:

Hur bokförs ränteintäkt på skattekontot?

Innehållsförteckning:

 1. Hur bokförs ränteintäkt på skattekontot?
 2. Hur bokför man på skattekontot?
 3. Hur bokför man räntekostnader?
 4. Vad bokas på konto 2510?
 5. Hur bokför man ränteintäkter?
 6. Hur redovisar man ränteintäkter?
 7. Är det ränta på skattekontot?
 8. Är ränteintäkter avdragsgilla?
 9. Är det skatt på ränteintäkter?
 10. Vilket konto ränteintäkter?
 11. Hur fungerar ett skattekonto?
 12. När drar Skatteverket pengar från skattekontot?
 13. Hur redovisa ränteintäkter?
 14. Hur stämmer man av skattekonto?
 15. Vad händer om jag sätter in för mycket pengar på skattekontot?

Hur bokförs ränteintäkt på skattekontot?

Alla juridiska och fysiska personer som är skattskyldiga i Sverige har ett skattekonto hos skatteverket där alla transaktioner mellan en skattskyldig person och skatteverket registreras.

Aktiebolag, ekonomiska föreningar, ideella föreningar, handelsbolag och kommanditbolag är juridiska personer och har därför ett eget skattekonto hos skatteverket. En enskild firma är inte en egen juridisk person och har därför inget eget skattekonto, det är den enskilda näringsidkaren som själv betalar skatter i den enskilda firman.

Hur bokför man på skattekontot?

Vid ett överskott på skattekontot beräknas en intäktsränta och på ett underskott (dvs saldo på skattekontot är minus) beräknas en kostnadsränta. Detta justerar Skatteverket automatiskt. Observera att detta gäller Aktiebolag.

För att bokföra detta kan du använda dig utav våra mallar Kostnadsränta på skattekontot eller Intäktsränta på skattekonto 

Hur bokför man räntekostnader?

Har du tagit ett lån till företaget och bokfört denna insättning är nästa steg att bokföra återbetalning och ränta på lånet.

Har du hittat till detta inlägget men missat att bokföra själva lånet rekommenderar vi att du läser inlägget Bokföra banklån först. 

Vad bokas på konto 2510?

Företag betalar löpande in preliminärskatt under räkenskapsåret. Preliminärskatten är en uppskattning av den skatt som ska betalas under året. Efter bokslut och deklaration räknar Skatteverket ut den slutgiltiga skatten. Har företaget betalat in för mycket preliminärskatt under året får bolaget en skatteåterbäring. På samma sätt måste företaget betala restskatt om man betalt in för lite skatt under året, så att den betalda preliminärskatten stämmer överens med den slutliga skatten.

Hur bokför man ränteintäkter?

Ränteintäkter är intäkter på ränta som man fått genom lämnade fordringar hos fysiska eller juridiska personer. Det kan till exempel uppkomma om ditt företag lånar ut pengar till ett annat företag eller på ett bankkonto.

Välj att bokföra en inkomst och använd bokföringsmallen "Ränteintäkter" så krediteras konto 8311 (Ränteintäkter från bank).

Hur redovisar man ränteintäkter?

Vem som ska göra skatteavdrag från ränta och annan avkastning är beroende av vem som betalar ut inkomsten och om det finns en kontrolluppgiftsskyldighet för den. Det har bl.a. betydelse om den som betalar ut inkomsten är en fysisk eller juridisk person.

Är det ränta på skattekontot?

Den 1 februari höjer Skatteverket räntan på skattekontot vilket gynnar dem som betalat för mycket i skatt. Men det blir även dyrare att vänta med att betala in kvarskatten.

Bakgrunden till höjningarna är att säljräntan för sexmånaders statsskuldväxlar blivit högre, enligt Skatteverket.

Är ränteintäkter avdragsgilla?

Den nya generella ränteavdragsregeln innebär att avdrag för ett bolags negativa räntenetto (ränteintäkter minskat med ränteutgifter) begränsas till 30 procent av skattemässig EBITDA (Earnings before Interest, Depreciation and Amortization). En förenklingsregel kan användas istället för huvudregeln och innebär att ett bolag får dra av ett negativt räntenetto uppgående till fem miljoner kronor. Reglerna tillämpas i förhållande till räntor på såväl externa som interna skulder.

Blankett N9 är obligatorisk för bolag som har ett negativt räntenetto före ränteavdragsbegränsning överstigande fem miljoner kronor. Blanketten ska också lämnas av bolag som ingår i en intressegemenskap om bolaget har ett negativt räntenetto och de bolag som ingår i intressegemenskapen tillsammans har negativa räntenetton överstigande fem miljoner kronor. Även bolag som begär avdrag för kvarstående negativa räntenetton från tidigare år och bolag som begär avdrag för ett annat bolags negativa räntenetto ska lämna blanketten.

Är det skatt på ränteintäkter?

Banker och kreditinstitut lämnar kontrolluppgift på den ränta som du fått under inkomståret. Räntan på bankkonto och liknande tillgodoräknas den 31 december. Räntan anses disponibel denna dag och ska därför tas upp i den deklaration som du lämnar året därpå. Skattesatsen är 30 procent.

Vilket konto ränteintäkter?

Det finns ingen legal definition över begreppet ränta. Normalt menar man den avgift som en låntagare betalar till en långivare som är beräknad utifrån storleken på lånet och lånets löptid. Både räntor på lånefordringar (reverser, banktillgodohavanden, obligationer m.m.) och räntor på andra slag av fordringar t.ex. skadestånd hänförs hit (41 kap. 1 § andra stycket IL och RÅ 1994 ref. 21). Skillnaden mellan emissionspriset och inlösenbeloppet på diskonteringspapper och nollkupongare utgör ränta.

Högsta förvaltningsdomstolen har kommit fram till att när ersättningen som låntagaren får betala till långivaren har bestämts till att motsvara den säkerhetsmarginal, bestämd i procent, som parterna kommit överens om vid avtalstillfället kan den anses utgöra en avdragsgill ränteutgift för låntagaren (HFD 2021 ref. 30). Det är Skatteverkets uppfattning att motsvarande del ska tas upp som en ränteintäkt av långivaren (Skatteverkets rättsfallskommenter HFD, mål nr 6072-20 – Återbetalning av lån med ett högre/lägre belopp än det ursprungliga lånebeloppet).

Det är den som får ränteinkomsten som ersättning för en utlåning som är skattskyldig för ränteinkomsten. Vanligtvis är det långivaren (borgenären) som är skattskyldig. Skulle långivaren ha överlåtit sin fordran till någon annan är det till den nya borgenären som låntagaren betalar räntan när den förfaller. Försäljning av rätt till ränta beskattas också som inkomst av kapital.

Hur fungerar ett skattekonto?

Skatteverket tilldelar alla fysiska och juridiska personer i Sverige som är skydliga att betala skatt ett skattekonto. På skattekontot sammanställs alla skattehändelser, tex skatteinbetalningar, preliminär skatt, slutlig skatt, momsbetalningar, arbetsgivaravgifter etc.

Skattekontot stäms av varje månad och i särskilda fall skickas ett kontoutdrag ut. På skatteverkets hemsida kan man dock alltid logga in och kontrollera saldot och alla händelser. Det finns ingen avräkningsordning på skattekontot, dvs man kan inte säga att en inbetalning är avsedd för en viss skatt eller avgift.

När drar Skatteverket pengar från skattekontot?

Om du betalade in din skatt för sent kan du:

 • betala din skuld hos oss. Då får du ett överskott på skattekontot
 • kontakta Skatteverket och begär att de gör en överföring till oss av det du har tillgodo där. Då drar Skatteverket av den delen från skulden hos oss. Kom ihåg att du måste betala in mellanskillnaden – grundavgift, eventuell ränta och kapital – till oss.
 • tänk på att Skatteverket enbart kan meddela oss att din betalning har kommit in om inga andra skatter eller avgifter har förfallit. Du kan kontrollera ditt skattekonto i Skatteverkets e-tjänst för att se hur det ser ut.

Om du inte kunde eller glömde att betala din skatt:

Hur redovisa ränteintäkter?

Om du får ränteintäkt på ett bankkonto som inte är kopplat till Autokonteringen behöver det bokföras via Bokföring > Fler konteringsval > Manuell kontering på det datum pengarna sattes in på kontot. För att kunna bokföra ränteintäkten behöver bankkontot ha ett bokföringskonto. Om bankkontot avser ett spar/placeringskonto kan du välja konto 1940. För att skapa ett nytt konto går du till Anpassa > Kontoplan > Nytt konto. Fyll i kontonummer, benämning och välj kontotyp: Tillgång.

I exemplet nedan bokförs en ränteintäkt på 21,50kr som sattes in på sparkontot den 2022-12-31:

Hur stämmer man av skattekonto?

Alla juridiska personer har ett skattekonto. Som privatperson är det där du hanterar händelser som exempelvis utbetalningar av skatteåterbäring, restskatt med mera. Skattekontot för en privatperson är dock ett konto som du som privatperson hanterar mer sällan än ett företag. 

För företag är det vanligare att hantera skattekontot, och det händer även betydligt mer. Men framförallt skall det också bokföras för att bolagsformer som är egna juridiska personer (exempelvis aktiebolag, handelsbolag, mfl.). På skattekontot samlas inbetalningar för moms, preliminärskatt, arbetsgivaravgifter med mera. Ofta kan det också uppstå förvirring kring hur det skall bokföras. 

När du driver ett företag så kommer du förr eller senare i kontakt med skatteverket. Det är preliminärskatt som ska betalas, så även moms. Har du anställda eller tar ut lön från ditt aktiebolag så är det även personalskatt och sociala avgifter som ska redovisas och betalas.

Som en enskild firma är ditt privata skattekonto även företagets. Har du en enskild firma så behöver du inte reflektera kring det, det är nämligen samma skattekonto som används för din privata skatt och behöver därmed inte särredovisas i bokföringen. Du bokför istället endast bara betalningarna som görs till skattekontot direkt mot vad de berör. När du bokför momsutbetalningen från ditt företagskonto bokför de flesta det mot 2650, redovisningskonto för moms. Din preliminärskatt kan du bokföra mot konto 2012, egna skatter. Däremot blir bokföring av ditt skattekonto som enskild firma mer avancerad om du har någon anställd i den. Då kommer du behöver bokföra den skatt och arbetsgivaravgifter du betalar för den anställda på samma sätt som ett aktiebolag behöver. Vad som är viktigt att tänka på är dock att du behöver använda 2012, egna skatter, istället för 1630, skattekonto som i förklaringen nedan.

När du har ett aktiebolag, handelsbolag eller en momsregistrerad förening ses organisationens skattekonto som ett tillgångskonto, som vi beskrev här ovanför. Anledningen till det är att pengarna finns på skattekontot tills dess att de dras från det. Skulle du föra över mer pengar än vad skatteverket kommer dra från kontot kommer de alltså ligga kvar som medel på det. Vill du kan du i så fall föra tillbaka pengarna till ditt skattekonto. I SpeedLedger kan du enkelt importera dina skattekontohändelser till bokföringen. Läs mer om det här.

Vad händer om jag sätter in för mycket pengar på skattekontot?

När du betalar skatt bidrar du till att göra samhället möjligt. För att skatten ska bli rätt behöver du deklarera. I den här filmen får du veta hur du deklarerar och information om skatteåterbäring och kvarskatt. Läs mer om deklarationen på http://www.skatteverket.se/deklaration​ Undertexter på engelska, arabiska, franska, polska, ryska, somaliska, spanska, tigrinja, turkiska och svenska. IN ENGLISH: When you pay your taxes you contribute to make society possible. To ensure that you pay the correct amount of tax, you need to file a tax return. In this video you will find information on how to file your income tax return and learn more about tax refunds and tax arrears. For more information about filing your income tax return, please visit http://www.skatteverket.se/deklaration​ Subtitles in English, Arabic, French, Polish, Russian, Somali, Spanish, Tigrinya, Turkish and Swedish.