:

Hur får man ett dödsfallsintyg?

Innehållsförteckning:

 1. Hur får man ett dödsfallsintyg?
 2. Kan man beställa dödsfallsintyg?
 3. Hur lång tid tar det att få dödsbevis?
 4. Vart skickas dödsfallsintyg?
 5. Varför behövs dödsfallsintyg?
 6. Vem ska ha dödsfallsintyg?
 7. Kan man se vilka som dött?
 8. Måste man ha bouppteckning efter dödsfall?
 9. Hur går det till att avsluta konto i dödsbo?
 10. Vad händer med pengar på banken vid dödsfall?
 11. Är det tillåtet att tömma dödsbo innan bouppteckning?
 12. Var kan man söka efter avlidna personer?
 13. Hur mycket kostar en dödsannons?
 14. Får man röra ett dödsbo innan bouppteckning?
 15. Måste alla arvingar vara med på bouppteckning?

Hur får man ett dödsfallsintyg?

Samma dag som en person dör övergår det som personen ägde, avtal och skulder till ett dödsbo. Ett dödsbo upphör när arvskiftet är klart, det vill säga när den dödas eventuella tillgångar har delats upp mellan arvingarna.

När en anhörig dör, skatteverket.se Länk till annan webbplats.

Undersök om den avlidna har skrivit ett testamente där det står om en särskild person ska vara testamentsexekutor. En testamentsexekutor har rätt att sköta hela eller delar av dödsboet istället för dödsbodelägare. Om det inte finns en testamentsexekutor har dödsbodelägare själv ansvar att sköta dödsboet eller utse en person som ska göra det.

Kan man beställa dödsfallsintyg?

För att kunna hantera dödsboet behöver du ha ett dödsfallsintyg utfärdat av Skatteverket. Dödsfallsintyget skickar du till oss digitalt eller lämnar in på ett kontor. När vi har intyget kan vi hjälpa dig som dödsbodelägare.

Hur lång tid tar det att få dödsbevis?

När en person dör övergår alla ägodelar, avtal och skulder till ett så kallat dödsbo. Företrädare för dödsboet är dödsbodelägarna. Vem som är dödsbodelägare framgår av bouppteckningen som ska vara registrerad hos Skatteverket.

I väntan på bouppteckningen kan någon tillfälligt ta hand om och vårda egendomen, till exempel den som har bott tillsammans med den avlidne.

Vart skickas dödsfallsintyg?

När en person dör övergår alla ägodelar, avtal och skulder till ett så kallat dödsbo. Företrädare för dödsboet är dödsbodelägarna. Vem som är dödsbodelägare framgår av bouppteckningen som ska vara registrerad hos Skatteverket.

I väntan på bouppteckningen kan någon tillfälligt ta hand om och vårda egendomen, till exempel den som har bott tillsammans med den avlidne.

Varför behövs dödsfallsintyg?

Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

När någon avlider är det många praktiska frågor som de närstående måste hantera. För de allra flesta kan det vara svårt att veta vad man behöver göra och i vilken ordning. Här har vi samlat det viktigaste du behöver känna till vid dödsfall och vad du behöver ta hand om när det gäller dödsboet efter den avlidne.

Vem ska ha dödsfallsintyg?

De efterlevande som tar hand om dödsboet kallas dödsbodelägare. Dödsbodelägarna sköter dödsboet gemensamt. Det betyder att de behöver vara överens om vad som ska göras, till exempel betala räkningar, avsluta autogiron, avsluta ett konto eller sälja värdepapper.

Det kan vara praktiskt att en av dödsbodelägarna representerar dödsboet, till exempel vid kontakter med banken, men då måste han eller hon ha fått en fullmakt från alla övriga dödsbodelägare. Exempel på fullmakter finns hos Efterlevandeguiden. Flera banker har också fullmaktsmallar.

Kan man se vilka som dött?

De flesta personer som avlidit har möjlighet att få en dödsannons och en minnessida. Genom att söka igenom Sveriges största databaser med dödsannonser så kan du enkelt hitta rätt person. Nedan hittar du de vanligaste alternativen för att söka efter en avliden person.

Fonus minnessidor är en digital tjänst som gör det möjligt för användare att skapa en dedikerad webbsida för en avliden person. På minnessidan kan man lägga upp bilder, videoklipp, minnen och kondoleanser från vänner och familj. Minnessidorna är tillgängliga för allmänheten, vilket gör det enkelt för vänner och familj som inte kunde delta i begravningen att delta i sorgearbetet på distans.

Fonus är ett företag som tillhandahåller begravningstjänster till anhöriga, till som har gått bort. De erbjuder en mängd olika tjänster, inklusive skapandet av personliga minnessidor, till minnen av den älskade och bortgångna.

Fonus minnessidor erbjuder en mängd olika tjänster till dem som sörjer. Fonus skapar personliga minnessidor med minnen och foton som kan delas på sociala medier, tidning eller e-post. Sidorna är utformade för att dela livsberättelsen och arvet efter den älskade med vänner, familj och andra sörjande som kanske inte kan närvara vid deras begravning.

Måste man ha bouppteckning efter dödsfall?

Den som gör bouppteckningen får insyn i dödsboets ekonomi och via fullmakter kan man komma åt dödsboets tillgångar. Det kan också vara så att det efter en tid blir känt att det finns en efterarvinge och är då redan arvet fördelat så skapar det en olustig situation. Om en auktoriserad begravningsbyrå gör bouppteckningen så är du alltid försäkrad mot den här typen av händelser som kallas för förmögenhetsskador.

Bovårdaren är ansvarig för att en bouppteckning görs och lämnas till Skatteverket för registrering. När bouppteckningshandlingen är sammanställd och klar undertecknas den av bouppgivare och förrättningsmännen innan den, tillsammans med eventuella bilagor, lämnas in för registrering. Bouppteckning ska ske senast tre månader från dödsdagen och vara inlämnad till Skatteverket senast en månad efter förrättningen (Förrättningen är det datum som anges som det datum när bouppteckningen upprättades).

Det finns inget som reglerar vem som får göra en bouppteckning annat än att dödsbodelägare och efterarvingar inte får göra den helt själv. Eftersom det är en offentlig handling måste den verifieras av två utomstående förrättningsmän.

Hur går det till att avsluta konto i dödsbo?

När en person dör övergår alla ägodelar, avtal och skulder till ett så kallat dödsbo. Företrädare för dödsboet är dödsbodelägarna. Vem som är dödsbodelägare framgår av bouppteckningen som ska vara registrerad hos Skatteverket.

I väntan på bouppteckningen kan någon tillfälligt ta hand om och vårda egendomen, till exempel den som har bott tillsammans med den avlidne.

Vad händer med pengar på banken vid dödsfall?

Vad händer med min närståendes engagemang i Skandia? Och hur funkar det med dödsbo? Här hittar du svaren.

Vi får i de allra flesta fall automatiskt information från Skatteverket om att ett dödsfall har inträffat, som anhörig behöver du alltså inte anmäla dödsfallet till oss.

Vi skickar ut ett brev till dödsboet efter att vi fått kännedom om dödsfallet. Banken och försäkringsbolaget skickar varsitt separat brev till dödsboet. Brevet/breven innehåller all information som behövs för att kunna göra en bouppteckning. Information om efterlevandeskydd framgår också av detta brev.

I korthet behöver du göra följande, oavsett om den närstående var kund hos oss eller inte. Kom ihåg att ta hjälp av andra under vägen.

 • Skicka bouppteckningen till Skatteverket inom 4 månader
 • Arvskifte och dela upp arv
 • Avsluta konton och säga upp avtal
 • Registrera eftersändning av post hos Svensk adressändring vid behov
 • Deklarera

På efterlevandeguiden.se hittar du mer information och en mer detaljerad checklista.

Är det tillåtet att tömma dödsbo innan bouppteckning?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om bouppteckning och arvsskifte finns stadgade i ärvdabalken (ÄB).

Var kan man söka efter avlidna personer?

Sök efter dödsorsaker hos personer som avlidit i Stockholm

Dödsbevisen i Stockholm har registrerats för åren 1878-1926 och tillhör Stockholms miljö- och hälsoskyddsnämnd, 01 Miljö- och hälsoskyddsnämnden 1863-2013, serie E 2. Originalen finns i en särskild serie i Stockholms miljö- och hälsoskyddsnämnds arkiv. Dödsorsakerna har noterats på många olika sätt, på svenska eller latin. Uppgifterna i databasen är registrerade som i originalkällan – utan standardisering av namn eller dödsorsaker. Registret omfattar endast en del av Stockholm och endast åren 1878-1926.

Hur mycket kostar en dödsannons?

En dödsannons är den annons man skickar in till tidningen för att tala om att någon närstående har avlidit. Den skickas till den lokala tidningen alternativt om man har flera lokala tidningar. Om den avlidne hade vänner eller släktingar på annan ort så är det en god idé att skicka in dödsannonsen även till den ortens lokala tidning/tidningar.

Hos de flesta begravningsbyråer kan man även välja att publicera dödsannonsen på internet. Det kan vara praktiskt för de som inte prenumererar på den lokala tidningen. Annonsen visas då på Familjesidan.se.

Får man röra ett dödsbo innan bouppteckning?

De efterlevande som tar hand om dödsboet kallas dödsbodelägare. Dödsbodelägarna sköter dödsboet gemensamt. Det betyder att de behöver vara överens om vad som ska göras, till exempel betala räkningar, avsluta autogiron, avsluta ett konto eller sälja värdepapper.

Det kan vara praktiskt att en av dödsbodelägarna representerar dödsboet, till exempel vid kontakter med banken, men då måste han eller hon ha fått en fullmakt från alla övriga dödsbodelägare. Exempel på fullmakter finns hos Efterlevandeguiden. Flera banker har också fullmaktsmallar.

Måste alla arvingar vara med på bouppteckning?

En del i att göra boupp­teck­ning hand­lar om att ta reda på vilka som är döds­bo­de­lä­ga­re och ska ärva. 

Det är inte ovan­ligt att man miss­tar sig för att vara ensam ar­vinge vid boupp­teck­ning och den ende som ska ärva. Låt oss gå igenom tre fall för detta.

Det går inte att vara helt säker på att det inte finns andra ar­ving­ar vid boupp­teck­ning och arv­skif­te. Tes­ta­men­te måste till ex­em­pel inte re­gi­stre­ras i Sve­ri­ge och släkt­skap är sällan heller of­fi­ci­ellt fast­slag­na.

Där­e­mot kan du se till att du verk­li­gen för­står arvs­reg­ler­na rätt. Fråga runt och i övrigt un­der­sök, fram­förallt om det kan finnas något tes­ta­men­te.

💡 När du gör boupp­teck­ning med Aatos hjäl­per tjäns­ten dig att ta reda på om du är ensam ar­vinge rent släkt­mäs­sigt. Det sker genom att du svarar på några frågor om din familj.