:

Måste man registrera bodelning hos Skatteverket?

Innehållsförteckning:

 1. Måste man registrera bodelning hos Skatteverket?
 2. Hur räknar man ut värdet på en fastighet i en bodelning?
 3. Kan man skriva bodelning själv?
 4. Hur mycket skatt betalar man vid bodelning?
 5. Hur deklarerar man vid bodelning?
 6. Måste man ha en jurist vid bodelning?
 7. Hur värderas hus vid bodelning?
 8. Vad ska inte ingå i en bodelning?
 9. Vilka papper behövs vid bodelning?
 10. Vad händer om man inte gör en bodelning?
 11. Vem betalar jurist vid bodelning?
 12. Hur länge kan man förhala en bodelning av hus?
 13. Vad händer om man inte gör bodelning inom ett år?

Måste man registrera bodelning hos Skatteverket?

Flytta isär, skilja sig & separera

Hej! Jag och min man har i samband med en skilsmässa skrivit ett bodelningsavtal (hos jurist) när detta väl är signerat av oss båda och bevittnat undrar jag om detta måste skickas in någonstans ex tingsrätt eller skatteverket. Hittar olika svar på detta och min man kräver att det ska vara "stämplat och registrerat" innan han lämnar ut den utjämningslikvid som är bestämd enligt avtalet.

Hur räknar man ut värdet på en fastighet i en bodelning?

Vid en bodelning med anledning av separation mellan sambor eller gifta tror många att den som flyttar ut från den gemensamma bostaden ska bli utköpt för halva fastighetens marknadsvärde, men så är inte fallet.

Det är sant att den av parterna som vill överta fastigheten i bodelning ska kompensera den andra parten ekonomiskt. Beloppet som det blir tal om räknas dock ut på ett mer komplicerat sätt än att bara dela fastighetens marknadsvärde på två. Den ekonomiska kompensationen räknas ut genom en så kallad nettovärdesberäkning – en fiktiv försäljning.

Kan man skriva bodelning själv?

Hej och tack för din fråga,

Är man överens kan man på egen hand upprätta bodelningsavtalet likt vilket avtal som helst. Avtalet är då ett bevis på vad man kommit överens om, vem som ska ha vad samt att makarnas ekonomiska förhållande upphört. Man måste alltså inte ta hjälp av en jurist eller advokat. Många väljer dock ändå att ta hjälp eller ansöka om en bodelningsförrättare. Detta gör man ofta för att se till så att avtalet blir rätt, för att få hjälp med att komma överens eller för att se till att få det man har rätt till ur bodelningen.

Hur mycket skatt betalar man vid bodelning?

Vinsten eller förlusten vid bostadsförsäljningen räknas samman med kapitalinkomster och kapitalutgifter i din deklaration.

Lägg ihop dina kapitalinkomster med dina kapitalvinster och dra bort dina kapitalutgifter och dina kapitalförluster. Då får du antingen ett överskott eller ett underskott av kapital.

Hur deklarerar man vid bodelning?

Hej!

Nu har jag googlat och frågat runt hos bekanta men känner mig väldigt osäker gällande vad och hur jag ska fylla i deklarationen gällande bodelningen.

Måste man ha en jurist vid bodelning?

Om ni är överens om hur egendomen ska delas upp är det ofta tillräckligt för att bodelning ska kunna genomföras. I vissa fall, till exempel om ni äger fastigheter, måste ett avtal skrivas. Ni kan själva skriva ett bodelningsavtal som ska undertecknas av er båda. Ni som vill kan få avtalet registrerat hos Skatteverket. En bodelning som görs medan ni är gifta och inte i samband med skilsmässa ska anmälas till Skatteverket som registrerar anmälan.  

Hur värderas hus vid bodelning?

