:

Vad är ett småhus enligt Skatteverket?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är ett småhus enligt Skatteverket?
 2. Hur taxeras småhus?
 3. När är nästa fastighetstaxering för småhus?
 4. Är det bra att ha ett högt taxeringsvärde?
 5. Hur beskattas försäljning av småhus?
 6. Hur värderas hus på ofri grund?
 7. När kommer taxeringsvärdet 2023?
 8. När ska man deklarera småhus?
 9. Var går gränsen för småhus?
 10. Vad räknas som ett småhus?
 11. Kan man köpa ett hus under taxeringsvärde?
 12. Kan man bjuda under taxeringsvärde?
 13. Hur mycket skatt på vinst vid försäljning av småhus?
 14. Hur deklarerar man Försäljning av småhus?
 15. Vem äger en byggnad på ofri grund?

Vad är ett småhus enligt Skatteverket?

Huvudregeln är att varje småhus med ett värde av minst 50 000 kr ska utgöra en värderingsenhet (6 kap. 2 § FTL). För småhus med låga värden, mindre än 50 000 kr, finns särskilda indelningsregler.

Komplementhus på småhusenheten ska i regel ingå i samma värderingsenhet som det mest värdefulla småhuset på taxeringsenheten.

Om ett småhus är inrättat för väsentligt olika ändamål får byggnaden indelas i två eller flera värderingsenheter om det underlättar värderingen (6 kap. 5 § FTL).

Ett småhus är en byggnad som är inrättad till bostad åt en eller två familjer (2 kap. 2 § FTL). Skatteverket har tagit ställning till när en byggnad ska anses vara inrättad för boende, och därmed kunna indelas som småhus, beroende på olika funktioner och yta (Skatteverkets ställningstagande 2011-12-27, dnr 131 880650-11/111).

Det är endast byggnader som klassificeras som småhus inklusive komplementhus som kan utgöra värderingsenhet avseende byggnad på en småhusenhet.

Det är inte ovanligt att det på en småhusenhet finns byggnader som kan använ­das för olika ändamål. Om byggnaden varken är inrättad för boendefunktioner eller utgör ett komplementhus så räknas byggnaden till en annan byggnadstyp än småhus. Byggnaden kan därmed inte ingå i småhusenheten. Som exempel kan nämnas lagerbyggnader för småhusägarens firma och lastbilsgarage för ägarens åkeri­rörelse.

Hur taxeras småhus?

Vid fastighetstaxeringen ska ett värde fastställas för all egendom som hör till en så kallad taxeringsenhet, vilket oftast är detsamma som en viss fastighet. All egendom som hör till taxeringsenheten måste för värderingens skull vara indelad i värderingsenheter. En värderingsenhet består av egendom som ska värderas för sig. Varje byggnad med ett värde på minst 50 000 kronor utgör normalt en värderingsenhet.

En byggnad ska klassificeras med hänsyn till det ändamål som byggnaden till övervägande del är inrättad för, och det sätt som byggnaden till övervägande del används på. Som småhus räknas alla byggnader som är inrättade till bostad åt högst två familjer.

När är nästa fastighetstaxering för småhus?

Om du har anslutit dig till en digital brevlåda får du inte någon deklarationsblankett med posten. Du får ett meddelande från Skatteverket och hittar din deklaration i e-tjänsten.

Är det bra att ha ett högt taxeringsvärde?

Ett taxeringsvärde är ett samlat värde av en fastighet. Taxeringsvärdet ska motsvara 75 procent av det sannolika marknadsvärdet för fastigheter i värdeområdet, två år före taxeringsåret, det så kallade nivååret.

Det som påverkar taxeringsvärdet på en taxeringsenhet är, förutom värdenivån, också sådana värdefaktorer som bland annat avstånd till vattendrag, tillgång till vatten- och avlopp, bostadsbyggnadens byggnadskategori, ålder, storlek och standard.

Vid småhustaxeringen 2024 är det prisutvecklingen under åren 2020-2022 och prisnivån under 2022 som har avgjort om taxeringsvärdena gått upp eller ner sedan förra taxeringen.

Hur beskattas försäljning av småhus?

Ett småhus är ett hus med en eller två bostäder. En ägarlägenhet är en lägenhet som du själv äger och som ligger i ett flerbostadshus. Den innehåller en enda bostad. Småhuset eller ägarlägenheten är antingen en privatbostadsfastighet eller en näringsfastighet. Avgörande för bedömningen är hur husets eller ägarlägenhetens yta används eller är avsedd att användas. Vid en försäljning är det förhållandena på försäljningsdagen som avgör om småhuset eller ägarlägenheten är en privatbostad eller inte.

En privatbostad kan endast ägas av en fysisk person, det vill säga en privatperson.

Använd gärna tjänsten för att beräkna vinst och förlust på din bostadsförsäljning samt hur mycket skatt du behöver betala för din eventuella vinst.

Uträkning av vinst eller förlust gör du enligt följande uppställning:

Försäljningspriset − försäljningsutgifter − inköpspris och lagfartskostnad m.m. − förbättringsutgifter + återföring av uppskov = vinst eller förlust

Hur värderas hus på ofri grund?

Bostad & Fastighet

Hej! Jag äger 2/3 av en stuga inklusive lösöre, men stugan står på "ofri grund". Min kusin som äger 1/3 av stugan och hela tomten hotar med att sälja. Vad har jag för rättigheter?

När kommer taxeringsvärdet 2023?

Trots prisfallet taxeras landets småhusägare upp med i snitt 30 procent nästa år – men på vissa håll blir det ännu värre.  

Skattesmällen slår hårdast mot lågt värderade hus samt för tomträttsinnehavare som står inför omförhandling. 

När ska man deklarera småhus?

Om du har anslutit dig till en digital brevlåda får du inte någon deklarationsblankett med posten. Du får ett meddelande från Skatteverket och hittar din deklaration i e-tjänsten.

Var går gränsen för småhus?

En fristående villa är ett småhus med en eller två bostäder som inte är sammanbyggt vare sig direkt eller genom komplementhus med ett annat småhus.

För att ett småhus ska ha benämningen radhus måste det bestå av minst tre småhus vars bostadsdelar är direkt sammanbyggda med varandra i ytterväggarna.

Vad räknas som ett småhus?

 • Viktigt att veta vilken sorts bostadshus det är
 • Vad är ett enbostadshus och ett tvåbostadshus?
 • Vad är ett enbostadshus?
 • Vad är ett tvåbostadshus?
 • Vad är ett friliggande en- och tvåbostadshus?
 • Vad är sammanbyggda en- och tvåbostadshus?
 • Sammanbyggda småhus eller flerbostadshus?
 • Relaterad information

Många av de åtgärder som är undantagna från krav på bygglov enligt PBL får endast uppföras eller utföras på eller i omedelbar närhet till ett en- eller tvåbostadshus. En av åtgärderna får endast göras i enbostadshus. Det är därför viktigt att veta när en bostadsbyggnad är ett en- eller tvåbostadshus eller ett flerbostadshus.

Kan man köpa ett hus under taxeringsvärde?

För att gåva av fastighet rent skattemässigt ska räknas som gåva krävs att eventuell betalning understiger fastighetens taxeringsvärde (för det år som överlåtelsen sker). Om betalningen är lika hög eller högre än fastighetens taxeringsvärde räknas nämligen hela överlåtelsen som ett köp. (Om marknadsvärdet är lägre än taxeringsvärdet görs jämförelsen med marknadsvärdet istället.) 

Om fastigheten saknar taxeringsvärde kan Skatteverket fastställa ett jämförelsevärde som ni kan använda. Om fastigheten har förändrats i stor omfattning – t ex om skog avverkats eller en byggnad rivits eller omavstyckning skett – ska man jämföra med det taxeringsvärde som skulle ha gällt med hänsyn till fastighetens förändring.

Kan man bjuda under taxeringsvärde?

Vill man lägga ett bud som är under utgångspriset så är det alltid fritt fram. Det är säljaren som får ta ställning till om budet skall accepteras eller inte.

Det är en vanlig taktik att lägga bud under utgångspriset för att testa om säljaren kan tänka sig att acceptera det eller inte. Ett bud under utgångspriset kan även göra de andra spekulanterna lite osäkra. De kan börja undra varför budet är så lågt, är det något fel på bostaden?

Hur mycket skatt på vinst vid försäljning av småhus?

Skatten vid bostadsförsäljning är 22 procent av vinsten. Det första du måste göra är därför att beräkna din vinst eller förlust. Det här beräknas olika för bostadsrätter respektive villa och småhus.

Med hjälp av våra kalkylatorer kan du beräkna beskattningen vid försäljning av bostadsrätt respektive villa/småhus. Olika faktorer påverkar den slutgiltiga skatten beroende på vilken typ av bostad du säljer. Kalkylatorerna fungerar tyvärr inte om du gjort förlust på bostaden.

Hur beskattningen räknas ut för vinst och för förlust förklaras närmare längre ner på sidan. Där kan du också läsa om vilka avdrag som kan bli aktuella.

Den vinst som du har gjort på försäljningen ska kvoteras till 22/30 om det är en privatbostadsfastighet. Det innebär att endast tjugotvå trettiondelar tas upp till beskattning. Den delen beskattas sedan med 30 procent. Det ger en effektiv skatt på 22 procent (30 procent * 22/30 = 22 procent).

Exempel: Daniel säljer en bostadsrätt som han har bott i de senaste 3 åren. Han köpte bostadsrätten för 200 000 kronor och har inte reparerat den under de åren han bott där. Försäljningspriset uppgår till 300 000 kr, vilket innebär att han har gjort 100 000 kr i vinst. Denna summa ska då kvoteras till 22/30, kvar blir då (100 000 * 22/30) = 73 333. På denna summa ska Daniel därefter betala 30 % i skatt vilket blir (30 % * 73 333) = 22 000.

Hur deklarerar man Försäljning av småhus?

Ett småhus är ett hus med en eller två bostäder. En ägarlägenhet är en lägenhet som du själv äger och som ligger i ett flerbostadshus. Den innehåller en enda bostad. Småhuset eller ägarlägenheten är antingen en privatbostadsfastighet eller en näringsfastighet. Avgörande för bedömningen är hur husets eller ägarlägenhetens yta används eller är avsedd att användas. Vid en försäljning är det förhållandena på försäljningsdagen som avgör om småhuset eller ägarlägenheten är en privatbostad eller inte.

En privatbostad kan endast ägas av en fysisk person, det vill säga en privatperson.

Använd gärna tjänsten för att beräkna vinst och förlust på din bostadsförsäljning samt hur mycket skatt du behöver betala för din eventuella vinst.

Uträkning av vinst eller förlust gör du enligt följande uppställning:

Försäljningspriset − försäljningsutgifter − inköpspris och lagfartskostnad m.m. − förbättringsutgifter + återföring av uppskov = vinst eller förlust

Vem äger en byggnad på ofri grund?

HD högsta domstolen JB jordabalken KöpL lagen (1905:38 s. 1) om köp och byte av lös egendom LU lagutskottet NJA Nytt juridiskt Arkiv, Avd. I NJA II Nytt juridiskt Arkiv, Avd. II NU Nordisk utredningsserie prop. preposition rskr. riksdagens skrivelse SFS Svensk författningssamling SOU Statens offentliga utredningar SvJT Svensk Juristtidning

i 4 kap. 11, 12, 18 och 19 - 19 d 55 jordabalken. Har enligt 13 kap. 5 & jordabalken en tomträttsupplätelse innefattat överlåtelse av byggnad gäller vad som sagts nu dock inte om något annat följer av 13 kap. 8 & jorda- balken.

För tomrätten gäller emellertid andra regler. Såväl för över— låtelse som vissa andra rättshandlingar skall enligt 13 kap. 7 & JB samma regler som för fastighet tillämpas. Motsvarande har gällt också före JB:s tillkomst. När tomträtten upplåts från fastighetsägaren blir emellertid läget ett annat. För själva upplåtelsen har JB regler i 13 kap. Själva tomträtts- upplåtelsen innefattar en överlåtelse från fastighetsägaren till tomträttshavaren av byggnader och annan egendom som en— ligt lag tillhör fastigheten. För denna överlåtelse tillämpas köplagens regler för lös egendom, låt vara med vissa modifika— tioner.

Även om utgångspunkten är klar att köplagens reger skall gälla för överlåtelse av både nyttjanderätt och byggnader m.m. råder en hel del osäkerhet om hur reglerna i detalj skall tillämpas i olika avseenden. Både nyttjanderätten och byggnaderna m.m. har sådana särdrag att köpreglerna enligt köplagen kan behöva ges en speciell innebörd eller kompletteras med grundsatser från annat håll. Frågan har belysts av HD i ett fall om fel i en byggnad som överlåtits i samband med upplåtelse av en tomt- rätt. Likheten med överlåtelse av fast egendom och med entreprenadavtal samt sambandet med reglerna om tomträtt för- anledde här att köplagens regler inte i alla delar ansågs tillämpliga (se NJA 1977 s. 138). Rättsfallet berörs närmare i avsnitt 4.1 och 4.5.

I sakrättsligt hänseende, där köplagen i det stora saknar reg- ler, är rättsläget beträffande byggnad tämligen klart. Rätts- tillämpningen rörande Säkerhetsöverlåtelse har klarlagt att redan avtalet om överlåtelse ger skyddet mot borgenärerna på överlåtarens sida och att detsamma gäller för skydd i fall av dubbelöverlåtelse. Besittningstagandet är således utan bety- delse i dessa fall (se ovan samt SOU 1974:55 s. 220—221).