:

Måste man deklarera småhus?

Innehållsförteckning:

 1. Måste man deklarera småhus?
 2. Vad är ett småhus enligt Skatteverket?
 3. Hur deklarerar man försäljning av småhus?
 4. När ska man deklarera försäljning av småhus?
 5. Vad räknas som ett småhus?
 6. Var går gränsen för småhus?
 7. Hur beskattas försäljning av småhus?
 8. Vad händer om man inte deklarerar försäljning?
 9. Hur mycket betalar man i skatt när man säljer sitt hus?
 10. Får man dra av vitvaror i deklarationen?
 11. Vart går gränsen för småhus?
 12. Hur stort får ett småhus vara?
 13. Hur mycket kan man sälja utan att betala skatt?
 14. Måste man ha kvitton för avdrag?
 15. När behöver man inte deklarera?

Måste man deklarera småhus?

Det som skiljer den vanliga årliga deklarationen från fastighetsdeklarationen är att du inte behöver skicka in en fastighetsdeklaration om du inte gör några ändringar. Då godkänner du att Skatteverket har rätt uppgifter genom ett så kallat tyst godkännande, vilket innebär att du inte skickar in någon ny fastighetsdeklaration.

Men du bör kontrollera att alla uppgifter stämmer. Om du behöver ändra något fyller du i detta på Skatteverkets hemsida eller på pappersblanketten som ska vara Skatteverket tillhanda senast den 2 november.

Vad är ett småhus enligt Skatteverket?

Byggnader ska delas in i byggnadstyper och mark ska delas in i ägoslag på det sätt som anges i 2 kap. 2-4 §§ FTL. Indelningen får inte göras på grundval av tillfällig användning (2 kap. 1 § FTL).

Följande tabell ger en översikt av de byggnadstyper som ska användas och de indelningsgrunder som ska tillämpas, enligt 2 kap. 2 § FTL.

Ett småhus är en byggnad som är inrättad till bostad åt en eller två familjer. Till en sådan byggnad hör även komplementhus såsom garage, förråd och andra mindre byggnader.

En byggnad som är inrättad till bostad åt minst tre och högst tio familjer ska tillhöra byggnadstypen småhus om byggnaden ligger på en fastighet med åkermark, betesmark, produktiv skogsmark med eller utan avverkningsrestriktioner eller skogligt impediment.

En byggnad som hör till en tredimensionell fastighet eller ett tredimensionellt fastighetsutrymme kan inte utgöra småhus (2 kap. 2 § FTL).

En ägarlägenhet är en byggnad som hör till en tredimensionell fastighet och är inrättad till bostad åt en enda familj (2 kap. 2 § FTL).

Det finns vissa begränsningar för fastighetsbildning av ägarlägenhetsfastigheter. Bl.a. måste en ägarlägenhetsfastighet ingå i en sammanhållen enhet om minst tre sådana fastigheter (3 kap. 1 b § FBL). Ägarlägenheter utformas så att de enskilda lägenheterna innehas med direkt äganderätt och utgör tredimensionella fastigheter. Fastighetsbildningen ska ske så att varje fastighet som ny- eller ombildas blir varaktigt lämpad för sitt ändamål och har VA-anordningar. Huskroppen i sig förvaltas av en förening där varje ägarlägenhet ska vara representerad av respektive lägenhetsägare.

Hur deklarerar man försäljning av småhus?

Det finns fem stycken olika kategorier som man kan dela upp avdragen inom:

Du får göra avdrag för de renoveringar som du utfört under försäljningsåret och de senaste 5 kalenderåren innan försäljningsåret (om du sålt bostaden under år 2023 kan du alltså dra av för renoveringar från och med 2018).

Utöver att renoveringen är max 5 kalenderår gammal krävs det även att dina kostnader uppgår till minst 5 000 kr under ett och samma år för att de skall vara avdragsgilla. Du får alltså inte dra av beloppet om du tex målat om hallen och kostnaden inte uppgick till 5 000 kr eller mer. MEN om du under samma år byter toalettstol och den totala kostnaden för dessa två förbättringar uppgår till över 5 000 kr så får du dra av totalkostnaden.

För att du skall få dra av en vanlig renovering krävs det att åtgärden är ”förbättrande”. Det kan man dock nästan alltid hävda att den är (om inte bostaden var ny när du köpte den). Skatteverket nekar väldigt sällan ett sådant påstående.

Om du under din boendetid bygger om och/eller lägger till något som tidigare inte fanns i bostaden så är detta avdragsgillt oavsett ålder så länge kostnaderna för åtgärderna totalt uppgår till minst 5 000 kr under ett och samma kalenderår. Dvs om du bygger en altan och det inte fanns någon altan där tidigare så får du dra av denna kostnad oavsett om altanen är 5, 10 eller 15 år gammal.

För att få göra avdrag i denna kategori krävs det att åtgärden är en grundförbättring för bostaden. Det kan vara ny-, till- och ombyggnad samt nytillskott av utrustning som inte funnits tidigare i bostaden.

Många gör en ”fuling” och drar av sådant som egentligen borde ligga under renoveringar/förbättringar som ny- till- och ombyggnad. Om man exempelvis köpt en ny tvättmaskin som vid försäljningen är över 5 år gammal så kan man ju egentligen inte dra av den kostnaden. Då kan man ju dock köra en ”fuling” och hävda att det inte fanns någon tvättmaskin i bostaden när man köpte den. Då räknas ju tvättmaskinen som ett tillägg till bostaden.

När ska man deklarera försäljning av småhus?

Reavinst eller realisationsvinst är det äldre uttrycket för kapitalvinst, det vill säga den vinst du gör när du säljer en bostad för mer än du köpte den för. Och för kapitalvinsten betalar du (rea)vinstskatt . Om du istället sålde din bostad för mindre än du köpte den för har du däremot gjort en reaförlust, och det kan du läsa mer om längre ner. Oavsett om du gjort en vinst eller förlust måste du ta upp försäljningen i din inkomstdeklaration.

När du har deklarerat din kapitalvinst måste du betala vinstskatt på den. Här råder ofta förvirring kring om det är 22 % eller 30 % skatt som gäller. Så låt oss räta ut alla frågetecken – vinstskatten på privatbostäder är 22 %. Du kan läsa mer detaljerat om den längre ner under Om du har sålt med vinst.

Vad räknas som ett småhus?

I Sverige konstaterar Boverket att det inte finns någon lagreglerad definition av begreppet småhus. I stället hänvisar verket till Terminologicentrums publikation Plan- och byggtermer 1994, TNC 95, som samlar vedertagna definitioner inom byggområdet.[1] Där definieras småhus som en byggnad som innehåller högst två bostäder under samma tak.[2] Omvänt kallas ett hus med tre eller fler bostäder för flerbostadshus.[3]

Skatteverket definierar i stället småhus som en byggnad med en eller två bostäder, och betonar att i fastighetstaxeringen görs ingen skillnad mellan permantbostäder och fritidshus. Skatteverket räknar även kolonistugor som småhus, trots att de formellt är lös egendom. I taxeringen förekommer det vidare begreppen småhusenhet, som även inkluderar obebyggd tomtmark avsedd för småhus, samt småhus på lantbruk som avser småhus på produktiva jordbruksfastigheter.[4]

Lägenheterna i ett småhus kan vara upplåtna med hyresrätt eller äganderätt.[5] Däremot kan de inte vara bostadsrätt, då en bostadsrätt förutsätter minst tre lägenheter.[6]

Var går gränsen för småhus?

För byggnader som innehåller bostäder är det olika regler som gäller för OVK beroende på om byggnaden är ett en- eller tvåbostadshus eller om den är ett flerbostadshus. Gränsdragningen kan ibland vara svår att göra.

Någon definition av begreppen en- och tvåbostadshus och flerbostadshus finns inte i plan- och bygglagstiftningen. Ledning får då sökas i Terminologicentrums publikation Plan- och byggtermer 1994, TNC 95, som är ett vedertaget hjälpmedel för definitioner på byggområdet. Där definieras enbostadshus som bostadshus med endast en bostadslägenhet, och tvåbostadshus definieras som bostadshus med två bostadslägenheter. Ett flerbostadshus definieras som ett bostadshus med minst tre bostadslägenheter.

Hur beskattas försäljning av småhus?

Skatten vid bostadsförsäljning är 22 procent av vinsten. Det första du måste göra är därför att beräkna din vinst eller förlust. Det här beräknas olika för bostadsrätter respektive villa och småhus.

Med hjälp av våra kalkylatorer kan du beräkna beskattningen vid försäljning av bostadsrätt respektive villa/småhus. Olika faktorer påverkar den slutgiltiga skatten beroende på vilken typ av bostad du säljer. Kalkylatorerna fungerar tyvärr inte om du gjort förlust på bostaden.

Hur beskattningen räknas ut för vinst och för förlust förklaras närmare längre ner på sidan. Där kan du också läsa om vilka avdrag som kan bli aktuella.

Den vinst som du har gjort på försäljningen ska kvoteras till 22/30 om det är en privatbostadsfastighet. Det innebär att endast tjugotvå trettiondelar tas upp till beskattning. Den delen beskattas sedan med 30 procent. Det ger en effektiv skatt på 22 procent (30 procent * 22/30 = 22 procent).

Exempel: Daniel säljer en bostadsrätt som han har bott i de senaste 3 åren. Han köpte bostadsrätten för 200 000 kronor och har inte reparerat den under de åren han bott där. Försäljningspriset uppgår till 300 000 kr, vilket innebär att han har gjort 100 000 kr i vinst. Denna summa ska då kvoteras till 22/30, kvar blir då (100 000 * 22/30) = 73 333. På denna summa ska Daniel därefter betala 30 % i skatt vilket blir (30 % * 73 333) = 22 000.

Vad händer om man inte deklarerar försäljning?

Reavinst eller realisationsvinst är det äldre uttrycket för kapitalvinst, det vill säga den vinst du gör när du säljer en bostad för mer än du köpte den för. Och för kapitalvinsten betalar du (rea)vinstskatt . Om du istället sålde din bostad för mindre än du köpte den för har du däremot gjort en reaförlust, och det kan du läsa mer om längre ner. Oavsett om du gjort en vinst eller förlust måste du ta upp försäljningen i din inkomstdeklaration.

När du har deklarerat din kapitalvinst måste du betala vinstskatt på den. Här råder ofta förvirring kring om det är 22 % eller 30 % skatt som gäller. Så låt oss räta ut alla frågetecken – vinstskatten på privatbostäder är 22 %. Du kan läsa mer detaljerat om den längre ner under Om du har sålt med vinst.

Hur mycket betalar man i skatt när man säljer sitt hus?

Reavinst eller realisationsvinst är det äldre uttrycket för kapitalvinst, det vill säga den vinst du gör när du säljer en bostad för mer än du köpte den för. Och för kapitalvinsten betalar du (rea)vinstskatt . Om du istället sålde din bostad för mindre än du köpte den för har du däremot gjort en reaförlust, och det kan du läsa mer om längre ner. Oavsett om du gjort en vinst eller förlust måste du ta upp försäljningen i din inkomstdeklaration.

När du har deklarerat din kapitalvinst måste du betala vinstskatt på den. Här råder ofta förvirring kring om det är 22 % eller 30 % skatt som gäller. Så låt oss räta ut alla frågetecken – vinstskatten på privatbostäder är 22 %. Du kan läsa mer detaljerat om den längre ner under Om du har sålt med vinst.

Får man dra av vitvaror i deklarationen?

I dagens artikel kommer vi redogöra lite för reglerna kring avdrag för utgifter i samband med försäljning av sin bostad. Det är dels kostnader som uppkommer i samband med försäljningen men även kostnader som den skattskyldige har haft innan denne väljer att sälja sin bostad.

Normalt uppkommer kostnader för en mäklare vid en försäljning av en bostad. Denna kostnad har den skattskyldige möjlighet att göra avdrag för. Har den skattskyldige anlitat en person för homestyling finns det möjlighet att göra avdrag för även denna kostnad. Normalt brukar avdrag kunna göras för kostnader som har en direkt anknytning till försäljningen. Det finns även kostnader som den skattskyldige hade vid inköpet som avdrag kan göras för, vanligtvis kostnad för lagfart.

Vart går gränsen för småhus?

För byggnader som innehåller bostäder är det olika regler som gäller för OVK beroende på om byggnaden är ett en- eller tvåbostadshus eller om den är ett flerbostadshus. Gränsdragningen kan ibland vara svår att göra.

Någon definition av begreppen en- och tvåbostadshus och flerbostadshus finns inte i plan- och bygglagstiftningen. Ledning får då sökas i Terminologicentrums publikation Plan- och byggtermer 1994, TNC 95, som är ett vedertaget hjälpmedel för definitioner på byggområdet. Där definieras enbostadshus som bostadshus med endast en bostadslägenhet, och tvåbostadshus definieras som bostadshus med två bostadslägenheter. Ett flerbostadshus definieras som ett bostadshus med minst tre bostadslägenheter.

Hur stort får ett småhus vara?

Vill du förbättra och höja värdet på ditt hus med en tillbyggnad? Kanske en balkong, ett inbyggd uterum, ett burspråk eller ett skärmtak. Söker du information för att komma igång? Kanske ställer du dig frågan: hur mycket får man bygga ut huset? Då har du kommit till rätt sida. Vi på LT Ingenjörsbyrå har sammanfattat allt du behöver veta gällande tillbyggnad av hus. Du kommer att lära dig när det är en bra investering eller inte att bygga ut huset, vilka ritningar som är lagpliktiga för en tillbyggnad av hus samt hur du på bästa sätt jämför offerter mellan olika leverantörer. Ett kapitel som vi är extra nöjda med är hur du kan estimera kostnaden för projektet helt själv.

Vi reder ut alla regler berörande utbyggnader som är både större och mindre än 15 kvadratmeter. Du kommer också hitta ritningar på tidigare projekt på tillbyggnader av hus från våra kunder som valt att bygga ut huset med hjälp av LT Ingenjörsbyrås konstruktörer. Konstruktionsritningar är ett krav för tillbyggnader.

Tänk på att vissa byggnader och områden har ett kulturhistoriskt värde och därför behöver även ett antikvariskt utlåtande tas fram när du skickar in bygglov. Börja med att samla ihop dina befintliga husritningar från kommunens digitala arkiv.

En tillbyggnad är något som ökar volymen på en befintlig byggnad. Du kan göra tillbyggnader av ditt hus som kräver bygglov fram tills du har nått övre gränsen för byggrätten för din fastighet. Byggrätten är alltså det som bestämmer din fastighets begränsning för utbyggnad. 

Hur mycket kan man sälja utan att betala skatt?

29 juli, 2020 08:19

Nyheter Skogarna runt om i landet är nu fulla av blåbär, svamp och andra bär. Den som plockar och säljer bär kan tjäna upp till 12 500 kronor utan att betala skatt.

Måste man ha kvitton för avdrag?

Det finns fem stycken olika kategorier som man kan dela upp avdragen inom:

Du får göra avdrag för de renoveringar som du utfört under försäljningsåret och de senaste 5 kalenderåren innan försäljningsåret (om du sålt bostaden under år 2023 kan du alltså dra av för renoveringar från och med 2018).

Utöver att renoveringen är max 5 kalenderår gammal krävs det även att dina kostnader uppgår till minst 5 000 kr under ett och samma år för att de skall vara avdragsgilla. Du får alltså inte dra av beloppet om du tex målat om hallen och kostnaden inte uppgick till 5 000 kr eller mer. MEN om du under samma år byter toalettstol och den totala kostnaden för dessa två förbättringar uppgår till över 5 000 kr så får du dra av totalkostnaden.

För att du skall få dra av en vanlig renovering krävs det att åtgärden är ”förbättrande”. Det kan man dock nästan alltid hävda att den är (om inte bostaden var ny när du köpte den). Skatteverket nekar väldigt sällan ett sådant påstående.

Om du under din boendetid bygger om och/eller lägger till något som tidigare inte fanns i bostaden så är detta avdragsgillt oavsett ålder så länge kostnaderna för åtgärderna totalt uppgår till minst 5 000 kr under ett och samma kalenderår. Dvs om du bygger en altan och det inte fanns någon altan där tidigare så får du dra av denna kostnad oavsett om altanen är 5, 10 eller 15 år gammal.

För att få göra avdrag i denna kategori krävs det att åtgärden är en grundförbättring för bostaden. Det kan vara ny-, till- och ombyggnad samt nytillskott av utrustning som inte funnits tidigare i bostaden.

Många gör en ”fuling” och drar av sådant som egentligen borde ligga under renoveringar/förbättringar som ny- till- och ombyggnad. Om man exempelvis köpt en ny tvättmaskin som vid försäljningen är över 5 år gammal så kan man ju egentligen inte dra av den kostnaden. Då kan man ju dock köra en ”fuling” och hävda att det inte fanns någon tvättmaskin i bostaden när man köpte den. Då räknas ju tvättmaskinen som ett tillägg till bostaden.

När behöver man inte deklarera?

Om du eller din make inte gjorde några ändringar i skattedeklarationen förblir det beskattningsbeslut, det beskattningsintyg och de giroblanketter för kvarskatt som du fick i våras i kraft. Då får du inte ett nytt beskattningsbeslut per post på hösten.