:

Vilket är det kändaste efternamnet i Sverige?

Innehållsförteckning:

 1. Vilket är det kändaste efternamnet i Sverige?
 2. Vilka typer av efternamn finns det?
 3. Vilket är det vanligaste efternamnet?
 4. När slutade man använda dotter i efternamn?
 5. Vad är det ovanligaste namnet i Sverige?
 6. Får man ha 2 efternamn i Sverige?
 7. Får man välja vilket efternamn man vill?
 8. Hur ska man välja efternamn?
 9. Vilket är det äldsta namnet i Sverige?
 10. Vilket efternamn får barnet automatiskt?
 11. Vad är det värsta namnet?
 12. Kan man heta Gud?
 13. Kan jag ta vilket efternamn som helst?
 14. Hur mycket kostar det att byta namn i Sverige?
 15. Vilka efternamn är skyddade?

Vilket är det kändaste efternamnet i Sverige?

Nästan 400 000 kvinnor bär något av de här tilltalsnamnen: Anna, Eva, Maria, Karin eller Sara. De fem vanligaste tilltalsnamnen för män är Lars, Mikael, Anders, Johan och Erik. Över 380 000 personer heter något av dessa namn.

Räknar vi alla förnamn, inte bara tilltalsnamnen, är de vanligaste Maria, Elisabeth, Anna, Kristina och Margareta respektive Karl, Erik, Lars, Anders och Per. Alla de här namnen utom Karl och Erik är till svenskan anpassade former av inlånade namn på kristna helgon och martyrer. De har använts i Sverige under flera hundra år och har så gott som alltid tillhört de mest populära namnen både här och i många andra länder.

Vilka typer av efternamn finns det?

Ett efternamn som lagligen bärs av minst 2 000 personer och finns med i Skatteverkets förteckning över de vanligaste efternamnen har inte något administrativt namnskydd och är därför möjligt för var och en att förvärva efter ansökan till Skatteverket (16 § PNL och 11 § PNF).

Bestämmelsen är ett undantag från 15 § PNL och innebär att det är möjligt att byta till något av de vanligaste efternamnen i Sverige trots att namnet kan förväxlas med exempelvis ett efternamn som någon annan redan bär eller någon annans skyddade firma.

Skatteverket publicerar en förteckning över de efternamn som bärs av minst 2 000 personer och därmed är möjliga att förvärva enligt 16 § PNL. Förteckningen finns för att allmänheten ska kunna se vilka vanliga efternamn som är möjliga att förvärva enligt denna bestämmelse. Endast de namn som finns i förteckningen kan förvärvas på detta sätt. Förteckningen publiceras på skatteverket.se under Folkbokföring > Namn > Byta efternamn > Sök bland de vanligaste efternamnen. Förteckningen uppdateras senast den 1 april varje år (11 § PNF).

Vilket är det vanligaste efternamnet?

I norra Sverige är son-namn mindre vanliga, även om de fortfarande utgör de vanligaste namnen. Istället bär i Norrland fler på naturnamn som Marklund och Lindqvist. Inte heller det är en slump.

– I södra Sverige där vi hade en större bofast bondebefolkning var son-namn vanligast. Men uppe i Norrland bodde fler nybyggare och när man flyttade och bildade ett nybygge tog man ofta ett nytt namn för att markera en nystart.

Det vanligaste namnet i Sverige överlag är enligt SCB ”Andersson” med 221 511 personer år 2021.

När slutade man använda dotter i efternamn?

Patronymika var allmänt förekommande i Skandinavien och genom svensk påverkan i Finland. Nordiska patronymika består av faderns eller moderns namn i genitiv och ett ord som betyder ‑son eller ‑dotter, till exempel ”Sturlu‐” (genitiv av Sturla) och ‑son i Snorri Sturluson. I det medeltida svenska namnet Nils Sigridason (eller ”sigridæson”[1]) är alltså ‐a‐ ett genitivmorfem.

Allmogen var klar över att deras namn bestod av tre ord,[a] vilket förklarar varför svenska antikviteter som bär ägarens initialer alltid har tre bokstäver utskrivna, till exempel ”KHD 1830” = ”Karin Håkans Dotter 1830” på en brudkista.

Vad är det ovanligaste namnet i Sverige?

När du väljer namn finns det oändliga möjligheter – och många har vi aldrig hört talas om! Vill du ha ett av landets mest unika namn? Här listar vi tio pojk- och flicknamn som bara ett fåtal personer heter i Sverige!

Får man ha 2 efternamn i Sverige?

Borgerliga släkter som ville markera en förment högre klasstillhörighet,[källa behövs] men inte hade adlats och därmed inte kunde skapa ett unikt släktnamn genom att lägga till ett prefix som af, de eller von, började under 1800-talet att sammanfoga makarnas efternamn. Bruket stoppades i och med 1901 års namnlag. Kända exempel är Cavalli-Björkman, Tarras-Wahlberg, Bülow-Hübe och Hyltén-Cavallius.

Namnlagen från 1982 tillåter att den ena parten i äktenskapet behåller sitt eget efternamn som mellannamn[1] när man antar motpartens efternamn. En make som har förvärvat den andra makens efternamn får bära ett tidigare efternamn som mellannamn. Har makar olika efternamn får en av dem, med den andres samtycke, bära den andres efternamn som mellannamn, om inte detta har förvärvats på grund av ett tidigare äktenskap.[2]

Får man välja vilket efternamn man vill?

Föräldrar som har gemensam vårdnad om ett barn måste vara överens för att barnets efternamn ska kunna bytas. Om föräldrarna har gemensam vårdnad men inte är överens om namnbyte kan varken Skatteverket eller domstolen besluta att namnet ska ändras.

Hur ska man välja efternamn?

Du kan ansöka om att byta till ett nybildat efternamn, alltså ett efternamn som inte redan används.

Fem kriterier för att byta till ett nybildat efternamn:

Vilket är det äldsta namnet i Sverige?

De äldsta personnamnen i Sverige är fornnordiska, kända genom bland annat runstenarna. Många av dessa gamla namn kan härledas till naturen, till gudarna, till djur samt till krig. Exempel på sådana namn är Sten, Tor, Björn och Ger. Med tiden kom internationella kontakter att påverka allt mer, inte minst under den kristna missionen på 1000-talet att påverka. Vid denna tidpunkt blev namn från apostlar och helgon av latinskt eller grekiskt ursprung allt vanligare. Några exempel på sådana namn är Johan och Kerstin. Några av de absolut vanligaste namnen i Sverige är Maria, Anna, Jan, Erik och Lars.

Vilket efternamn får barnet automatiskt?

Varje barn som föds ska ha ett efternamn. Barnets vårdnadshavare ska därför inom tre månader från födelsen ansöka om barnets efternamn (5 § första stycket PNL). Ansökan kräver inget samtycke av den förälder som inte är vårdnadshavare.

Det är förhållandena vid registreringen och inte vid födelsen som är avgörande för bedömningen av om ett visst efternamn får förvärvas eller inte.

Vad är det värsta namnet?

Ibland kan det uppfattas som konstigt att vissa namn har blivit godkända medans namn som känns helt okej har blivit förbjudna. I Sverige är det Skatteverket som tar beslut om huruvida ett namn ska godkännas eller inte.

Många vill ge sina barn ett unikt och kreativt namn. Kanske vill man att barnet ska vara ensamt om sitt namn. Varje år så skickas det konstiga förslag på namn till Skatteverket. Vissa namn går igenom medan andra inte godkänts. En del namn är även förbjudna. Om du inte är nöjd med ditt namn så kan du relativt enkelt byta namn.

Kan man heta Gud?

Några av kriterierna är att namnet inte uppenbart får låta som ett efternamn, väcka anstöt eller vara olämpligt. Det får heller inte kännas obehagligt för den som ska bära namnet att heta just så.

Det kommer inte gå igenom om det är uppenbart att namnet är ett smeknamn.

Inte heller får man döpa sitt barn till Malmö, Göteborg, Umeå – eller andra uppenbara ortsnamn.

Och kanske är det rimligt att det faktiskt finns regler kring vad vi får döpa våra barn till. Risken finns att "Skruven" känns lite oseriöst att skriva under med när man skickar ett personligt brev i en jobbansökan.

På samma sätt blir det kanske lite förvirrande stämning på uppropet första dagen på högskolan när "Lycklig", "Mamma", "Dark-Knight", ”Finans” eller ”Glitterstar” ropas ut i aulan. Sugen på att vara den som med hög och klar stämma ropar "Japp, HÄR"?!

De här namnen finns alla på listan av namn som personer velat döpa sina barn till i Sverige hittills år 2020. Men gemensamt har de också att de fått avslag hos Skatteverket.

Kan jag ta vilket efternamn som helst?

Ja, efter skils­mäs­sa kan man välja att byta till­ba­ka till sitt ti­di­ga­re namn. Namn­by­tet sker dock inte direkt i sam­band med skils­mäs­san.

Det namn du haft som gift be­hål­ler du au­to­ma­tiskt. Om du vill byta namn ska en sär­skild an­sö­kan skic­kas in till Skat­te­ver­ket.

Läs mer om skils­mäs­so­an­sö­kan och snabb skils­mäs­sa

Nej, det är inte möj­ligt att tvinga den andra att byta ef­ter­namn efter en skils­mäs­sa. Du kan alltså välja att be­hål­la det ef­ter­namn du tog när du gifte dig trots att din före detta mot­sät­ter sig.

Ditt ef­ter­namn är ditt eget. Du kan be­hål­la det också om du väljer att gifta om dig och din nya make kan också ta namnet.

Hur mycket kostar det att byta namn i Sverige?

If you have a Facebook account, you can manage how different data is used to personalize ads with these tools.

Ad settings

Vilka efternamn är skyddade?

Övrigt/annat

Jag har ansökt om att få ändra namn till min mormors morfars mors efternamn men fått avslag med motiveringen att det är ett namn 5 generationer tillbaka och inte 4 generationer som lagen föreskriver. Men så som det formuleras på Skatteverkets hemsida ska generationerna vara "räknat från dina föräldrar". Gör man det så blir avståndet från min mor och bakåt 4 generationer, då är lagkravet uppfyllt i mitt fall... Hade varit mycket tacksam för er hjälp att klarlägga vilken räknevariant som gäller i detta fall.