Flytta isär, skilja sig & separera

Hej, vi ska separera efter 40 år . Vi tror vi ska klara av bodelningen själva men det finns ett par saker jag undrar över . Ska man ha en värderingsman för att ev omvärdera dels bostadsrätt o lantställe ? Är det en fördel för mig som ska bo kvar i bostadsrätten om den omvärderas . Min make ska köpa en liten lägenhet spelar det någon roll om han gör det innan skilsmässan eller efter . Tänker ju mest på fördelar för mig , jag är pensionär , han kommer att arbeta lite längre .

Vad ska inte ingå i en bodelning?

I samband med en bodelning är det många detaljer som ska redas ut. Några vanliga frågor som kan uppstå vid bodelningen handlar om vilka regler som gäller, vad som ska ingå samt vad som händer om parterna är oeniga. 

Reglerna för bodelningen varierar beroende på dels relationen och dels orsaken till uppbrottet. Här reder vi ut det som har med bodelning att göra och om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta oss, vi finns här för dig. 

I en skilsmässa är utgångspunkten att all egendom delas och i en samboseparation är utgångspunkten att endast gemensam anskaffad bostad och det inuti (bohag) delas upp. 

 • Vid problem och oenighet kan en bodelningsförrättare utses att hjälpa till vid skilsmässor och separationer. När det är svårt att reda ut ett dödsbo och åstadkomma en fördelning av arv kan en boutredningsman eller skiftesman utses. 
 • Ett bodelningsavtal bör alltid skrivas efter att bodelningen är avslutad, oavsett hur enkel eller komplicerad den varit. Avtalet fungerar som ett bevis på att bodelningen är klar och krävs för vissa praktiska frågor samt för undvikande av problem.  
 • En bodelning är inte obligatorisk i samband med en samboseparation. Det blir bara aktuellt om en sambo begär bodelning, vilket kan göras högst ett år efter uppbrottet. Annars går rätten till bodelning förlorad.
 • Vilka papper behövs vid bodelning?

 • Ansökan om skilsmässa – vilket formellt kallas äktenskapsskillnad – ska göras vid den lokala tingsrätten. Skilsmässan går igenom först efter sex månaders betänketid. Om båda parter är eniga och det heller inte finns barn under 16 år behövs dock ingen betänketid.
 • Efter äktenskapet upplösts enligt föregående punkt ska i normalfallet en bodelning ske. Bodelningen omfattar det så kallade giftorättsgodset. Giftorättsgods är som huvudregel den egendom som inte är någon av makarnas enskilda egendom. Giftorättsgodset omfattar dock inte kläder och en del annat som har stark personlig karaktär.
 • Makarnas giftorättsgods ska, med avdrag för skulder, delas lika. Fördelningen av giftorättsgodset ska dokumenteras i ett så kallat bodelningsavtal, som ska skrivas under av båda makarna. Det är möjligt att genomföra en bodelning även under bestående äktenskap.
 • Du hittar all juridisk rådgivning på samma plats – nära dig.

  Vad händer om man inte gör en bodelning?

  När ni an­sö­ker om skils­mäs­sa och an­sö­kan god­känts är ni inte längre gifta. Genom en bo­del­ning­en delar ni sedan upp er egen­dom, och efter bo­del­ning­en kan ingen av er hävda att ni har rätt till egen­dom som den andra har.

  Vid bo­del­ning­en delar ni upp egen­do­men som ni hade vid tid­punk­ten ni an­sök­te om skils­mäs­sa. Hu­vud­re­geln är att ni delar lika på all er egen­dom, oav­sett vem som är ägare och vem som köpt eller be­ta­lat mer för egen­do­men.

  💡 Visste du att även värdet av aktier, fö­re­tag, arv och gåvor ska delas lika? Genom att skriva ett äk­ten­skaps­för­ord kan ni på­ver­ka hur egen­do­men för­de­las.

  En bo­del­ning ska göras när ni skil­jer er, men en bo­del­ning ska även göras vid ena makens döds­fall och om sambor se­pa­re­rar och en av sam­bor­na vill att deras sam­bo­e­gen­dom ska delas lika vid en bo­del­ning. Den här ar­ti­keln be­hand­lar bo­del­ning vid skils­mäs­sa.

