:

Vad är redovisningsskyldighet?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är redovisningsskyldighet?
 2. Vem är redovisningsskyldig?
 3. Är jag redovisningsskyldig för moms?
 4. Vad krävs för separationsrätt?
 5. Vad krävs för att specialitetsprincipen ska vara uppfylld?
 6. När är man inte bokföringsskyldig?
 7. Vem är inte bokföringsskyldig?
 8. Hur ofta redovisa moms enskild firma?
 9. Vilka tjänster är momsbefriade?
 10. När uppkommer separationsrätt?
 11. Vad menas med separationsrätt?
 12. Vad är Surrogation sakrätt?
 13. Vad är fungibel egendom?
 14. Vilka är bokföringsskyldiga?
 15. Kan man bokföra utan kvitto?

Vad är redovisningsskyldighet?

Bestämmelser om redovisning av mervärdesskatt finns i 13 kap. mervärdesskattelagen, 26 kap. skatteförfarandelagen, lagen om särskilda ordningar för mervärdesskatt för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster samt i lagen om omräkningsförfarande vid beskattningen för företag som har sin redovisning i euro, m.m. (13 kap. 1 § ML).

I bokföringslagen finns bestämmelser om bokföring som påverkar redovisningen av mervärdesskatt.

Mervärdesskattedirektivet innehåller också bestämmelser om redovisning av mervärdesskatt.

ML:s redovisningsregler har samordnats med reglerna i bokföringslagen. Det innebär att den bokföringsmetod företaget använder också avgör valet av redovisningsmetod enligt ML.

Vem är redovisningsskyldig?

Bestämmelser om redovisning av mervärdesskatt finns i 13 kap. mervärdesskattelagen, 26 kap. skatteförfarandelagen, lagen om särskilda ordningar för telekommunikationstjänster, radio- och tvsändningar och elektroniska tjänster samt i lagen om omräkningsförfarande vid beskattningen för företag som har sin redovisning i euro, m.m. (13 kap. 1 § ML).

I bokföringslagen finns bestämmelser om bokföring som påverkar redovisningen av mervärdesskatt.

Mervärdesskattedirektivet innehåller också bestämmelser om redovisning av mervärdesskatt.

ML:s redovisningsregler har samordnats med reglerna i bokföringslagen. Det innebär att den bokföringsmetod företaget använder också avgör valet av redovisningsmetod enligt ML.

Är jag redovisningsskyldig för moms?

7 kap., 13-15 kap., 17 kap. och 22 kap. m.fl. mervärdesskattelagen (2023:200) ikraft fr.o.m. 1 juli 2023

1 kap. 3-5 §§, 8 kap, 11 kap. och 13 kap. mervärdesskattelagen (1994:200) ikraft t.o.m. 30 juni 2023

Vad krävs för separationsrätt?

Övrigt/annat

Hej Har gjort mina däck skiften hos ett företag i 2 år samt haft dom där på deras däckhotell. Nu när jag skulle boka tid för skifte till vintern så hade deras telefonnr ingen abonnent och började söka på nätet. Kom fram till att dom gått i konkurs, men ingen info om detta och får ej någon kontakt med dessa människor heller då inga telenr finns synliga på dom som drev företaget. Vad har jag rätt till? Har kvitto på senaste avtalet för skifte och däckhotellet. Kan jag göra en anmälan på mitt försäkringsbolag för förlust och ska jag göra en polisanmälan? Tacksam för svar

Vad krävs för att specialitetsprincipen ska vara uppfylld?

We process your data to deliver content or advertisements and measure the delivery of such content or advertisements to extract insights about our website. We share this information with our partners on the basis of consent and legitimate interest. You may exercise your right to consent or object to a legitimate interest, based on a specific purpose below or at a partner level in the link under each purpose. These choices will be signaled to our vendors participating in the Transparency and Consent Framework. More information

Always Active

När är man inte bokföringsskyldig?

En fysisk person som bedriver näringsverksamhet är bokföringsskyldig för denna. Bokföringsskyldigheten innebär att en enskild näringsidkare ska följa bokföringslagen och BFN:s normgivning. Detta innebär bl.a. att

Regler om löpande bokföring, verifikationer och arkivering m.m. finns i BFN:s vägledning Bokföring.

