:

Vad är en förvaltarberättelse?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är en förvaltarberättelse?
 2. Vem företräder konkursförvaltaren?
 3. Hur mycket tjänar en konkursförvaltare?
 4. Vad gör en konkursförvaltare?
 5. Måste man ha en förvaltningsberättelse?
 6. Vem ska skriva förvaltningsberättelse?
 7. Vem betalar en konkursförvaltare?
 8. Måste en konkursförvaltare vara advokat?
 9. Är 20 000 en bra lön?
 10. Vad är världens högsta lön?
 11. Vem skriver förvaltningsberättelsen?
 12. Vad skriver man i förvaltningsberättelsen?
 13. Hur ser en förvaltningsberättelse ut?
 14. Kan man välja konkursförvaltare?
 15. Hur många i Sverige tjänar över 60000?

Vad är en förvaltarberättelse?

När ett beslut om konkurs meddelas ska tingsrätten snarast utse en eller flera förvaltare att ta hand om skötseln av konkursboet (1 kap. 3 § KonkL samt 2 kap. 24 § KonkL). Tillsynsmyndigheten i konkurser ska höras innan en förvaltare utses (7 kap. 3 § första stycket KonkL) och normalt utser tingsrätten endast en förvaltare. Men domstolen får utse flera förvaltare om den anser det nödvändigt med hänsyn till boets omfattning och beskaffenhet. Om flera förvaltare utses kan förvaltningen antingen delas mellan dessa eller överlämnas till dem för gemensam förvaltning (7 kap. 2 § andra stycket KonkL).

Tillsynsmyndigheten i konkurs ska höras om den tilltänkta konkursförvaltarens lämplighet för uppdraget (läs mer om detta i Kronofogdens ställningstagande nr 2/19/TSM – Förslag på konkursförvaltare).

Bestämmelser om att avsätta (entlediga) förvaltare finns i 7 kap. 5 och 6 §§ KonkL. Det är domstolen som avsätter förvaltare.

En förvaltare kan avsättas på egen begäran men någon självklar rätt att bli befriad från uppdraget föreligger inte med hänsyn till de ökade förvaltarkostnader som ett förvaltarbyte kan medföra. Begäran ska alltså prövas i sak av domstolen. Men det ligger i sakens natur att det i de flesta fall inte är meningsfullt att tvinga en förvaltare att vara kvar mot sin vilja.

Även tillsynsmyndigheten i konkurs, granskningsmän, borgenärer och gäldenären är behöriga att ansöka om att förvaltaren ska avsättas. En förvaltare ska avsättas om hen inte är lämplig eller av någon annan orsak bör skiljas från uppdraget. Tillsynsmyndighetens yttrande ska alltid inhämtas innan en förvaltare avsätts.

Vem företräder konkursförvaltaren?

En företagskonkurs är ett rättsligt förfarande där företagets samtliga tillgångar tas över i en tvångsförvaltning för att omvandla dem till pengar för att betala företagets fordringsägare. Ett företag kan sättas i konkurs när det inte kan betala sina skulder i rätt tid och denna situation inte bara är tillfällig Insolvensbegreppet.

Konkursen är generell. Den omfattar samtliga tillgångar och samtliga fordringar, det vill säga gäldenärens (företagets) hela förmögenhet och alla borgenärers (fordringsägares) krav. Den skiljer mot sätt att säkra eller ta i anspråk vissa tillgångar för viss fordran, som exempelvis panträtt och utmätning. Konkursen förhindrar en kapplöpning mellan olika borgenärer för att säkra sina intressen. Konkurs skiljer sig mot en företagsrekonstruktion bland annat på det sättet att konkursen leder till avveckling och uppläsning av företaget medan rekonstruktionen syftar till att verksamheten ska fortsätta.

Hur mycket tjänar en konkursförvaltare?

Vänta inte för länge om din arbetsgivare får ekonomiska problem och inte klarar att betala lönen. Då ökar chansen att du får ut din lön, säger förbundsjurist Magnus Bäckström på Sveriges Ingenjörer.

Vad ska jag göra när arbetsgivaren inte betalar ut min lön?

Vad gör en konkursförvaltare?

Det är tingsrätten som beslutar om ett företag eller en person ska försättas i konkurs och få en konkursförvaltare. Förvaltaren sammanställer företagets eller personens tillgångar och skulder. Tillgångarna ska säljas och omvandlas till pengar som sedan ska fördelas mellan borgenärerna, det vill säga, de som har betalningskrav mot den som försatts i konkurs.

Nu kan du som konkursförvaltare skicka in din underrättelse enligt 7 kap. 16 § konkurslagen digitalt direkt till Ekobrottsmyndigheten genom Aktörsportalen. Aktörsportalen är en säker och snabb kommunikationsväg som är kostnadsfri.

Måste man ha en förvaltningsberättelse?

Förvaltningsberättelsen ska innehålla en rättvisande översikt över utvecklingen av företagets verksamhet, ställning och resultat. När det behövs för att förstå årsredovisningen ska översikten även innehålla hänvisningar till och ytterligare upplysningar om de belopp som tas upp i andra delar av årsredovisningen (6 kap. 1 § första stycket ÅRL).

Upplysningar ska, enligt 6 kap. 1 § andra stycket ÅRL, även lämnas om

 • sådana förhållanden som inte ska redovisas i balansräkningen, resultaträkningen eller noterna, men som är viktiga för bedömningen av utvecklingen av företagets verksamhet, ställning och resultat
 • Ett företag som tillämpar reglerna om förenklat årsbokslut ska inte upprätta någon förvaltningsberättelse (6 kap. 6 § BFL).

  Vem ska skriva förvaltningsberättelse?

  Företag som är skyldiga att lämna årsredovisning ska även lämna en förvaltningsberättelse.

  Förvaltningsberättelsen ska ge en rättvisande översikt över:

  Vem betalar en konkursförvaltare?

  Fråga: Jag undrar vad som egentligen händer vid en konkurs, rent konkret och hur lång tid själva processen brukar ta?

  Svar: Konkursen inleds med att antingen företaget eller någon av fordringsägarna (borgenärerna) ansöker om konkurs hos tingsrätten. Om det inte finns några hinder mot konkursen ska tingsrätten pröva frågan om konkurs.

  Måste en konkursförvaltare vara advokat?

  En konkursförvaltare är inte skyldig att utreda om det pågår en utredning om brott i företaget, innan han själv utreder om det finns brottsmisstankar, enligt Svea hovrätt.

  Målet gäller en konkurs, där advokaten som var konkursförvaltare lämnat in en anmälan till Ekobrottsmyndigheten om bland annat misstänkta bokföringsbrott. En undersökning om brott pågick då redan hos myndigheten. Enligt tingsrätten skulle advokaten inte få ersättning för arbetet med anmälan, eftersom den utgjorde dubbelarbete.

  Är 20 000 en bra lön?

  Precis som det fungerar i företagsvärlden, så är den privata ekonomin uppdelad i fasta samt rörliga kostnader. För att kunna leva ett gott liv och sova ordentligt på natten, måste du ha en lön som i minsta lag täcker vad som utgör basen i Maslows triangel. Den utgörs av:

  Vad är världens högsta lön?

  När skatten är betald från våra löner borde det vara en ganska stor skillnad. Sverige halkar ner från position 13 till 19 tack vare vår höga skatt. USA, å andra sidan, behåller fyra av topp tio platserna. Där har de högt betalande jobb och relativt låga skatter. Däremot tyder mycket på att värdet av den amerikanska dollarn, USD, kommer falla. Läs mer om dollarn och andra valutor under fliken “Valuta”. Världens högsta löner finns i Schweiz, både innan och efter skatt.

