:

Vad innebär en samfällighet?

Innehållsförteckning:

  1. Vad innebär en samfällighet?
  2. Vad innebär det att bo i en samfällighet?
  3. Vem äger en samfällighet?
  4. Vad gäller för samfällighet?
  5. Måste man betala avgift till samfällighet?
  6. Vem registrerar samfällighet?
  7. Får man bada på samfällighet?
  8. Kan en samfällighet sälja mark?
  9. Vad händer om man inte får ihop en styrelse i en samfällighet?
  10. Måste man vara med i en samfällighet?

Vad innebär en samfällighet?

När du köper din bostad ska det framgå av avtalet om fastigheten ingår i en samfällighet. Det är främst vanligt i radhusområden eller i områden med fritidshus där de boende delar gemensamma ytor och anläggningar som lekplatser, parkeringar och vägar.

När du köper en fastighet som ingår i en samfällighet blir du som fastighetsägare automatiskt medlem i en samfällighetsförening. Föreningen ansvarar för förvaltningen av samfällighetens gemensamma ytor och anläggningar.

Medlemmar i en samfällighetsförening betalar en avgift till föreningen. Denna så kallade uttaxering sker vanligtvis årsvis. Ta reda på hur stor avgiften är så att du kan ta med denna kostnad i budgeten för ditt nya boende. Fråga också säljaren eller kontakta styrelsen och fråga om några större investeringar är beslutade eller är på gång och hur de ska finansieras. Sådana beslut kan innebära att alla fastighetsägare i området måste betala ett större belopp i en extra betalning för investeringen i fråga.

Vad innebär det att bo i en samfällighet?

Bostadssamfälligheten Byttan är vi alla

Bästa/bäste medlem, tack för att du läser detta dokument från oss i styrelsen - en styrelse som består av dina grannar och som liksom du, också är medlemmar i vår samfällighet!

Vem äger en samfällighet?

Det finns både enskilda och allmänna vägar i Sverige. De allmänna vägarna tas om hand av staten eller kommunen och de enskilda vägarna är sådana som i stället sköts av till exempel en samfällighetsförening eller enskilda markägare. I den här artikeln ska vi ge dig några tips om samfälld väg och vad det är som gäller.

Ordet samfälld är en synonym till samstämmig och enhällig. Rent juridiskt innebär ordet samfällt att någonting ägs gemensamt, som till exempel en väg. I 1 kap. 3 § fastighetsbildningslagen anges vilka krav som ska vara uppfyllda för att det ska vara fråga om en samfällighet. Det anges att en samfällighet är en egendom som tillhör flera fastigheter. Detta innebär att en väg anses vara en samfällighet om den ägs gemensamt av ägarna till de fastigheter som har en andel i samfälligheten. Det krävs även att samfälligheten hör till fastigheterna i fråga. Om dessa krav är uppfyllda så rör det sig således om en samfälld väg. Din andel i samfälligheten anges i ett andelstal som i normalfallet bestäms av Lantmäteriet när myndigheten bildar samfälligheten. Andelstalen ligger sedan till grund för hur kostnader för drift och underhåll ska fördelas mellan er som är ägare.

Vad gäller för samfällighet?

När du köper din bostad ska det framgå av avtalet om fastigheten ingår i en samfällighet. Det är främst vanligt i radhusområden eller i områden med fritidshus där de boende delar gemensamma ytor och anläggningar som lekplatser, parkeringar och vägar.

När du köper en fastighet som ingår i en samfällighet blir du som fastighetsägare automatiskt medlem i en samfällighetsförening. Föreningen ansvarar för förvaltningen av samfällighetens gemensamma ytor och anläggningar.

Medlemmar i en samfällighetsförening betalar en avgift till föreningen. Denna så kallade uttaxering sker vanligtvis årsvis. Ta reda på hur stor avgiften är så att du kan ta med denna kostnad i budgeten för ditt nya boende. Fråga också säljaren eller kontakta styrelsen och fråga om några större investeringar är beslutade eller är på gång och hur de ska finansieras. Sådana beslut kan innebära att alla fastighetsägare i området måste betala ett större belopp i en extra betalning för investeringen i fråga.

Måste man betala avgift till samfällighet?

Samfälligheter är en form av samverkan mellan flera fastigheter, t ex vid förvaltning av en gemensam väg eller en annan anläggning som ägs och tas hand om av flera fastigheter tillsammans.

Vid förvaltning av en samfällighet uppstår normalt olika former av kostnader. Om samfällighetens medel inte räcker till för att täcka kostnaderna har samfälligheten rätt att ta ut bidrag från medlemmarna. Det är alltså medlemmarna i samfälligheten som måste betala de medel som behöver skjutas till för samfällighetens förvaltning. I juridiska termer kallas det att medlemmarnas bidrag uttaxeras genom att en så kallad debiteringslängd upprättas av samfällighetsföreningen.

Vem registrerar samfällighet?

Lantmäteriet är den myndighet som registrerar samfälligheter och tilldelar organisationsnummer till samfällighetsföreningar. En samfällighetsförening blir en juridisk person när den har registrerats hos lantmäteriet. 

Får man bada på samfällighet?

Om du har tänkt att ligga för ankar eller förtöjd längre tid vid någon annans strand behöver du fråga markägaren om lov.

MEN allemansrätten har inget att göra med fiskrätten och där krävs det fiskekort. Endast på våra 5 största sjöar i Sverige (Vättern, Vänern, Mälaren, Storsjön, Siljan) och havskust får man fiska utan kort. Detta kan ni alltid påpeka för de personer som nyttjar vårt område.

Kan en samfällighet sälja mark?

Enligt samfällighetslagen och föreningens stadgar kan samfällighetsföreningen inte sälja den mark som föreningen förvaltar. Samfällighetsföreningens mark kan heller inte överlåta mark med nyttjanderätt mer än 5 år.

För schaktning samt utfyllnad av mark på sin egen tomt, med mer än 0,5 meter, krävs i detaljplanerat område marklov. Marklov söks hos byggnadsnämnden i kommunen. Schaktning samt utfyllnad måste därmed i princip alltid föregås av ett godkänt marklov från kommunen.

Vad händer om man inte får ihop en styrelse i en samfällighet?

HSB normalstadgar (2011 v. 5) anger att styrelsen ska bestå av som lägst tre styrelseledamöter, vilket även anges i lagen om ekonomiska föreningar. En av dessa kan vara den så kallade HSB-ledamoten, förutsatt att föreningen är medlem i HSB.

Det är valberedningen som har till uppgift att lämna förslag på nya ledamöter till styrelsen, som föreningsstämman sedan ska besluta om. Om valberedningen inte har någon att föreslå inför stämman återstår det att på föreningsstämman försöka få medlemmarna att föreslå personer som kan väljas till styrelseledamöter. På föreningsstämman kan en medlem antingen föreslå sig själv, någon annan medlem eller en medlems make eller sambo. Om föreningen alltjämt inte får ihop en styrelse uppkommer en så kallad likvidationsplikt för föreningen, vilket innebär att föreningen ska upphöra och verksamheten ska avvecklas.

Måste man vara med i en samfällighet?

En samfällighetsförening främsta syfte är att ta hand om och förvalta egendomen som flera fastigheter äger tillsammans. Genom att förvalta den gemensamma egendomen genom en samfällighet sker förvaltningen på ett effektivt och rättvist sätt.

Samfälligheten förvaltas på två olika tillvägagångssätt, genom en samfällighetsförening eller genom en delägarförening. Skillnaden är att genom en delägarförening förvaltar delägarna den gemensamma egendomen direkt, och en samfällighetsförening förvaltas genom föreningen. Något som skiljer dessa tillvägagångssätt åt är bland annat beslutsfattningen.