:

Vad innebär enskild egendom i äktenskap?

Innehållsförteckning:

 1. Vad innebär enskild egendom i äktenskap?
 2. Kan man ha enskild egendom som gift?
 3. Vad händer med enskild egendom när man gifter sig?
 4. Vad händer med enskild egendom vid skilsmässa?
 5. Vad händer med min enskild egendom vid dödsfall?
 6. Vad händer med enskild egendom vid arv?
 7. Vem ärver min enskilda egendom?
 8. Hur hanteras enskild egendom vid dödsfall?
 9. Kan halva huset vara enskild egendom?
 10. När kan enskild egendom bli giftorättsgods?
 11. Kan ärvda pengar vara enskild egendom?
 12. Kan jag testamentera bort min enskilda egendom?
 13. Vad gäller vid enskild egendom vid dödsfall?
 14. Kan man ärva pengar som enskild egendom?
 15. Vad händer med min enskilda egendom om jag dör?

Vad innebär enskild egendom i äktenskap?

 • Med make/maka krävs äktenskapsförord för att slippa dela egendom vid eventuell bodelning. Genom ett äktenskapsförord kan makarna föreskriva att egendom ska vara enskild.
 • För att skydda egendom man ger bort i gåva krävs ett gåvobrev med villkor om enskild egendom.
 • För att skydda egendom som någon får genom arv krävs ett testamente som innehåller krav om att egendom ska vara enskild.
 • Ring oss på eller fyll i formuläret så återkommer vi så snart som möjligt.

  Kan man ha enskild egendom som gift?

  Enskild egendom är egendom som ska hållas utanför en bodelning. En bodelning ska alltid ske när en make eller maka dör eller när man skiljer sig. Om man inte kan visa att viss egendom är enskild kommer den inte att betraktas som enskild vid bodelningen.

  Vad händer med enskild egendom när man gifter sig?

  Juridik vid dödsfall

  Jag är skild och har två barn. Jag har fått en summa pengar (gåva) som enskild egendom. Om jag gifter om mig. Vem ärver den delen? Make eller mina barn? Behöver jag skriva både testamente och äktenskapsförord om jag vill att mina barn ska ärva den enskilda egendomen?

  Vad händer med enskild egendom vid skilsmässa?

  När makarna har ansökt om äktenskapsskillnad, skilsmässa, hos tingsrätten ska en bouppteckning göras. En bouppteckning är en förteckning över makarnas egendom. Det vill säga vad respektive make äger, oavsett om det är aktier, pengar eller fysisk föremål. Efter att bouppteckningen är upprättad kan egendomen börja fördelas. I bouppteckningen ska anges vad som är giftorättsgods och vad som är enskild egendom. Enskild egendom är egendom som inte ska ingå i bodelningen, genom att detta explicit framgår av bland annat äktenskapsförord, gåvobrev eller föreskrift i testamente eller arv. All annan egendom ska bedömas som giftorättsgods, det vill säga sådan egendom som ska ingå i bodelningen.

  Om makarna är ense om hur egendomen ska fördelas behöver ingen bouppteckning göras, då ska detta anmälas till Skatteverket.

  Vad händer med min enskild egendom vid dödsfall?

 • Med make/maka krävs äktenskapsförord för att slippa dela egendom vid eventuell bodelning. Genom ett äktenskapsförord kan makarna föreskriva att egendom ska vara enskild.
 • För att skydda egendom man ger bort i gåva krävs ett gåvobrev med villkor om enskild egendom.
 • För att skydda egendom som någon får genom arv krävs ett testamente som innehåller krav om att egendom ska vara enskild.
 • Ring oss på eller fyll i formuläret så återkommer vi så snart som möjligt.

  Vad händer med enskild egendom vid arv?

  Enskild egendom är egendom som ska hållas utanför en bodelning. En bodelning ska alltid ske när en make eller maka dör eller när man skiljer sig. Om man inte kan visa att viss egendom är enskild kommer den inte att betraktas som enskild vid bodelningen.

  Vem ärver min enskilda egendom?

  Ett enkelt sätt att skydda egen­do­men är att i tes­ta­men­te skriva att arvet är en­skild egen­dom. Kanske vill du se till att dina barns re­spek­ti­ve inte ska kunna kräva an­de­lar i fa­mil­jens hus och du kan genom att göra det till en­skild egen­dom und­vi­ka att huset ofri­vil­ligt måste säljas. Det är vik­tigt att komma ihåg att en­skild egen­dom inte är samma sak som att den ena maken ensam äger något. Att en av er äger egen­dom själv kallas för en­skilt ägande och be­hö­ver inte betyda att den är en­skild egen­dom. 

  Som gift är grund­re­geln att allt ni äger är ge­men­sam egen­dom och att det ska delas lika om ni skil­jer er. Men en spe­ci­fik egen­dom kan alltså vara en­skild och då ska den inte ingå i en bo­del­ning. Det finns olika kri­te­ri­er som gör att en egen­dom kan räknas som en­skild:

  • Då det finns skri­vet i äk­ten­skaps­för­or­det mellan två makar att en egen­dom ska vara en­skild.
  • När ett sam­bo­av­tal de­fi­ni­e­rar att något är en­skild egen­dom.
  • Genom ett tes­ta­men­te med krav på en­skild egen­dom.
  • Då ett gå­vobrev med vill­kor om en­skild egen­dom finns.
  • Egen­dom som kommit genom för­säk­ring med vill­kor om en­skild egen­dom.
  • Genom sub­sti­tut, då en en­skild egen­dom er­satts med en ny egen­dom.

  Hur hanteras enskild egendom vid dödsfall?

  Du kan själv kontrollera vilka typer av cookies du vill acceptera genom att ta ställning nedan. Läs mer här

  Cookies

  Kan halva huset vara enskild egendom?

  Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga?

  Grundregeln är att om ni som gifta inte har tecknat något äktenskapsförord, räknas alla era tillgångar som giftorättsgods se 7 kap 1 § äktenskapsbalken. Vid en skilsmässa ska makarnas giftorättsgods räknas ihop, med avdrag för skulder, se 11 kap 2­­-3 §§ äktenskapsbalken. Hit räknas även era banktillgångar.

  När kan enskild egendom bli giftorättsgods?

  I ett äktenskap skiljer man mellan två sorters egendom, giftorättsgods och enskild egendom. När vi talar om egendom menas allt som makarna äger, oavsett om ägandet är gemensamt eller ensamt. När egendom är enskild innebär det att egendomen inte kommer att ingå i en eventuell bodelning. Om egendomen är giftorättsgods räknas egendomen med i en bodelning.

  Förenklat kan man säga att giftorättsgods är makarnas gemensamma egendom och att hälftendelningen är deras giftorätt. Genom krav om att egendom ska vara enskild ”skyddas” egendomen vid en skilsmässa eller dödsfall och stannar på så vis inom familjen.

  Kan ärvda pengar vara enskild egendom?

  Makars egendom delas in i giftorättsgods och enskild egendom. Allt som tillhör en make är dennes giftorättsgods om det inte har gjorts till enskild egendom. Indelningen gäller så länge äktenskapet varar eller till man ändrar det.

  Indelningen i giftorättsgods och enskild egendom har betydelse när makarna ska bodela. I bodelningen ingår allt som är en makes giftorättsgods men däremot inte makens enskilda egendom. Under tiden äktenskapet består, saknar normalt indelningen i giftorättsgods och enskild egendom betydelse.

  Kan jag testamentera bort min enskilda egendom?

  Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

  Jag utgår ifrån att din fastighet faktiskt är enskild egendom, och därmed uppfyller något av kraven ur lagen äktenskapsbalken(ÄktB) 7:2. Exempelvis att du har ärvt den och i testamentet har det stått att fastigheten ska vara enskild egendom, eller att du och din make har exempelvis i ett äktenskapsförord stadgat att fastigheten är enskild egendom.

  Vad gäller vid enskild egendom vid dödsfall?

  I princip är det inte någon skillnad mellan en bodelning på grund av en skilsmässa och en bodelning på grund av att någon av makarna avlider. I båda situationerna måste, enligt huvudregeln, en bodelning göras.

  Det finns ett par undantag när bodelning inte behöver göras. Detta gäller t ex om all makarnas egendom är enskild egendom eller om den efterlevande maken vid bodelningen begär att få behålla sitt giftorättsgods. Dessa undantag kommer inte behandlas ytterligare i denna artikel.

  En formell skillnad mellan bodelning på grund av skilsmässa och bodelning på grund av dödsfall är att vid en bodelning på grund av skilsmässa sker bodelningen mellan de två makarna. Vid en bodelning på grund av en makes dödsfall sker bodelningen mellan den efterlevande maken och den avlidne makens arvingar och universella testamentstagare.

  En vanlig missuppfattning är att ett äktenskapsförord påverkar arvsordningen. Med arvsordningen avses vem som har rätt att få arv efter en avliden person. Så är inte fallet, ett äktenskapsförord påverkar inte arvsordningen. Samma personer ärver oavsett om makarna har skrivit ett äktenskapsförord eller ej.

  Anledningen till att två makar, eller blivande makar, skriver ett äktenskapsförord är att makarna har kommit överens om vilken egendom som ska ingå i en eventuell framtida bodelning. Denna överenskommelse gäller oavsett om bodelningen sker på grund av skilsmässa eller på grund av dödsfall. Vill du styra över vem som ska ärva dig måste du därför upprätta ett testamente. Du kan inte i ett äktenskapsförord skriva in bestämmelser vilka reglerar vem som ska ärva dig.  

  Kan man ärva pengar som enskild egendom?

  Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

  Vad som kan hända med dina pengar kan bero på om du i framtiden ingår äktenskap eller väljer att leva som sambo.

  Vad händer med min enskilda egendom om jag dör?

  Du kan själv kontrollera vilka typer av cookies du vill acceptera genom att ta ställning nedan. Läs mer här

  Cookies