  1. Zürich, Schweiz 2. Geneve, Schweiz 3. Luxemburg 4. Los Angeles, USA 5. Miami, USA 6. New York, USA 7. Oslo, Norge 8. Chicago, USA 9. Köpenhamn, Danmark 10. Sydney, Australien 11. Toronto, Kanada 12. München, Tyskland 13. Frankfurt, Tyskland 14. Tokyo, Japan 15. Dublin, Irland 16. Vien, Österrike 17. Berlin, Tyskland 18. Auckland, Nya Zeeland 19. Stockholm, Sverige 20. London, Storbritannien 21. Helsingfors, Finland 22. Montreal, Kanada 23. Hong Kong 24. Paris, Frankrike 25. Lyon, Frankrike 26. Manama, Baharin 27. Rom, Italien 28. Amsterdam, Nerderländerna 29. Taipei, Taiwan 30. Nicosia, Cypern 31. Tel Aviv, Israel 32. Milan, Italien 33. Dubai, Förenade Arabemiraten 34. Madrid, Spanien 35. Barcelona, Spanien 36. Bryssel, Belgien 37. Doha, Qatar 38. Seol, Sydkorea 39. Riyadh, Saudiarabien 40. Ljubljana, Slovenien 41. Santiago, Chile 42. Sao Paolo, Brasilien 43. Tallinn, Estland 44. Lissabon, Portugal 45. Panama City, Panama 46. Rio de Janeiro, Brasilien 47. Aten, Grekland 48. Johannesburg, Sydafrika 49. Warsawa, Polen 50. Prag, Tjeckien

  Vem skriver förvaltningsberättelsen?

  En förvaltningsberättelse är den del av ett företags årsredovisning som beskriver företagets viktigaste händelser under ett räkenskapsår. Den ger en överblick över hur utvecklingen sett ut för företagets verksamhet, resultat och ställning på marknaden. Kortfattat kan man säga att förvaltningsberättelsen tar upp sådant som inte berättas genom balans- och resultaträkningen. Som regel ska den spegla en rättvisande bild av verksamheten och dess resultat. Den måste också vara skriven på ett sådant sätt att den är lättförståelig för intressenter.

  Vad skriver man i förvaltningsberättelsen?

  I en förvaltningsberättelse redogör ett företag, bland annat, för de viktigaste händelserna under ett räkenskapsår. Det är en kompletterande och ofta mer detaljerad beskrivning än vad som framgår av balansräkning, resultaträkning och notupplysningar. Här ska även finnas jämförelser med tidigare år. Vilka krav som ställs på en förvaltningsberättelse framgår mer detaljerat längre ned i detta blogginlägg.

  Alla företag som upprättar en årsredovisning ska även upprätta en förvaltningsberättelse. Förvaltningsberättelsen är en del av årsredovisningen. Förvaltningsberättelsen ska placeras längst fram i årsredovisningen, det vill säga före balansräkning, resultaträkning, eventuell kassaflödesanalys samt noter.

  Årsredovisningslagen ställer mer omfattande krav på en förvaltningsberättelses innehåll om företaget räknas som ett större företag jämfört med om det räknas som ett mindre företag (se definition nedan).

  Hur ser en förvaltningsberättelse ut?

  Vad är ett årsbokslut?Ett årsbokslut ska upprättas av alla företag efter utgången av ett räkenskapsår och utgör en sammanställning av den löpande bokföringen under året. Syftet är att skapa en helhetsbild över hur företaget presterat samt hur situationen ser ut vid räkenskapsårets slut.

  Läs också: 5 saker du INTE får glömma inför årsbokslutet

  Hur gör man ett årsbokslut? I arbetet upprättas och analyseras balans- och resultaträkningen där tillhörande dokumentation kontrolleras och kompletteras. Slutligen genomförs bokslutstransaktioner som bland annat utgör:

  Kan man välja konkursförvaltare?

  Kostar det något att gå i konkurs?

  Själva ansökan är avgiftsfri, men om man vill ha hjälp med att se över bolagets situation och eventuellt vidta åtgärder för att konkursen inleds under ordnade former så kan man behöva ta in hjälp.

  Hur många i Sverige tjänar över 60000?

  För inkomståret 2022 är skiktgränsen 540 700 kronor. Skiktgränsen gäller den beskattningsbara förvärvsinkomsten, det vill säga den inkomst du har efter att grundavdraget har dragits bort.