:

Hur mycket får man dra av för kontor i hemmet?

Innehållsförteckning:

 1. Hur mycket får man dra av för kontor i hemmet?
 2. Får man dra av för hemmakontor på skatten?
 3. Får man ha kontor hemma?
 4. Hur bokföra kontor i hemmet?
 5. Vilka regler gäller för hemmakontor?
 6. Får man ha eget företag hemma?
 7. Får man dra av kontorsmöbler?
 8. Hur mycket får man dra av för hyra av lokal?
 9. Hur litet får ett kontor vara?
 10. Kan man bokföra själv?
 11. Hur bokför jag inköp av kontorsmöbler?
 12. Varför 51% på kontoret?
 13. Är kontorsmöbler avdragsgilla?
 14. Hur mycket får man tjäna utan att ha eget företag?
 15. Måste man registrera hobbyverksamhet?

Hur mycket får man dra av för kontor i hemmet?

För dig som är anställd i ditt eget aktiebolag (eller har annan arbetsgivare) kan det vara svårt att få göra avdrag för arbetsrum. Alternativet kan vara att istället ta ut en hyra från bolaget. Det du behöver göra är att kunna ange rummets läge och storlek när du hyr ut det. Precis som du skulle göra om du hyrde ut till en extern aktör. En grundläggande förutsättning för att du ska få göra det här avdraget är att ditt företag verkligen har behov av utrymmet, det vill säga att bolaget inte har någon annan liknande lokal för sin verksamhet. Det är också viktigt att du upprättar ett hyresavtal där hyresvillkoren framgår. Tänk på att om du och din make/maka/partner äger bostaden tillsammans ska båda två stå som hyresvärdar. 

När du ser över möjligheterna att hyra ut en del av hemmet till bolaget måste du se över vilken nivå hyran ska ligga på. Här lönar det sig att göra en del research på din ort, du måste nämligen sätta en hyra som är marknadsmässig. Med marknadsmässig menas den hyra som bolaget skulle få betala för en liknande lokal på din ort. En hyra som överstiger en marknadsmässig hyra, så kallad överhyra, kommer att beskattas som lön. Du kommer med andra ord inte att vinna på att ta ut en hyra som inte är skälig.

Bolaget får avdrag för hyreskostnaden och du som hyresvärd kapitalbeskattas med 30 procent. När uthyrning sker till eget bolag/arbetsgivare finns ingen skattefri del, så som vid annan uthyrning av din bostad. Avdrag får enbart göras för de ökade kostnader du fått för exempelvis el, uppvärmning, slitage och liknande som uppkommit på  grund av uthyrningen. Merkostnaden för uthyrning av ett kontorsrum brukar normalt bli ungefär 1 000–3 000 kronor per år.

Får man dra av för hemmakontor på skatten?

Är villkoren om särskilt inrättad del uppfyllda kan du få avdrag för skälig del av bostadskostnaden. Avdraget gör du under skattemässiga justeringar på NE-bilagan.

Enligt reglerna har du rätt till avdrag för skälig del av bostadskostnaden. För att bestämma det skäliga avdraget behöver du räkna ut hur stor del av dina totala kostnader som hör till det särskilt inrättade arbetsrummet. Är till exempel uppvärmningen jämt fördelad över hela din bostad beräknar du avdraget utifrån hur stor del av den totala ytan som hör till det särskilt inrättade arbetsrummet. Det vill säga om din bostad är 100 kvadratmeter och arbetsrummet 10 kvadratmeter blir ditt skäliga avdrag för värme 10 procent av den totala uppvärmningskostnaden. Har du till exempel inte något vatten indraget i arbetsrummet kan du inte göra något avdrag för vattenkostnader.

Får man ha kontor hemma?

Är villkoren om särskilt inrättad del uppfyllda kan du få avdrag för skälig del av bostadskostnaden. Avdraget gör du under skattemässiga justeringar på NE-bilagan.

