:

Hur länge ska ett dödsbo betala löpande räkningar?

Innehållsförteckning:

 1. Hur länge ska ett dödsbo betala löpande räkningar?
 2. Vad är ett Oskiftat dödsbo?
 3. Hur länge kan ett dödsbo stå som ägare till en bostadsrätt?
 4. Hur lång tid tar det att avsluta ett dödsbo?
 5. Vad betyder oskiftat bo?
 6. Är det tillåtet att tömma dödsbo innan bouppteckning?
 7. När måste ett dödsbo vara klart?
 8. Får man röra dödsbo innan bouppteckning?
 9. Vad händer om ett dödsbo inte skiftas?
 10. Hur lång tid innan arv betalas ut?
 11. När ska ett dödsbo vara klart?
 12. Kan man sitta kvar i orubbat bo med särkullbarn?
 13. Vem är ansvarig för ett dödsbo?
 14. Är man skyldig att städa ett dödsbo?
 15. Vem får röra ett dödsbo?

Hur länge ska ett dödsbo betala löpande räkningar?

Nej, företagskonto går inte att använda för Betalningsservice för dödsbo.

Nej, om det finns medkontohavare på den avlidnes konto går det inte att använda för Betalningsservice för dödsbo.

Vad är ett Oskiftat dödsbo?

Dödsbon är juridiska personer. Från och med året efter det år då dödsfallet inträffade är ett oskiftat dödsbo ett självständigt skattesubjekt. Dödsboet jämställs inte längre med den avlidne.

En efterlevande make är i många fall ensam dödsbodelägare. Om bouppteckningen blivit registrerad före utgången av dödsåret kommer taxering av dödsboet för senare år normalt inte i fråga.

Om dödsboets enda inkomst består av ränta eller utdelning som utbetalaren ska göra skatteavdrag på, är dödsboet inte skyldigt att lämna någon deklaration.

Hur länge kan ett dödsbo stå som ägare till en bostadsrätt?

Många personer har avlidit till följd av den pågående pandemin. När en medlem i bostadsrättsföreningen avlider finns det en del saker som styrelsen för föreningen bör vara uppmärksam på. Denna genomgång syftar till att förklara hur bostadsrättsföreningen bör agera i samband med att en medlem avlider.

När en bostadsrättshavare avlider tas bostadsrättshavarens förpliktelser gentemot bostadsrättsföreningen över av dödsboet. Dödsboet är en juridisk person som förvaltas och företräds av dödsbodelägarna. Ofta är det smidigt att utse en av dödsbodelägarna att företräda dödsboet genom fullmakt. Dödsboet kan också förvaltas av en boutredningsman som utses av allmän domstol. Dödsboet upplöses när arvskiftet är avslutat och all kvarlåtenskap fördelats mellan arvingarna.

Hur lång tid tar det att avsluta ett dödsbo?

När en person avlider övergår tillgångarna och skulderna till dennes dödsbo. Dödsboet är en juridisk person som själv kan ha rättigheter och skyldigheter. Dödsboet företräds av efterlevande sambo eller maka, där sådan finns, och den avlidnes arvingar enligt lag och/eller på grund av testamente. Tidigare avliden makas arvingar kan i vissa fall också vara dödsbodelägare. Alla dödsbodelägare företräder dödsboet gemensamt i alla ärenden. 

När en person avlider ska en bouppteckning göras som utvisar vem eller vilka som är dödsbodelägare samt den avlidnes tillgångar och skulder. Normalt ska bouppteckningen göras inom tre månader efter dödsfallet, men anstånd kan sökas hos Skatteverket inom samma tid.

Vad betyder oskiftat bo?

Tidigare var det inte ovanligt att när den avlidna efterlämnade en make tvingades den efterlevande maken att sälja det gemensamma hemmet för att kunna lösa ut bröstarvingarna (barnen) ur dödsboet. Genom att inte skifta dödsboet förrän vid den efterlevande makens död kunde den efterlevande maken få sitta kvar i det gemensamma hemmet så länge som önskades. Sedan 1988 har förekomsten av avtal om sammanlevnad i oskiftat dödsbo minskat eftersom en efterlevande make numera i många fall tar över hela boet genom sin arvsrätt.

Med tanke på att antalet livslånga samboförhållanden stadigt ökar torde dock behovet av oskiftat dödsbo vara i det närmaste oförändrat (eftersom en sambo inte har en legal arvsrätt). Möjligheten att åstadkomma ett sådant avtal kan tänkas vara goda när samborna endast har gemensamma bröstarvingar. 

Är det tillåtet att tömma dödsbo innan bouppteckning?

När en person går bort omvandlas den avlidnes tillgångar och skulder till ett dödsbo, som är en egen juridisk person. Det som ingår i ett dödsbo kan till exempel vara en bostad, tillgångar på bankkonton och eventuella lån. Dödsboet ägs och företräds av dödsbodelägarna.

När måste ett dödsbo vara klart?

När någon avlidit måste alltid en bouppteckning upprättas. Det innebär att man skriftligen sammanställer den avlidnes (och eventuell efterlevande maka/makes) tillgångar och skulder i ett dokument. Bouppteckningen ska även visa vilka som är den avlidnes dödsbodelägare och som därmed har rätt att företräda dödsboet. Dödsbodelägare är den eller de som har laglig rätt till arv. Oftast är dödsbodelägarna släktingar till den avlidne eller personer som tilldelats arv genom testamente. En bouppteckning kan upprättas privat eller av en professionell firma, exempelvis en begravningsbyrå eller jurist. Vår rekommendation är att alltid ta professionell hjälp för att undvika felaktigheter. Via Fastighetsbyrån kan du anlita Familjens Jurist eller Lexly till ett rabatterat pris.

Eftersom bouppteckningen är en legitimationshandling som visar vilka som har rätt att företräda dödsboet så måste en bouppteckning vara upprättad. Med en upprättad bouppteckning kan man ingå köpeavtal. För att kunna avsluta försäljningen, genom tillträdet, krävs att bouppteckningen också är registrerad hos Skatteverket. Detta brukar framgå av ett villkor i köpeavtalet.

 • En upprättad bouppteckning är en sammanställd och klar bouppteckning, signerad av bouppgivaren (sammanställaren) samt två förrättningsmän, redo att inges till Skatteverket.

 • En registrerad bouppteckning är granskad, stämplad och godkänd av Skatteverket.

Får man röra dödsbo innan bouppteckning?

De efterlevande som tar hand om dödsboet kallas dödsbodelägare. Dödsbodelägarna sköter dödsboet gemensamt. Det betyder att de behöver vara överens om vad som ska göras, till exempel betala räkningar, avsluta autogiron, avsluta ett konto eller sälja värdepapper.

Det kan vara praktiskt att en av dödsbodelägarna representerar dödsboet, till exempel vid kontakter med banken, men då måste han eller hon ha fått en fullmakt från alla övriga dödsbodelägare. Exempel på fullmakter finns hos Efterlevandeguiden. Flera banker har också fullmaktsmallar.

Vad händer om ett dödsbo inte skiftas?

Dödsbodelägarna ska gemensamt förvalta den dödes egendom, göra en boutredning och förrätta bouppteckning som ska dokumenteras i det som vanligen kallas bouppteckning.

Bouppteckningen ska göras senast tre månader efter dödsfallet. Delägarna ska skicka handlingen till Skatteverket inom en månad efter att den upprättats.

Hur lång tid innan arv betalas ut?

Arvskifteshandlingen är ett skriftligt avtal mellan samtliga dödsbodelägare.  Arvskifteshandlingen görs efter att bouppteckningen är gjord och omfattar den avlidnes samtliga tillgångar och skulder. Arvet fördelas utifrån arvingarnas önskemål samt arvsregler, eventuellt testamente, gåvobrev och andra relevanta handlingar som kan ha betydelse för fördelningen av arvet.

När alla är överens om hur arvet ska fördelas ska samtliga dödsbodelägare underteckna arvskifteshandlingen.

När ska ett dödsbo vara klart?

En boupp­teck­ning är ett do­ku­ment som för­kla­rar vilka skul­der och till­gång­ar den av­lid­ne hade och vem eller vilka som ska ärva dem. Boupp­teck­ning­en är viktig för att allt ska gå rätt till för er som arv­ta­ga­re men också för att Skat­te­ver­ket ska kunna kon­trol­le­ra att den av­lid­nes egen­dom blir re­do­vi­sad som den ska.

Att göra boupp­teck­ning in­ne­bär dels att sam­man­stäl­la upp­gif­ter­na som krävs, och dels att pre­sen­te­ra boupp­teck­ning vid ett för­rätt­nings­mö­te. Två för­rätt­nings­män ska sedan grans­ka och skriva under innan du kan skicka den till Skat­te­ver­ket för re­gi­stre­ring.

Hur lång tid det tar beror helt på dig eller den som gör boupp­teck­ning­en. Ibland kan du också behöva extra tid för att ex­em­pel­vis låta mäk­la­re vär­de­ra ett hus. Är det fler än en döds­bo­de­lä­ga­re be­hö­ver du också ge tid för att de andra ar­ving­ar­na ska hinna komma till för­rätt­nings­mö­tet.  

Boupp­teck­ning­en ska vara av­slu­tad senast tre må­na­der efter döds­da­gen. Boupp­teck­ning­en är av­slu­tad när den för­rät­tats, alltså när del­ta­gar­na på boupp­teck­nings­mö­tet god­känt in­ne­hål­let.

Det finns ingen for­mell tids­frist för när ni måste börja med boupp­teck­ning­en. Det är dock en bra idé att starta så snart ni har möj­lig­het om något ovän­tat skulle dyka upp.

💡 Om du be­hö­ver en ti­di­ga­re boupp­teck­ning kan du be­stäl­la en kopia hos Skat­te­ver­ket. 

Kan man sitta kvar i orubbat bo med särkullbarn?

Fråga juristen | 1 februari 2022. Jag undrar över begreppet ”sitta i orubbat bo”. Vad jag förstår har det att göra med att en make eller maka ska kunna bo kvar i sitt hem även efter att den ena gått bort? Att barn ska vänta med att få ut sitt arv tills efter båda föräldrarna gått bort? Stämmer detta, finns det sätt att skriva testamente så detta blir möjligt, och gäller det i så fall även särkullbarn?

Svar: Att ”sitta i orubbat bo” är ett ålderdomligt och lite otydligt begrepp som anses innebära att en efterlevande make ärver en avliden make och får behålla arvet under sin resterande livstid. Därefter ska en andel av den efterlevandes kvarlåtenskap, motsvarande den ärvda andelen, ärvas av den först avlidnes barn eller andra släktarvingar, till exempel syskon eller syskonbarn. Orubbat bo innebär alltså att den efterlevande ärver enligt det begrepp som heter fri förfoganderätt. 

Vem är ansvarig för ett dödsbo?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om hur dödsbon förvaltas finns i ärvdabalken (ÄB). Du kan hitta den lagen här. Reglerna om begravning och begravningskostnader finns i begravningslagen som du kan hitta här.

Är man skyldig att städa ett dödsbo?

En närståendes bortgång innebär oftast en stor påfrestning. Dels ska man hantera det emotionella och sorgearbetet, men även praktiska detaljer i dödsboet måste ordnas upp. Här ger vi svar på flera vanliga frågor gällande den bortgångnes boende.

Vem kontaktar värden när en hyresgäst har dött? Sker det automatiskt? – Nej, det sker inte automatiskt. Du bör kontakta hyresvärden.

Vem får röra ett dödsbo?

När en person går bort omvandlas den avlidnes tillgångar och skulder till ett dödsbo, som är en egen juridisk person. Det som ingår i ett dödsbo kan till exempel vara en bostad, tillgångar på bankkonton och eventuella lån. Dödsboet ägs och företräds av dödsbodelägarna.