:

Vad menas med föräldraskap?

Innehållsförteckning:

 1. Vad menas med föräldraskap?
 2. Vilken Föräldrastil är bäst?
 3. Kan man avsäga sig sitt föräldraskap?
 4. Hur fastställs föräldraskap?
 5. Varför Föräldraskapsstöd?
 6. Hur bevisa föräldraskap resa?
 7. Varför går vissa barn sent?
 8. Vad är viktigt när man är förälder?
 9. Måste man betala underhåll som pappa?
 10. Hur bevisa föräldraskap?
 11. Kan jag som mamma kräva faderskapstest?
 12. Kan pappan neka faderskapstest?
 13. Vad får man för bidrag som förälder?
 14. Måste båda föräldrarna godkänna utlandsresa?
 15. Måste mamman godkänna faderskapstest?

Vad menas med föräldraskap?

Om du som är kvinna föder ett barn blir du automatiskt registrerad som barnets mamma. Det kallas moderskapspresumtion. Om du är man och föder ett barn blir du barnets far. Det kallas faderskapspresumtion.

Du som är man och gift eller registrerad partner med den som föder barn blir registrerad som barnets far. Om du är en kvinna blir du barnets förälder. Att på detta sätt automatiskt anses som förälder kallas faderskapspresumtion respektive föräldraskapspresumtion.

Vilken Föräldrastil är bäst?

Den stil som föräldrar använder sig av för att uppfostra och utbilda sina barn är inte bara ett verktyg för att införa önskvärda egenskaper och lära barn att bete sig. Barn förvärvar också en serie förmågor och personliga egenskaper som ett resultat. Det finns två grundläggande dimensioner när det handlar om att uppfostra barn: disciplin-auktoritär och affektiv-mottaglig.

Affektiv: Denna dimension är främst baserad på acceptans. Det vill säga föräldrarna förmedlar sin tillgivenhet och omtanke för sina barn på ett sätt som får dem att känna sig bekväma och säkra i sin närvaro.

Disciplin: Denna dimension kan också definieras som kontroll. Det är när föräldrars beteende gentemot sina barn till stor del handlar om att införa en uppsättning önskade beteenden.

Kan man avsäga sig sitt föräldraskap?

Enligt lagen är det nämligen hugget som stucket ifall barnet har kommit till efter en one-night-stand eller som kärleksbarn i ett längre förhållande. Bägge barnen har lika mycket rätt till sina bioföräldrar.

Vidare spelar det ingen roll ifall din man träffar flickan ofta eller inte alls. Han är lika mycket pappa på barnet för det.

Hur fastställs föräldraskap?

Den senaste lagändringen kring föräldraskap, som infördes den 1 januari 2022, är att en föräldraskapspresumtion som gäller alla gifta par, oavsett kön, införts. Det innebär att att alla gifta par numera behandlas lika, oavsett könsidentitet eller sexuell läggning. Den som är gift med någon som föder barn kommer automatiskt att räknas som barnets andra förälder och bli vårdnadshavare till barnet.

Tidigare har gifta samkönade par och par där någon har ändrat sitt juridiska kön behövt vända sig till familjerätten i sin kommun. Detta för att antingen skriva under en bekräftelse på föräldraskapet eller dra igång en närståendeadoption. Det har inte fäder i olikkönade äktenskap behövt göra, utan de har räknats som fäder automatiskt.

Lagen innehåller dock hävanderegler som innebär att ett presumerat föräldraskap kan ogiltigförklaras om de förutsättningar som listades ovan inte är uppfyllda. Det betyder att barn kan förlora sin ena förälder vid till exempel en vårdnadstvist om barnet kommit till via heminsemination eller assisterad befruktning på klinik utomlands med en donator som inte kan bli känd för barnet.  Föräldrar som är gifta och har fått barn på detta sätt behöver därför häva föräldraskapet och adoptera sitt eget barn för att föräldraskapet inte ska kunna hävas längre fram. För att göra detta behöver man vända sig till närmaste tingsrätt.

För ogifta par som blir föräldrar genom assisterad befruktning med donerade spermier på klinik i Sverige behöver föräldraskapet för den som inte fött barnet bekräftas. Detta kallas för föräldraskapsbekräftelse och sker efter att barnet är fött. När två juridiska kvinnor blir juridiska föräldrar till ett barn blir den som fött barnet registrerad som moder, och den icke-födande som förälder i folkbokföringen. Sedan den 1 januari 2019 har samkönade par kunnat skriva under en föräldraskapsbekräftelse även efter assisterad befruktning på klinik utomlands. Det gäller dock under förutsättning att kliniken är behörig och att barnet kommer att ha rätt att ta del av information om donatorn. Tidigare gick detta endast att göra om behandlingen skett i Sverige.

