:

Varför ska man göra bodelning under äktenskapet?

Innehållsförteckning:

 1. Varför ska man göra bodelning under äktenskapet?
 2. Vilka regler gäller för bodelning inom äktenskap?
 3. Kan man göra bodelning själv?
 4. Vad ska inte ingå i en bodelning?
 5. Måste man ha en jurist vid bodelning?
 6. När behöver man inte göra en bodelning?
 7. Hur gör man bodelning under bestående äktenskap?
 8. Hur värderar man möbler vid bodelning?
 9. Vem betalar jurist vid bodelning?
 10. Måste bodelning registreras hos Skatteverket?
 11. Kan man vägra en bodelning?
 12. Hur ska man tänka vid bodelning?
 13. Hur lång tid tar det att göra bodelning?
 14. Vem betala skatt vid bodelning?
 15. Vad kostar en jurist vid bodelning?

Varför ska man göra bodelning under äktenskapet?

Bodelning under äktenskap förutsätter att makar är överens om att en bodelning ska genomföras. Makarna måste vara överens när det kommer till hur tillgångarna ska fördelas mellan dem.

Bodelning kan inte ske om endast en part vill genomföra bodelningen eller om parterna inte kan nå samma slutpunkt kring uppdelningen av egendomen. Syftet med bodelning under äktenskap är att klargöra ägandeförhållanden och det är helt frivilligt.

För bodelning under äktenskap krävs alltid anmälan till Skatteverket. Registrering av bodelningshandlingen kan också ske hos Skatteverket,  men registreringen är frivillig och inte ett krav för giltighet. 

Varje person och situation är unik. Ta reda på vad som gäller för dig och planera för framtiden. Det ger dig trygghet.

Vilka regler gäller för bodelning inom äktenskap?

Bodelning under äktenskap förutsätter att makar är överens om att en bodelning ska genomföras. Makarna måste vara överens när det kommer till hur tillgångarna ska fördelas mellan dem.

Bodelning kan inte ske om endast en part vill genomföra bodelningen eller om parterna inte kan nå samma slutpunkt kring uppdelningen av egendomen. Syftet med bodelning under äktenskap är att klargöra ägandeförhållanden och det är helt frivilligt.

För bodelning under äktenskap krävs alltid anmälan till Skatteverket. Registrering av bodelningshandlingen kan också ske hos Skatteverket,  men registreringen är frivillig och inte ett krav för giltighet. 

Varje person och situation är unik. Ta reda på vad som gäller för dig och planera för framtiden. Det ger dig trygghet.

Kan man göra bodelning själv?

Flytta isär, skilja sig & separera

Hej Kan man skriva ett Bodelningsavtal vid skilsmässa själv om man är överens vem som ska ha vad? jag hyr och står på kontraktet på bostaden å ha en son på 15 ej gemensam. Vi köpt saker ihop och delar upp detta lika så lösöret . vad behöver vi tänka på .

Vad ska inte ingå i en bodelning?

När ett gift par har bestämt sig för att gå skilda vägar ska en ansökan om äktenskapsskillnad skickas in till tingsrätten. Därefter ska en bodelning göras. Bodelning innebär att makarnas tillgångar och skulder ska fördelas mellan dem. Lagstiftarens tanke är att tillgångarna och skulderna ska delas lika mellan makarna. De tillgångar som ingår i en bodelning är de tillgångar som utgör giftorättsgods och de skulder som är hänförliga till giftorättsgodset.

Måste man ha en jurist vid bodelning?

Du kan själv kontrollera vilka typer av cookies du vill acceptera genom att ta ställning nedan. Läs mer här

Cookies

När behöver man inte göra en bodelning?

Utgångspunkten när man skiljer sig är att makarna gemensamt ska bodela och sedan upprätta ett skriftligt dokument som redogör för hur egendomen fördelas dem emellan. Båda makarna ska sedan underteckna handlingen som vanligen kallas för bodelningsavtal. Ibland räcker det med en enklare bodelningshandling. Så kan det t ex vara när makar har ett äktenskapsförord där det har avtalats att all makarnas respektive egendom är enskild, eller då ingen begär att få överta bostad eller bohag från den andra maken.

Det händer ibland att ingen bodelning efter skilsmässa görs att den ena maken återkommer efter flera år och begär att det ska göras. Till skillnad från i samboförhållanden finns det ingen uttrycklig tidsgräns för hur sent en make eller maka kan begära en bodelning. Det betyder i praktiken att det alltså går att bodela långt efter en skilsmässa. Kanske stod den ena maken som ägare av en fastighet under äktenskapet, behöll den efter skilsmässan för att senare vilja sälja den. Det är Inskrivningsmyndigheten som beviljar lagfarter och de kommer då att fråga den av de före detta makarna som inte äger fastigheten, om denne har något att anföra kring försäljningen.

Hur gör man bodelning under bestående äktenskap?

Hej och tack för din fråga,

Huvudregeln är att bodelning sker vid äktenskapsskillnad eller dödsfall. Det går emellertid att göra en bodelning under äktenskapet.[1] Bodelning under bestående äktenskap kallas också äktenskapsbodelning.

Hur värderar man möbler vid bodelning?

Du kan själv kontrollera vilka typer av cookies du vill acceptera genom att ta ställning nedan. Läs mer här

Cookies

Vem betalar jurist vid bodelning?

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Sådana kostnader som arvode för advokat, skiftesman eller boutredningsman tas upp som en utgift som dödsboet har haft och sedan dras det av från kvarlåtenskapen innan arvsskiftet görs.

Måste bodelning registreras hos Skatteverket?

Du kan själv kontrollera vilka typer av cookies du vill acceptera genom att ta ställning nedan. Läs mer här

Cookies

Kan man vägra en bodelning?

Bo­del­ning ska ske när man skil­jer sig eller efter ena makens död. Det är bra att göra så snart som möj­ligt. Vid bo­del­ning delar man upp allt man äger mellan sig och skri­ver ett bo­del­nings­av­tal som ett bevis på att bo­del­ning skett.

Utan ett bo­del­nings­av­tal är ni fort­fa­ran­de eko­no­miskt knutna till varand­ra även om ni skri­vit under skils­mäs­so­pap­per­na. Det in­ne­bär att ni fort­fa­ran­de kan göra an­språk på varand­ras egen­dom, att det kan bli svå­ra­re att söka bolån eller att ni i vissa fall fort­fa­ran­de skulle kunna ärva varand­ra.

Bo­del­ning är inte nöd­vän­digt om man skri­vit äk­ten­skaps­för­ord och bägge parter bara har en­skild egen­dom och inte gör an­språk på den andres egen­dom.

Om du skil­jer dig ska det förr eller senare ske bo­del­ning. Till skill­nad från sam­bo­för­hål­lan­den så finns det ingen tids­gräns för när bo­del­ning måste ske vid skils­mäs­sa. 

Med tiden blir det dock allt svå­ra­re att bevisa hur egen­doms­för­hål­lan­de­na fak­tiskt såg ut vid tiden för an­sö­kan om skils­mäs­sa. Väntar du allt­för länge så kan det även leda till att du tappar rätten till att göra an­språk på egen­dom. 

Det är bra att på­bör­ja bo­del­ning direkt efter an­sö­kan om äk­ten­skaps­skill­nad och göra den under be­tän­ke­ti­den om ni har det. Det är mycket som händer eko­no­miskt vid skils­mäs­sa och många beslut att ta och som kan behöva tid.

Hur ska man tänka vid bodelning?

Om ni är överens om hur egendomen ska delas upp är det ofta tillräckligt för att bodelning ska kunna genomföras. I vissa fall, till exempel om ni äger fastigheter, måste ett avtal skrivas. Ni kan själva skriva ett bodelningsavtal som ska undertecknas av er båda. Ni som vill kan få avtalet registrerat hos Skatteverket. En bodelning som görs medan ni är gifta och inte i samband med skilsmässa ska anmälas till Skatteverket som registrerar anmälan.  

Hur lång tid tar det att göra bodelning?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om bodelning finns i äktenskapsbalken (ÄktB) (https://lagen.nu/1987:230).

Vem betala skatt vid bodelning?

Om ni bodelar för att ni ska skiljas ska ni lämna in en ansökan om äktenskapsskillnad till Tingsrätten innan ni skriver bodelningshandlingen.

Vad kostar en jurist vid bodelning?

Det minsta du kan betala för en skils­mäs­sa är tings­rät­tens an­sök­nings­av­gift. 

Be­ro­en­de på hur ni vill sköta er skils­mäs­sa kan ni dela upp kost­na­den i tre olika delar: an­sö­kan om skils­mäs­sa, dom­sto­lens avgift och bo­del­ning.

Vissa ut­gif­ter kan ni inte på­ver­ka, såsom dom­sto­lens hand­lägg­nings­av­gift. Medan ni enkelt kan på­ver­ka övriga kost­na­der och på så sätt välja vad ni är vil­li­ga att betala.

Den enda av­gif­ten som ni inte kan und­vi­ka när ni skil­jer er är dom­sto­lens an­sök­nings­av­gift. Tings­rät­ten be­hand­lar skils­mäs­san först när av­gif­ten be­ta­lats.

Ni be­ta­lar av­gif­ten per an­sö­kan, inte per person. Det gäller även om du söker skils­mäs­sa på egen hand genom en så kallad stäm­nings­an­sö­kan.

En bo­del­ning kostar van­li­gen minst 7 000 kronor. Om ni an­li­tar en jurist eller ad­vo­kat är ti­mar­vo­det van­li­gen mellan 1 500 kr och 2 500 kr.