:

Vilka regler gäller för bodelning inom äktenskap?

Innehållsförteckning:

 1. Vilka regler gäller för bodelning inom äktenskap?
 2. Varför ska man göra bodelning under äktenskapet?
 3. Vad ska inte ingå i en bodelning?
 4. Kan man göra bodelning själv?
 5. Måste man ha en jurist vid bodelning?
 6. Hur ska man tänka vid bodelning?
 7. När behöver man inte göra en bodelning?
 8. Hur värderar man möbler vid bodelning?
 9. Vem ska betala bodelning?
 10. Vem betalar jurist vid bodelning?
 11. Kan man vägra en bodelning?
 12. Kan man skilja sig utan bodelning?
 13. Måste man ha jurist vid bodelning?
 14. Vad kostar en jurist vid bodelning?
 15. Vem ska betala för bodelning?

Vilka regler gäller för bodelning inom äktenskap?

Bodelningen går annorlunda till om du och din partner är gifta eller om ni har ett samboförhållande. Läs nedan i avsnittet om bodelning vid äktenskap eller samboförhållande.

ATT BODELA OM DU ÄR GIFT Skilsmässa – hur gör man? När två personer som är gifta inte längre vill vara det kan en eller båda makarna ansöka om äktenskapsskillnad hos tingsrätten, man behöver aldrig ange varför man vill skilja sig. Finns det barn under 16 år som bor hemma får makarna automatiskt en betänketid på minst 6 månader innan tingsrätten kan meddela dom i äktenskapsskillnad. Detsamma gäller om endast en av parterna vill skiljas.

Varför ska man göra bodelning under äktenskapet?

Bodelning under äktenskap, eller som det också kallas: äktenskapsbodelning, är en frivillig ekonomisk uppgörelse mellan makar. För att ni ska kunna göra en bodelning under äktenskap så behöver ni vara överens om bodelningsförrättningen och egendomsfördelningen er emellan.

Ladda ner ett bodelningsavtal lämpligt för bodelning under pågående äktenskap!

Vad ska inte ingå i en bodelning?

I bodelningen ingår allt som är giftorättsgods. Giftorättsgods är allt som makarna äger som inte är så kallad enskild egendom. Giftorättsgods som makarna hade när ansökan om skilsmässa gjordes ska tas med i bodelningen.

Saker som köpts in av makarna, ärvts eller förvärvats på annat efter det att ansökan har gjorts ska inte tas med i bodelningen. Makarna kan dock komma överens om att även dessa tillgångar ska ingå i bodelningen. Personliga saker, t.ex. kläder och presenter som inte är alltför dyrbara, delas normalt inte i bodelningen. Det går också bra att dela upp sakerna utan att den ena behöver ersätta den andra för mellanskillnaden (skifteslikvid) om man kommer överens om detta.

Kan man göra bodelning själv?

När ni an­sö­ker om skils­mäs­sa och an­sö­kan god­känts är ni inte längre gifta. Genom en bo­del­ning­en delar ni sedan upp er egen­dom, och efter bo­del­ning­en kan ingen av er hävda att ni har rätt till egen­dom som den andra har.

Vid bo­del­ning­en delar ni upp egen­do­men som ni hade vid tid­punk­ten ni an­sök­te om skils­mäs­sa. Hu­vud­re­geln är att ni delar lika på all er egen­dom, oav­sett vem som är ägare och vem som köpt eller be­ta­lat mer för egen­do­men.

💡 Visste du att även värdet av aktier, fö­re­tag, arv och gåvor ska delas lika? Genom att skriva ett äk­ten­skaps­för­ord kan ni på­ver­ka hur egen­do­men för­de­las.

En bo­del­ning ska göras när ni skil­jer er, men en bo­del­ning ska även göras vid ena makens döds­fall och om sambor se­pa­re­rar och en av sam­bor­na vill att deras sam­bo­e­gen­dom ska delas lika vid en bo­del­ning. Den här ar­ti­keln be­hand­lar bo­del­ning vid skils­mäs­sa.

Enligt lagen måste en bo­del­ning göras vid en skils­mäs­sa, men det finns inget exakt datum för när bo­del­ning­en senast måste ske. Vi re­kom­men­de­rar därför att ni gör en bo­del­ning redan när ni lämnat in den första skils­mäs­so­an­sö­kan.  

Vad händer om en bo­del­ning inte görs? Om en bo­del­ning inte görs kan ex­ma­ken långt senare kräva att en bo­del­ning görs. Det är be­tyd­ligt enkla­re att dela upp er egen­dom i sam­band med att ni skil­jer er och inte fem eller tio år senare.

Om ni inte gör en bo­del­ning kan det leda till att ni för­lo­rar rätten att dela er egen­dom, vilket kan leda till att den ena maken får be­hål­la mycket mera egen­dom än den andra maken.

Högsta dom­sto­len har ansett att en bo­del­ning kan göras ännu 10 år efter skils­mäs­san, om det finns en god an­led­ning till att en bo­del­ning inte gjor­des genast i sam­band med skils­mäs­san. En god­tag­bar an­led­ning är att en bo­del­ning inte gjor­des ef­tersom det var det bästa för omyn­di­ga barn.

Det går bra att göra bo­del­ning­en redan när ni skic­kat in de första skils­mäs­so­pap­per­na.

Vi re­kom­men­de­rar att ni gör en bo­del­ning direkt när ni skic­kat in den första an­sö­kan ef­tersom många i sam­band med det flyt­tar isär och ni då sam­ti­digt kan gå igenom vem som äger vilken egen­dom.  

Måste man ha en jurist vid bodelning?

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Om jag har förstått din fråga rätt så undrar du om du behöver ha advokat/ombud i skilsmässa, vårdnadstvist och vid bodelning. Jag kommer nedan att redogöra för vad som gäller för de olika processerna samt hur de går till.

Hur ska man tänka vid bodelning?

I samband med en bodelning är det många detaljer som ska redas ut. Några vanliga frågor som kan uppstå vid bodelningen handlar om vilka regler som gäller, vad som ska ingå samt vad som händer om parterna är oeniga. 

Reglerna för bodelningen varierar beroende på dels relationen och dels orsaken till uppbrottet. Här reder vi ut det som har med bodelning att göra och om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta oss, vi finns här för dig. 

I en skilsmässa är utgångspunkten att all egendom delas och i en samboseparation är utgångspunkten att endast gemensam anskaffad bostad och det inuti (bohag) delas upp. 

 • Vid problem och oenighet kan en bodelningsförrättare utses att hjälpa till vid skilsmässor och separationer. När det är svårt att reda ut ett dödsbo och åstadkomma en fördelning av arv kan en boutredningsman eller skiftesman utses. 
 • Ett bodelningsavtal bör alltid skrivas efter att bodelningen är avslutad, oavsett hur enkel eller komplicerad den varit. Avtalet fungerar som ett bevis på att bodelningen är klar och krävs för vissa praktiska frågor samt för undvikande av problem.  
 • En bodelning är inte obligatorisk i samband med en samboseparation. Det blir bara aktuellt om en sambo begär bodelning, vilket kan göras högst ett år efter uppbrottet. Annars går rätten till bodelning förlorad.
 • När behöver man inte göra en bodelning?

  Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

  Svaret på din fråga är både ja och nej. Normalt sett görs en bodelning efter skilsmässan men det är inget måste. Det är frivilligt att göra en bodelning men något jag absolut rekommenderar att ni gör. Fördelen med att göra en bodelning är att du kan vara säker på att din före detta make inte begär bodelning i framtiden eftersom ni redan reglerat egendomsförhållandena mellan er. Du slipper då eventuell onödig huvudbry och det är dessutom mycket enklare att genomföra en bodelning i nära anslutning till skilsmässan.

  Hur värderar man möbler vid bodelning?

  Hej! Jag har försökt att sätta mig in i hur detta med bodelning egentligen fungerar. Jag är med på att värdet av alla tillgångar ska delas lika osv.

  Men hur gör man egentligen med allt lösöre? Hur värderar man bestick, serviser, handdukar, sängkläder, utemöbler och allt annat som hör vardagen till?

  Vem ska betala bodelning?

  När separationen är ett faktum måste du och din föredetta partner börja fundera på hur ni ska dela upp ert gemensamma liv. Det är något som sker genom bodelning. Även om det inte finns ett lagligt krav på bodelning är det något som rekommenderas, så att ni båda två slutar så jämlikt som möjligt. På denna sida ger vi dig vägledning i allt som har med bodelning att göra, både när det gäller bodelning för gifta som skiljer sig och för sambor som separerar.

  Vet du inte hur du ska komma vidare? Gör vår enkla Skilsmässoanalys för att få koll på fakta och vilka steg du behöver ta. Du kan också boka en kostnadsfri Divorce Planning för att få en plan för just din separation.

  Vem betalar jurist vid bodelning?

  Om ni är överens om hur egendomen ska delas upp är det ofta tillräckligt för att bodelning ska kunna genomföras. I vissa fall, till exempel om ni äger fastigheter, måste ett avtal skrivas. Ni kan själva skriva ett bodelningsavtal som ska undertecknas av er båda. Ni som vill kan få avtalet registrerat hos Skatteverket. En bodelning som görs medan ni är gifta och inte i samband med skilsmässa ska anmälas till Skatteverket som registrerar anmälan.  

  Kan man vägra en bodelning?

  Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

  När ett äktenskap upplöses ska en bodelning göras. Bodelning är som regel obligatorisk och inte frivillig (som i t.ex. samboförhållande). Undantaget är om båda makarna endast har enskild egendom (9 kap. 1 § Äktenskapsbalken, ÄktB). Så förstår jag av din fråga att inte är fallet. Bodelningen ska ske när äktenskapet har upplösts, alternativt genast om någon av er begär det (9 kap. 4 § ÄktB). Det innebär att du kunde begärt bodelning redan under betänketiden.

  Kan man skilja sig utan bodelning?

  Bodelningen går annorlunda till om du och din partner är gifta eller om ni har ett samboförhållande. Läs nedan i avsnittet om bodelning vid äktenskap eller samboförhållande.

  ATT BODELA OM DU ÄR GIFT Skilsmässa – hur gör man? När två personer som är gifta inte längre vill vara det kan en eller båda makarna ansöka om äktenskapsskillnad hos tingsrätten, man behöver aldrig ange varför man vill skilja sig. Finns det barn under 16 år som bor hemma får makarna automatiskt en betänketid på minst 6 månader innan tingsrätten kan meddela dom i äktenskapsskillnad. Detsamma gäller om endast en av parterna vill skiljas.

  Måste man ha jurist vid bodelning?

  Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

  Om jag har förstått din fråga rätt så undrar du om du behöver ha advokat/ombud i skilsmässa, vårdnadstvist och vid bodelning. Jag kommer nedan att redogöra för vad som gäller för de olika processerna samt hur de går till.

  Vad kostar en jurist vid bodelning?

  En bo­del­ning in­ne­bär att part­ner­na delar upp egen­do­men sinse­mel­lan. Bo­del­ning sker vid skils­mäs­sa, döds­fall och mellan sambor. Part­ner­na ska då komma över­ens om vem som får vad, om den ene ska köpa ut huset, hur man ska göra med olika lån och mera.

  Hur detta går till beror på om par­ter­na ti­di­ga­re har skri­vit ett äk­ten­skaps­för­ord eller sam­bo­av­tal. Det är mycket som händer eko­no­miskt vid skils­mäs­sa och många saker att komma över­ens om. 

  Om part­ner­na har svårt att enas om sin bo­del­ning går det att utse en bo­del­nings­för­rät­ta­re. Bo­del­ning­en är viktig och av­gö­ran­de för den nya fram­ti­den som se­pa­re­ra­de. Det är också bo­del­ning­en som for­mellt se­pa­re­rar den ge­men­sam­ma eko­no­min till att bli två se­pa­ra­ta.

  För att få en bo­del­nings­för­rät­ta­re ska ni vända er till tings­rät­ten. Det räcker med att en av par­ter­na an­sö­ker.

  Vem ska betala för bodelning?

  Separationskollen är ett hjälpmedel för dig som ska eller har separerat. Titta på experternas svar på de vanligaste frågorna vid separationer.Separationskollen är en del av Sveriges Makalösa Föräldrar.