:

Måste man ha personbevis vid skilsmässa?

Innehållsförteckning:

 1. Måste man ha personbevis vid skilsmässa?
 2. Kan man skriva ut personbevis för skilsmässa?
 3. Vart skickar man personbevis vid skilsmässa?
 4. Kan man se vilka som ansökt om skilsmässa?
 5. När syns det att man är skild på Skatteverket?
 6. Vilka papper behövs för skilsmässa?
 7. Vad händer efter man ansökt om skilsmässa?
 8. När ser man att man är skild?
 9. När ändras civilstånd efter skilsmässa?
 10. Hur vet jag att skilsmässan gått igenom?
 11. Kan man skilja sig digitalt?
 12. Kan man bli nekad skilsmässa?
 13. Hur snabbt registreras en skilsmässa?
 14. När syns skilsmässa på Skatteverket?
 15. Hur lång tid innan Skatteverket registrerar skilsmässa?

Måste man ha personbevis vid skilsmässa?

Om du vill skilja dig ska du ansöka om det hos tingsrätten där du bor. Ansökan kan vara gemensam eller enskild.

Kan man skriva ut personbevis för skilsmässa?

Ett personbevis är ett skriftligt dokument baserat på uppgifter från folkbokföringsregistret vilket hanteras av Skatteverket. Det finns olika typer av personbevis vilka samtliga har olika utformning och fyller olika syften. Det finns t ex en särskild typ av personbevis för att ansöka om id-kort och andra typer av personbevis för att öppna bankkonto, ansöka om stipendier, bevisa sin folkbokföringsadress för att endast nämna några exempel.

Syftet med det personbevis som du ger in i samband med en ansökan om skilsmässa är bl a att domstolen ska kunna bekräfta ditt och din make/makas civilstånd. D v s att ni är gifta med varandra. Du måste därför ge in ett personbevis där detta framgår.

När du beställer personbevis ska du därför ange vad det ska användas till. Anger du att personbevis ska användas för att ansöka om äktenskapsskillnad kan du vara säker på att du erhåller rätt version. Beställer du personbevis online via Skatteverkets webbplats kan du välja mellan olika personbevis i samband med beställningen. Väljer du att besöka något av Skatteverkets kontor eller ringa till Skatteverket kommer personalen att fråga dig vad personbeviset ska användas till varefter de skriver ut just den version som du behöver.

Vart skickar man personbevis vid skilsmässa?

Om du vill skilja dig ska du ansöka om det hos tingsrätten där du bor. Ansökan kan vara gemensam eller enskild.

Kan man se vilka som ansökt om skilsmässa?

Det kan till exempel handla om datum och andra uppgifter om skilsmässor och bodelningar.

Vissa familjerättsliga handlingar måste registreras. Det är Skatteverket som beslutar om registrering. Vänd dig därför till Skatteverket för registrering av

När syns det att man är skild på Skatteverket?

Ett äktenskap kan enligt svensk lag upplösas genom äktenskapsskillnad (1 kap. 5 § ÄktB). Makarna kan gemensamt eller var för sig ansöka om äktenskapsskillnad hos tingsrätten. Äktenskapsskillnaden ska i vissa situationer föregås av betänketid (5 kap. 1–5 §§ ÄktB). Äktenskapet är upplöst när tingsrättens dom om äktenskapsskillnad har vunnit laga kraft (5 kap. 6 § ÄktB).

Domstolen ska underrätta Skatteverket när en dom om äktenskapsskillnad har vunnit laga kraft (3 a § förordningen [1983:490] om skyldighet för domstol att lämna uppgifter i mål om äktenskapsskillnader m.m.).

Ett registrerat partnerskap som ingåtts enligt PskL kan upplösas genom en lagakraftvunnen dom (2 kap. 1 § PskL och 2 § lagen [2009:260] om upphävande av PskL).

Vilka papper behövs för skilsmässa?

 Om ni båda är överens om att ni ska skilja er fyller ni i blanketten Gemensam ansökan angående äktenskapsskillnad/upplösning av registrerat partnerskap som ni hittar här. Det går även att gemensamt ansöka om äktenskapsskillnad via Sveriges domstolars e-tjänst.

 Är det bara en av er som vill skilja sig fyller den personen i blanketten Ansökan om stämning – äktenskapsskillnad eller upplösning av registrerat partnerskap som du hittar här.

Kom ihåg 1 - Fyll i om det ska vara betänketid eller inte. Betänketid betyder att tingsrätten inte kan döma till äktenskapsskillnad förrän en så kallad betänketid om sex månader har förflutit. Tingsrätten beslutar om betänketid i följande fall: om en av er eller ni båda begär betänketid, om bara en av er vill skiljas och om ni båda eller någon av er varaktigt bor tillsammans med eget barn under 16 år som den maken också har vårdnaden om.

Vad händer efter man ansökt om skilsmässa?

I Sverige krävs det inget annat än att ni vill skilja er, för att ni också ska få göra det. I vissa fall måste ni dock vänta sex månader innan ni rent juridiskt betraktas som skilda. Detta kallas för ”betänketid” och gäller i följande fall:

 • Ni vill båda ha betänketid. Ni kan då begära betänketid hos tingsrätten när ni ansöker om skilsmässa.
 • Endast en av er vill skiljas. Om ni inte är överens om att skilja er måste ni alltså vänta sex månader innan skilsmässan går igenom rent juridiskt. Tanken med detta är att undvika förhastade skilsmässor.
 • Ni eller någon av er har ett barn som är under 16 år och som bor med er. Barnet kan antingen vara gemensamt eller från ett tidigare förhållande. Betänketid gäller i detta fall oavsett om ni är överens om att skilja er eller inte.

 Ingenting hindrar er dock från att flytta isär innan betänketiden runnit ut. Ni behöver alltså inte bo ihop bara för att ni rent juridiskt fortfarande betraktas som gifta.

En skilsmässa börjar alltid med att ni antingen gemensamt eller på egen hand skickar in en ansökan om skilsmässa till tingsrätten. Här kan du läsa mer om hur ni skickar in en ansökan gemensamt och här kan du läsa om hur du skickar in en ansökan enskilt.

När ser man att man är skild?

Det är bra om ni föräldrar kommer överens om hur vårdnaden ska fördelas och hur umgänget med barnet ska se ut. Ni kan ta hjälp av socialtjänsten eller tingsrätten och göra avtal om ni inte kommer överens.

Vad barnet behöver ska styra. Det är bra att försöka hitta en lösning som innebär att barnets situation förändras så lite som möjligt.

När ändras civilstånd efter skilsmässa?

Äktenskapsskillnad kan begäras av en av makarna (ensidig ansökan) eller av båda makar tillsammans (gemensam ansökan). Oavsett vilket är förfarandet detsamma (se fråga 11).

I båda fallen måste parterna företrädas av en advokat vid förfarandet. En ansökan om äktenskapsskillnad behandlas av distriktsdomstolen (rechtbank) där sökanden eller en av sökandena har sin hemvist. Man kan ansöka om äktenskapsskillnad när som helst efter det att äktenskapet ingåtts. Man behöver alltså inte ha varit gift under någon viss tid. Äktenskapsskillnaden blir giltig genom att domen förs in i folkbokföringsregistret (burgerlijke stand). Domen kan inte registreras förrän den har vunnit laga kraft och alltså inte kan överklagas längre. Registreringen måste göras inom sex månader från det att domen vunnit laga kraft, annars är domen inte längre gällande och registrering kan inte längre ske. Om äktenskapet har ingåtts utomlands och det utländska äktenskapsbeviset inte har förts in i det nederländska folkbokföringsregistret, förs (den nederländska) domen på äktenskapsskillnad in i det särskilda folkbokföringsregistret i Haag.

Det finns bara en grund för äktenskapsskillnad i Nederländerna: djup och varaktig söndring i äktenskapet. Det är fråga om en varaktig söndring om det är omöjligt för makarna att fortsätta leva tillsammans och det inte finns några utsikter till att de ska återgå till ett normalt äktenskapligt förhållande. Vid en ensidig ansökan måste den av makarna som ansöker om äktenskapsskillnad åberopa att det är fråga om djup och varaktig söndring och bevisa detta om den andra maken förnekar det. Det är då domstolen som avgör om det är fråga om djup och varaktig söndring eller inte. Vid en gemensam ansökan beviljas äktenskapsskillnad om båda makarna anser att det föreligger djup och varaktig söndring i äktenskapet.

Äktenskapsskillnaden kan få följder i fråga om den före detta partnerns efternamn. När äktenskapsskillnaden vunnit laga kraft kan en skild person åter ingå äktenskap eller registrerat partnerskap.

Hemskillnad (scheiding van tafel en bed) är ett sätt att bryta sammanlevnaden utan att upplösa äktenskapet. Hemskillnad är av betydelse för makar som vill separera och reglera de juridiska följderna av separationen men som av t.ex. religiösa eller ekonomiska skäl inte vill skiljas. Hemskillnaden ger också möjlighet till försoning och kan vara en ”mellanfas” på väg mot upplösningen av äktenskapet. Hemskillnaden vinner laga kraft när domstolens beslut förs in i registret gällande makarnas förmögenhetsförhållanden. Precis som vid äktenskapsskillnad måste detta görs inom sex månader från det att domen vunnit laga kraft.

Hur vet jag att skilsmässan gått igenom?

Från vilket datum är jag skild?

Skilsmässan gäller från den dag domen vinner laga kraft, alltså normalt tre veckor efter domens datum, då tiden för överklagandet har gått ut. Tingsrätten skickar då ett meddelande om skilsmässan till Skatteverket som registrerar den.

Kan man skilja sig digitalt?

Det första steget till att skilja sig är att skicka in ansökan om skilsmässa. Det innebär att du och din partner begär skilsmässa från varandra i tingsrätten. Ansökan om skilsmässa kan lämnas in gemensamt eller enskilt. Hur lång tid processen tar beror på olika delar, till exempel om tingsrätten beslutar om betänketid.

Ska du skicka in en ansökan om skilsmässa? Vi har en steg-för-steg-guide som hjälper dig genom processen kring ansökan.

Kan man bli nekad skilsmässa?

En första förutsättning för att man ska kunna erhålla en snabb skilsmässa är att skilsmässan inte behöver föregås av en betänketid. Ska skilsmässan föregås av betänketid kommer den att beviljas tidigast efter sex månader. Detta är den kortaste tid som är möjlig vid betänketid. Dessutom måste en make som önskar att fullfölja ansökan om skilsmässa efter betänketiden om sex månader skicka in en ansökan om fullföljd till tingsrätten. Skilsmässan beviljas således inte per automatik efter sex månader när betänketiden löpt ut.

Enligt reglerna i äktenskapsbalken måste en skilsmässa föregås av betänketid om:

Hur snabbt registreras en skilsmässa?

Hur lång tid en skilsmässas juridiska aspekter tar beror på en rad olika saker. Den största skillnaden ligger i om skilsmässan ska föregås av betänketid eller ej.

När syns skilsmässa på Skatteverket?

Hur lång handläggningstid har Skatteverket för handlingar till äktenskapsregistret?

Det tar cirka 2 veckor innan du får tillbaka din registrerade ansökan om du har betalat ansökningsavgiften, ni båda har undertecknat ansökan och ärendet är rätt skött i övrigt.

Hur lång tid innan Skatteverket registrerar skilsmässa?

Äktenskap ingås mellan två personer. Från och med den 1 maj 2009 gäller nya regler som rör äktenskap. Två personer av samma kön kan ingå äktenskap på samma villkor som par av olika kön. Bestämmelserna i äktenskapsbalken gäller alla par oavsett makarnas kön.

I vissa fall är äktenskap inte önskvärt från samhällets synpunkt, av sociala och medicinska skäl. Därför finns regler om hinder mot äktenskap. För att få gifta sig måste båda personerna ha fyllt 18 år.

Personer som är släkt med varandra i rätt upp- eller nedstigande led, till exempel mor och son, får inte gifta sig med varandra. Inte heller helsyskon får ingå äktenskap. Halvsyskon kan däremot få tillstånd av länsstyrelsen att gifta sig med varandra.

Den som redan är gift eller registrerad partner får inte så länge äktenskapet eller partnerskapet består ingå ett nytt äktenskap.