Enligt reglerna har du rätt till avdrag för skälig del av bostadskostnaden. För att bestämma det skäliga avdraget behöver du räkna ut hur stor del av dina totala kostnader som hör till det särskilt inrättade arbetsrummet. Är till exempel uppvärmningen jämt fördelad över hela din bostad beräknar du avdraget utifrån hur stor del av den totala ytan som hör till det särskilt inrättade arbetsrummet. Det vill säga om din bostad är 100 kvadratmeter och arbetsrummet 10 kvadratmeter blir ditt skäliga avdrag för värme 10 procent av den totala uppvärmningskostnaden. Har du till exempel inte något vatten indraget i arbetsrummet kan du inte göra något avdrag för vattenkostnader.

Hur bokföra kontor i hemmet?

Hej Marie,

Om du bedriver arbetet med din firma från hemmet har du möjlighet att göra vissa avdrag i din deklaration för arbetsutrymmet som du har hemma. Om du arbetar minst 800 timmar om året med firman hemifrån har du alltid rätt att göra avdrag med 2000 kr om du bor i villa som du eller din make äger och med 4 000 kr om du bor i lägenhet.Beloppet skriver du in i ruta R16, Kostnader som inte bokfört men som ska dras av.

Vilka regler gäller för hemmakontor?

Det är inte omöjligt att du har rätt till att göra avdrag för ditt hemmakontor. Men Skatteverket är inte överdrivet generösa när det gäller sitt regelverket för just arbetsplatser i bostaden.

Det krävs att din arbetsgivare inte tillhandahåller en arbetsplats för dig och att det finns ett klart behov av ett arbetsrum i bostaden. Så långt är det kanske okej – men kraven blir sedan tuffare.

Möbler är något som oftast kommer på tal när man pratar om större utgifter för sitt nya hemmakontor.

Kanske har du behövt köpa en ny stol, ett skrivbord eller en ny lampa till ditt kontor hemma? Tyvärr är detta inte något som du kan göra avdrag för – om du inte uppfyller alla de tuffa krav från Skatteverket vi tidigare nämnde för att få göra avdrag på arbetsrummet.

Anledningen till detta är att det är svårt att dra gränsen för om lampan eller stolen bara går att använda i jobbet. Här spelar det tyvärr ingen roll för bedömningen om du faktiskt bara har använt möbeln endast i jobbet – du lär oftast få nej.

Får man ha eget företag hemma?

 • Du är konsult och arbetar hemma
 • Du är e-handlare och behöver ett lagerutrymme för varor
 • Du är restaurangägare och behöver ett lagerutrymme för extra glas och porslin
 • Du är frisör och behöver ett rum för administration som inte kan skötas i salongen

Får man dra av kontorsmöbler?

I momslagen finns ett absolut avdragsförbud för stadigvarande bostad som syftar till att säkerställa att avdrag för ingående moms inte görs på sådant som kan anses utgöra privata levnadskostnader. Frågan i det nu aktuella målet var om detta avdragsförbud var tillämpligt på inköp av skrivbord och skrivbordslampor till de anställdas hemmakontor.

Målet är ett överklagat förhandsbesked från Skatterättsnämnden och rör Ericsson AB. I samband med pandemin övergick bolaget till arbete hemifrån för de kontorsanställda som hade sådana arbetsuppgifter som kunde utföras hemifrån. I och med detta tog bolaget fram ett erbjudande till dessa anställda om att få göra inköp av vissa utvalda kontorsmöbler för placering i hemmet.

I korthet bestod erbjudandet i att den anställde kunde göra ett inköp av ett skrivbord och en skrivbordslampa, och därefter blev ersatt av arbetsgivaren för inköpet. Erbjudandet var begränsat till ett visst belopp för varje anställd. Den anställde kunde välja mellan vissa produkter som bolaget valt ut och bedömt som ergonomiskt lämpliga. Skulle anställningen hos Ericsson AB upphöra, kunde den anställde antingen köpa kontorsmöblerna från bolaget till marknadspris eller lämna tillbaka dem.

