:

Vem kan vidimera en bouppteckning?

Innehållsförteckning:

 1. Vem kan vidimera en bouppteckning?
 2. Vad gör man efter att bouppteckningen är klar?
 3. Hur vet man att bouppteckningen är klar?
 4. Måste alla arvingar vara med på bouppteckning?
 5. Kan man vidimera själv?
 6. Hur vidimeras bouppteckning?
 7. Hur lång tid tar det mellan bouppteckning och arvskifte?
 8. Måste arvskifte registreras hos Skatteverket?
 9. Hur lång tid innan arv betalas ut?
 10. Måste man ta upp lösöre i bouppteckning?
 11. Hur lång tid tar det att få pengar efter bouppteckning?
 12. Kan familjemedlem vidimera pass?
 13. Hur ska en vidimering se ut?
 14. Vad menas med vidimerat?
 15. Hur snabbt får man sitt arv?

Vem kan vidimera en bouppteckning?

En bouppteckning är ett dokument som fastställer vilka som ärver den avlidne och vilka som är efterarvingar och dödsbodelägare. Den innehåller också en redovisning över den avlidnes alla tillgångar och skulder.

Om den döde var gift skall båda makarnas ekonomi tas upp. Även när den avlidne var sambo bör man redovisa dennes samboegendom när man upprättar bouppteckningen. Detta för att bouppteckningen ofta följs av en bodelning.

Om den avlidne hade upprättat ett testamente ska även det tas med i bouppteckningen.

Man upprättar en bouppteckning av flera anledningar. När den är registrerad har den flera funktioner:

 • Den fungerar som en legitimationshandling för dödsboet. Någon som är ensam dödsbodelägare har genom en registrerad bouppteckning rätt att gå till banken och föra över arvet till sig samt avsluta dödsboets bankkonton. Dödsbodelägaren kan också sälja värdepapper, fastigheter och bostadsrätt. Innan bouppteckningen är klar får inga sådana transaktioner göras.
 • När det finns flera dödsbodelägare behövs både bouppteckningen och ett arvskifte för att arvingarna ska få göra det ovan.
 • Bouppteckningen är ett underlag för att kunna göra ett arvskifte, då den redogör för vilka tillgångar som finns efter den avlidne. Därmed utgör den också ett skydd för arvingarna.
 • Eventuella fordringsägare kan lättare bevaka sina fordringar på dödsboet.

Vad gör man efter att bouppteckningen är klar?

De efterlevande som tar hand om dödsboet kallas dödsbodelägare. Dödsbodelägarna sköter dödsboet gemensamt. Det betyder att de behöver vara överens om vad som ska göras, till exempel betala räkningar, avsluta autogiron, avsluta ett konto eller sälja värdepapper.

Det kan vara praktiskt att en av dödsbodelägarna representerar dödsboet, till exempel vid kontakter med banken, men då måste han eller hon ha fått en fullmakt från alla övriga dödsbodelägare. Exempel på fullmakter finns hos Efterlevandeguiden. Flera banker har också fullmaktsmallar.

Hur vet man att bouppteckningen är klar?

Dödsbodelägarna ska gemensamt förvalta den dödes egendom, göra en boutredning och förrätta bouppteckning som ska dokumenteras i det som vanligen kallas bouppteckning.

Bouppteckningen ska göras senast tre månader efter dödsfallet. Delägarna ska skicka handlingen till Skatteverket inom en månad efter att den upprättats.

Måste alla arvingar vara med på bouppteckning?

 • En bouppteckningsförrättning ska hållas inom tre månader efter inträffat dödsfall.
 • Syftet och avsikten med bouppteckningsförrättningen är att gå igenom dödsboets tillgångar och skulder. Det görs för att de närvarande ska få information av vad som ingår i den avlidnes dödsbo.
 • En förutsättning för att bouppteckningsförrättning ska kunna ske är att en kallelse skickas inom god tid innan tillfället för bouppteckningsförrättningen.
 • Kan man vidimera själv?

  Hej! Och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

  Det finns inget lagstadgat krav på vad som är en korrekt vidimering, dvs. när någon styrker att kopian överensstämmer med originalet. Man kan därför stämpla kopian med texten "vidimeras" eller för hand skriva "vidimeras". Exempelvis kan det göras följande: "Kopian överensstämmer med originalet" med en signatur, namnförtydligande samt kontaktuppgifter.

  Hur vidimeras bouppteckning?

  Så här gör ni vid arvskiften när ni är flera arvingar/dödsbodelägare och där ni förvaltar dödsboet själva.

  Hur lång tid tar det mellan bouppteckning och arvskifte?

  En boupp­teck­ning är ett do­ku­ment som för­kla­rar vilka skul­der och till­gång­ar den av­lid­ne hade och vem eller vilka som ska ärva dem. Boupp­teck­ning­en är viktig för att allt ska gå rätt till för er som arv­ta­ga­re men också för att Skat­te­ver­ket ska kunna kon­trol­le­ra att den av­lid­nes egen­dom blir re­do­vi­sad som den ska.

  Att göra boupp­teck­ning in­ne­bär dels att sam­man­stäl­la upp­gif­ter­na som krävs, och dels att pre­sen­te­ra boupp­teck­ning vid ett för­rätt­nings­mö­te. Två för­rätt­nings­män ska sedan grans­ka och skriva under innan du kan skicka den till Skat­te­ver­ket för re­gi­stre­ring.

  Hur lång tid det tar beror helt på dig eller den som gör boupp­teck­ning­en. Ibland kan du också behöva extra tid för att ex­em­pel­vis låta mäk­la­re vär­de­ra ett hus. Är det fler än en döds­bo­de­lä­ga­re be­hö­ver du också ge tid för att de andra ar­ving­ar­na ska hinna komma till för­rätt­nings­mö­tet.  

  Boupp­teck­ning­en ska vara av­slu­tad senast tre må­na­der efter döds­da­gen. Boupp­teck­ning­en är av­slu­tad när den för­rät­tats, alltså när del­ta­gar­na på boupp­teck­nings­mö­tet god­känt in­ne­hål­let.

  Det finns ingen for­mell tids­frist för när ni måste börja med boupp­teck­ning­en. Det är dock en bra idé att starta så snart ni har möj­lig­het om något ovän­tat skulle dyka upp.

  💡 Om du be­hö­ver en ti­di­ga­re boupp­teck­ning kan du be­stäl­la en kopia hos Skat­te­ver­ket. 

  Måste arvskifte registreras hos Skatteverket?

  Ett arvskifte är ett avtal mellan dödsbodelägarna som visar hur arvet efter den avlidne ska fördelas mellan dem som har del i dödsboet. Utöver det reglerar arvskiftet även andra viktiga juridiska och ekonomiska aspekter som skatt, tillkommande kostnader, hur utlägg regleras, vem som ska deklarera, när slutredovisning ska ske och vem som ska utses som aktförvarare. Det är viktigt att allt faktiskt beslutas och då också uttrycks på rätt sätt.  

  Handlingen måste undertecknas och godkännas av samtliga dödsbodelägare.  

  Ett arvskifte ska upprättas om det finns fler än en dödsbodelägare. Rent tidsmässigt görs det efter det att bouppteckningen har registrerats hos Skatteverket. Först efter det kan arvet kan betalas ut. Det är viktigt att en arvskifteshandling är korrekt upprättad så att det inte uppstår problem eller tveksamheter i samband med att arvet fördelas.  

  Hur lång tid innan arv betalas ut?

  Första steget mot att arv kan be­ta­las ut är att göra en boupp­teck­ning. En boupp­teck­ning är en skrift­lig hand­ling som visar den av­lid­nes till­gång­ar och skul­der. Av boupp­teck­ning­en fram­går det också vilka som är döds­bo­de­lä­ga­re och ar­ving­ar.

  Boupp­teck­ning och arv­skif­te är alltså nära knutna till varand­ra. Efter att boupp­teck­ning­en har re­gi­stre­rats hos Skat­te­ver­ket kan den an­vän­das för att visa vem som har rätt att fö­re­trä­da döds­bo­et och göra det som be­hö­ver göras innan arv kan be­ta­las ut.

  En boupp­teck­ning ska upp­rät­tas inom 3 må­na­der från döds­fal­let. 

  Vid arv­skif­te be­hö­ver du göra en arv­skif­tes­hand­ling. Det är ett ju­ri­diskt do­ku­ment där det står vem som ärver vad efter att någon har gått bort. Arv­skif­tes­hand­ling­en an­vänds sen som en slags le­gi­ti­ma­tion eller bevis för att till ex­em­pel banken ska kunna betala ut pengar från den av­lid­nes bank­kon­ton till ar­ving­ar­na. 

  Om det endast är du som är döds­bo­de­lä­ga­re be­hö­ver du inte göra något arv­skif­te. Till­gång­ar­na över­går då direkt till dig när boupp­teck­ning­en har re­gi­stre­rats hos Skat­te­ver­ket. Vid ett en­mans­döds­bo räcker det alltså med att bara göra en boupp­teck­ning. 

  👍 Arv­skif­te eller arv­skif­tes­hand­ling be­hö­ver inte re­gi­stre­ras hos Skat­te­ver­ket.

  Måste man ta upp lösöre i bouppteckning?

  Enkelt för­kla­rat kan man säga att lösöre är fy­sis­ka ägo­de­lar som går att flytta. Man kan tänka att lösöre inte sitter fast i huset eller marken. Ex­em­pel på lösöre är:

  • Möbler, pors­lin och heme­lekt­ro­nik
  • Kläder, böcker och andra per­son­li­ga ägo­de­lar
  • Ma­ski­ner och verk­tyg
  • Skul­debrev, sedlar och mynt
  • Bil, cykel och andra fordon

  💡 Saker som inte räknas som lösöre: är pengar på ett bank­kon­to, aktier och rät­tig­he­ter. Inte heller det som är fast egen­dom så som hus eller tomt. 

  Lösöre är inte rik­tigt samma sak som lös egen­dom men lösöre är en sorts lös egen­dom. 

  I be­grep­pet lös egen­dom ingår alltså lösöre men även sådant som inte är fy­sis­ka saker, till ex­em­pel pengar, vär­de­pap­per, hy­res­rätt, rät­tig­he­ter och fod­ring­ar. Där­e­mot ingår inte fast egen­dom.

  Fast egen­dom kan ses som mot­sat­sen till lös egen­dom. 

  Hur lång tid tar det att få pengar efter bouppteckning?

  Klicka här för att registrera dig i Efterlevanderegistret.

  Innan en utbetalning kan göras ska en bouppteckning och ett arvskifte göras. När detta är klart är betalningen redo att skickas till samtliga arvingar. För att processen ska gå snabbt till är det bra att du har fått kontakt med en duktig aktör som hjälper er med bouppteckningen.

  Kan familjemedlem vidimera pass?

  Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga! Av din fråga framgår det inte helt om du syftar på hanteringen av en vidimerad ID-kopia eller en bevittnad underskrift vilka är två olika saker. Jag kommer därför gå igenom huvudreglerna för båda scenarios. Jag råder dig vidare att vända dig till advokaten för ett förtydligande av vad hen behöver från dig.

  Vem kan bevittna en underskrift?

  Hur ska en vidimering se ut?

  Har du akademiska meriter från ett svenskt lärosäte behöver vi kunna verifiera dina meriter antingen via antagningssystemet eller via vidimerade kopior. Finns inte dina meriter i antagningssystemet (till exempel om du tagit examen innan 2007) krävs vidimerade kopior på dina dokument.

  En vidimering innebär att en person intygar att kopian överensstämmer med den uppvisade originalhandlingen. En person som har sett både originalhandlingen och kopian vidimerar genom att skriva sin namnteckning, namnförtydligande och telefonnummer på kopian så att SLU vid behov kan kontakta personen.

  Vad menas med vidimerat?

  Vi har ett översättning av vidimera i svensk-norsk ordbok med synonymer, definitioner, exempel på användning och uttal.

  Genom att bidra kan du hjälpa oss att göra denna ordlista ännu bättre! Du kan välja att lägga till en översättning som inte finns i ordlistan eller du kan rösta på föreslagna om översättningar ifall dem är rätt eller fel.

  Hur snabbt får man sitt arv?

  Om du ärver en fastighet eller del av en fastighet behöver du anmäla att du är ny ägare. Det görs inte automatiskt.

  Du behöver ansöka om en ny lagfart hos Lantmäteriet i den region som fastigheten ligger i. Lantmäteriet behöver se den registrerade bouppteckningen när du ansöker om ny lagfart.

  I många fall kan den bank som har beviljat bolån också hjälpa till med lagfarten.

  Bolån för en fastighet eller lägenhet skrivs inte av automatiskt när en person dör. Sådana lån ska antingen lösas ut eller flyttas till en annan person. Om det finns skulder för en fastighet måste ni kontakta banken som har lånat ut pengarna och ta reda ut hur lånen kan lösas eller om det går flytta över dem till en annan person.

  Om du och den döda har haft en gemensam hyresrätt ska kontraktet ändras. Kontakta i så fall hyresvärden att få rätt namn på kontraktet och på hyresavierna.