:

Vad är ett värdeminskningsavdrag?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är ett värdeminskningsavdrag?
 2. Hur värderas en näringsfastighet?
 3. Vad gäller vid försäljning av Näringsfastighet?
 4. När räknas en fastighet som Näringsfastighet?
 5. Måste man göra värdeminskningsavdrag?
 6. Varför värdeminskningsavdrag?
 7. Varför återföra värdeminskningsavdrag?
 8. Hur mycket skatt på försäljning av Näringsfastighet?
 9. Hur beskattas försäljning av Näringsfastighet?
 10. Hur beskattas en näringsfastighet?
 11. Var går gränsen för Förbrukningsinventarier?
 12. Är avskrivning och värdeminskning samma sak?
 13. Hur påverkar en avskrivning resultatet?
 14. Hur mycket får man tjäna på försäljning utan att betala skatt?
 15. Hur bokför man försäljning av Näringsfastighet?

Vad är ett värdeminskningsavdrag?

Utgifter för att anskaffa en byggnad dras av genom årliga värdeminskningsavdrag (19 kap. 4 § IL).

Värdeminskningsavdrag beräknas enligt en avskrivningsplan efter en viss procentsats per år på byggnadens anskaffningsvärde. Procentsatsen ska bestämmas med hänsyn till byggnadens ekonomiska livslängd. Beräkningen ska göras från den tidpunkt då byggnaden färdigställs eller förvärvas eller, när det handlar om en förbättring, från den tidpunkt den färdigställs (19 kap. 5 § IL).

Med färdigställs avses vanligen den tidpunkt då en byggnad tas i bruk för sitt ändamål. Denna tidpunkt sammanfaller normalt med tidpunkten för slutbesked. Byggnadsnämndens slutbesked är dels en förklaring att nämnden anser att åtgärderna är slutförda och dels ett ställningstagande om att byggnadsverket får tas i bruk (prop. 2009/10:170 s. 326). Begreppet byggnaden uttrycks i singular, vilket innebär att kravet tar sikte på hela den nyuppförda byggnaden. Värdeminskningsavdrag beräknas därefter enligt en avskrivningsplan beräknat utifrån den färdigställda byggnadens anskaffningsvärde. Det är därmed inte möjligt att t.ex. erhålla värdeminskningsavdrag vid ett successivt färdigställande av olika etapper inom ramen för flera parallellt löpande avskrivningsplaner.

För en byggnad som indelas som hyreshus ska värdeminskningsavdrag även göras med tolv procent av utgifterna för ny-, till- eller ombyggnad (primäravdrag).

Primäravdrag ska göras inom avskrivningsplanen och beräknas från den tidpunkt då hyreshuset eller den till- eller ombyggda delen av hyreshuset färdigställs. Avdragen ska fördelas med två procentenheter per år under sex år från färdigställandet.

Om ett hyreshus förvärvas genom köp, byte eller på liknande sätt inom sex år från det att hyreshuset färdigställts, ska primäravdrag göras för den delen av sexårsperioden från färdigställandet som återstår vid förvärvet. Ett sådant avdrag beräknas från den tidpunkt då hyreshuset förvärvas och på förvärvarens anskaffningsvärde (19 kap. 5 a § IL).

Hur värderas en näringsfastighet?

Jag har funderat på att registrera en enskild firma (näringsverksamhet) för att köpa en lägenhet i en semesterort utomlands. Denna ska hyras ut. Kan man göra det? Eller är det bättre att köpa privat för att hyra ut?

För mig är det tänkt som en extra inkomst. Jag har redan ett heltidsjobb idag. Hur finansierar man bäst något sånt här?

Vad gäller vid försäljning av Näringsfastighet?

Det finns olika blanketter att deklarera försäljning av näringsfastighet på:

Näringsfastighet är allt som inte är privatbostadsfastighet, 2:14 IL.

När räknas en fastighet som Näringsfastighet?

En skattemässig definition som säger att alla fastigheter som inte är privatbostadsfastigheter är näringsfastigheter.

Alla fastigheter som en juridisk person äger räknas som näringsfastigheter medan fysiska personer och dödsbon kan inneha både näringsfastigheter och privatbostadsfastigheter.

Måste man göra värdeminskningsavdrag?

Fysiska personer som bedriver näringsverksamhet och juridiska personer såsom aktiebolag har rätt till skattereduktionen. 

Är det ett handelsbolag eller kommanditbolag som har gjort förvärvet är det delägarna i handelsbolaget som har rätt till skattereduktionen. Fördelningen av underlaget för skattereduktionen mellan delägarna ska följa fördelningen av resultatet. 

Underlaget för skattereduktionen är anskaffningsvärdet för materiella inventarier vars värde dras av genom årliga värdeminskningsavdrag. Här omfattas även byggnadsinventarier och markinventarier. Anskaffningen ska ha skett genom köp, byte, egen tillverkning eller på liknande sätt.

Varför värdeminskningsavdrag?

Avdragen under »inkomst av tjänst« sker normalt enligt kontantprincipen – man drar av för de omkostnader man haft under inkomståret. I undantagsfall och för dyrbarare inventarier kan utgiften delas upp på ett visst antal år och dras sedan av med lika stort belopp per år. Men det är inte heller säkert att värdeminskningsavdrag alltid godtas för kapitalvaror – trots att det som köpts är nödvändigt för tjänsten. Musikinstrument kan t ex vara av sådan kvalitet att de snarare ökar än minskar i värde. Läs mer om avdrag för musikinstrument för musiker.

Varför återföra värdeminskningsavdrag?

Vid avyttring av en näringsfastighet ska följande avdrag återföras:

 • värdeminskningsavdrag på byggnader och markanläggningar
 • skogsavdrag
 • avdrag för substansminskning
 • avdrag för sådana avskrivningar av byggnader och markanläggningar som gjorts i samband med att en ersättningsfond eller liknande fond har tagits i anspråk
 • avdrag som avser beskattningsåret och de fem föregående beskattningsåren för utgifter för förbättrande reparationer och underhåll av byggnader och markanläggningar.

Reparationer och underhåll anses som förbättrande om fastigheten är i bättre skick vid avyttringen än

Reglerna om återföring innebär för bostadsrätternas del att vissa belopp ska återföras till beskattning i inkomstslaget näringsverksamhet när bostadsrätt som ingår i näringsverksamhet avyttras. De belopp som ska återföras motsvarar avdrag för förbättrande reparationer och underhåll som medgivits under avyttringsåret och de fem närmast föregående beskattningsåren (26 kap. 10 § IL).

Vid kvalificerade fusioner och fissioner (37 kap. IL), verksamhetsavyttringar (38 kap. IL) och partiella fissioner som uppfyller villkor för undantag från omedelbar beskattning (38 a kap. IL) ska någon återföring däremot inte ske, läs mer nedan.

Reparationer och underhåll anses förbättrande till den del de medfört att bostadsrätten befann sig i bättre skick vid avyttringen än vid ingången av femte året före avyttringsåret eller vid förvärvet om detta skedde senare (26 kap. 10 § IL).

Hur mycket skatt på försäljning av Näringsfastighet?

Näringsfastighet beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet. Hyran tas då upp som inkomst och samtliga kostnader för fastigheten dras av, även värdeminskning.

överskott beskattas enligt den vanliga skatteskalan. Dessutom blir det löneskatt (passiv näringsverksamhet) eller egenavgifter (aktiv näringsverksamhet).

Om ägaren även har annan näringsverksamhet kommer fastigheten därigenom att ingå i en gemensam näringsverksamhet. Underskott på fastigheten kvittas då mot den övriga verksamheten och nettot redovisas som näringsverksamhet. Underskott kan dock sparas och kvittas mot överskott av fastigheten ett senare år. Se även underskottsavdrag.

Hur beskattas försäljning av Näringsfastighet?

Har du sålt en fastighet under året? Då måste du beräkna och deklarera fastighetsförsäljningens vinst eller förlust, den så kallade kapitalvinst- eller förlusten.

En fastighet ses som en kapitaltillgång och den eventuella vinsten du gör på en försäljning av fastigheten ska beskattas i inkomstslaget kapital. Oavsett vilken typ av fastighet du säljer exempelvis näringsfastighet eller småhus är vinstberäkningen i grunden densamma; du ska beräkna vinst och förlust utifrån försäljningspriset med avdrag för kostnader.

Hur beskattas en näringsfastighet?

Har du sålt en fastighet under året? Då måste du beräkna och deklarera fastighetsförsäljningens vinst eller förlust, den så kallade kapitalvinst- eller förlusten.

En fastighet ses som en kapitaltillgång och den eventuella vinsten du gör på en försäljning av fastigheten ska beskattas i inkomstslaget kapital. Oavsett vilken typ av fastighet du säljer exempelvis näringsfastighet eller småhus är vinstberäkningen i grunden densamma; du ska beräkna vinst och förlust utifrån försäljningspriset med avdrag för kostnader.

Var går gränsen för Förbrukningsinventarier?

Inventarie eller förbrukningsinventarie - vad är skillnaden egentligen? Vilka belopp är det som gäller och hur påverkar det mitt resultat om jag bokför det på olika sätt? Låt mig ge dig några enkla tips på hur du kan tänka. 

En inventarie är ett större inköp för stadigvarande bruk, det vill säga – det ska användas i verksamheten och inte säljas vidare. En inventarie klassas som en anläggningstillgång i balansräkningen och kostnadsförs över tiden (årligen) genom avskrivning. 

Är avskrivning och värdeminskning samma sak?

Den vanligaste metoden är linjär avskrivning, där tillgången skrivs av med lika stora belopp varje år. Metoden är den överlägset vanligaste, bland annat för att den är enkel att administrera. Bokföringsprogram har färdiga funktioner för att beräkna avskrivningen, ofta varje månad.

Vid degressiv avskrivning är avskrivningarna störst under de första åren och minskar mot slutet av avskrivningstiden. Fördelen med denna metod är att den ofta speglar den verkliga värdeminskningen på en tillgång.

Progressiv avskrivning innebär motsatsen, att avskrivningarna ökar efterhand. Denna metod kan vara lämplig för tillgångar med lång livslängd och med obetydlig teknisk utveckling.

Hur påverkar en avskrivning resultatet?

När du köper inventarier eller maskiner bokförs de som tillgångar, anläggningstillgångar närmare bestämt. Det innebär att det inte uppstår någon kostnad vid köpet. Men de flesta inventarier och maskiner minskar i värde, vilket innebär en kostnad i företaget. Den kostnaden redovisar du genom att göra avskrivningar på inventarier och maskiner.

Avskrivningar är alltså kort och gott när du delar upp kostnaden för en tillgång över en längre tid. Anledningen att vi gör det är att redovisningen ska ge en bättre bild av verkligheten. När man beräknar tiden pratar man om ekonomisk livslängd, vilket betyder den tiden du beräknar att använda tillgången i verksamheten.

Exempel: Du äger en entreprenad och köper en asfaltsläggare som du kommer använda under fem år. Eftersom det är en materiell tillgång som används över en tid så bokförs den som en tillgång i verksamheten, köpet innebär därigenom inte en kostnad i sig.

Hur mycket får man tjäna på försäljning utan att betala skatt?

 • Om du får överskott från din hobbyverksamhet, det vill säga att du tjänar pengar på den, ska du betala skatt. Du ska då också betala egenavgifter på överskottet.
 • Du behöver inte deklarera en hobbyverksamhet som gått med underskott (förlust) men du måste spara alla underlag för verksamheten.
 • Om du inte får någon vinst och det blir underskott ett år får du spara det och dra av det från eventuellt kommande överskott av samma hobbyverksamhet de fem följande åren.
 • Du får bara göra avdrag för de utgifter som hör till hobbyverksamheten och som du har betalat under inkomståret.

Skattereglerna om hobbyverksamhet kan bara användas om verksamheten inte ska beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet eller i inkomstslaget kapital.

Hur bokför man försäljning av Näringsfastighet?

Hej igen!

Tack för att du förtydligade kring försäljningen och hur allt gått till. Jag tycker att det du kommit fram till och den informationen du hittat låter rimligt, och ändringen du gjorde där du delade upp händelserna låter också rimligt.