:

Hur skickar man in skilsmässoansökan?

Innehållsförteckning:

 1. Hur skickar man in skilsmässoansökan?
 2. Hur beställer man Skilsmässopapper?
 3. Kan man neka att skriva på Skilsmässopapper?
 4. Vilka blanketter behövs vid skilsmässa?
 5. Kan man bli nekad skilsmässa?
 6. Hur mycket kostar det att ansöka om skilsmässa?
 7. Kan man ansöka om skilsmässa på nätet?
 8. Hur lång tid tar det att fullfölja skilsmässa?
 9. Hur många ångrar sin skilsmässa?
 10. Måste man dela allt vid skilsmässa?
 11. Vem ska betalar för huset vid skilsmässa?
 12. Vad delas inte vid skilsmässa?
 13. Vad Delar man inte vid skilsmässa?
 14. Hur värderar man lösöret när man skiljer sig?
 15. Hur fördelas skulder vid en skilsmässa?

Hur skickar man in skilsmässoansökan?

Det första steget till att skilja sig är att skicka in ansökan om skilsmässa. Det innebär att du och din partner begär skilsmässa från varandra i tingsrätten. Ansökan om skilsmässa kan lämnas in gemensamt eller enskilt. Hur lång tid processen tar beror på olika delar, till exempel om tingsrätten beslutar om betänketid.

Ska du skicka in en ansökan om skilsmässa? Vi har en steg-för-steg-guide som hjälper dig genom processen kring ansökan.

Hur beställer man Skilsmässopapper?

Är det ens en re­le­vant fråga? Och är det inte bara att be­stäl­la ett?

I skri­van­de stund finns det fak­tiskt hela 22 olika va­ri­an­ter av per­son­be­vis. Dom olika per­son­be­vi­sen är för olika syften och visar därmed olika upp­gif­ter om dig.

För vissa ären­den så som för att ändra folk­bok­fö­rings­a­dress, skaffa ID-kort eller yr­kes­le­gi­ti­ma­tion så kan du enkelt ladda ned ditt per­son­be­vis di­gi­talt från Skat­te­ver­kets hem­si­da. Andra slags per­son­be­vis som till ex­em­pel ska ligga till grund för dom­stols­be­slut, måste postas till adres­sen som du är folk­bok­förd på.

Kan man neka att skriva på Skilsmässopapper?

Om två makar är överens om att de ska skiljas är det lätt att begära skilsmässa. Skilsmässa kallas också för äktenskapsskillnad.

Det enklaste sättet att begära skilsmässa är att använda sig av blanketten Gemensam ansökan om äktenskapsskillnad. Blanketten går också att hämta direkt på tingsrätten eller beställa därifrån.

Ansökan om äktenskapsskillnad ska skickas till tingsrätten tillsammans med personbevis för skilsmässa. Personbevisen får man gratis från Skatteverket, och går att beställa per telefon eller genom Skatteverkets webbplats. Det ska vara personbevis för båda makarna samt alla eventuella barn, oavsett om barnen är gemensamma eller inte.

Hur gör man om man är överens om att separera när man är sambo?

Det finns inget formkrav för separation när man är sambor. I sambolagen framkommer dock klart att ett samboförhållande upphör om

 • samborna eller någon av dem ingår äktenskap
 • samborna flyttar isär
 • någon av dem avlider
 • en sambo ansöker om förordnade av bodelningsförrättare
 • en sambo ansöker om kvarsittanderätten till bostaden, eller
 • en sambo väcker talan om övertagande av bostaden.

Vilka blanketter behövs vid skilsmässa?

Om du vill skilja dig ska du ansöka om det hos tingsrätten där du bor. Ansökan kan vara gemensam eller enskild.

Kan man bli nekad skilsmässa?

Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Regler om hur en skilsmässa ska gå till finns i Äktenskapsbalken. Det finns ingen regel i äktenskapsbalken som hindrar den ena maken att motsäga sig en skilsmässa. Det finns däremot regler som hanterar situationen när bara den ena maken vill skiljas, en sådan regel finns i 5 kap 2 § äktenskapsbalken. Bestämmelsen säger att om bara den ena maken vill skiljas har denne rätt till det först efter en betänketid. Detta innebär att den make som vill skiljas kan yrka på skilsmässa, men innan en domstol dömer i frågan löper en betänketid om 6 månader. Först när betänketiden löpt ut kan maken om denna fortfarande skilja sig göra ett särskilt yrkande om skilsmässa vilket framgår av 5 kap 3 § äktenskapsbalken.

Hur mycket kostar det att ansöka om skilsmässa?

Från vilket datum är jag skild?

Skilsmässan gäller från den dag domen vinner laga kraft, alltså normalt tre veckor efter domens datum, då tiden för överklagandet har gått ut. Tingsrätten skickar då ett meddelande om skilsmässan till Skatteverket som registrerar den.

Kan man ansöka om skilsmässa på nätet?

En vårdnadstvist inleds med en stämningsansökan. En stämningsansökan upprättar ditt juridiska ombud. I stämningsansökan anger du dina yrkanden och dina grunder. Yrkanden är vad du vill att tingsrätten ska besluta och dina grunder är skälen till att tingsrätten ska besluta i enlighet med dina yrkanden. I stämningsansökan anger du också vilken bevisning du vill åberopa. Det är möjligt att ändra eller komplettera bevisuppgifter under processens gång.Efter att stämningsansökan är inlämnad till tingsrätten får motparten möjlighet att svara på den genom att inge ett så kallat svaromål. I svaromålet anger motparten sin inställning till dina krav samt framför eventuella egna yrkanden och grunderna för dessa.

Efter en inledande skriftväxling kommer tingsrätten att boka tid för ett sammanträde som kallas för muntlig förberedelse. Vid sammanträdet närvarar en ordförande, protokollförare samt parterna och deras ombud.

Hur lång tid tar det att fullfölja skilsmässa?

 • det finns barn under 16 år som bor hos er (måste inte vara ert ge­men­sam­ma barn) eller
 • om minst en av er vill ha be­tän­ke­tid eller
 • Skils­mäs­san full­följs och kommer i kraft genom att ni begär att dom­sto­len dömer er till skilda efter be­tän­ke­ti­den. Ni begärs skils­mäs­sa i samma dom­stol som ni skic­ka­de den första an­sö­kan till.

  En make alltid har rätt att skilja sig. Den andre maken måste inte sam­tyc­ka, utan det räcker att en av er vill skilja er. Ni be­hö­ver inte heller ge an­led­ning­ar­na till varför ni önskar skilja er.  

  Det tar un­ge­fär 1 månad att skilja sig om ni an­sö­ker till­sam­mans och inte be­hö­ver be­tän­ke­tid. Ifall ni be­hö­ver be­tän­ke­tid tar det un­ge­fär 7 må­na­der för att få igenom en äk­ten­skaps­skill­nad.

  Läs mer: Fun­de­rar du på skils­mäs­sa?

  Hur många ångrar sin skilsmässa?

  Jag är mitt i den här processen just nu. I slutet av sommaren kom jag till insikten att vårt parförhållande sjunger på sista versen efter nära 10 år tillsammans.

  Jag och min partner har levt i ett slags mellanläge länge nog. Vi bråkar inte, men det känns som att gå med en sten i skon hela tiden.

  Det är så himla enkelt att bortse från det som är dåligt i ett parförhållande.

  Där vid 5 år tillsammans ungefär började jag känna att känslorna inte längre var de samma.

  Min man var hur ljuvlig som helst. Snäll, omtänksam och jag visste att han skulle gå igenom eld för mig. Jag hade skuldkänslor då jag kände att jag inte kunde ge honom den kärlek han förtjänade.

  Måste man dela allt vid skilsmässa?

  Du kan själv kontrollera vilka typer av cookies du vill acceptera genom att ta ställning nedan. Läs mer här

  Cookies

  Vem ska betalar för huset vid skilsmässa?

  För att påbörja en bodelning måste en av parterna begära att ni ska göra en. Är ni överens kan ni göra bodelningen själva. Kan ni inte komma överens eller om ni vill ha hjälp av en expert kan ni ansöka om en bodelningsförrättare hos tingsrätten. Även om reglerna för en bodelning skiljer sig åt beroende på vilket förhållande parterna har, finns det alltid några steg som ingår.

  Vad delas inte vid skilsmässa?

 • Ansökan om skilsmässa – vilket formellt kallas äktenskapsskillnad – ska göras vid den lokala tingsrätten. Skilsmässan går igenom först efter sex månaders betänketid. Om båda parter är eniga och det heller inte finns barn under 16 år behövs dock ingen betänketid.
 • Efter äktenskapet upplösts enligt föregående punkt ska i normalfallet en bodelning ske. Bodelningen omfattar det så kallade giftorättsgodset. Giftorättsgods är som huvudregel den egendom som inte är någon av makarnas enskilda egendom. Giftorättsgodset omfattar dock inte kläder och en del annat som har stark personlig karaktär.
 • Makarnas giftorättsgods ska, med avdrag för skulder, delas lika. Fördelningen av giftorättsgodset ska dokumenteras i ett så kallat bodelningsavtal, som ska skrivas under av båda makarna. Det är möjligt att genomföra en bodelning även under bestående äktenskap.
 • Du hittar all juridisk rådgivning på samma plats – nära dig.

  Vad Delar man inte vid skilsmässa?

  Var och en av makarna ska svara för sina egna skulder. Den ena maken blir inte ansvarig för den andras skulder. Båda får behålla så mycket av sina tillgångar som den har i skulder innan det läggs ihop, alltså dras värdet av skulden av från värdet av tillgångarna.

  Denna regel gäller inte skulder som hänger ihop med egendom som är enskild utan endast skulder som hänför sig till sådan egendom som ska tas med i bodelningen (giftorättsgods). Skulle den ena maken hamna på ett minusbelopp på grund av att skuldernas värde är större än värdet av tillgångarna blir det han/hon tillför till sammanslagningen noll. Det blir alltså aldrig ett minusbelopp från någon av makarnas sida. Det man delar på i sådana fall är de tillgångar som den andre maken/makan har tillfört bodelningen.

  Hur värderar man lösöret när man skiljer sig?

  I samband med en bodelning är det många detaljer som ska redas ut. Några vanliga frågor som kan uppstå vid bodelningen handlar om vilka regler som gäller, vad som ska ingå samt vad som händer om parterna är oeniga. 

  Reglerna för bodelningen varierar beroende på dels relationen och dels orsaken till uppbrottet. Här reder vi ut det som har med bodelning att göra och om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta oss, vi finns här för dig. 

  I en skilsmässa är utgångspunkten att all egendom delas och i en samboseparation är utgångspunkten att endast gemensam anskaffad bostad och det inuti (bohag) delas upp. 

 • Vid problem och oenighet kan en bodelningsförrättare utses att hjälpa till vid skilsmässor och separationer. När det är svårt att reda ut ett dödsbo och åstadkomma en fördelning av arv kan en boutredningsman eller skiftesman utses. 
 • Ett bodelningsavtal bör alltid skrivas efter att bodelningen är avslutad, oavsett hur enkel eller komplicerad den varit. Avtalet fungerar som ett bevis på att bodelningen är klar och krävs för vissa praktiska frågor samt för undvikande av problem.  
 • En bodelning är inte obligatorisk i samband med en samboseparation. Det blir bara aktuellt om en sambo begär bodelning, vilket kan göras högst ett år efter uppbrottet. Annars går rätten till bodelning förlorad.
 • Hur fördelas skulder vid en skilsmässa?

  Allt eller vissa saker eller till­gång­ar som ni äger kan göras till en­skild egen­dom och då räknas de inte in i gif­to­rätts­gods. Med ett äk­ten­skaps­för­ord kan ni ge­men­samt be­stäm­ma vilken egen­dom som ska vara en­skild egen­dom och som inte ska ingå vid en bo­del­ning vid se­pa­ra­tion eller döds­fall.

  Ett äk­ten­skaps­för­ord kan vara ett rik­tigt bra sätt att ge varand­ra eko­no­misk trygg­het. Det hand­lar inte om att inte lita på varand­ra utan istäl­let om att ordna det allra bästa för er som familj.

  Vid skils­mäs­sa ska man alltid göra en bo­del­ning. Då räknar man var för sig ihop sina till­gång­ar och drar sedan bort lån och andra skul­der. Där­ef­ter slår man ihop bådas till­gång­ar och delar på hälf­ten. På så vis får ni lika mycket av gif­to­rätts­god­set. 

  Det be­ty­der att den som på papp­ret äger mer måste betala mel­lan­skill­na­den till den andra maken för att det ska bli lika. Mel­lan­skill­na­den kallas för bo­del­nings­lik­vid. 

  Den med mer för­mö­gen­het ger alltså av sin egen­dom till den andre. Om den med mera egen­dom har mycket skul­der kan det dock leda till att ni istäl­let får dela på den egen­dom som den som äger mindre har.