:

Vad är skillnaden på balans och resultaträkning?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är skillnaden på balans och resultaträkning?
 2. Hur hänger resultat och balansräkning ihop?
 3. Vad är skillnaden mellan resultat och Balanskonton?
 4. Vad är det för skillnad på balansrapport och balansräkning?
 5. Vad ser man i en resultaträkning?
 6. Är årets resultat en skuld?
 7. Hur ser en bra balansräkning ut?
 8. Vilka konton ingår i balansräkning?
 9. Vad ska ingå i en balansräkning?
 10. När görs en balansräkning?
 11. Kan årets resultat vara minus?
 12. Är överskott samma som resultat?
 13. Vilka tre huvuddelar består balansräkningen av?
 14. Vad ingår i en resultaträkning?
 15. Hur ställer man upp en balansräkning?
 16. Vad innebär balansräkning i bokföring?
 17. Hur används balansräkning vid Budgetering?
 18. Vad betyder balansrapporten och resultatrapporten?

Vad är skillnaden på balans och resultaträkning?

Vad är en balansrapport? En sådan rapport är en sammanställning av ett företags tillgångar och skulder kring en angiven tidpunkt. Den visar företagets ekonomiska ställning och för att stämma av att företagets bokföring är rättvisande, krävs det regelmässiga kontroller och analyser.

Genom att rapportera företagets ekonomiska ställning vid olika tidpunkter, går det att få en uppfattning hur dess ekonomi ser ut. Både företagets intäkter och kostnader men också vilka tillgångar och skulder som företaget har. Balansrapport tillsammans med resultatrapport visar alltså viktig information kring företagets ekonomi och hur den presterar.

Hur hänger resultat och balansräkning ihop?

Balansrapporten visar företagets ekonomiska ställning vid ett specifikt tillfälle. Här redovisas vilka tillgångar som är finansierade med eget kapital respektive skulder.  Den sammanställer vilka tillgångar man har och hur dessa har finansierat, denna finansiering kan antingen ske med eget kapital eller med skulder. 

Med hjälp av balansrapporten kan du jämföra tillgångar och dess finansiering vid början och i slutet av ett räkenskapsår. I Bokio kan du se den ingående balansen, resultatet som visar förändringar samt den utgående balansen för varje räkenskapsår. 

Resultatrapporten däremot, sammanfattar vad som hänt i verksamheten under en viss period, till exempel ett helt räkenskapsår. Den redovisar periodens resultat som antingen kan vara vinst, förlust eller nollresultat genom att lägga ihop periodens intäkter och sedan subtrahera dessa med periodens kostnader. (Intäkter - Kostnader = Ditt resultat).

Vad är skillnaden mellan resultat och Balanskonton?

Balansrapporten visar företagets ekonomiska ställning vid ett specifikt tillfälle. Här redovisas vilka tillgångar som är finansierade med eget kapital respektive skulder.  Den sammanställer vilka tillgångar man har och hur dessa har finansierat, denna finansiering kan antingen ske med eget kapital eller med skulder. 

Med hjälp av balansrapporten kan du jämföra tillgångar och dess finansiering vid början och i slutet av ett räkenskapsår. I Bokio kan du se den ingående balansen, resultatet som visar förändringar samt den utgående balansen för varje räkenskapsår. 

Resultatrapporten däremot, sammanfattar vad som hänt i verksamheten under en viss period, till exempel ett helt räkenskapsår. Den redovisar periodens resultat som antingen kan vara vinst, förlust eller nollresultat genom att lägga ihop periodens intäkter och sedan subtrahera dessa med periodens kostnader. (Intäkter - Kostnader = Ditt resultat).

Vad är det för skillnad på balansrapport och balansräkning?

En balansrapport visar ett företags tillgångar och skulder vid ett specifikt tillfälle.

Balansrapporten är tillsammans med resultatrapporten en av de mest väsentliga rapporterna över ett företags räkenskaper. Balansrapporten består dels av företagets tillgångar (kontoklass 1), dels av företagets eget kapital och skulder (kontoklass 2). Tillgångarnas värde är alltid lika med eget kapital plus skulder, därav namnet balansrapport. Rapporten visar periodens ingående balans (hur mycket som finns på ett givet konto vid periodens början), periodens förändring (även kallat omslutning) och utgående balans. Ingående balans plus/minus periodens förändring är alltså lika med den utgående balansen.

Vad ser man i en resultaträkning?

Riksdag och regering beslutar om verksamheten vid universitet och högskolor och de medel som ställs till respektive lärosätes disposition för finansiering av verksamheten. Anslagen betalas ut via Riksgälden till myndigheterna i 12-delar, den 25:e varje månad (ränteneutralt datum inom staten).

Anslaget för utbildning på grundnivå och avancerad nivåDetta anslag erhålls i princip som ett förskottsbelopp och består av ett enda gemensamt så kallat takbelopp avsett för universitetets alla utbildningar på grundnivå och avancerad nivå. Den slutliga intäkten av detta anslag beror på resultatet inom utbildningen för året. Avräkning sker nämligen varje år av det utbildningsuppdrag som lärosätet fått, mot de prestationer som uppnåtts i form av antalet studenter och deras prestationer.

Är årets resultat en skuld?

Årets resultat i en enskild firma bokförs normalt på konto 8999 Årets resultat och 2019 Årets resultat.

När ett räkenskapsår avslutas är det dags att bokföra årets resultat för att se om firman gått med vinst eller förlust. När kostnaderna är högre än intäkterna har företaget gått med förlust och när kostnaderna är lägre än intäkterna har företaget gjort en vinst. Vid räkenskapsårets slut överförs resultatet, vinsten eller förlusten, till det egna kapitalet i balansrapporten. En vinst bokförs som en kostnad i resultatrapporten och en ökad skuld i balansrapporten. En skuld bokförs som en intäkt i resultatrapporten och en minskad skuld i balansrapporten. En balansräkning visar skillnaden mellan tillgångar och eget kapital och skulder, medan en resultaträkning visar skillnaden mellan intäkter och kostnader. 

Hur ser en bra balansräkning ut?

Balansräkningen är en av företagets viktigaste rapporter tillsammans med resultaträkningen. Balansräkningen visar vilka tillgångar som finns i företaget och hur de är finansierade.

Balansräkningen upplevs ofta som svårare att förstå än en resultaträkning, men egentligen handlar det ju bara om en beskrivning av vilka tillgångar som finns i företaget och i vilken omfattning de är finansierade med eget kapital respektive främmande kapital (lån, mm).

Vilka konton ingår i balansräkning?

I ett företags årsredovisning krävs en balansräkning som visar företagets ekonomiska situation, det vill säga företagets tillgångar, skulder och eget kapital. Oftast infaller balansräkningen den sista dagen på räkenskapsåret. 

Balansräkningen kan förenklat sägas vara en sammanställning av företagets resultat- och likviditetsbudgetar. Till skillnad från dessa två, som visar perioder, ger balansräkningen en ögonblicksbild av företagets ekonomiska situation vid en bestämd tidpunkt.

Balansräkningen är, tillsammans med resultaträkningen och kassaflödesräkningen, ett viktigt verktyg för att kunna ge en bild av företagets finansiella läge och samtidigt redovisa vad företaget äger och är skyldigt.

Balansräkningen delas upp i två olika delar med tillgångar på den ena sidan och skulder och eget kapital på den andra. Tillgångssidan kallas aktivsidan och skuldsidan kallas passivsidan.

Grundprincipen inom bokföring är att summan av tillgångarna ska vara lika stor som summan av det egna kapitalet och skulderna. Det betyder att de två sidorna ska vara lika stora och i balans med varandra den dag samtliga konton i bokföringen redovisas och avslutas, även kallad balansdagen. Är tillgångarna större har året gått med vinst och vinsten blir till skuld för företagsägarna.

Summan av ett företags tillgångar respektive summan av skulder och eget kapital kallas balansomslutning, eftersom de två sidorna i balansräkningen ska vara i balans.

Vad ska ingå i en balansräkning?

En balansräkning är en sammanställning av balanskonton i ett företags bokföring, vid en viss tidpunkt. Förutom resultaträkning, revisionsberättelse och förvaltningsberättelse i årsredovisningen redovisas också en balansräkning. Den här balansräkningen består av företagets tillgångar och eget kapital samt skulder vid en viss tidpunkt, oftast brukar det vara den sista dagen på räkenskapsåret.

Balansräkningens två delar bör vara lika stora på dagen då samtliga konton redovisas i bokföringen samt avslutas, detta kallas också för balansdagen. Företagets tillgångar bör alltså vara balanserade av skulder och investeringar.

När görs en balansräkning?

Balansräkningen är en av företagets viktigaste rapporter tillsammans med resultaträkningen. Balansräkningen visar vilka tillgångar som finns i företaget och hur de är finansierade.

Balansräkningen upplevs ofta som svårare att förstå än en resultaträkning, men egentligen handlar det ju bara om en beskrivning av vilka tillgångar som finns i företaget och i vilken omfattning de är finansierade med eget kapital respektive främmande kapital (lån, mm).

Kan årets resultat vara minus?

Så här bokför du årets resultat i ett aktiebolag.

  Årets vinst [8999] är 245 000 kr och bokas mot eget kapital [2099], Årets resultat.

Är överskott samma som resultat?

Ett aktiebolag ska alltid lämna en egen inkomstdeklaration. Där redovisar företaget sitt resultat för beskattningsåret. Den slutliga skatten som företaget ska betala framgår av slutskattebeskedet.

Vilka tre huvuddelar består balansräkningen av?

Eget kapital är det kapital som finns kvar av ett företags tillgångar efter att skulderna har betalats. Man kan likställa det med det kapital som ägs av företaget.

Storleken på det egna kapitalet används ofta som grund för att bedöma företagets ekonomiska styrka och stabilitet. Det kan även användas för att jämföra företag inom samma bransch för att se vilka som är mer lönsamma eller stabila.

Man kan se det egna kapitalet som ett företags nettoförmögenhet.

I kontrast till bundet kapital finns även fritt eget kapital, som är kapital som kan användas utan några särskilda begränsningar. Fritt eget kapital kan exempelvis användas för att återinvestera i företaget eller utbetalning till aktieägarna i form av utdelning.

Att ha mycket fritt eget kapital är en bra buffert mot dåliga ekonomiska tider eller oförutsedda utgifter, eftersom man kan klara sig utan att behöva låna pengar.

Vad ingår i en resultaträkning?

En resultaträkning sammanställer samtliga intäkter och kostnader under en viss period, ofta årsvis, och utgör en central del i årsbokslutet. Syftet med rapporten är att ge en tydlig översikt över företagets utförda prestationer och förbrukade resurser samt vilket resultat som genereras.

Här kan du se hur resultaträkningens olika uppställningsformer ser ut mer i detalj.

För att analysera och nå en fullgod tolkning av resultaträkningen kan det vara bra med en tydlig struktur. Först är det viktigt att reflektera över enskilda posters belopp, så att du kan identifiera och hantera analysstörande innehåll. En annan central del är att välja lämpliga resultatmått som endast inkluderar relevanta poster för analysen. Slutligen kan du med valda resultatmått analysera verksamheten genom olika nyckeltal.

Hur ställer man upp en balansräkning?

Balansräkning och resultaträkning utgör i sin tur huvudinnehållet i årsredovisningen för alla aktiebolag. Både stora och små aktiebolag måste lämna en årsredovisning till Bolagsverket senast 7 månader efter räkenskapsårets slut.

Resultat- och balansräkningen är en förenkling av resultatrapporten och balansrapporten. I resultaträkningen och balansräkningen kan du utläsa det mesta om företagets ekonomiska status.

Som vi nämnde är en balansräkning en förenkling av balansrapporten. I balansräkningen slår man därför ofta ihop snarlika poster för att ge en lättbegriplig överblick. 

Balansrapporten visar status i verksamheten vid en viss tidpunkt. Det visar med andra ord hur stort det egna kapitalet är vid en viss tidpunkt. Det egna kapitalet är skillnaden mellan tillgångar och skulder. I en balansrapport summeras skulder och eget kapital. Summeringen ska sedan stämma överens med tillgångarna, det vill säga skulder och eget kapital ska balanserna med tillgångar.

 • Ett saldo i balansrapporten som avser första datumet i en period, till exempel 1 januari, kallas ingående balans (IB).
 • Ett saldo i balansrapporten som avser sista datumet i en period, till exempel 31 december, kallas utgående balans (UB).

Vad innebär balansräkning i bokföring?

Inom redovisning innebär det en sammanställning av samtliga balanskonton i organisationens bokföring. Balansräkningen brukar ställas upp i två kolumner med tillgångar på ena sidan samt skulder och eget kapital (det vill säga hur tillgångarna finansierats) på den andra.

Hur används balansräkning vid Budgetering?

Balansräkning används även vid budgetering, där resultatbudget och likviditetsbudget utgör grunden. Budgeterad balansräkning visar vilka tillgångar och skulder och eget kapital ett företag planerar att ha vid en viss tidpunkt och kan ses som en summering av resultatbudgeten och likviditetsbudgeten.

Vad betyder balansrapporten och resultatrapporten?

Översatt till engelska så visar balansrapporten "position" medan resultatrapporten visar "performance". Balansrapporten och resultatrapporten hänger ihop med varandra genom att det resultat som beräknas i resultatrapporten förs in till eget kapital i balansrapporten.