Vem är inte bokföringsskyldig?

Alla aktiebolag, handelsbolag och ekonomiska föreningar är bokföringsskyldiga, liksom vissa stiftelser och ideella föreningar m. fl. Dessutom är alla enskilda personer och dödsbon som bedriver någon form av näringsverksamhet bokföringsskyldiga med undantag av de som hyr ut privatbostadsfastighet. För detaljerade regler se 2 kap. bokföringslagen.

2 kap. bokföringslagen

Hur ofta redovisa moms enskild firma?

Är ditt beskattningsunderlag för moms större än 1 miljon kr (men inte över 40 milj kr) ska momsen redovisas var tredje månad i momsdek­larationen. Du kan dock begära att få redovisa moms varje månad.

Redovisningsperioderna för dig som redovisar moms var tredje månad är:

Vilka tjänster är momsbefriade?

All försäljning av varor och tjänster är i regel momspliktig om den sker i form av affärsverksamhet. I mervärdesskattelagen definieras dock separat vilka varors eller tjänsters försäljning är momsfri.

Momsfria är bland annat:

När uppkommer separationsrätt?

Ett sakrättsligt problem kan uppkomma i flera olika situationer, t.ex. när Kronofogden ska utmäta eller verkställa kvarstads- och betalningssäkringsbeslut enligt reglerna i utsökningsbalken. Vid konkurs kan sakrättsreglerna avgöra frågan om vilken egendom som ingår i ett konkursbo.

Vad menas med separationsrätt?

GÖSTA WALIN. Separationsrätt. Institutet för rättsvetenskaplig forskning. LXXXI. Lund 1975. Norstedts. 222 s.

Författarens avsikt är inte att mera ingående behandla alla de fall då någon kan göra separationsrätt gällande vid konkurs eller utmätning. Ett antal frågor som rör förutsättningarna för att förvärvaren skall anses skyddad mot överlåtarens borgenärer behandlas endast översiktligt. Därvid blir det mest fråga om att indirekt ange fall då separationsrätt inte föreligger, ehuru man möjligen kunnat tänka sig en sådan rättsföljd. Mera ingående behandlar författaren frågan om separationsrätt till redovisningsmedel resp. till varor som någon fått om hand för annan (redovisningsgods) och om tilllämpning av surrogation som stöd för separationsrätt i olika fall. Den innehållsrika framställningen av dessa frågor omfattar nästan två tredjedelar av boken. Den första tredjedelen innehåller en framställning av separationsrätt vid köp (eller byte) av lös egendom och vid förvärv av panträtt eller retentionsrätt. Samma frågor behandlas också vid gåva av lös egendom.    Termen "separationsrätt" leder, som författaren säger, närmast tanken till det fallet att någon som innehar viss egendom går i konkurs och annan gör anspråk på att få ut egendomen från konkursboets tillgångar. Separationsrätt kan föreligga även i annat sammanhang, om man inte begränsar termens användning alltför snävt. Motsvarande spörsmål uppkommer vid utmätning. Om separationsrätt kan man tala också i fråga om pant- och retentionsrätten, oaktat egendomen då regelmässigt befinner sig i pant- eller retentionsrättshavarens besittning. Separationsrätt kan enligt författaren finnas även till egendom som inte kan vara föremål för besittning.    Av det ovan anförda framgår redan att boken ger läsaren mera än vad man på grundval av dess namn måhända kunde förmoda. Den inskränker sig inte till enbart konkursrättsliga frågor, utan för in läsaren i grundläggande frågor som gäller förmögenhetsrättsligt tredjemansskydd.    Separationsrätt inträder enligt författaren som en av rättsföljderna vid överlåtelse av äganderätt eller överlåtelse eller upplåtelse av annan rättighet. Denna rättsföljd kan inträda vare sig den är åsyftad eller inte och även om den handlande önskat att den inte skulle inträda. Det finns ingen avtalsform som kan överföra eller ge upphov till enbart separationsrätt i och för sig. Detta följer redan därav att det i själva verket är fråga om hur vissa slag av kollisioner avgörs, d. v. s. om problemet med det dynamiska skyddet i tredjemansrelationer.    Den nordiska sakrättsliga forskningen har utvecklat sig i en självständig riktning. Dansk rättsvetenskap har visat vägen. Den norska rättsvetenskapen har varit inne på samma linjer. Även i Finland har man sedan början av 1950-talet gått i samma riktning. Ett betydande steg åt samma håll har tagits i Sverige, där under de senaste åren utkommit viktiga sakrättsliga undersökningar. Vid sidan av det nu ifrågavarande arbetet tänker jag närmast

Vad är Surrogation sakrätt?

 • A lämnar ifrån sig sin dyra och unika klocka till urmakare B för renovering. B försätts i konkurs innan arbetet hinner slutföras. - Här råder ingen tvekan. A har rätt att få ut, separera, sin klocka från konkursboet. Det råder nämligen ingen tvekan om syftet med B:s innehav av klockan, det råder ingen tvekan om vilken klocka det är. A vill således ha tillbaka samma klocka som han lämnade in, sin egen. A:s äganderätt är odiskutabel i förhållande till B och därmed även till B:s borgenär, C. Specialitetsprincipen är uppfylld i alla delar.
 • A lämnar in årets skörd av äpplen till musteriet B för mustning. Det innebär normalt att A får köpa motsvarande mängd must till tillverkningskostnaden, men dagen därpå och innan A återkommit för att hämta musten försätts B i konkurs. A:s äpplen ligger kvar omustade i B:s lager. - Här är det svårare för A. Han har lämnat applen och skall ha tillbaka must (samt betala för arbetet) men han har inte rätt att få tillbaka just sina äpplen mustade. Därmed har B mottagit äppelskörden med förfoganderätt för egen del och A som kompensation erhållit en fordran på must till särskilt lågt pris. A har därmed ingen äganderätt kvar att åberopa för separationsrätt. A:s krav på att utfå must avser inte specifika flaskor utan en viss mängd. Det är således en fordringsrätt.
 • A har satt in 100 kr på sitt köpkortskonto i butikskedjan B. Köpkortsföretaget har försatts i konkurs innan A handlar upp beloppet. Köpkortsfallet följer samma linje som mustfallet, men här är det ännu tydligare att A bara har en fordran. Genom insättningen fick han en fordran på 100 kr på kortföretaget, vilket ju uteslutande är ett värde och inget annat.

Vad är fungibel egendom?

Bygger på Bonniers svenska ordbok av Peter A. Sjögren, Iréne Györki och Sten Malmström, 10:e upplagan 2010

Om det rör sig om två olika ord med samma stavning så markeras detta med en skiljelinje, se t ex ”negativ”.

Vilka är bokföringsskyldiga?

 • Aktiebolag, handelsbolag och ekonomiska föreningar har alltid bokföringskrav
 • Fysisk person som har enskild firma är bokföringsskyldig
 • Att bokföra handlar om att visa hur pengar rör sig i en verksamhet och det är viktigt för att kunna:

  • mäta resultat för att ha koll på hur du ligger till
  • utvärdera ekonomisk ställning för att veta när och hur mycket du ska investera
  • rapportera till myndigheter, till exempel Skatteverket

  Alla aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar och enskilda firmor har bokföringskrav. Även ideella föreningar med tillgångar på över 1,5 miljoner kronor, eller som bedriver någon form av näringsverksamhet, är bokföringsskyldiga. Att vara bokföringsskyldig innebär att du är skyldig att löpande registrera alla händelser, upprätta ett årsbokslut eller årsredovisning varje år, samt spara alla underlag och all bokföring i minst 7 år.

Kan man bokföra utan kvitto?

 • när verifikationen har upprättats
 • när affärshändelsen har ägt rum
 • vad affärshändelsen avser
 • vilket belopp det gäller
 • vilka köpare och säljare som är inblandade
 • vilka dokument som har legat till grund för affärshändelsen och var originalhandlingarna förvaras (om den inte finns bland verifikationerna)
 • verifikationsnummer eller något annat identifikationstecken samt andra uppgifter som är nödvändiga för att man ska kunna sammankoppla verifikationen med den bokförda händelsen.