:

Vad ska man ha med i ett äktenskapsförord?

Innehållsförteckning:

 1. Vad ska man ha med i ett äktenskapsförord?
 2. Vad innebär ett äktenskapsförord?
 3. Hur formulerar man ett äktenskapsförord?
 4. När gäller inte ett äktenskapsförord?
 5. Vad är skillnad på testamente och äktenskapsförord?
 6. Vad händer om man skiljer sig utan äktenskapsförord?
 7. Kan man skriva ett äktenskapsförord själv?
 8. Vad händer med ett äktenskapsförord när någon avlider?
 9. Vad händer om man inte har äktenskapsförord?
 10. Måste man skriva äktenskapsförord?
 11. Vem får huset när man skiljer sig?
 12. Hur gömmer jag pengar i skilsmässa?
 13. Hur länge gäller ett äktenskapsförord?
 14. Hur länge behöver man vara gift för att ha rätt till hälften?
 15. Måste man dela allt vid skilsmässa?

Vad ska man ha med i ett äktenskapsförord?

Gör så här för att registrera ett äktenskapsförord hos Skatteverket:

 • Skriv äktenskapsförordet. Eftersom det kan se ut på olika sätt finns ingen särskild blankett. Det kan därför vara bra att kontakta en jurist för att få hjälp att formulera äktenskapsförordet.
 • Ange era personnummer i äktenskapsförordet, så att Skatteverket kan kontrollera era folkbokföringsuppgifter.
 • Vad innebär ett äktenskapsförord?

  Att skriva ett äktenskapsförord betyder inte att ni inte tror att ert äktenskap ska hålla – men livet innebär ibland överraskningar som gör att saker förändras, och med ett äktenskapsförord minskar ni risken att bli ovänner om ni skulle behöva gå skilda vägar.

  Hur formulerar man ett äktenskapsförord?

  Äktenskapsbalken är tydlig med att allt det äkta makar äger, var för sig eller tillsammans, ska delas lika vid en eventuell skilsmässa, bodelning eller om någon part avlider. 

  Det är alltså inte så att du inte ensam äger dina egna tillgångar när du är gift, utan det är först om ni väljer att dela på ert bohag eller ert äktenskap som allt ska delas lika. Till skillnad från sambolagen, där endast bohaget och bostaden delas lika, är det i det här fallet allt man äger som ska delas. Det vill säga även fordon, sparkonton, fritidsbostäder, lösöre och så vidare.

  När gäller inte ett äktenskapsförord?

  Du kan själv kontrollera vilka typer av cookies du vill acceptera genom att ta ställning nedan. Läs mer här

  Cookies

  Vad är skillnad på testamente och äktenskapsförord?

  Ett testamente är en skriftlig handling som du upprättar för att bestämma vad som ska hända med dina ägodelar efter din död. 

  Utan ett testamente fördelas dina tillgångar enligt den så kallade legala arvsordningen. Det betyder att tillgångarna går till dina efterlevande släktingar – baserat på en viss ordning. När din egendom fördelas enligt lagen ska alla arvtagare få lika mycket, och de får enas om vem som ska få vad. Med ett testamente kan du bestämma att ett visst belopp eller föremål ska hamna hos någon eller några särskilt utvalda personer.

  En viktig sak att komma ihåg med testamenten är att du inte kan testamentera bort dina ägodelar precis hur du vill. Dina bröstarvingar har nämligen alltid rätt till en del av sitt arv, det som kallas för laglott. En laglott är hälften av en arvinges fulla arv, eller arvslott.

  Ett äktenskapsförord är till skillnad från ett testamente ett avtal mellan två makar eller blivande makar. Avtalet reglerar hur makarnas egendom ska fördelas mellan dem ifall äktenskapet skulle ta slut – antingen på grund av skilsmässa eller dödsfall.

  I äktenskapsförordet kan man bestämma att något ska vara enskild egendom. Sådan egendom tillhör bara den ena maken och kommer inte delas lika ifall äktenskapet tar slut.

  Allt som inte är enskild egendom kallas för giftorättsgods och delas lika mellan makarna vid skilsmässa eller dödsfall. Nästan allt inom ett äktenskap räknas som giftorättsgods och det spelar ingen roll vem som egentligen äger vad. Vill man ändra på denna 50/50-fördelning måste man alltså skriva ett äktenskapsförord. På så vis kan ni som är makar eller blivande makar själva bestämma hur fördelningen av er egendom ska se ut. 

  Vad händer om man skiljer sig utan äktenskapsförord?

  Äktenskapsskillnad är ett annat ord för skilsmässa. För att skiljas måste man få en dom om äktenskapsskillnad från en domstol. Efter domen skickar tingsrätten ett meddelande om skilsmässan till Skatteverket, som registrerar den. Efter skilsmässan har båda personerna bland annat rätt att gifta om sig. Att ansöka om äktenskapsskillnad kostar 900 kr.

  Är makarna överens om att skiljas och de även är överens om hur vårdnaden av eventuella barn ska gå till kan de lämna in en gemensam ansökan om äktenskapsskillnad hos tingsrätten på den ort där någon av makarna bor. Ansökan om äktenskapsskillnad ska lämnas in skriftligen och skrivas under av båda makarna. Om makarna inte är överens om att de vill skilja sig kan den make som vill skilja sig stämma den andra. Stämningsansökan ska bland annat innehålla en begäran om äktenskapsskillnad och underskrift från den som ansöker. 

  Kan man skriva ett äktenskapsförord själv?

  Det går bra att skriva ett äk­ten­skaps­för­ord själv med en gratis mall. Ni måste dock då vara med­vet­na om att en mall aldrig är an­pas­sad efter just er och kanske inte in­ne­hål­ler det ni verk­li­gen be­hö­ver. 

  För att ett äk­ten­skaps­för­ord ska vara gil­tigt måste det också upp­fyl­la vissa for­mel­la krav. Kom ihåg att även om kraven är upp­fyll­da be­ty­der det inte att äk­ten­skaps­för­or­det tar hänsyn till sär­skil­da de­tal­jer re­la­te­ra­de till varje unik familj.

  Du kan också skriva äk­ten­skaps­för­ord hos en jurist. Du vet då att det blir ju­ri­diskt kor­rekt och du be­hö­ver inte själv ta ansvar för att sätta dig in i vad som gäller. 

  En jurist tar oftast betalt per timme och kost­na­den kan va­ri­e­ra stort be­ro­en­de på hur lång tid det tar att skriva äk­ten­skaps­för­or­det.

  Vad händer med ett äktenskapsförord när någon avlider?

  Det går bra att skriva ett äk­ten­skaps­för­ord själv med en gratis mall. Ni måste dock då vara med­vet­na om att en mall aldrig är an­pas­sad efter just er och kanske inte in­ne­hål­ler det ni verk­li­gen be­hö­ver. 

  För att ett äk­ten­skaps­för­ord ska vara gil­tigt måste det också upp­fyl­la vissa for­mel­la krav. Kom ihåg att även om kraven är upp­fyll­da be­ty­der det inte att äk­ten­skaps­för­or­det tar hänsyn till sär­skil­da de­tal­jer re­la­te­ra­de till varje unik familj.

  Du kan också skriva äk­ten­skaps­för­ord hos en jurist. Du vet då att det blir ju­ri­diskt kor­rekt och du be­hö­ver inte själv ta ansvar för att sätta dig in i vad som gäller. 

  En jurist tar oftast betalt per timme och kost­na­den kan va­ri­e­ra stort be­ro­en­de på hur lång tid det tar att skriva äk­ten­skaps­för­or­det.

  Vad händer om man inte har äktenskapsförord?

  Gör så här för att registrera ett äktenskapsförord hos Skatteverket:

 • Skriv äktenskapsförordet. Eftersom det kan se ut på olika sätt finns ingen särskild blankett. Det kan därför vara bra att kontakta en jurist för att få hjälp att formulera äktenskapsförordet.
 • Ange era personnummer i äktenskapsförordet, så att Skatteverket kan kontrollera era folkbokföringsuppgifter.
 • Måste man skriva äktenskapsförord?

  Har du en betydligt högre inkomst än din make kommer du sannolikt att bygga upp en viss förmögenhet över tiden. Även om du kanske inte bygger upp en förmögenhet kommer du kunna bygga upp en hygglig ekonomisk buffert. Detta blir betydligt svårare för din make, i vart fall om ni delar någorlunda lika på de gemensamma utgifterna och du hanterar dina pengar någorlunda sparsamt.

  Anser du att det är rimligt att ni vid en skilsmässa, t ex om din make funnit en ny livskamrat och flyttat till varmare breddgrader, ska dela på dina sparade pengar behöver du inte bekymra dig om att skriva ett äktenskapsförord. Tycker du å andra sidan att ett sådant scenario inte låter särskilt attraktivt bör du fundera på att skriva ett äktenskapsförord.

  Har du redan en förmögenhet och denna inte är enskild egendom (genom föreskrift i samband med gåva eller arv) ska förmögenheten delas lika mellan dig och din make om ni i framtiden skulle skilja er. När väl skilsmässan är ett faktum kommer du sannolikt anse att det är helt orimligt att din make ska få hälften av din förmögenhet när detta var tillgångar som du hade redan innan ni gifte er. Men tyvärr kommer inte någon att lyssna på dig. All egendom som är giftorättsgods ska som huvudregel delas lika mellan makarna vid en skilsmässa. Detta gäller oavsett om tillgångarna består av bankmedel eller annan egendom som t ex möbler eller en fastighet.

  Vill du inte att din make ska ha rätt till hälften av din förmögenhet måste du ingå ett äktenskapsförord och därigenom göra egendomen till enskild egendom. Detta bör du dessutom göra innan ni gifter er. När ni väl har gift er kanske din make inte är särskilt intresserad av att skriva ett äktenskapsförord och utan hans medverkan blir det inte något äktenskapsförord.

  Vem får huset när man skiljer sig?

  Flytta isär, skilja sig & separera

  Utköp ur hus vid skilsmässa! Vi ska skiljas och äger alltså huset idag ihop. Köptes för 10år sedan för 720 är i dag värt i alla fall 1milj(kanske mer men vi säger 1milj). Lån som finns kvar är 450.

  Hur gömmer jag pengar i skilsmässa?

  Hej

  Hur långt tillbaka kan min x fru, begära att jag redovisar mina bank konton vid en skiljsmässa ? Måste jag redovisa mina bank konto ?

  Hur länge gäller ett äktenskapsförord?

  Jag och min blivande fru ska gifta oss och vi har förstått att vi bör skriva ett äktenskapsförord. Vi vill behålla det som vi äger om vi skiljer oss. Ska vi skriva hur länge vi vill att äktenskapsförordet ska gälla? Hur länge gäller ett äktenskapsförord om vi inte skriver någon tid? Tack för ert svar / Isac

  Hur länge behöver man vara gift för att ha rätt till hälften?

  Innan vi går vidare måste vi först redogöra för några grundläggande begrepp och regler vad avser fördelning av egendom mellan makar när de skiljer sig.

  Egendom i ett äktenskap kan delas upp i giftorättsgods och enskild egendom. Giftorättsgods ingår i en bodelning mellan makarna. Enskild egendom ingår inte i bodelningen.

  När du skiljer dig måste du och din make göra en bodelning. En bodelning innebär att ni ska dela på den egendom som är giftorättsgods. Det spelar inte någon roll vem av er som äger egendomen. Delningen ska enligt huvudregeln ske så att ni får vardera hälften av nettovärdet av giftorättsgodset. D v s, gifter du dig med en förmögen person som den dag ni skiljer er har hundra miljoner kronor i giftorättsgods samtidigt som du har noll kronor i giftorättsgods kommer ni att erhålla vardera femtio miljoner kronor i bodelningen. Et voilà – du har skiljt dig till en förmögenhet.

  Måste man dela allt vid skilsmässa?

  Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

  Vilken lag är tillämplig