:

Hur bokför man pågående arbete?

Innehållsförteckning:

 1. Hur bokför man pågående arbete?
 2. Vad ingår i pågående arbeten?
 3. Hur bokföra man upparbetad ej fakturerad intäkt?
 4. Hur ska man hantera inkomster från avtal med löpande räkning?
 5. Hur bokför man resultatet?
 6. Hur bokför man aktiverat arbete?
 7. Vad ska bokföras som Förbrukningsinventarier?
 8. Hur bokföra inköp av anläggningstillgång?
 9. Vad är skillnad mellan upplupen intäkt och upparbetad ej fakturerad?
 10. När används konto 2990?
 11. Vad är skillnaden mellan fast pris och löpande räkning?
 12. Vad gäller för löpande räkning?
 13. Är årets resultat samma som vinst?
 14. Hur bokar man bort föregående års resultat?
 15. När får man aktivera kostnader?

Hur bokför man pågående arbete?

Det föreligger ett tjänsteuppdrag om det finns ett avtal som innebär att ett företag ska utföra en eller flera tjänster under en viss tidsperiod.

Det föreligger ett entreprenadavtal om det finns ett avtal som innebär att produktion ska ske av ett eller flera objekt. Om det är flera objekt krävs det att dessa objekt har ett nära samband eller är beroende av varandra vad gäller teknik och utformning samt antingen funktion eller användning. Om detta samband saknas räknas det som flera olika entreprenaduppdrag.

För att ett uppdrag ska anses vara på löpande räkning krävs det att det finns ett i förväg avtalat pris per tidsenhet och att det är den faktiska tidsåtgången som styr faktureringens storlek. Det är även tillåtet att fakturera för nedlagda kostnader (till exempel inköp till projektet).

Till exempel; En arkitekt har ett avtalat pris på 1 000 kronor/timme och jobbar med ett projekt i 100 timmar. Arkitekten fakturerar då 100 000 kronor. Detta är ett projekt på löpande räkning. Däremot är det inte ett uppdrag på löpande räkning om en golvläggare tar betalt per kvadratmeter (då är det inget avtalat pris per tidsenhet).

Uppdrag på löpande räkning ska redovisas som intäkt i takt med att de utförs.

Vad ingår i pågående arbeten?

Inom redovisning innebär pågående arbeten påbörjade, men vid räkenskapsårets utgång inte avslutade och slutfakturerade uppdrag.

Pågående arbeten ska värderas enligt lägsta värdets princip. Detta gäller redovisningsmässigt. Varje pågående projekt ska värderas för sig. Som alternativ till huvudregeln får pågående arbeten skattemässigt värderas till lägst 97% av summan av de pågående arbetenas anskaffningsvärde. Detta gäller inte värdering av pågående arbeten i konsultrörelse.

Hur bokföra man upparbetad ej fakturerad intäkt?

Fordran för upparbetade men ej fakturerade uppdrag bokförs normalt på konto 1620 Upparbetad men ej fakturerad intäkt (BAS 2023).

Hur ska man hantera inkomster från avtal med löpande räkning?

Du är här: Hem / JURIDIK / Fast pris, takpris, löpande räkning eller budgetpris – viktigt att känna till skillnaderna

Ett entreprenadavtal innehåller regelmässigt villkor som reglerar vilken ersättningsform som ska gälla för entreprenaden. Parterna kan bestämma att priset ska vara ett fast pris eller pris på löpande räkning. Ibland anges att kontraktssumman är ett takpris. Inte sällan används begrepp som budgetpris eller riktpris. Eftersom tvister om betalning är vanliga är det viktigt för såväl beställare som entreprenörer att känna till skillnaderna mellan de olika begreppen. Arbetar man med konsumenter som beställare finns dessutom tvingande lagstiftning som gör det än viktigare för entreprenören att vara tydlig i avtalsskrivandet.

Hur bokför man resultatet?

Ladda ner din gratis bokföringsguide och lär dig grunderna för att kunna göra din egen bokföring!

Hur bokför man aktiverat arbete?

De grundläggande principerna om hur man redovisar anläggningstillgångar finns i ÅRL. I redovisningsnormgivningen förtydligas när en anläggningstillgång ska tas upp och hur den ska värderas i företaget. Redovisningsnormgivningen preciserar och begränsar i vissa fall bestämmelserna i ÅRL. Läs mer under respektive normgivning nedan.

En av tankarna bakom de redovisningsregler som en enskild näringsidkare ska använda när ett förenklat årsbokslut upprättas är att det bokförda resultatet så långt som möjligt ska överensstämma med det resultat som beskattningen grundar sig på (BFNAR 2006:1 Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut). Eftersom beskattningsreglerna till viss del har fått genomslagskraft i redovisningsreglerna, gäller olika redovisningsregler beroende på vilken slags anläggningstillgång det handlar om.

Vad ska bokföras som Förbrukningsinventarier?

Förbrukningsinventarier är inventarier med kort livslängd (< 3 år) eller med obetydligt värde som får skrivas av omedelbart (direktavskrivning) i enlighet med inkomstskattelagen (1999:1229).

Utgifter för inventarier skall i normalfallet redovisas som tillgångar i balansräkningen, för vilka en redovisningsenhet systematiskt gör avskrivningar över den beräknade nyttjandeperioden. I inkomstskattelagen finns det en möjlighet att omedelbart kostnadsföra utgifter för inventarier med kort livslängd (< 3 år) eller med obetydligt värde som förbrukningsinventarier.

Hur bokföra inköp av anläggningstillgång?

De grundläggande principerna om hur man redovisar anläggningstillgångar finns i ÅRL. I redovisningsnormgivningen förtydligas när en anläggningstillgång ska tas upp och hur den ska värderas i företaget. Redovisningsnormgivningen preciserar och begränsar i vissa fall bestämmelserna i ÅRL. Läs mer under respektive normgivning nedan.

En av tankarna bakom de redovisningsregler som en enskild näringsidkare ska använda när ett förenklat årsbokslut upprättas är att det bokförda resultatet så långt som möjligt ska överensstämma med det resultat som beskattningen grundar sig på (BFNAR 2006:1 Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut). Eftersom beskattningsreglerna till viss del har fått genomslagskraft i redovisningsreglerna, gäller olika redovisningsregler beroende på vilken slags anläggningstillgång det handlar om.

Vad är skillnad mellan upplupen intäkt och upparbetad ej fakturerad?

Intäkter från uppdrag på löpande räkning ska redovisas i takt med att arbete utförs. Det gäller även leverans och förbrukning av material. Det redovisade värdet ska beräknas utifrån det pris som avtalats med kunden. Anvisningen är förändrad i förhållande till tidigare. Då rådde en allmän uppfattning att man som alternativ kunde redovisa enligt inkomstskattelagens alternativregel, d. v. s i takt med faktureringen. I normalfallet uppstår inga förluster vid arbete på löpande räkning men skulle det ske, ska kostnaden tas direkt. Det kan handla om en oförutsedd kostnad eller att uppdragsgivaren inte förväntas kunna betala. En sådan förlust ska redovisas som kostnad i posten Övriga externa kostnader. Detta följer av försiktighetsprincipen.

I resultaträkningen kan följande poster beröras:

När används konto 2990?

 • 1 Kontoklass
 • 2 Kontogrupp
 • 3 2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
 • 4 Bokföringsmässig effekt
 • 5 Bokföringsmässig sammanställning

Skuldkonto ökar alltid på kredit och minskar på debit(se nedan). Konton inom denna klass är att anse som balanskonton.

Vad är skillnaden mellan fast pris och löpande räkning?

Du är här: Hem / JURIDIK / Fast pris, takpris, löpande räkning eller budgetpris – viktigt att känna till skillnaderna

Ett entreprenadavtal innehåller regelmässigt villkor som reglerar vilken ersättningsform som ska gälla för entreprenaden. Parterna kan bestämma att priset ska vara ett fast pris eller pris på löpande räkning. Ibland anges att kontraktssumman är ett takpris. Inte sällan används begrepp som budgetpris eller riktpris. Eftersom tvister om betalning är vanliga är det viktigt för såväl beställare som entreprenörer att känna till skillnaderna mellan de olika begreppen. Arbetar man med konsumenter som beställare finns dessutom tvingande lagstiftning som gör det än viktigare för entreprenören att vara tydlig i avtalsskrivandet.

Vad gäller för löpande räkning?

Du är här: Hem / JURIDIK / Fast pris, takpris, löpande räkning eller budgetpris – viktigt att känna till skillnaderna

Ett entreprenadavtal innehåller regelmässigt villkor som reglerar vilken ersättningsform som ska gälla för entreprenaden. Parterna kan bestämma att priset ska vara ett fast pris eller pris på löpande räkning. Ibland anges att kontraktssumman är ett takpris. Inte sällan används begrepp som budgetpris eller riktpris. Eftersom tvister om betalning är vanliga är det viktigt för såväl beställare som entreprenörer att känna till skillnaderna mellan de olika begreppen. Arbetar man med konsumenter som beställare finns dessutom tvingande lagstiftning som gör det än viktigare för entreprenören att vara tydlig i avtalsskrivandet.

Är årets resultat samma som vinst?

Så här bokför du årets resultat i ett aktiebolag.

  Årets vinst [8999] är 245 000 kr och bokas mot eget kapital [2099], Årets resultat.

Hur bokar man bort föregående års resultat?

Årets resultat är den vinst eller förlust som återstår under ett räkenskapsår efter det att redovisningsenhetens kostnader har dragits av från redovisningsenhetens intäkter.

Årets resultat kan beräknas med hjälp av balansräkningen eller med hjälp av resultaträkningen då eget kapital i balansräkningen är sammankopplat med resultaträkningen. En intäkt i resultaträkningen innebär en ökning av det egna kapitalet i balansräkningen och en kostnad i resultaträkningen innebär en minskning av det egna kapitalet i balansräkningen.

När får man aktivera kostnader?

Kontogrupp 38 Aktiverat arbete för egen räkning krediteras med värdet av nedlagda utgifter avseende material, omkostnader och personalkostnader. Aktuellt tillgångskonto - immateriella anläggningstillgångar, byggnader och mark, maskiner och inventarier - i kontogrupp 10, 11 och 12 debiteras (se respektive tillgångsslag). Vid behov av särredovisning kan i stället för konto 3800 följande underkonton användas: