempel är en tjänstebostad - samt hyresnivån på orten eller i kringliggande orter. Skatteverket lämnar varje år rekommendationer för hur man beräknar förmånsvärdet.

Vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgift beräknas förmånsvärdet enligt ett schablonvärde per kvadratmeter bostadsyta.

I inkomstdeklarationen ska värdet av bostadsförmån för den anställde istället alltid beräknas efter marknadsvärdet på orten (inte schablonvärdet). Det innebär att den anställde kan behöva ändra det förtryckta beloppet vid lön, förmåner med mera.

Brytpunkten är gränsen för uttag av statlig inkomstskatt (20 procent), före grundavdrag.

Brytpunkten är 613 900 kronor för dig som inte fyllt 66 år vid inkomstårets ingång.Brytpunkten är 683 200 kronor för dig som fyllt 66 år vid inkomstårets ingång.

Avdrag för måltider den första månaden, 78 kronor per dag.Utgifter för logi, faktisk kostnad för boendet.

Hur blir skatten 2024?

De olika förändringar som sker på pensionsområdet framöver är till stor del beroende av när du är född. Klicka på ditt födelseår här nedan för att få veta mer.

Om du vill veta hur mycket du beräknas få i pension per månad vid olika pensionsåldrar kan du logga in på Mina sidor. Logga in på Mina sidor

Du som är född 1956 kunde tidigast ta ut din allmänna pension, inkomst- och premiepension, från 61 års ålder (2017). Om du har rätt till garantipension så betalades den ut vid 65 års ålder (2021), du kan även ansöka om bostadstillägg från den månad du fyller 65 år. 

Du som är född 1957 kunde tidigast ta ut din allmänna pension, inkomst- och premiepension, från 61 års ålder (2018). Om du har rätt till garantipension så betalas den ut vid 65 års ålder (2022), du kan även ansöka om bostadstillägg från den månad du fyller 65 år.

Hur mycket tjänar staten på elskatt?

Skattebetalarna beräknar att staten kommer att dra in 15–25 miljarder kronor extra den kommande vintern på grund av elkrisen. Det är pengar som direkt tas från företag och hushåll.

– Det är en helt orimlig situation och beror helt enkelt på att staten kunnat göra det. Läget vi sitter i är dessutom i stor utsträckning konstruerat av politiska beslut. Självklart spelar Putins avstängda gaskranar in men vi har stängt fungerade baskraft i form av kärnkraft och det är uppenbart att det orsakat högre elpriser, säger Christian Ekström, vd för Skattebetalarna till TN.