:

Kan man göra arvskifte innan bouppteckning?

Innehållsförteckning:

 1. Kan man göra arvskifte innan bouppteckning?
 2. Hur lång tid tar det mellan bouppteckning och arvskifte?
 3. Vad är skillnad mellan bouppteckning och arvskifte?
 4. Hur lång tid efter bouppteckningen får man sitt arv?
 5. När får man pengar efter arvskifte?
 6. Vad kostar en bouppteckning och arvskifte?
 7. Vad kostar bouppteckning och arvskifte?
 8. Vem betalar för arvskifte?
 9. Vem sköter arvskifte?
 10. Vem betalar kostnaden för arvskiftet?
 11. Kan man göra ett arvskifte själv?
 12. När kommer pengarna efter arvskifte?
 13. Vad kostar bouppteckning och Arvsskifte?

Kan man göra arvskifte innan bouppteckning?

Ett arvskifte är ett privat avtal mellan dödsbodelägarna. I avtalet bestäms hur den avlidnes tillgångar ska fördelas efter att alla skulder betalats. Arvsrätt är samlingsbegreppet för de lagar och regler som styr vilka släktingar som har rätt till arv.

Vissa delar av arvsrätten känner många till – medan andra delar är betydligt mer komplicerade. Två centrala områden inom arvsrätten är dels utformandet av ett testamente och dels arvskiftet.

Fyll i formuläret så återkommer vi så snart som möjligt.

Joachim Erman är en av våra duktiga jurister som du kan komma i kontakt med.

 • Ett arvskifte är ett privat avtal mellan samtliga dödsbodelägare. Avtalet kallas för arvskifteshandling och fastställer fördelningen av den avlidnes tillgångar efter att skulder betalats och en eventuell bodelning upprättats.
 • Enligt svensk lag (ärvdabalken) måste ett arvskifte upprättas så snart det finns fler än en dödsbodelägare.
 • Om det finns ett testamente efter den avlidne måste detta vinna laga kraft innan ett arvskifte kan upprättas.
 • Hur lång tid tar det mellan bouppteckning och arvskifte?

  Man får räkna med att det tar minst några månader innan arvet betalas ut. Om den avlidnes finanser är komplicerade eller om arvingarna är oense kan det dessutom ta betydligt längre tid.

  De moment som ska utföras innan arvet betalas ut är en bouppteckning och arvskifte.

  Vad är skillnad mellan bouppteckning och arvskifte?

  Både bouppteckning och arvskifte har att göra med en närståendes död. Dessa handlingar blandas ofta ihop med varandra, även fast det handlar om olika handlingar.

  Bouppteckningen ska förrättas inom tre (3) månader från att en person som stadigvarande bott i Finland har avlidit. Vid bouppteckningstillfället går man igenom en på förhand uppsatt bouppteckning. I bouppteckningen beaktas den avlidnes (och änklingens ifall en sådan finns) tillgångar och skulder. För att kunna bekräfta vem som är dödsboets delägare görs en släktutredning innan bouppteckningstillfället.  

  Hur lång tid efter bouppteckningen får man sitt arv?

  Tillbaka

  Hur lång tid tar det innan hela dödsboavvecklingen är klar? Vilka delar måste genomföras innan arvet kan fördelas?

  När får man pengar efter arvskifte?

  Om dödsboet har bolån eller andra krediter behöver de hanteras på ett av våra bankkontor innan tillgångarna kan fördelas. Samma sak gäller om det finns värdefack eller bankbok. Finns det gemensamma konton med exempelvis efterlevande make/maka behöver ett nytt eget konto med tillhörande tjänster öppnas till den efterlevande.

  Vad kostar en bouppteckning och arvskifte?

  Det är döds­bo­de­lä­gar­na som till­sam­mans ska se till att en boupp­teck­ning blir gjord. Döds­bo­de­lä­gar­na kan själva välja att göra boupp­teck­ning­en. Det är då enklast att den person som bäst känner till den av­lid­nes eko­no­mi och ägande gör sam­man­ställ­ning­en. Det kan ex­em­pel­vis vara part­ner eller en bröstar­vinge. Det är oftast inte sär­skilt svårt och det finns mycket stöd att få om det skulle be­hö­vas. 

  Det går också att anlita en jurist eller ta hjälp av be­grav­nings­by­rå som ofta har en egen jurist eller sam­ar­be­te med en ju­rist­by­rå. Du kan också välja att låta någon annan ut­om­stå­en­de som du litar på göra boupp­teck­ning­en. 

  Insikt: Nor­disk studie: En­kel­het vik­tigt för svens­kar när dom gör boupp­teck­ning

  Kost­nad för boupp­teck­ning kan va­ri­e­ra stort och beror på vem du väljer att anlita och den tid som krävs för ar­be­tet. Det kan ta olika lång tid be­ro­en­de på hur till­gång­ar och skul­der i dödsbo ser ut, om det finns mycket att gå igenom och reda ut.

  Om ett dödsbo har många döds­bo­de­lä­ga­re kan det också be­hö­vas extra tid för att ta reda på vem som ska ärva, jäm­fört med ett dödsbo som bara har en eller ett par nära ar­ving­ar. 

  En jurist tar i regel från 1 500–1 600 kr i timmen, och även en enkla­re boupp­teck­ning tar åt­minsto­ne några timmar. Kost­nad för boupp­teck­ning kan därför börja på runt 4 000 kr och kosta upp mot det dubbla eller mer om det är kom­pli­ce­rat. 

  Vad kostar bouppteckning och arvskifte?

  Om man väljer att anlita en jurist för att få hjälp med bouppteckningen kan priset variera. Priset beror på hur mycket arbete juristen behöver lägga ner, då de oftast tar betalat per arbetad timme. Det betyder att en bouppteckning för ett större dödsbo med många dödsbodelägare där fler utredningar behöver göras kostar mer, än om det bara finns en efterlevande som ska ärva allt.

  Idag finns det fastpristjänster som bygger på att den efterlevande gör en större del av utredningsarbetet själv, och att juristen endast vägleder i vissa delar.

  Vem betalar för arvskifte?

  Eftersom efterlevande maka, make eller registrerad partner ärver före gemensamma barn, är det vanligt med dödsbon som bara har en enda delägare – så kallade enmansdödsbon. Det finns även andra fall där en person är ensam delägare i ett dödsbo.

  Om du är ensam delägare i ett dödsbo, övergår tillgångarna från dödsboet till dig när bouppteckningen registreras hos Skatteverket. Därför behövs ingen särskild arvskifteshandling. Däremot måste du själv se till så att vissa tillgångar registreras på dig – det kallas att föra över tillgångarna. 

  Vem sköter arvskifte?

  Dödsboet är kvarlåtenskapen efter den avlidna personen och ses som en juridisk person fram tills att det upplöses i ett arvskifte. Dödsboet måste förtecknas i en bouppteckning innan det får lösas upp i ett arvskifte bland dödsboets delägare. Delägarna av dödsboet är efterlevande make, maka, arvingar och testamentstagare.

  Tänk på! Bouppteckningen måste upprättas inom tre månader efter dödsfallet. Ytterligare en månad senare måste den lämnas in till Skatteverket. För arvskiften finns ingen tidsgräns.

  Bröstarvingar ärver först och tillhör därför den första arvsklassen. Med bröstarvingar menas personer i rakt nedstigande led från den avlidne, det vill säga barn, barnbarn, etc. Barnbarn blir bröstarvingar först om även den avlidnes barn är avlidna. I de fall där den avlidne efterlämnar en make, maka eller registrerad partner skjuts dock arvet upp. Bröstarvingarna ärver då först när också den andra partnern har avlidit.

  Vem betalar kostnaden för arvskiftet?

  Om man som dödsbodelägare inte kan komma överens kring arvet finns hjälp att få. En skiftesman kan utses och i vissa situationer ta beslut om tvångsskifte. Tvångsskifte aktualiseras endast när skiftesmannen bedömer att ingen frivillig lösning mellan dödsbodelägarna går att nå. För ytterligare frågor – kontakta Lavendla på 0770 – 33 90 70 eller via formuläret nedan.

  En skiftesman utses av domstol och har i uppgift att verkställa ett arvskifte när dödsbodelägare inte kan komma överens. Kostnaden för en skiftesman ska bäras av dödsboet. Ett tvångsskifte innebär att skiftesmannen bestämmer hur arvskiftet ska gå till, vilket endast aktualiseras när det är omöjligt för dödsbodelägare att komma överens om arvsfördelningen.

  Kan man göra ett arvskifte själv?

  Att ta hand om ett dödsbo kallas också för att för­val­ta ett dödsbo. Döds­bo­för­valt­ning­en går till enligt föl­jan­de steg:

 • Göra en bout­red­ning. Du un­der­sö­ker vilka till­gång­ar och skul­der som finns, om något tes­ta­men­te har skri­vits och vem som ska ärva med mera.
 • Upp­rät­ta en boupp­teck­ning. En boupp­teck­ning är ett do­ku­ment där det fram­går vilka som är döds­bo­de­lä­ga­re samt vilka till­gång­ar och skul­der som den av­lid­ne hade. 
 • Föl­jan­de per­so­ner är döds­bo­de­lä­ga­re och an­sva­ri­ga för boupp­teck­ning och arv­skif­te:

  • Make/sambo
  • Legala ar­ving­ar, alltså de som enligt lag ska ärva den av­lid­ne
  • Uni­ver­sel­la tes­ta­ment­s­ta­ga­re, alltså de som enligt ett tes­ta­men­te ska ärva den av­lid­ne

  Döds­bo­de­lä­gar­na måste ge­men­samt ta hand om döds­bo­et. Under för­valt­ning­en av döds­bo­et måste flera beslut tas. Det kan vara om att sälja vär­de­pap­per, av­slu­ta bank­kon­ton, hur till­gång­ar­na ska för­de­las och mera. Ef­tersom för­valt­ning­en ska ske ge­men­samt måste döds­bo­de­lä­gar­na vara över­ens. 

  Om döds­bo­de­lä­gar­na inte kommer över­ens om hur arvet ska delas upp kan en skif­tes­man utses av tings­rät­ten. En av döds­bo­de­lä­gar­na måste då ansöka om skif­tes­man. 

  En skif­tes­man vär­de­rar arvet och för­de­lar det mellan ar­ving­ar­na. Att ansöka om en skif­tes­man kostar 900 kronor och görs hos tings­rät­ten. En skif­tes­man har rätt till arvode för sitt arbete. 

  När kommer pengarna efter arvskifte?

  Man får räkna med att det tar minst några månader innan arvet betalas ut. Om den avlidnes finanser är komplicerade eller om arvingarna är oense kan det dessutom ta betydligt längre tid.

  De moment som ska utföras innan arvet betalas ut är en bouppteckning och arvskifte.

  Vad kostar bouppteckning och Arvsskifte?

  Hej, och tack för din fråga!

  Regler om bouppteckning och arvskifte finns i 21 och 23 kap. Ärvdabalken, nedan kallat ÄB. Om den avlidne var gift aktualiseras också regler om bodelning mellan dödsboet och den efterlevande maken/makan. Reglerna om bodelning återfinns i 9-10 kap Äktenskapsbalken.