  Enligt lagen måste en bo­del­ning göras vid en skils­mäs­sa, men det finns inget exakt datum för när bo­del­ning­en senast måste ske. Vi re­kom­men­de­rar därför att ni gör en bo­del­ning redan när ni lämnat in den första skils­mäs­so­an­sö­kan.  

  Vad händer om en bo­del­ning inte görs? Om en bo­del­ning inte görs kan ex­ma­ken långt senare kräva att en bo­del­ning görs. Det är be­tyd­ligt enkla­re att dela upp er egen­dom i sam­band med att ni skil­jer er och inte fem eller tio år senare.

  Om ni inte gör en bo­del­ning kan det leda till att ni för­lo­rar rätten att dela er egen­dom, vilket kan leda till att den ena maken får be­hål­la mycket mera egen­dom än den andra maken.

  Högsta dom­sto­len har ansett att en bo­del­ning kan göras ännu 10 år efter skils­mäs­san, om det finns en god an­led­ning till att en bo­del­ning inte gjor­des genast i sam­band med skils­mäs­san. En god­tag­bar an­led­ning är att en bo­del­ning inte gjor­des ef­tersom det var det bästa för omyn­di­ga barn.

  Det går bra att göra bo­del­ning­en redan när ni skic­kat in de första skils­mäs­so­pap­per­na.

  Vi re­kom­men­de­rar att ni gör en bo­del­ning direkt när ni skic­kat in den första an­sö­kan ef­tersom många i sam­band med det flyt­tar isär och ni då sam­ti­digt kan gå igenom vem som äger vilken egen­dom.  

  Vem betalar jurist vid bodelning?

  Det är inte möjligt att ge ett generellt svar på vad en vårdnadstvist kostar. Den största kostnadsposten är ersättningen till det egna ombudet. I vissa fall kommer föräldrarna överens vid den första muntliga förberedelsen i tingsrätten medan det i andra fall krävs flera muntliga förberedelser, omfattande kontakter mellan föräldrar och ombud samt ombuden emellan och därtill en huvudförhandling. När en förälder inte är nöjd med tingsrättens bedömning har han eller hon även möjlighet att överklaga domen och då kan det följa en process även i hovrätten. Föräldrarnas konfliktnivå och föräldrars olika behov av stöttning från ombudet påverkar också hur mycket tid som ombudet behöver lägga ner.

  Hur länge kan man förhala en bodelning av hus?

  I samband med en bodelning är det många detaljer som ska redas ut. Några vanliga frågor som kan uppstå vid bodelningen handlar om vilka regler som gäller, vad som ska ingå samt vad som händer om parterna är oeniga. 

  Reglerna för bodelningen varierar beroende på dels relationen och dels orsaken till uppbrottet. Här reder vi ut det som har med bodelning att göra och om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta oss, vi finns här för dig. 

  I en skilsmässa är utgångspunkten att all egendom delas och i en samboseparation är utgångspunkten att endast gemensam anskaffad bostad och det inuti (bohag) delas upp. 

 • Vid problem och oenighet kan en bodelningsförrättare utses att hjälpa till vid skilsmässor och separationer. När det är svårt att reda ut ett dödsbo och åstadkomma en fördelning av arv kan en boutredningsman eller skiftesman utses. 
 • Ett bodelningsavtal bör alltid skrivas efter att bodelningen är avslutad, oavsett hur enkel eller komplicerad den varit. Avtalet fungerar som ett bevis på att bodelningen är klar och krävs för vissa praktiska frågor samt för undvikande av problem.  
 • En bodelning är inte obligatorisk i samband med en samboseparation. Det blir bara aktuellt om en sambo begär bodelning, vilket kan göras högst ett år efter uppbrottet. Annars går rätten till bodelning förlorad.
 • Vad händer om man inte gör bodelning inom ett år?

  Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

  Ett samboförhållande upphör1. om samborna eller någon av dem ingår äktenskap,2. om samborna flyttar isär eller3. om någon av samborna avlider.