Hur mycket får man dra av för hyra av lokal?

Avdrag i din privata inkomstdeklaration Om du är anställd av ditt aktiebolag och arbetar från hemmet kan du ha rätt till avdrag i din privata inkomstdeklaration. Detta gäller även dig som har annan arbetsgivare. Första kravet är att bolaget inte har något liknande arbetsutrymme där du kan utföra ditt arbete dvs det ska finnas ett behov av lokalen. Utrymmet ska också vara inrett på ett sådant sätt att det inte kan användas som bostad i vanlig mening. Ett exempel är en tandläkare som bedriver sin praktik hemifrån. Är det istället fråga om ett utrymme som är inrett som ett vanligt kontorsrum är det tveksamt om det är tillräckligt för att få avdrag eftersom utrymmet ganska enkelt kan användas som en del av bostaden. Det som talar för att det skulle vara ok är om kontoret är ordentligt avskilt från den övriga privatbostaden. Det ska också finnas ett hyresavtal upprättat mellan dig och bolaget. Avdraget uppgår sedan till de merkostnader som du haft för uthyrningen i form av ökade kostnader för uppvärmning, el och vatten. Dvs det kan inte bli tal om några stora summor avdraget uppgår till.

Hyra ut till eget aktiebolag Ett bättre alternativ är då oftast att hyra ut den aktuella lokalen till ditt bolag. Dock är det samma krav som gäller som i situationen ovan. Bolaget ska ha ett reellt behov av att hyra lokalen. Det vill säga de har inte tillgång till liknande lokaler på annat håll. Utrymmet ska vara inrett på ett sådan sätt att det inte kan användas som bostadsändamål Det ska finnas ett hyresavtal upprättat mellan dig och bolaget

Hur litet får ett kontor vara?

Kontorslokaler ska normalt vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Det betyder att utrymmena ska vara så stora att de kan användas av personer med rullstol eller rollator. Andra faktorer som kan påverka storleken på ytorna är ventilation, akustik och tillgång till dagsljus.

Ventilationen måste vara anpassad för det antal personer som vistas i lokalen. Vissa ventilationssystem kan göra att delar av rum blir dragiga. Det kan påverka hur väl ytan kan utnyttjas eftersom ingen ska behöva sitta där det är dragigt.

I kontorslokaler med öppna planlösningar är risken stor att man stör varandra med tal om man sitter för trångt, till exempel vid arbete med många telefonkontakter. Till viss del kan ljudet dämpas genom att använda till exempel ljudabsorberande skärmar, men sitter man alltför nära räcker inte det. Om arbetsplatser placeras mitt emot varandra kan absorberande skärmar mellan arbetsplatserna också bryta siktlinjen så man inte upplever att det personliga reviret kränks.

Kan man bokföra själv?

Har du bolagsformen enskild firma, eller enskild näringsidkare som det också heter, innebär det att du behöver bokföra. Enligt svensk lag är du skyldig att bokföra och det finns regler och riktlinjer för hur din bokföring ska skötas. Du är helt enkelt bokföringsskyldig. Det är du, som fysisk person, som den enskilda firman är registrerad på som är skyldig till att bokföringen görs korrekt.  I denna artikel går vi igenom hur bokföring i enskild firma fungerar och hur du ska tänka kring valet av bokföringsprogram för enskild firma. 

 • Skilj på din egen ekonomi, som privatperson, och företagets ekonomi
 • Bokför löpande, det är lätt att skjuta fram bokföringen
 • Även som enskild firma är du skyldig att göra ett årsbokslut
 • Du måste kunna uppvisa din bokföring och underlag (kvitton mm) efter minst 7 år efter att den är genomförd

Företagets bokföring skall i slutändan sammanfattas i ett årsbokslut som Skatteverket vill ta del av, och då är det viktigt att allt stämmer så du inte blir exempelvis betalningsskyldig. Som enskild firma kan du göra ett så kallat förenklat årsbokslut. Detta kan du endast göra om du använder dig av kontantmetoden.

Hur bokför jag inköp av kontorsmöbler?

Alla inköp av utrustning och inventarier ska göras i enlighet med GUs regler för inköp och upphandling av varor och tjänster. Vid beslut om inköp av utrustning/inventarier behöver man ta ställning till om inköpet ska redovisas som anläggningstillgång, stöldbegärlig korttidsinventarie som ska registreras i anläggningsregistret eller ej stöldbegärlig inventarie som inte behöver registreras i anläggningsregistret.

Ett inköp som uppfyller kraven för att redovisas som anläggningstillgång (se Beskrivning av anläggningar/inventarier) konteras med konto 10001. Verksamhet är alltid 7099.

Varför 51% på kontoret?

Sista september löper det centrala kollektivavtalet för myndighetsanställda ut. Enligt STs förhandlingschef Åsa Erba Stenhammar pågår intensiva förhandlingar för att ett nytt avtal ska vara klart första oktober. ”Vi jobbar dygnet runt för att få det på plats” säger hon.

Kriminalvården och Arbetsförmedlingen ändrar formerna för sitt samarbete kring klienterna. I fortsättningen ska arbetsförmedlarna utgå från frivårdskontoren, och inte längre arbeta på anstalterna.

Kvinnor har gått om män när det gäller ledande befattningar i staten, om man räknar bort Försvarsmakten.

Myndighetschefer bör kunna vara kvar på sin post lika länge som andra anställda, det vill säga till 69 års ålder. Det skriver regeringen i budgetpropositionen. 

Trots kriget i Ukraina fortsätter STs samarbete med sin systerorganisation i landet. Nyligen genomfördes en utbildning för unga fackliga ledare i Uzhgorod, på gränsen till Slovakien och Ungern.

Av de drygt hundra lokförare på MTR som stämts inför Arbetsdomstolen för sin vilda strejk i våras blir det bara tio som får stå till svars. MTR drog tillbaka stämningar för att hålla trafiken igång. ”Att man väljer ut personer slumpmässigt på det här sättet och att det bygger på att de råkar vara lediga väcker frågor kring rättssäkerhet”, säger STs ombudsman Christian Camitz till Arbetsvärlden.

Är kontorsmöbler avdragsgilla?

Många frågor om hemmakontor har ställts på sin spets under Corona-pandemin. Hur ska man till exempel hantera momsen på olika kostnader för hemmakontoret?

För att den anställde ska få en bra arbetsmiljö på sitt hemmakontor kan arbetsgivaren stå för inköp av höj- och sänkbara skrivbord, skrivbordslampor samt ergonomiska kontorsstolar med mera. Enligt Skatteverket träffas denna typ av inköp normalt av avdragsförbudet för stadigvarande bostad.

Hur mycket får man tjäna utan att ha eget företag?

Är det någon som vet det? Har läst 12000 här i forumet men det låter lite mycket... Vad får man tjäna pengar på då? Sälja bilder till både företag och privatpersoner??

Nja, jag känner personer som driver egen firma och som brukar fråga minst tre personer på Skatteverket p.g.a. att de brukar få minst två olika svar.

Måste man registrera hobbyverksamhet?

Om du har flera hobbyverksamheter beskattas dessa var för sig. De kan alltså inte kvittas mot varandra. Hobbyverksamhet kan inte heller kvittas mot näringsverksamhet. Det är dock ovanligt att någon har både hobby- och näringsverksamhet samtidigt. I så fall måste de vara inom skilda områden, exempelvis biodling och hästverksamhet.

Om din hobbyverksamhet ger överskott ska du betala egenavgifter på nettovinsten (intäkter minus kostnader).