En föräldraskapsbekräftelse gör du numera enklast i Skatteverkets e-tjänst Digital föräldraskapsbekräftelse. Tjänsten kan användas för barn som föds från 1 januari 2022 och du behöver bekräfta ditt föräldraskap inom 14 dagar från barnets födelse. Föräldern som har fött barnet behöver godkänna föräldraskapsbekräftelsen i tjänsten.

Om det har gått längre tid än 14 dagar från barnets födelse eller om ni inte använder tjänsten kan ni istället göra en föräldraskapsbekräftelse hos socialtjänsten (familjerätten). Ni kan då kontakta familjerätten i den kommun där barnet är folkbokfört, om ni inte redan har blivit kontaktade av dem. Det är samma förfarande som gällde för alla som behövde bekräfta sitt föräldraskap innan möjligheten att bekräfta digitalt infördes.

Den 1 januari 2019 uppdaterades föräldrabalken med flera nya regler. Hur föräldraskap ska fastställas för personer som ändrat juridisk könstillhörighet var tidigare inte helt tydligt utan öppet för tolkningar i vissa fall. Från 2019 regleras detta i lagen.

Något som tidigare slagits fast av domstol, men som nu också nämns i lagen, är att personer som ändrat juridisk könstillhörighet har rätt till rätt föräldrabeteckning. Dvs man har rätt att få den föräldrabeteckning (mor eller far men däremot inte förälder) som registrerats i folkbokföringen så att den stämmer överens med ens juridiska kön. En juridisk man har alltså rätt att folkbokföras som far och en juridisk kvinna som mor. En man som föder ett barn registreras med andra ord som far. På motsvarande sätt ska en kvinna vars spermier bidragit till befruktningen registreras som mor enligt de regler som gäller för en man. När en person ändrar juridisk könstillhörighet och redan är förälder ska uppgifterna i folkbokföringen ändras för både föräldern och barnet.

Efter assisterad befruktning med donerade spermier gäller samma regler och kriterier som ovan kring presumtion, bekräftelse eller adoption.

Varför Föräldraskapsstöd?

Det kan vara svårt att på förhand veta vilka familjer som kommer att utveckla problem i framtiden och de allra flesta föräldrar har inga uttalade problem med sitt föräldraskap. Men är det lönsamt att satsa samhällets resurser på alla föräldrar?

Universellt föräldraskapsstöd är förhållandevis billigt och lättillgängligt och den största effekten uppnås med små före­byggande universella insatser riktade mot hela befolkningen jämfört med stora åtgärdande insatser mot ett fåtal i högriskgrupperna. Detta brukar kallas för preventions­paradoxen. Små effekter på viktiga områden som barnets beteende, föräldraförmåga och psykosocial anpassning är förmodligen det bästa en kan förvänta sig av de universella föräldraskaps­stödsprogram som finns idag.

Hur bevisa föräldraskap resa?

Ett föräldramedgivande är sammanställd information i ett intyg  som innehåller uppgifter om minderårig, föräldrar, medföljande resenär och information om destinationen. Intyget visar att föräldrar ger minderårig tillåtelse att resa. Det är du som lämnar uppgifterna. Kontrollera därför noga att du lämnar rätt uppgifter. Utrikesgruppen sammanställer endast information till ett intyg.

Samtliga uppgifter som kommer att finnas med i föräldramedgivandet syns i formuläret i beställningen. Samtliga uppgifter som lämnas är ett dokument som visar att vårdnadshavaren/vårdnadshavarna ger samtycke till att barnet får resa på det sätt som anges i beställningen och resan.

Varför går vissa barn sent?

Vi människor är olika varandra. Ingen skulle drömma om att beskriva 3-åringens utveckling som något stereotypt allmänmänskligt. Detsamma gäller förstås barns utveckling. Idag vet vi att barn är personligheter från allra första dagen. Och att ett sådant synsätt gagnar deras utveckling och hjälper oss att som föräldrar hitta det som funkar ihop med just vårt barn.

Men trots att vi är individer finns det sådant som förenar i utvecklingen. Hjärnans utveckling styrs till exempel utifrån de erfarenheter barnet gör. Men strukturerna mognar också i en takt som i viss mån är åldersbunden. Under förskoleåren har barn möjlighet att lära sig flera språk parallellt men för oss som vuxna är det betydligt svårare att lära sig ett nytt språk flytande. Detsamma gäller barns kroppsliga utveckling. Alla barn stoppar händerna i munnen innan de lär sig att klappa dem. Och gemensam för alla barn är viljan att kommunicera, leka, bli omtyckt av och funka ihop med andra människor.

Vad är viktigt när man är förälder?

Att bli förälder är en otrolig lycka och ett äventyr utan dess like - men de flesta nyblivna föräldrar inser tidigt vilket ansvar det är. Det är lätt att bli överväldigad av alla råd, jämförelser och sin egen önskan att vara den perfekta föräldern som kan ge sitt barn precis allt. Men faktum är att ditt barn inte behöver den perfekta föräldern. Enligt teorin om good enough-föräldraskap behöver ditt barn en förälder som är tillräckligt bra. 

I vår kurs i Tryggt föräldraskap går vi igenom hur du blir en trygg förälder för ditt barn och vad som krävs för att ni ska få en god anknytning och relation.

Måste man betala underhåll som pappa?

Hej och tack för din fråga,

Enligt lagen är en förälder underhållsskyldig gentemot sitt barn tills dess att barnet fyller 18 år. Huruvida föräldern har vårdnad eller umgänge med barnet har ingen betydelse, utan alla föräldrar har underhållsskyldighet gentemot sina barn. Underhållsskyldigheten för en förälder som aldrig har barnet boende hos sig kan uppfyllas på två sätt, antingen genom att föräldern betalar underhållsbidrag direkt till boendeföräldern (föräldern som barnet bor hos), eller att föräldern retroaktivt krävs på det underhållsstöd som Försäkringskassan betalar ut till boendeföräldern och barnet. Vanligtvis är det ekonomiskt bättre för boendeföräldern och barnet att erhålla underhållsbidrag.

Hur bevisa föräldraskap?

Från den 1 januari 2022 öppnas möjligheten att bekräfta sitt föräldraskap via en e-tjänst. Det innebär att ogifta, nyblivna föräldrar som är folkbokförda i Sverige kan registrera detta via sin dator eller mobil de första 14 dagarna efter barnets födelse. Det är också möjligt att anmäla gemensam vårdnad i denna e-tjänst. Mer om hur det går till, och vilka kriterier som behöver vara uppfyllda för att en digital bekräftelse ska vara möjlig, kan du läsa om på digital föräldraskaps­bekräftelse från den 1 januari 2022.

Nu införs nya regler om föräldraskapspresumtion. Från 1 januari kommer föräldraskap att förutsättas (det vill säga automatiskt registreras) för alla gifta par oavsett kön, vilket innebär att regleringen blir könsneutral och jämlik. Det innebär också att fler föräldraskap kommer att gälla utan myndighetskontroll, men att dessa kan hävas om det senare visar sig att förutsättningarna för rättsligt föräldraskap inte är uppfyllda. Mer information hittar du hos myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd.

Kan jag som mamma kräva faderskapstest?

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Din fråga rör s.k. positiv faderskapstalan vilken bara kan föras av barnet, modern eller socialnämnden (3 kap. 5 § Föräldrabalken).

Kan pappan neka faderskapstest?

Allt fler väljer att genomföra ett faderskapstest för att slå fast att det verkligen är de som är far till barnet. Idag finns faderskapstest enkelt att hitta på nätet, test där du dessutom får lov att vara anonym.

Att privat genomföra ett faderskapstest är idag snabbt, diskret och enkelt. Till skillnad från en kvinna så kan en blivande pappa aldrig vara helt säker på om han är biologisk far åt barnet. Antalet test som genomförs ökar och enligt tillgänglig statistik är runt 13 procent av de som testas inte pappa till barnet. Innan man genomför ett test ska man vara medveten om att det kan bli en smärtsam process. Tänk igenom innan hur du ska förhålla dig till kvinnan och barnet om det visar sig att barnet inte är ditt.

Vad får man för bidrag som förälder?

Det finns flera former av ekonomiska stöd och bidrag du kan söka i Sverige. Du måste uppfylla vissa krav för att ha rätt till ersättning.

Försäkringskassan är en statlig myndighet som ansvarar för stora delar av det svenska trygghetssystemet. För de flesta ersättningarna gäller att du är försäkrad i Sverige.

Måste båda föräldrarna godkänna utlandsresa?

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Så som jag förstår din fråga, gäller det ett barn som är under vårdnaden av båda föräldrarna och ska resa utomlands med en av föräldrarna.

Måste mamman godkänna faderskapstest?

Faderskapstest och moderskapstest utförs med hjälp av DNA-test vilket innebär att likheter och olikheter studeras direkt i arvsmassan. DNA finns i hela kroppen och vid testet används munskrapsprov eller blodprov från mannen, kvinnan och barnet. Varken faderskaps- eller moderskapsutredning baseras på hårstrå eller hårprov. När proven kommit till den rättsgenetiska enheten i  Linköping analyseras varje DNA-prov vid två separata tillfällen. Resultaten från de olika proverna måste ha fullständig överensstämmelse för att godkännas.

Faderskapstest under graviditeten, när barnet är i magen, utförs bara på uppdrag av polis eller läkare.

Ert ärende registreras när vi har fått in anmälan och samtycken/fullmakt. OBS! En registreringsavgift och moms tas ut för alla registrerade ärenden, även om anmälan tas tillbaka och ärendet avbryts. I avgiften för ett färdigställt ärende ingår registrering, analyskostnader och moms.

Med dagens DNA‐teknik har analyserna vid vår rikstäckande enhet för rättsgenetik i Linköping mycket hög säkerhet. Våra faderskaps- och moderskapsutredningar ger säkra svar med en säkerhet på 99,99 procent eller högre.