:

Kan man återföra del av periodiseringsfond?

Innehållsförteckning:

 1. Kan man återföra del av periodiseringsfond?
 2. Hur beskattas återföring av periodiseringsfond?
 3. Hur bokför man återföring av periodiseringsfond?
 4. Måste man återföra periodiseringsfond vid förlust?
 5. Vilka periodiseringsfonder ska återföras 2023?
 6. När ska man återföra periodiseringsfond?
 7. Hur påverkar återföring av periodiseringsfond?
 8. Vad är uppräknat belopp vid återföring av periodiseringsfond?
 9. Hur många år kan ett företag gå med förlust?
 10. När måste en periodiseringsfond återföras?
 11. Vad blir brytpunkten 2023?
 12. Vad händer om man inte gör en kontrollbalansräkning?
 13. Vad händer med företag som inte går med vinst?
 14. Hur redovisas periodiseringsfonder?
 15. Hur många tjänar över 50 000?

Kan man återföra del av periodiseringsfond?

Du får dra av det belopp som du sätter av till periodiseringsfond från din inkomst av näringsverksamhet. Det belopp du satt av ett år blir en egen periodiseringsfond med ett eget kontonummer. Du får sätta av med ett belopp som är högst 30 % av inkomsten i närings­verksam­heten. För enskild firma sätter du av till periodiseringsfond i deklarationen och inte i bokföringen. I NE-bilagan motsvarar detta summan i ruta R33.

Om du gjort en avsättning till periodiseringsfond kan du bestämma när och hur stor del av fonden du vill återföra till beskattning. När du återför ett belopp innebär det att inkomst av näringsverksamhet ökar med samma belopp. För att motverka en höjning av inkomsten kan du sätta av till en ny fond det år du återför ett tidigare belopp. Avsättning som du gjort till periodiseringsfond måste du återföra till beskattning senast sjätte året efter det år du gjorde avsättningen. Det här betyder att du kan ha maximalt sex fonder samtidigt. Du måste däremot återföra alla dina fonder på en gång om du slutar att bedriva näringsverksamhet (till exempel lägger ner eller säljer den) eller går i konkurs. På samma sätt ska periodiseringsfonderna återföras om du för över din näringsverksamhet till ett handelsbolag som du är eller blir delägare i. I vissa fall kan du ansöka om särskild skatteberäkning och på så sätt få betala en lägre skatt när du slutar med verksamheten.

Hur beskattas återföring av periodiseringsfond?

Juridiska personer som gör avsättningar till periodiseringsfonder ska ta upp en schablonintäkt till beskattning. 

Beskattningsårets inledande schablonintäkt bör räknas ut på grundval av den statslåneränta som var gällande vid utgången av november månad, året innan det kalenderår där beskattningsåret slutar. Denna ränta ska sedan multipliceras med det totala beloppet av avdrag som har gjorts för avsättningar till periodiseringsfonder som den juridiska personen innehade vid ingången till beskattningsåret.

Hur bokför man återföring av periodiseringsfond?

Juridiska personer som gör avsättningar till periodiseringsfonder ska ta upp en schablonintäkt till beskattning. 

Beskattningsårets inledande schablonintäkt bör räknas ut på grundval av den statslåneränta som var gällande vid utgången av november månad, året innan det kalenderår där beskattningsåret slutar. Denna ränta ska sedan multipliceras med det totala beloppet av avdrag som har gjorts för avsättningar till periodiseringsfonder som den juridiska personen innehade vid ingången till beskattningsåret.

Måste man återföra periodiseringsfond vid förlust?

Om du har aktiebolag behöver du tänka på lite andra saker, läs om periodiseringsfond i aktiebolag här!

Systemet med periodiseringsfonder ger möjlighet att utjämna resultatet mellan åren. Vid vinstår kan du göra en avsättning (avdrag) till periodiseringsfond. Vid förlustår kan du göra en återföring (intäkt) av periodiseringsfond för att jämna ut resultatet. När du gör en avsättning till periodiseringsfond minskar skatten, men eftersom avsättningarna måste återföras så handlar det egentligen om att skjuta upp skatten. Planerar du rätt kan du dock njuta av mindre skatt!

Vilka periodiseringsfonder ska återföras 2023?

En avsättning till periodiseringsfond innebär att bolaget kan skjuta upp en del av beskattningen av vinsten till ett senare år. Med andra ord kan företaget få en skattekredit och en jämnare beskattning. Avdraget till periodiseringsfonden ska återföras till beskattning senast sex år efter det att avsättningen görs. Att upprätta en periodiseringsfond sker genom att denna bokförs i bolagets räkenskaper så att periodiseringsfonden minskar årets resultat och återföringen i framtiden ökar resultatet.

Ett syfte är att avsättningen fungerar som en reserv för sämre tider eftersom avsättningarna kan kvittas mot framtida underskott. Ett annat är att förbättra likviditeten genom att skjuta upp vinstskatten.

När ska man återföra periodiseringsfond?

Det som kan sättas av är 100 procent av det justerade resultatet, det vill säga resultatet av närings-verksamheten, före avdrag för avsättning till periodiseringsfond, ökat med:

 • Påförda egenavgifter och schablonavdrag för sådana avgifter
 • Avdrag för premie för pensionsförsäkring och inbetalning av pensionssparkonto samt beräknad särskild löneskatt avseende dessa poster
 • Avdrag för avsättning till expansionsfond

Hur påverkar återföring av periodiseringsfond?

En juridisk person får sätta av upp till 25% av årets vinst i en periodiseringsfond. Avsättningen gör att bolagets resultat sänks med det avsatta beloppet, och därmed sänks den skatt som bolaget ska betala. Avsättningen måste återföras senast det 6:e året efter att avsättningen gjordes, men man får göra en frivillig återföring tidigare, på del av eller hela beloppet. Återföringen betyder att bolagets resultat ökas med det belopp som återförs, och skatten därmed ökar. Periodiseringsfonderna fungerar alltså som en sorts buffert som kan jämna ut resultatet mellan år med olika bra rörelseresultat.

Det är värt att notera att avsättning till en periodiseringsfond inte minskar den totala skatten som ett företag betalar. Däremot kan det förbättra företagets likviditet (genom att man slipper ligga ute med skatt) och därför kan avsättningar ändå vara lämpliga. Aktiebolag betalar också skatt på en schablonintäkt som baseras på hur stor den totala avsättningen var vid beskattningsårets ingång. Det finns alltså även en kostnad förknippad med att använda sig av periodiseringsfonder.

Vad är uppräknat belopp vid återföring av periodiseringsfond?

Av resultaträkningen framgår företagets redovisade vinst (p. 3.26) eller förlust (p. 3.27). För att komma fram till företagets skattemässiga överskott eller underskott som ligger till grund för skatteberäkningen bör man i vissa fall även beakta de skattemässiga justeringarna.

Bilagan är en del av Inkomstdeklaration 2.

Hur många år kan ett företag gå med förlust?

This website protects your privacy by adhering to the European Union General Data Protection Regulation (GDPR). You can grant your consent(s) to use your data for specific purposes below or by clicking "Agree to all".

Analytics

När måste en periodiseringsfond återföras?

Har du enskild firma kan du läsa om periodiseringsfond här

Eftersom juridiska personer beskattas för en schablonränta på avsättning till periodiseringsfond är det viktigt att beräkna och planera för eventuella avsättningar, det är nämligen inte alltid lönsamt med avsättning till periodiseringsfond. Schablonintäkten beräknas genom att summan av gjorda avsättningar till periodiseringsfonder som bolaget har vid ingången av räkenskapsåret, multipliceras med statslåneräntan 30 november året före beskattningsåret. Statslåneräntan anses vara lägst 0,5% från och med beskattningsår som börjar 1 januari 2017 och senare.

Vad blir brytpunkten 2023?

Skiktgränsen för uttag av statlig inkomstskatt (20 procent) hamnar på 598 500 kronor jämfört med 540 700 kronor 2022. Det är 57 800 kronor högre än förra året och är en effekt av omräkningen med förändringen av konsumentprisindex + 2 procent­enheter.

 • Det innebär att du 2023 kan ha en månadslön på knappt 51 200 kronor innan du börjar betala statlig inkomstskatt, jämfört med år 2022 då motsvarande nivå låg på drygt 46 200 kronor.
 • Pensionärer (66+) kan tjäna mer, drygt 56 900 kronor i månaden, innan statlig skatt tas ut, jämfört med år 2022 då motsvarande nivå låg på knappt 51 600 kronor.

Vad händer om man inte gör en kontrollbalansräkning?

Utifrån en diskussion om kontrollbalansräkning i denna tråden så aktualiserar den en fråga som jag har funderat på, men inte fått något bra svar.

Regeln är att styrelsen ska upprätta en KBR om man misstänker att halva aktiekapitalet är förbrukat 1. Anledningen till att man ska göra det är ju att skydda bolagets aktieägare och sig själv i styrelsen (samt VD m.fl.) från personligt betalningsansvar för de åtagande som företaget gör.

Vad händer med företag som inte går med vinst?

Driver du endast ett aktiebolag så tycker vi i likhet med de som har enskild firma att steg ett är att du bör ta ut lön upp till brytpunkten varje år. Vidare är fördelen med ett bolag att skatten på resultatet varje år för närvarande är 22 %, alltså betydligt lägre än det som ”ramlar igenom” en enskild firma. Skillnaden i ett bolag är ju såklart att det inte är dina privata pengar utan de stannar ju kvar skattade i bolaget. Är ett av dina mål att ta ut så mycket pengar privat som bara går så är ju det bästa sättet att ta ränta på inlånat kapital i bolaget. Observera att bolaget måste ha ett behov av pengarna som lånas in och räntan måste vara marknadsmässig. Nästa steg är att ta ut utdelning. Om du inte har många anställda och själv bara tar lön upp till brytpunkt så är det ca 170 000 kr per år som du kan ta i utdelning. Tar du inte utdelning något år så sparas den och det går att ta ut senare. Skatten på utdelning är för närvarande 20 % om man håller sig till den utdelning som man sparat ihop. Har du anställda och kan tänka dig att ta ut ganska mycket lön (det blir ju lite mer skatt på den) så kan du ta betydligt högre summor som utdelning varje år.

Är ni flera delägare så gäller det att tänka till här eftersom utdelning sker med lika belopp på varje aktie. Alltså är det en fördel om ni sparar lika mycket i utdelning. Förenklingsregeln (de 170 000 kronorna) kan man bara använda på ett bolag man äger. Därför kan det bli lite tokigt här om man som ägare inte pratar ihop sig.

Hur redovisas periodiseringsfonder?

Att flytta en del av årets resultat till en periodiseringsfond minskar det totala resultatet för det året, ofta för att minska skatten företaget behöver betala. Denna justering görs vanligtvis när företaget har ett bra resultat, för att sedan återföra saldot när företaget har ett sämre resultat och dämpa förlusten. Periodiseringsfonden kan endast ha fonden under fem räkenskapsår och måste återföras senast det sjätte räkenskapsåret. Det finns ingen skyldighet att ha fonden under hela perioden.

Exempel - Ett aktiebolag har 4 periodiseringsfonder med ett saldo på 100 000 kronor styck:

Mängden pengar som får sättas i fonden varierar beroende på företagstypen. Aktiebolag får sätta av högst 25% av inkomsten. Aktiebolag måste också ta upp en schablonintäkt baserad på periodiseringsfonderna vid årets ingång för beskattning.

Hur många tjänar över 50 000?

För inkomståret 2023 är skiktgränsen 598 500 kronor. Det innebär att du betalar statlig inkomstskatt med 20 procent på dina inkomster över 598 500 kronor. Skiktgränsen gäller den beskattningsbara förvärvsinkomsten, det vill säga den inkomst du har efter att grundavdraget har dragits bort.