:

Vad händer med pengarna när en ideell förening upphör?

Innehållsförteckning:

 1. Vad händer med pengarna när en ideell förening upphör?
 2. Kan man ta ut lön ideell förening?
 3. Vad händer om en ideell förening inte har en styrelse?
 4. Vad är en näringsdrivande ideell förening?
 5. Vad händer om en ideell förening går med vinst?
 6. Hur avslutas en förening?
 7. Får en ideell förening gå med vinst?
 8. Vad krävs för att avsluta en förening?
 9. Måste man ha en ordförande i en ideell förening?
 10. Vem är ansvarig i en ideell förening?
 11. Vem ansvarar för skulderna i en ideell förening?
 12. Vem kontrollerar ideella föreningar?
 13. Hur mycket pengar får en ideell förening ha?
 14. Hur gör man en förening vilande?
 15. Vilka regler gäller för ideella föreningar?

Vad händer med pengarna när en ideell förening upphör?

 enligt lagen om ekonomiska föreningar. Det kallas tvångslikvidation och beslutas av Bolagsverket eller tingsrätten. Det kan inträffa om den ekonomiska föreningen inte uppfyller lagens krav, till exempel när antalet ledamöter blir färre än tre eller om verksamheten bedrivs på ett annat sätt än vad som förutsatts under registreringen  

Kan man ta ut lön ideell förening?

Sidan blev senast uppdaterad: 2022-02-18

När ni startar en ideell förening behöver ni inte registrera den. Men om ni vill att föreningen ska ha ett organisationsnummer ska ni anmäla den till Skatteverket.

Vad händer om en ideell förening inte har en styrelse?

Sidan blev senast uppdaterad: 2022-02-18

När ni startar en ideell förening behöver ni inte registrera den. Men om ni vill att föreningen ska ha ett organisationsnummer ska ni anmäla den till Skatteverket.

Vad är en näringsdrivande ideell förening?

Det finns ingen specifik lag som bestämmer hur en ideell förening ska vara utformad eller hur den ska verka. Det finns dock en stark tradition och praxis i Sverige om hur en ideell förening bör vara uppbyggd. Det som främst kännetecknar denna tradition är att föreningen ska vara uppbyggd i enlighet med demokratiska principer. Detta innebär att årsmötet är det högst beslutande organet som väljer en styrelse som leder arbetet mellan föreningsstämmorna. En annan central princip är att föreningen ska vara öppen. Personer som delar föreningens intresse ska ha möjlighet att bli medlem, delta i och påverka föreningens verksamhet.

För ekonomiska föreningar finns det en lag som kallas Föreningslagen. Skillnaden mellan en ideell förening och en ekonomisk förening är att en ekonomisk förening har syftet att verka för sina medlemmars ekonomiska intressen genom en ekonomiskt inriktad verksamhet. Det är delvis ändamålsbeskrivningen i stadgarna men även verksamheten som avgör om föreningen kan betraktas som ideell.

Vad händer om en ideell förening går med vinst?

Idrottsföreningen Höjdarna BK har haft följande inkomster under beskattningsåret:

Loppmarknad: 15 000 kronorFörsäljningskampanjer: 35 000 kronorEnklare servering: 20 000 kronorBingolotter: 10 000 kronorButiksinventering: 10 000 kronorBemanning vid parkering:10 000 kronor

Hur avslutas en förening?

Ibland behöver en förening läggas ner och oavsett anledning finns här några saker att tänka på. 

Önskar ni hjälp med processen tar ni kontakt med ert RF-SISU distrikt. 

Får en ideell förening gå med vinst?

Av ordet ideell kan man tro att verksamheten måste bedrivas ideellt i ordets betydelse av idealistisk, dvs med ett högtstående syfte. Så är det dock inte. En ideell förening kan bedriva helt kommersiell näringsverksamhet, ha avlönad personal eller ha till syfte att syssla med något väldigt lågtstående.En viss sorts ideella föreningar, allmännyttiga ideella föreningar, har alltid ett högtstående syfte och är därför skattemässigt gynnade. En allmännyttig ideell förening ska alltid ha demokratiska principer.

Merparten av de ideella föreningarna är allmännyttiga. Dessa är i princip befriade från inkomstskatt och moms. 

Vad krävs för att avsluta en förening?

Det är såklart tråkigt när det händer men ibland måste man lägga ner en förening. Oftast behöver det inte vara så dramatiskt. En klubb kanske har funnits i ett antal år men när det är dags för årsmöte är det ingen som vill sitta i styrelsen och driva vidare föreningen. Många väljer då att lägga klubben vilande, men detta är egentligen inte möjligt. Det måste finnas en styrelse annars kan inte föreningen finnas kvar. Om en inte lägger ned föreningen så brukar det skapa problem många år framöver. Vem ska exempelvis göra deklarationen? Vem har hand om bankkonton? Vem kan välja en ny firmatecknare som kan göra detta när det inte längre finns en styrelse eller förening?

Så lägg hellre ner föreningen direkt och spara en massa framtida strul. Det är sedan enkelt för nya personer att starta upp en ny förening när intresse finns igen.

Måste man ha en ordförande i en ideell förening?

Utmärkande för en ideell förening är att den uppfyller något av följande krav:

 • Den har en ideell målsättning, och det oavsett om föreningen bedriver ekonomisk verksamhet eller inte.
 • Den främjar sina medlemmars ekonomiska intressen men inte genom ekonomisk verksamhet.

Med ekonomisk verksamhet avses en affärsmässigt organiserad eller bedriven verksamhet. Med ideellt ändamål avses i princip allt som inte är ekonomisk verksamhet.

Vem är ansvarig i en ideell förening?

Övrigt/annat

Hej! Jag är kassör i en Ideell förening och min fråga lyder. Kan jag bli personligt betalningsansvarig? Föreningen omfattar tre medlemmar och har stadgar. Jag har förstått att detta innebär då att föreningen är en juridisk person. Vi anordnar en festival just nu men det finns alltid risker och om alla fakturor inte skulle kunna betalas, vad händer då? En till fråga är. Hur lämnar kassören föreningen? Behövs styrelsen meddelas i förväg och måste man då ha beslutet godkänt av alla i föreningen?

Vem ansvarar för skulderna i en ideell förening?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler gällande ideella föreningar återfinns inte i någon särskild lag, utan man söker istället vägledning i lagen om ekonomiska föreningar (LEF) och praxis. Jag kommer nedan att redogöra vad som gäller för personligt betalningsansvar inom ideella föreningar.

Vem kontrollerar ideella föreningar?

Det som skiljer en ideell förening från näringsverksamhet är avsaknad av vinstsyfte. En ideell förening är en juridisk person, men det finns inget lagkrav på att registrera den hos Bolagsverket.

I föreningens stadgar måste det anges hur beslut ska fattas. Det måste framgå vilka uppgifter styrelsen har och vilka beslut styrelsen har rätt att fatta. I stadgarna bör även framgå hur många ledamöter styrelsen ska bestå av och hur många ledamöter som ska vara närvarande för att styrelsen ska kunna fatta beslut. I stadgarna kan anges att särskilda regler ska gälla för vissa beslut, såsom att endast stämman får besluta i en viss fråga eller att vissa beslut måste fattats med en större majoritet i styrelsen. 

Hur mycket pengar får en ideell förening ha?

Det som skiljer en ideell förening från näringsverksamhet är avsaknad av vinstsyfte. En ideell förening är en juridisk person, men det finns inget lagkrav på att registrera den hos Bolagsverket.

I föreningens stadgar måste det anges hur beslut ska fattas. Det måste framgå vilka uppgifter styrelsen har och vilka beslut styrelsen har rätt att fatta. I stadgarna bör även framgå hur många ledamöter styrelsen ska bestå av och hur många ledamöter som ska vara närvarande för att styrelsen ska kunna fatta beslut. I stadgarna kan anges att särskilda regler ska gälla för vissa beslut, såsom att endast stämman får besluta i en viss fråga eller att vissa beslut måste fattats med en större majoritet i styrelsen. 

Hur gör man en förening vilande?

Det är alltid klubbens medlemmar som bestämmer och tar beslutet att klubben ska läggas vilande, inte styrelsen. Styrelsen kan såklart föreslå årsmötet att klubben ska läggas vilande men det är medlemmarna som beslutar om det. 

Sveriges Hundungdoms stadgar säger att om en lokalklubb eller ett distrikt ska läggas vilande, så måste det tas ett första beslut på klubbens årsmöte. Efter det kan styrelsen kalla till ett extra årsmöte tidigast två månader efter första årsmötet. På båda mötena så måste minst ⅔ av de närvarande, röstberättigade medlemmarna rösta för att lägga klubben vilande, för att beslutet ska vara giltigt.

Stadgarna reglerar även att klubbens tillgångar ska föras över till Sveriges Hundungdom, som i sin tur tar hand om och förvaltar pengarna tills ett nytt gäng ungdomar drar igång verksamheten igen.

Det är säkert inte det roligaste föreningsarbetet att ta hand om allt efter ett beslut om att lägga klubben vilande. Vanligtvis är det några få som får ta det ibland tunga jobbet att sköta allt. Kan styrelsen föreslå årsmötet att denna eller dessa får en symbolisk summa (ett arvode) för sitt arbete?

Vilka regler gäller för ideella föreningar?

Nedanstående gäller även för registrerade trossamfund.

En ideell förening kan vara bokföringsskyldig enligt 2 kap. bokföringslagen. När ideella föreningar är bokföringsskyldiga, vad bokföringsskyldigheten innebär och hur den löpande bokföringen ska avslutas beskrivs i informationsskriften Ideella föreningar m.fl. – Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas.