:

Vad krävs för investeringsstöd?

Innehållsförteckning:

 1. Vad krävs för investeringsstöd?
 2. Vad händer med investeringsstödet?
 3. Hur fungerar investeringsstöd?
 4. När betalas investeringsstöd ut?
 5. Vad är en normal hyra?
 6. Hur ansöker man om bidrag?
 7. Hur stort är investeringsstödet?
 8. Hur mycket kan man få i starta eget-bidrag?
 9. Kan man få bidrag för att starta eget?
 10. Vilka inventarier får man skattereduktion för?
 11. Hur hög hyra är rimligt?
 12. Hur mycket av sin lön ska man betala i hyra?
 13. Kan man få hjälp med hyran?
 14. Vilka typer av bidrag kan man få?
 15. Vilka bidrag kan företag få?

Vad krävs för investeringsstöd?

 • Tidsbegränsat undantag från vissa bestämmelser om uthyrning
 • Ändrade regler från 24 januari 2022
 • Stödnivåer
 • Ändrad regionindelning 24 maj 2021 för vissa kommuner
 • Påbyggnadsbonus
 • Högsta tillåtna normhyra
 • Krav på låg energianvändning
 • Krav på blandning av lägenhetsstorlekar
 • Erbjudande till kommunen
 • Några andra viktiga villkor
 • Det tidsbegränsade stödet
 • Det långsiktiga investeringsstödet
 • Mer information
 • Vem gör vad?
 • Relaterad information

Den 27 juli 2022 infördes en ny förordning (2022:1056) om tidsbegränsat undantag från vissa bestämmelser om uthyrning i investeringsstödsförordningarna. Undantaget ger fastighetsägare som fått investeringsstöd beviljat en möjlighet, det är inget krav, att hyra ut färdigställda bostäder till Migrationsverket eller en kommun i syfte att tillhandahålla boenden för

 • asylsökande
 • personer som har ansökt om, eller som har beviljats, uppehållstillstånd med tillfälligt skydd eller uppehållstillstånd efter tillfälligt skydd och som inte är folkbokförda här i landet.

Bestämmelserna i investeringsstödsförordningarna (2016:880 och 2016:881) begränsar till exempel en kommun att hyra vakanta bostadslägenheter för att användas till flyktingar från Ukraina. För investeringsstöden gäller att bostäderna ska vara avsedda för permanent bruk och självständigt boende som garanteras genom hyresavtal utan inskränkningar i besittningsskyddet. Den som fått stödet förbinder sig att följa dessa villkor under 15 år från utbetalningsbeslutet. För de flesta projekten ska också bostäderna förmedlas enligt öppna och transparenta allmännyttiga principer. Följs inte villkoren under femtonårsperioden ska hela eller delar av stödet betalas tillbaka.     

 • Bestämmelsen om den statsstödsrättsliga grunden har ändrats i investeringsstödsförordningen 2016:881. Hänvisningen till gruppundantagsförordningen (GBER) har ersatts med en hänvisning till Europeiska kommissionens beslut den 11 september 2020 om att godkänna stödet som förenligt med EU:s statsstödsregler.
 • Genom denna förändring försvinner villkoret i GBER om att stödet får uppgå till högst motsvarande 10 miljoner euro per byggnadsprojekt och att de totala kostnaderna inte får överstiga motsvarande 20 miljoner euro för projektet. Några maxbelopp finns inte längre.
 • Kontrollen av överkompensation finns fortfarande kvar och denna bestämmelse har flyttats över till investeringsstödsförordningen (14 §). Bestämmelsen innebär att stödbeloppet inte får överstiga skillnaden mellan de stödberättigande kostnaderna och rörelseresultatet för investeringen.
 • Kravet på stödmottagarens samtycke till offentliggörande av uppgifter om stöd som överstiger ett belopp motsvarande 500 000 euro finns också kvar (se 1 b §).   
 • Investeringsstödet finansieras delvis genom medel från EU:s återhämtningspaket, kallat Next Generation EU (NGEU), som syftar att bidra till att reparera de akuta ekonomiska och sociala skadorna till följd av spridningen av covid-19. Medlemsstaterna ansöker om medel hos kommissionen genom nationella återhämtningsplaner. Sverige har ansökt om medel och i den återhämtningsplan som regeringen beslutat om ingår investeringsstödet till hyresbostäder och bostäder för studerande.  
 • Finansieringen från EU innebär att stödmottagare som beviljas stöd från och med den 24 januari 2022 ska förbinda sig att uppfylla vissa villkor för att få stöd. Till exempel att göra det synligt att projektet får finansiering från EU och att tillåta Ekonomistyrningsverket att utföra revisioner på plats och ta del av information. Stödmottagaren ska också bevara dokumentation om projektet under viss tid efter slutbetalningen.
 • Det har införts en ny tidsfrist för ansökan om utbetalning i de fall ett projekt har färdigställts innan länsstyrelsen har fattat beslut om stöd. I dessa fall får sökanden två månader på sig, räknat från beslutet om stöd, att söka utbetalning.      

Vad händer med investeringsstödet?

 • Tidsbegränsat undantag från vissa bestämmelser om uthyrning
 • Ändrade regler från 24 januari 2022
 • Stödnivåer
 • Ändrad regionindelning 24 maj 2021 för vissa kommuner
 • Påbyggnadsbonus
 • Högsta tillåtna normhyra
 • Krav på låg energianvändning
 • Krav på blandning av lägenhetsstorlekar
 • Erbjudande till kommunen
 • Några andra viktiga villkor
 • Det tidsbegränsade stödet
 • Det långsiktiga investeringsstödet
 • Mer information
 • Vem gör vad?
 • Relaterad information

Den 27 juli 2022 infördes en ny förordning (2022:1056) om tidsbegränsat undantag från vissa bestämmelser om uthyrning i investeringsstödsförordningarna. Undantaget ger fastighetsägare som fått investeringsstöd beviljat en möjlighet, det är inget krav, att hyra ut färdigställda bostäder till Migrationsverket eller en kommun i syfte att tillhandahålla boenden för

 • asylsökande
 • personer som har ansökt om, eller som har beviljats, uppehållstillstånd med tillfälligt skydd eller uppehållstillstånd efter tillfälligt skydd och som inte är folkbokförda här i landet.

Bestämmelserna i investeringsstödsförordningarna (2016:880 och 2016:881) begränsar till exempel en kommun att hyra vakanta bostadslägenheter för att användas till flyktingar från Ukraina. För investeringsstöden gäller att bostäderna ska vara avsedda för permanent bruk och självständigt boende som garanteras genom hyresavtal utan inskränkningar i besittningsskyddet. Den som fått stödet förbinder sig att följa dessa villkor under 15 år från utbetalningsbeslutet. För de flesta projekten ska också bostäderna förmedlas enligt öppna och transparenta allmännyttiga principer. Följs inte villkoren under femtonårsperioden ska hela eller delar av stödet betalas tillbaka.     

 • Bestämmelsen om den statsstödsrättsliga grunden har ändrats i investeringsstödsförordningen 2016:881. Hänvisningen till gruppundantagsförordningen (GBER) har ersatts med en hänvisning till Europeiska kommissionens beslut den 11 september 2020 om att godkänna stödet som förenligt med EU:s statsstödsregler.
 • Genom denna förändring försvinner villkoret i GBER om att stödet får uppgå till högst motsvarande 10 miljoner euro per byggnadsprojekt och att de totala kostnaderna inte får överstiga motsvarande 20 miljoner euro för projektet. Några maxbelopp finns inte längre.
 • Kontrollen av överkompensation finns fortfarande kvar och denna bestämmelse har flyttats över till investeringsstödsförordningen (14 §). Bestämmelsen innebär att stödbeloppet inte får överstiga skillnaden mellan de stödberättigande kostnaderna och rörelseresultatet för investeringen.
 • Kravet på stödmottagarens samtycke till offentliggörande av uppgifter om stöd som överstiger ett belopp motsvarande 500 000 euro finns också kvar (se 1 b §).   
 • Investeringsstödet finansieras delvis genom medel från EU:s återhämtningspaket, kallat Next Generation EU (NGEU), som syftar att bidra till att reparera de akuta ekonomiska och sociala skadorna till följd av spridningen av covid-19. Medlemsstaterna ansöker om medel hos kommissionen genom nationella återhämtningsplaner. Sverige har ansökt om medel och i den återhämtningsplan som regeringen beslutat om ingår investeringsstödet till hyresbostäder och bostäder för studerande.  
 • Finansieringen från EU innebär att stödmottagare som beviljas stöd från och med den 24 januari 2022 ska förbinda sig att uppfylla vissa villkor för att få stöd. Till exempel att göra det synligt att projektet får finansiering från EU och att tillåta Ekonomistyrningsverket att utföra revisioner på plats och ta del av information. Stödmottagaren ska också bevara dokumentation om projektet under viss tid efter slutbetalningen.
 • Det har införts en ny tidsfrist för ansökan om utbetalning i de fall ett projekt har färdigställts innan länsstyrelsen har fattat beslut om stöd. I dessa fall får sökanden två månader på sig, räknat från beslutet om stöd, att söka utbetalning.      

Hur fungerar investeringsstöd?

Dina cookies, ditt val!. Vi använder cookies och andra liknande tekniker för att ge dig en förbättrad upplevelse, sammanställa statistik och för att viss nödvändig funktionalitet ska fungera på webbplatsen. Du väljer själv vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst. Läs mer om vår cookiepolicy här.

Cookies är små textfiler som kan användas av webbplatser för att göra en användares upplevelse mer effektiv. Lagen säger att vi får lagra cookies på din enhet om de är absolut nödvändiga för att kunna använda den här webbplatsen. För alla andra ändamål krävs ditt medgivande.

När betalas investeringsstöd ut?

Sverige lider av en allvarlig bostadsbrist. Konsekvenserna är sociala och ekonomiska när människor inte kan flytta till studier eller arbete, inte lämna sitt föräldrahem, inte skilja sig. Värst drabbade är de med sämst förutsättningar. Bostadsbristen skapar trångboddhet, försenar familjebildning, försvårar etablering för nyanlända och möjligheten för socialtjänsten att ordna ett nytt boende åt personer utsatta för våld i nära relationer. Det finns alltså stora samhällsvinster med att lösa bostadsbristen.

Sverige behöver enligt Boverket 65 000 nya bostäder varje år. En så hög produktion har inte Sverige haft varaktigt senast 1975, vilket antyder hur stor utmaningen är. Ska vi nå målet behöver bostadspolitiken förändras.  

Vad är en normal hyra?

Är du andrahandshyresgäst och har betalat en oskälig hyra, det vill säga du tycker att du betalat för mycket i hyra, kan du vända dig till hyresnämnden. Hos hyresnämnden kan du ansöka om att få tillbaka den del av hyran som är oskälig. Du kan också ansöka om att få hyran sänkt för den fortsatta hyrestiden.

Återbetalning kan bli aktuell för hyror upp till två år tillbaka i tiden. Då räknar man från dagen då du ansökte om återbetalning. Detta gäller för avtal som har träffats efter den 1 oktober 2019. För avtal som träffats innan denna tidpunkt får beslut om återbetalning avse hyror för ett år tillbaka i tiden.

Hur ansöker man om bidrag?

Du kan ansöka om pengar till exempelvis rekreationsresor, läger, dator eller fritidshjälpmedel. Om du är i en svår ekonomisk situation kan du ansöka om tillfälligt stöd.

Hur stort är investeringsstödet?

Du kan ansöka om pengar till exempelvis rekreationsresor, läger, dator eller fritidshjälpmedel. Om du är i en svår ekonomisk situation kan du ansöka om tillfälligt stöd.

Hur mycket kan man få i starta eget-bidrag?

Starta eget bidrag är ett sätt att finansiera sitt arbete när man startar ett nytt bolag. Så här går du till väga för att ansöka. Du får också tips om andra bidrag du kan söka som företagare!

Om du är arbetssökande och ska starta nytt företag så finns möjligheten att få stöd från Arbetsförmedlingen, så kallat ”stöd till start av näringsverksamhet”. Det är det som ofta kallas för starta eget-bidrag. Stödet innebär att du får bidrag en tid när ditt företag är nystartat som hjälper dig att försörja dig. 

Kan man få bidrag för att starta eget?

Starta eget-bidraget, som egentligen heter Stöd till start av näringsverksamhet, är ursprungligen ett aktivitetsstöd med syfte att få arbetslösa i sysselsättning. Tvärtemot vad många tror, är bidraget inte en automatisk kapitalinjektion som kommer som ett brev på posten samma dag som man startar sitt företag. Ordet ”bidrag” gör också att många stirrar sig blinda på pengarna, och samtidigt missar de andra delarna som ”bidraget” innehåller; rådgivning från experter, gratis företagskurser och informationsträffar.

 Starta eget företag steg för steg - den kompletta guiden

I dag kan du få ta del av Arbetsförmedlingens starta eget-bidrag om du uppfyller följande krav:

 • Du anses ha goda chanser att driva företag, som ger en tillfredsställande inkomst och långsiktig sysselsättning. Det innebär i praktiken att du lagt ner tid på att ta fram en riktigt bra affärsidé och realistisk affärsplan med tillhörande budget. Detta kan Arbetsförmedlingen hjälpa dig med. Tänk på att Arbetsförmedlingen använder externa experter för att granska din affärsplan, så slarva inte med den.

 • Arbetsförmedlingens konsulter undersöker också om du har skulder hos Kronofogden eller är belagd med näringsförbud. Det är osäkert om du kan få bidrag vid skuldsättning, men de stora utmaningarna blir troligen snarare svårigheter med att få andra lån och krediter, samt brist på trovärdighet bland kunder eller leverantörer.
 • Har fyllt18 år och anmäld som arbetssökande på Arbetsförmedlingen.

I vissa fall finns möjlighet att delta i stöd till start av näringsverksamhet i form av praktik för att få mer erfarenhet av branschen som du ska driva ditt företag i. Det finns också förberedande utbildningar så att du kan lära dig om vilka regler som gäller när du driver företag.

Vilka inventarier får man skattereduktion för?

Investeringstakten hos företagen har minskat med anledning av coronapandemin. Den rådande osäkerheten, främst kopplad till hur snabbt ekonomin återhämtar sig, medför att företag kan välja att skjuta upp investeringar.

Därför införs nu en skattereduktion för företag som investerar i inventarier genom att tidigarelägga och öka sina investeringar. Tanken är att detta ska öka takten i den ekonomiska återstarten efter pandemin och beräknas kosta ca 7 miljarder kr åren 2021 och 2022.

Hur hög hyra är rimligt?

Hyran för en lägenhet på 70 kvm i Sverige är i genomsnitt 7 222 kronor.

Högst är hyresläget i storstadsregionerna. Men genomsnittshyran i en kommun påverkas också av hur gamla hyreshusen är. Kommuner som inte byggt så mycket nytt på senare år har låga genomsnittshyror.

Medelhyran i Bjurholm är till exempel mindre än hälften av den i Täby. För en 70 kvm stor lägenhet i Bjurholm var månadshyran i snitt 4 311 kronor, att jämföra med 10 751 kr/mån i Täby. 

Hur mycket av sin lön ska man betala i hyra?

När bopriserna ligger så pass högt som idag blir boendet lätt en gökunge i boet. Det tränger undan vad du får kvar att lägga på annat. Vad är då rimligt att du lägger på ditt boende? Ibland pratas det om att man kan tänka i procentandelar. Till exempel skulle det kunna vara 30% till boende, 30% till mat, 30% till annat och 10% till sparande.

Men förutsättningarna varierar så mycket. Var du bor, om ni är flera i hushållet, vilken inkomst du har, hur mycket pengar du vill ha att röra dig med i övrigt och att du kanske behöver ha bil? Allt detta spelar roll och ger olika svar. En generell tumregel kanske inte finns. Men låt oss titta närmare på olika exempel och hur det ser ut i verkligheten. Häng med här och tänk dig in i dina egna förutsättningar!

Kan man få hjälp med hyran?

Kan du inte betala hyran och behöver hjälp med hur du går till väga?

Ibland blir det inte som man tänkt med det är viktigt att du skriftligen begär uppskov/anstånd med att betala hyran för din hyresrätt.

Vilka typer av bidrag kan man få?

På forsakringskassan.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig.Vi använder också kakor för webbanalys för att göra webbplatsen bättre.

Så här använder Försäkringskassan kakor

Vilka bidrag kan företag få?

Ditt företag kan få offentliga stöd och bidrag i olika skeden av dess verksamhet. Du kan ansöka om stöd för att grunda ditt företag och för investeringar och utveckling av företaget. Det är möjligt att ansöka om forsknings-, kompetens- och innovationsstöd och bidrag för olika försök. Stöd och bidrag behöver i allmänhet inte betalas tillbaka men de förutsätter ofta självfinansiering.

Viktiga finansiella tjänster för företagets grundare och företag: