:

Hur deklarerar man jordbruksfastighet?

Innehållsförteckning:

 1. Hur deklarerar man jordbruksfastighet?
 2. Hur beskattas passiv näringsverksamhet?
 3. Vad innebär Jag har bedrivit passiv näringsverksamhet?
 4. Är jordbruksstöd skattepliktigt?
 5. Vilka avdrag kan man göra på en jordbruksfastighet?
 6. Hur många hektar för att räknas som jordbruksfastighet?
 7. Hur man gör passiv inkomst?
 8. Hur får man passiv inkomst?
 9. Vad innebär det att vara passiv?
 10. Hur bestämmer man om någon bedriver passiv eller aktiv näringsverksamhet?
 11. Hur deklarera jordbruksstöd?
 12. Hur beskattas jordbruksfastighet?
 13. Vad är en passiv inkomst?
 14. Hur kan jag tjäna pengar hemifrån?
 15. Hur mycket får man tjäna utan att betala?

Hur deklarerar man jordbruksfastighet?

Att avyttra en jordbruksfastighet är oftast ett viktigt beslut. Både arbetsplats och boende försvinner med ett pennstreck på köpeavtalet. I denna artikel tänker jag inte ta upp dessa frågor utan bekvämt avgränsa mig till skattekostnaden som uppstår vid en avyttring.

Regelverket kring beskattning av sålda näringsfastigheter och då särskilt jordbruksfastigheter är komplicerat, nedan skall jag försöka beskriva regelverket så enkelt som möjligt. På grund av utrymmesskäl kommer jag enbart att göra en schematisk beskrivning, men jag tror att uppgifterna är tillräckligt detaljrika för att kunna skapa en överblick av er läsares skattesituation. 

Hur beskattas passiv näringsverksamhet?

I den här artikeln tittar vi på skattereglerna för enskild firma, dvs vilken skatt du betalar som enskild näringsidkare, och tipsar om åtgärder för att sänka skatten. 

All din enskilda näringsverksamhet betraktas som en och samma verksamhet. Detta betyder att överskott och underskott från olika verksamheter automatiskt kvittas mot varandra både när det gäller skatten och socialavgifterna.

Vad innebär Jag har bedrivit passiv näringsverksamhet?

Om du har ställt dig frågan vad en aktiv eller passiv näringsverksamhet betyder är du inte den enda. Det är nämligen en fråga som ställs i samband med deklarationen. 

Om du har en enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag kan du bedriva aktiv eller passiv näringsverksamhet. Det gäller dock inte aktiebolag. 

För att kunna avgöra om du har en aktiv eller passiv näringsverksamhet behöver du först veta vad skillnaden mellan dem är. 

En aktiv näringsverksamhet måste alltså drivas som en enskild näringsidkare eller verksamhet i handels- eller kommanditbolag. Inkomstskattelagen säger sedan att det är “en näringsverksamhet där den person som är skattskyldig för verksamheten har arbetat i inte oväsentlig omfattning”. Det innebär alltså för att din näringsverksamhet skall betraktas som aktiv så skall det ha varit näringsidkarens huvudsyssla under året, även om den har en anställning i andra företag. 

För att en näringsverksamhet skall betraktas som aktiv kan tre krav ställas, där något av kraven skall uppfyllas. Listan checkas av uppifrån och ner, och är något förenklad: 

 • Nedlagd tid på företaget skall motsvara minst en tredjedel av normal arbetstid i verksamheten.
 • Om en person driver verksamhet som i huvudsak baseras på egen arbetskraft kan kravet jämkas.
 • Grundar sig däremot verksamheten på innehav av tillgång ställs högre krav på den nedlagda arbetsinsatsen. För verksamheter med betydande balansomslutning så krävs normalt en arbetsinsats på minst 500 timmar.

Är jordbruksstöd skattepliktigt?

Du ska ta upp ersättning för såld mjölk som en intäkt med bruttobeloppet. Om mejeriet har gjort avdrag för skummjölk, tankhyra eller liknande ska du ta upp avdraget som en kostnad.

Om du tar ut varor eller produkter från jordbruket, ska du ta upp värdet av varorna (produkterna) som intäkt i näringsverksam­heten. Ditt uttag värderas till marknadsvärdet, det vill säga det pris du hade fått om tillgången eller tjänsten hade sålts till en kund.Läs mer på sidan Intäkter och förmåner under rubriken Uttag av varor och tjänster.

Huvudregeln är att el som förbrukats för privatbostad inte får dras av som kostnad i näringsverksamheten. Kan du inte läsa av den privata elförbrukningen på en särskild mätare, ska förbrukningen uppskattas. För en familj på fyra personer kan den så kallade hushållselen uppskattas till minst 3 000–5 000 kWh per år.

Du behöver inte ta upp uttag av bränsle från lantbruksenhet för uppvärmning av privatbostad i samma fastighet som intäkt. Detta gäller alla slags bränslen från fastigheten som ved, flis, halm, biogas med mera.

Har du annan uppvärmning får utgiften för uppvärmning av privatbostad inte dras av i näringsverksamheten.

Vilka avdrag kan man göra på en jordbruksfastighet?

OBS! Tänk på att inte citera när du svarar på inlägget direkt ovanför. Är det ett inlägg tidigare och man behöver förstå sammanhanget ska man citera, men försök plocka bort bilderna ur citatet då. OBS!

Problemet med certifikatet fixatAnvänd alltid https.

Hur många hektar för att räknas som jordbruksfastighet?

Lantbruksfastighet är ett samlingsnamn för jord- och skogsbruksfastigheter. Om fastigheten har taxeringskod 120 är den klassad som bebodd lantbruksfastighet i Sverige.

Hur man gör passiv inkomst?

Passiv inkomst är en utbetalning som sker löpande med minimalt investerad tid. Det kan handla om fonder, aktier eller som i vårt fall – fastighetsinvesteringar. Genom att bygga upp en portfolio med passiva inkomster kan man öka sin inkomst vid sidan av sitt jobb, eller ersätta jobbet helt och njuta av ledig tid. Det kan även handla om inkomster från ett tidigare utfört arbete eller skapad produkt, som exempelvis inspelade kurser, digitala tjänster eller försäljning av mediarättigheter.

Öppna ett kostnadsfritt konto här

Hur får man passiv inkomst?

En passiv inkomst är en återkommande inkomst som fortsätter att betalas ut även när du inte längre aktivt arbetar med inkomstkällan. Med andra ord kommer du, med en passiv inkomstkälla, tjäna pengar i sömnen. Alla passiva inkomster kräver någon form av tid och arbete i början, men hur mycket arbete du behöver lägga ner varierar.

De flesta som skaffar en passiv inkomst gör det för att kunna dryga ut sin månadslön och få in mer pengar än deras vanliga jobb kan erbjuda. De flesta av oss hade inte tackat nej till lite extra inkomst, men det kan vara svårt att veta hur man ska börja. Fortsätt läs och lär dig hur du kan göra för att få fler alternativa inkomstkällor.

Vad innebär det att vara passiv?

 • Passiv elektrisk komponent
 • Passiv förvaltning
 • Passivhus
 • Passivering
 • Passivt nät
 • Passivt ordförråd
 • Passiv rökning
 • Passiv transport

Hur bestämmer man om någon bedriver passiv eller aktiv näringsverksamhet?

Den som får sjukpenning beräknad på inkomst av näringsverksamhet och inte har någon annan inkomst under året än denna sjukpenning, tjänar på att beteckna inkomsten som aktiv. Sjukpenning som betalas ut av försäkringskassan får enbart grundas på tidigare inkomst av aktiv näringsverksamhet. Även Skatteverket har (i skrivelse med diarienr: 131 141234-06/111) kommit fram att inkomst av sjukpenning därför normalt ska redovisas som aktiv näringsinkomst, vilket i stort sett alltid är till fördel för den enskilde.

Om man under inkomståret enbart haft inkomst av sjukpenning och betecknar denna som en passiv näringsinkomst kan det bli högre skatt än om verksamheten är aktiv, eftersom grundavdrag inte får göras av den som har enbart passiv näringsinkomst.

Hur deklarera jordbruksstöd?

Jordbruksidkarna har haft möjlighet att ansöka om fastighetsskattestöd för produktionsbyggnader inom jordbruket i september–oktober 2022. Besluten om fastighetsskattestödet kommer i december.

Observera att om du får fastighetsskattestöd kan du inte dra av motsvarande andel från fastighetsskatten på skattedeklarationen för jordbruk.

År 2022 betalade Skatteförvaltningen utöver återbäring på energiskatt för jordbruk också tilläggsåterbäring till dem som hade rätt till den.

Deklarera återbäringen på energiskatt för jordbruk och tilläggsåterbäringen i skattedeklarationen för jordbruk i sektionen Stöd och övriga intäkter i punkten Övriga tillägg.

Hur beskattas jordbruksfastighet?

Alla fastigheter i Finland är föremål för fastighetsskatt frånsett de undantag som särskilt föreskrivs i fastighetsskattelagen (654/1992). I fastighetsbeskattningen jämställs med fastigheter både byggnader och konstruktioner på arrenderad mark, outbrutna områden och byggnadsmark som hör till en samfällighet eller en samfälld skog. Jord- och skogsbruksmark omfattas inte av fastighetsskatt. Därtill är bland annat vattenområden, allmänna vägar, gator, torg och begravningsplatser är befriade från skatten.

Skyldigheten att betala fastighetsskatt bestäms utifrån läget vid ingången av kalenderåret. Skyldig att betala skatten för en fastighet är den som äger fastigheten vid ingången av kalenderåret. En innehavare som är likställd med ägare jämställs med fastighetens ägare. Skattskyldigheten är allmän och gäller därmed även staten, kommuner, församlingar och allmännyttiga samfund. Kommuner betalar dock inte skatt för fastigheter som de äger inom den egna kommunens gränser.

Fastighetsskatten fastställs som vissa procentsatser av beskattningsvärdena på de olika delarna av en fastighet. För byggnader fastställs skattesatsen enligt användningsändamålet. För mark betalas skatten i regel enligt den allmänna fastighetsskattesatsen. Beskattningsvärdet bestäms enligt kap. 5 i lagen om värdering av tillgångar vid beskattningen (1142/2005, nedan värderingslagen) samt bestämmelser och beslut som utfärdats med stöd av den. Vid fastighetsbeskattningen beräknas beskattningsvärdet enligt läget vid utgången av kalenderåret före det år då fastighetsskatten tas ut, alltså enligt den 31.12. Exempelvis fastställs fastighetsskatten för 2016 utifrån beskattningsvärdena för 2015.

Enligt 2 § 1 mom. i fastighetsskattelagen avses med fastighet en sådan tomt, lägenhet och annan självständig enhet för jordinnehav i Finland som har införts eller bör införas som fastighet i fastighetsregistret. De fastigheter som är helt eller delvis befriade från fastighetsskatt definieras uttömmande i 3 och 4 § i fastighetsskattelagen (se kapitel 3 nedan).

Med fastigheter jämställs byggnader och konstruktioner på arrenderad mark, outbrutna områden samt byggnadsmark som hör till en samfällighet eller samfälld skog (2 § 2 mom. i fastighetsskattelagen). Dessa objekt är dock inte fastigheter i civilrättsligt hänseende.

Vad är en passiv inkomst?

Avanza är Sveriges största plattform för aktier och fonder med Sveriges nöjdaste kunder 11 år i rad. Här kommer du igång med dina investeringar på några minuter och därefter kan du investera direkt i din mobil.

Nordnet erbjuder enkel handel med aktier och fonder. De har dessutom blivit utsedda till Årets småföretagarbank 2019. Här handlar du courtagefritt över 1 000 kronor och du får alltid support inom bara 30 sekunder.

Avanza är Sveriges största plattform för aktier och fonder med Sveriges nöjdaste kunder 11 år i rad. Här kommer du igång med dina investeringar på några minuter och därefter kan du investera direkt i din mobil.

Nordnet erbjuder enkel handel med aktier och fonder. De har dessutom blivit utsedda till Årets småföretagarbank 2019. Här handlar du courtagefritt över 1 000 kronor och du får alltid support inom bara 30 sekunder.

Hos Lendify kan du investera i lån och bli din egen bank. Varje månad får du tillbaka pengar och den genomsnittliga avkastningen per år är 5 procent. Relativt låg risk jämfört med många aktier och fonder.

Hur kan jag tjäna pengar hemifrån?

Ett alternativ till att tjäna pengar snabbt är att se över kostnader och minska dem kraftigt. Därmed kan du snabbt få pengar över till annat. Några av de största kostnadsposterna i ett hushåll är lån, mat och transport.

Hur mycket får man tjäna utan att betala?

Om du har en hobby som kan ge dig pengar finns det inget som hindrar att du tjänar en hacka på det du kan. Det kan till exempel handla om hemslöjd, biodling – eller något helt annat.

För att det du gör ska räknas som en hobby ska det vara: