:

Var kan man se sitt äktenskapsförord?

Innehållsförteckning:

 1. Var kan man se sitt äktenskapsförord?
 2. Är äktenskapsförord offentlig handling?
 3. Varför registrera äktenskapsförord?
 4. När börjar ett äktenskapsförord att gälla?
 5. Hur lång tid tar det att registrera äktenskapsförord?
 6. Hur registrerar jag mitt äktenskap hos Skatteverket?
 7. Hur lång tid tar det för Skatteverket att registrera äktenskap?
 8. Hur länge gäller ett äktenskapsförord?
 9. Vad händer om man har äktenskapsförord?
 10. När syns det på Skatteverket att man är gift?
 11. När syns det att man är skild på Skatteverket?
 12. Hur lång tid tar det för äktenskap att registreras?
 13. Vem registrerar äktenskap?
 14. Kan man ta bort ett äktenskapsförord?
 15. Vad ska man tänka på vid äktenskapsförord?

Var kan man se sitt äktenskapsförord?

Äktenskapsförord är ett avtal som skrivs mellan två makar eller blivande makar. I äktenskapsförordet bestämmer ni vilken egendom som ska vara enskild egendom och giftorättsgods. Hur egendom “klassas” är viktigt för hur egendomen kommer fördelas vid en eventuell framtida skilsmässa.

Utan ett äktenskapsförord ska ni nämligen dela på allt ni äger om ni skiljer er. Genom att skriva ett äktenskapsförord kan ni istället bestämma en annan fördelning av era tillgångar.

Är äktenskapsförord offentlig handling?

Enligt äktenskapsbalken är utgångspunkten att all egendom blir giftorättsgods vid giftermål, och giftorättsgods är sådant som ska delas lika vid en separation. Med ett äktenskapsförord kan ni undanta viss eller all egendom genom att göra den enskild. Här informerar vi om tio viktiga saker att tänka på när ni ska skriva äktenskapsförord.

Ett äktenskapsord ska vara skriftligt, daterat och underskrivet. Vittnen behövs inte.

Äktenskapsförordet ska registreras hos Skatteverket för att vara giltigt. I och med registreringen blir äktenskapsförordet en offentlig handling.

Många tror att registreringen fungerar som en garanti för att äktenskapsförordet är korrekt. Det är tyvärr fel; Skatteverket kontrollerar endast att vissa formkrav är uppfyllda. Konstiga och svårtolkade formuleringar är däremot inget Skatteverket bryr sig om, ni ansvarar själva för att äktenskapsförordet är korrekt.

Varför registrera äktenskapsförord?

Huvudregeln är att ett äktenskapsförord blir gällande den dag som det gavs in till Skatteverket för registrering i Äktenskapsregistret. En särskild regel gäller för äktenskapsförord som ingås innan giftermålet. I sådana situationer blir äktenskapsförordet gällande från den dag då makarna gifter sig – detta dock under förutsättning att äktenskapsförordet ges in till Skatteverket för registrering senast inom en månad räknat från vigseln. Ges det in senare än en månad efter vigseln gäller äktenskapsförordet från den dag det gavs in till Skatteverket.

I samband med registreringen måste makarna dessutom betala en registreringsavgift till Skatteverket. Erläggs inte registreringsavgiften kommer äktenskapsförordet inte att registreras av Skatteverket och blir således aldrig gällande.

När börjar ett äktenskapsförord att gälla?

Gör så här för att registrera ett äktenskapsförord hos Skatteverket:

 • Skriv äktenskapsförordet. Eftersom det kan se ut på olika sätt finns ingen särskild blankett. Det kan därför vara bra att kontakta en jurist för att få hjälp att formulera äktenskapsförordet.
 • Ange era personnummer i äktenskapsförordet, så att Skatteverket kan kontrollera era folkbokföringsuppgifter.
 • Hur lång tid tar det att registrera äktenskapsförord?

  Gör så här för att registrera ett äktenskapsförord hos Skatteverket:

 • Skriv äktenskapsförordet. Eftersom det kan se ut på olika sätt finns ingen särskild blankett. Det kan därför vara bra att kontakta en jurist för att få hjälp att formulera äktenskapsförordet.
 • Ange era personnummer i äktenskapsförordet, så att Skatteverket kan kontrollera era folkbokföringsuppgifter.
 • Hur registrerar jag mitt äktenskap hos Skatteverket?

  Var en fastighet ligger har stor betydelse för värdet. Det beror på att prisnivåerna för fastigheter skiljer sig åt mellan olika områden. Inom fastighetstaxeringen delar man därför in landet i olika geografiskt avgränsade områden, så kallade värdeområden. Inom varje värdeområde fastställer vi värdenivåer så att de är lika för alla jämförbara fastigheter inom området. Det finns separata värdenivåer för de olika byggnadskategorierna friliggande småhus, radhus och kedjehus, parhus med flera.

  Inom ett värdeområde kan Skatteverket även fastställa att det typiskt sett råder särskilda förutsättningar vid värderingen. Till exempel kan ett värdeområde ha bildats bara för de fastigheter som ligger utefter en hårt trafikerad väg och som alla är påverkade av buller och andra störningar från trafiken. Värderingen inom det området är därmed redan från början gjord med hänsyn till trafikstörningarna. Du som fastighetsägare i ett sådant område behöver därför inte själv begära att ditt taxeringsvärde justeras ner av det skälet.

  Hur lång tid tar det för Skatteverket att registrera äktenskap?

  I vår checklista får du tips och råd på viktiga saker att tänka på innan ni planerar ert bröllop.

  Oavsett om ni gifter er borgligt, kyrkligt eller utomlands måste ni först ansöka om hindersprövning hos Skatteverket. Om du vill byta efternamn i samband med vigseln måste du också ansöka om detta hos Skatteverket. Du behåller ditt eget efternamn om du inte skickar in någon ansökan. Vi som bank får automatiskt information om namnbyte och adressändring från Skatteverket. Däremot behöver du ändra efternamnet på dina kort – det gör du enkelt genom att ringa oss och be att vi trycker upp nya kort med ditt nya namn.

  Hur länge gäller ett äktenskapsförord?

  Äktenskapsförord är ett avtal som skrivs mellan två makar eller blivande makar. I äktenskapsförordet bestämmer ni vilken egendom som ska vara enskild egendom och giftorättsgods. Hur egendom “klassas” är viktigt för hur egendomen kommer fördelas vid en eventuell framtida skilsmässa.

  Utan ett äktenskapsförord ska ni nämligen dela på allt ni äger om ni skiljer er. Genom att skriva ett äktenskapsförord kan ni istället bestämma en annan fördelning av era tillgångar.

  Vad händer om man har äktenskapsförord?

  I princip är det inte någon skillnad mellan en bodelning på grund av en skilsmässa och en bodelning på grund av att någon av makarna avlider. I båda situationerna måste, enligt huvudregeln, en bodelning göras.

  Det finns ett par undantag när bodelning inte behöver göras. Detta gäller t ex om all makarnas egendom är enskild egendom eller om den efterlevande maken vid bodelningen begär att få behålla sitt giftorättsgods. Dessa undantag kommer inte behandlas ytterligare i denna artikel.

  En formell skillnad mellan bodelning på grund av skilsmässa och bodelning på grund av dödsfall är att vid en bodelning på grund av skilsmässa sker bodelningen mellan de två makarna. Vid en bodelning på grund av en makes dödsfall sker bodelningen mellan den efterlevande maken och den avlidne makens arvingar och universella testamentstagare.

  En vanlig missuppfattning är att ett äktenskapsförord påverkar arvsordningen. Med arvsordningen avses vem som har rätt att få arv efter en avliden person. Så är inte fallet, ett äktenskapsförord påverkar inte arvsordningen. Samma personer ärver oavsett om makarna har skrivit ett äktenskapsförord eller ej.

  Anledningen till att två makar, eller blivande makar, skriver ett äktenskapsförord är att makarna har kommit överens om vilken egendom som ska ingå i en eventuell framtida bodelning. Denna överenskommelse gäller oavsett om bodelningen sker på grund av skilsmässa eller på grund av dödsfall. Vill du styra över vem som ska ärva dig måste du därför upprätta ett testamente. Du kan inte i ett äktenskapsförord skriva in bestämmelser vilka reglerar vem som ska ärva dig.  

  När syns det på Skatteverket att man är gift?

  Innan ni gifter er behöver ni ansöka om hindersprövning hos Skatteverket. Det är ett intyg om att ni får gifta er. När ni har fått intyget om hindersprövning ska ni lämna det till vigselförrättaren.

  I vissa länder finns det svenska vigselförrättare som har fått den svenska regeringens tillstånd att viga utomlands. Ni måste själva ta reda på om det finns en svensk vigselförrättare med tillstånd i det land där ni vill gifta er. Innan ni gifter er behöver ni ansöka om hindersprövning.

  När syns det att man är skild på Skatteverket?

  I Ratsits register presenteras endast två civilstånd, gift och ogift. Förklaringar till vad som är vad finner du nedan. 

  • Ogift - Ogift, änka, änkling, skild, ensamstående, singel
  • Gift - Gift, i registrerat partnerskap

  Hur lång tid tar det för äktenskap att registreras?

  Äktenskap ingås mellan två personer. Från och med den 1 maj 2009 gäller nya regler som rör äktenskap. Två personer av samma kön kan ingå äktenskap på samma villkor som par av olika kön. Bestämmelserna i äktenskapsbalken gäller alla par oavsett makarnas kön.

  I vissa fall är äktenskap inte önskvärt från samhällets synpunkt, av sociala och medicinska skäl. Därför finns regler om hinder mot äktenskap. För att få gifta sig måste båda personerna ha fyllt 18 år.

  Personer som är släkt med varandra i rätt upp- eller nedstigande led, till exempel mor och son, får inte gifta sig med varandra. Inte heller helsyskon får ingå äktenskap. Halvsyskon kan däremot få tillstånd av länsstyrelsen att gifta sig med varandra.

  Den som redan är gift eller registrerad partner får inte så länge äktenskapet eller partnerskapet består ingå ett nytt äktenskap.

  Vem registrerar äktenskap?

  Du ska vända dig till Skatteverket med en vidimerad kopia på vigselhandlingen (äktenskapscertifikatet). Om du har gift dig med en person som aldrig har varit folkbokförd i Sverige måste du inkomma med en kopia på din frus/mans pass som du ska lämna till Skatteverket. Det sker en bedömning av Skatteverket om vigseln är äkta och om den är det så registreras giftermålet i den svenska folkbokföringen.

  Om du har gift dig inför en svensk myndighet utomlands ska du vända dig till en svensk ambassad, svensk konsulat eller till svenska kyrkan. Om du planerar att gifta dig utomlands inför en svensk myndighet bör du komma ihåg att antigen du eller den person du ska gifta dig med måste vara svensk medborgare.

  Kan man ta bort ett äktenskapsförord?

  Du kan själv kontrollera vilka typer av cookies du vill acceptera genom att ta ställning nedan. Läs mer här

  Cookies

  Vad ska man tänka på vid äktenskapsförord?

  Hur ett äktenskapsförord ska vara utformat beror på omständigheterna i det enskilda fallet. Makarnas personliga situation i form av till exempel vilka tillgångar de har och i vilket land de är bosatta, men framförallt – vad de vill uppnå med äktenskapsförordet – är avgörande för hur äktenskapsförordets ska formuleras. Det är därför inte möjligt att skapa en checklista vilken är tillämplig i alla tänkbara situationer. Men följande punkter kan i vart fall vara en bra utgångspunkt för en checklista när man ska skriva ett grundläggande  äktenskapsförord: