:

Är hyresintäkter skattepliktiga?

Innehållsförteckning:

 1. Är hyresintäkter skattepliktiga?
 2. Vad kan den frivilliga skattskyldigheten omfatta?
 3. När inträder frivillig skattskyldighet?
 4. Är hyresintäkter momspliktiga?
 5. Vad händer om man inte deklarerar uthyrning?
 6. Vad gäller vid privat uthyrning?
 7. Är det moms på hyror?
 8. Vad menas med skattskyldighet?
 9. När får man dra av moms på hyra?
 10. Vilka tjänster omfattas av omvänd skattskyldighet?
 11. Hur bokför man hyresintäkter?
 12. Hur mycket får man tjäna utan att betala skatt på uthyrning?
 13. Hur mycket får man tjäna utan att betala skatt vid uthyrning?
 14. Hur mycket får man tjäna på uthyrning utan att betala skatt?
 15. Hur vet Skatteverket att jag hyr ut?

Är hyresintäkter skattepliktiga?

Många hyrde ut fritidsboenden förra sommaren och Skatteverkets bedömning är att hyrorna var högre än tidigare. Förmodligen för att fler semestrade i Sverige. Inkomster på över 40 000 kronor från uthyrning av bostäder ska deklareras. Skatteverket kommer särskilt att granska detta i år.

På Skatteverkets webbplats finns en beräkningshjälp där den som hyrt ut fyller i uppgifter om uthyrningen. Tjänsten hjälper till att räkna ut om uthyrningen behöver deklareras.

Vad kan den frivilliga skattskyldigheten omfatta?

Detta avsnitt gäller för dig som är användare och inloggad i privat läge.

Bokföringslagen säger att kvitton och andra dokument med räkenskapsinformation måste arkiveras. Du måste också kunna styrka kostnader ifall Skatteverket genomför en granskning. Kvitton försvinner ibland, och det kan leda till problem för en anställd som behöver ett kvitto för sin reseräkning.

När inträder frivillig skattskyldighet?

Det finns tre typfall för hur man blir frivilligt skattskyldig. Dessa är

 • fakturering vid uthyrning eller annan upplåtelse
 • genom ansökan om uppförandeskede
 • i samband med en fastighetsöverlåtelse.

Det som nedan står om fastighet eller lokal gäller även hyres- och bostadsrätter.

En fastighetsägare eller annan hyresvärd väljer själv vilka lokaler etc. som ska omfattas av den frivilliga skattskyldigheten genom att ange utgående skatt i fakturan för uthyrningen eller upplåtelsen (9 kap. 1 § första stycket ML).

Är hyresintäkter momspliktiga?

Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt 1 kap. 1 § mervärdesskattelagen så ska mervärdesskatt betalas på sådan omsättning inomlandet av varor eller tjänster som är skattepliktiga och görs av en beskattningsbar person i denna egenskap. I ditt fall är uthyrningen att anses som en tjänst då du inte överlåter äganderätten av en egendom, du enbart upplåter nyttjanderätten till någon annan.

Vad händer om man inte deklarerar uthyrning?

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Enligt 42 kap.1 § inkomstskattelagen ska inkomster från uthyrning av en privatbostad tas upp i deklarationen och beskattas om inkomsterna överstiger schablonbeloppet, som uppgår till 40 000 kr (42 kap. 30 § inkomstskattelagen). Om inkomsterna är lägre än schablonbeloppet behöver man inte betala någon skatt alls för hyresinkomsterna och är inkomsterna högre är det bara det överstigande beloppet som man måste skatta för.

Vad gäller vid privat uthyrning?

Innan du hyr ut ditt hus bör du beräkna vilken hyra som är skälig att ta ut. Du får inte ta ut vilken hyra som helst utan den ska vara baserad på kostnaderna du har för huset samt kapitalkostnader, som räntekostnader och liknande.

Det finns många olika uthyrningstjänster du kan använda dig av om du vill hyra ut ditt hus. Ska du hyra ut huset i kortare perioder kan det vara ett alternativ att hyra ut via Airbnb, en tjänst som låter dig lägga upp en annons och hitta en tillfällig hyresgäst. Skall du hyra ut under en längre tid är Samtrygg ett bra alternativ.

Tips! Ska du själv annonsera uthyrningen av ditt hus kan du lägga upp annonsen på sidor som Blocket.se och även på Facebook. I så fall kan du läsa mer om vad du bör tänka på när du lägger upp en annons.

När du har hittat en lämplig hyresgäst kan det vara bra att be om referenser och att personen ska ta en kreditupplysning på sig själv att visa dig. På så sätt kan du säkerställa att hyresgästen är pålitlig och att han eller hon kan betala hyran. Detta är särskilt viktigt om du ska hyra ut ditt hus under en längre period.

Är det moms på hyror?

I Skatteverkets vägledning ”Bidrag som påverkar beskattningsunderlaget” står:

”Dessa fall avser situationer där tre parter är inblandade: säljaren av varan eller tjänsten, köparen av varan eller tjänsten och bidragsgivaren. Det är säljaren som säljer varan eller tjänsten till köparen. Om säljaren är skattskyldig för omsättningen till köparen så ingår mervärdesskatt i hela den ersättning som säljaren får från köparen och bidragsgivaren. Bidraget som är direkt kopplat till priset ska alltså ingå i ersättningen för varan eller tjänsten. Hela mervärdesskatten ska debiteras köparen. Bidragsgivaren ska inte debiteras någon mervärdesskatt.”

Moms ska alltså beräknas på det statliga bidraget och den momsen ska debiteras hyresgästen (trots att denne inte betalar bidraget). Hyresgästen betalar således moms dels på den fakturerade rabatterade hyran dels på bidraget från staten.

Vad menas med skattskyldighet?

Fysiska personer är obegränsat skattskyldiga om de är bosatta i Sverige, stadigvarande vistas här eller tidigare har varit bosatta och har väsentlig anknytning till Sverige. En väsentlig anknytning kan vara medborgarskap, innehav av en bostad eller fastighet eller bedriven näringsverksamhet i Sverige. Svenska medborgare och personer som varit bosatta i Sverige under minst tio år presumeras ha väsentlig anknytning under fem år efter flytt från landet.

Fysiska personer som inte är obegränsat skattskyldiga är begränsat skattskyldiga. Skatt betalas bland annat enligt lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK) och för näringsverksamhet från ett fast driftställe eller fastighet i Sverige. Även kapitalvinster som härrör från Sverige ska beskattas här. Enligt förslag ska också inkomst från tjänst som betalas av utländsk arbetsgivare komma att beskattas i Sverige om arbetet utförs för en verksamhet i Sverige, ett så kallat ”ekonomiskt arbetsgivarbegrepp”.

När får man dra av moms på hyra?

In addition to cookies that are strictly necessary to operate this website, we use the following types of cookies to improve your experience and our services: Functional cookies to enhance your experience (e.g. remember settings), and Performance cookies to measure the website's performance and improve your experience., and Marketing/Targeting cookies, which are set by third parties with whom we execute marketing campaigns and allow us to provide you with content relevant to you.

We have detected that Do Not Track/Global Privacy Control is enabled in your browser; as a result, Marketing/Targeting cookies, which are set by third parties with whom we execute marketing campaigns and allow us to provide you with content relevant to you, are automatically disabled.

Vilka tjänster omfattas av omvänd skattskyldighet?

Reglerna om omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt inom byggsektorn innebär att vissa köpare blir skattskyldiga i stället för den som tillhandahåller tjänsterna i fråga (1 kap. 2 § första stycket 4 b ML). Tre förutsättningar måste vara uppfyllda för att bestämmelserna ska bli tillämpliga:

 • Tjänsterna ska avse sådana arbeten inom byggsektorn som anges i 1 kap. 2 § andra stycket ML.
 • Köparen ska antingen vara en beskattningsbar person som i sin verksamhet mer än tillfälligt omsätter sådana tjänster som anges i bestämmelsen eller vara en annan beskattningsbar person (s.k. mellanman), som säljer vidare tjänsten till en beskattningsbar person som mer än tillfälligt omsätter tjänster som omfattas av bestämmelsen.
 • Tjänsterna måste vara omsatta i Sverige.

Bestämmelserna innebär en obligatorisk omvänd skattskyldighet som gäller oavsett om säljaren är en svensk eller utländsk företagare.

I ML finns inga krav uppställda på att säljaren måste bedriva en viss typ av verksamhet för att den omvända skattskyldigheten ska gälla. Avgörande är i stället tjänstens art och om köparen uppfyller kraven för att vara skattskyldig. Omvänd skattskyldighet gäller alltså även när företag som normalt inte är verksamma inom byggsektorn tillhandahåller tjänster som omfattas av bestämmelserna till köpare som uppfyller kraven. Om säljarens SNI-kod är byggverksamhet eller inte saknar betydelse.

Reglerna om omvänd skattskyldighet inom byggsektorn har införts i ML med stöd av artikel 199.1 a i mervärdesskattedirektivet. Enligt denna bestämmelse kan regler om omvänd skattskyldighet bl.a. tillämpas på tillhandahållande av byggtjänster, inbegripet reparations-, rengörings-, underhålls-, ombyggnads- och rivningstjänster på fast egendom. Reglerna kan därmed endast bli tillämpliga för tjänster som avser arbeten på vad som är fastighet enligt ML.

Den omvända skattskyldigheten gäller för följande tjänster (1 kap. 2 § andra stycket 1 ML):

 • mark- och grundarbeten
 • bygg- och anläggningsarbeten
 • bygginstallationer
 • slutbehandling av byggnader
 • uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner med förare.

Hur bokför man hyresintäkter?

Posted on August 7, 2009 by Bookkeeping Leave a comment

Recordkeeping, record, how to book other rental income, arrendeintäkter, voluntary taxable rental income and other taxable rental income.

Hur mycket får man tjäna utan att betala skatt på uthyrning?

Många vet kanske redan att det finns en gräns på 50 000 kr innan man behöver betala skatt på sin hyresintäkt, men det finns undantag.

– Vad många inte känner till är att denna gräns inte gäller alla typer av bostäder, och att den skattepliktiga gränsen kan bli lägre om man är flera delägare, eftersom schablonavdraget gäller per bostad, säger Veronica Rosén, moms- och skatteexpert på Simployer.

Hur mycket får man tjäna utan att betala skatt vid uthyrning?

Sedan några år har Skatteverket haft extra koll på privatpersoner som hyr ut sin bostad via sajter som Airbnb. Skattegranskarna har också upptäckt åtskilliga fall där uthyrarna missat eller struntat i att deklarera inkomsterna.

– Den som hyr ut enstaka veckor behöver oftast inte redovisa uthyrningsinkomsterna i sin deklaration. Fribeloppet höjdes rejält för några år sedan. Men den som hyr ut återkommande och lite dyrare semesterbostäder kan komma över gränsvärdet för att betala skatt. Då ska inkomsten redovisas i deklarationen. Det finns bra information på Skatteverkets webbplats att ta hjälp av, säger Anna Sjöberg, deklarationsexpert på Skatteverket.

Hur mycket får man tjäna på uthyrning utan att betala skatt?

Skatteregler för uthyrning varierar beroende på bostadsform. Det finns olika skatteregler som påverkar din uthyrning beroende om det är ett privatbostad, en bostadsrätt eller hyreslägenhet. Du kan dock göra ett schablonavdrag på alla typer av boenden vid uthyrning när du deklarerar. På denna sida förklarar vi vad skatteregler innebär för din bostadsuthyrning. Har du en bostad som du vill hyra ut? Hos oss är det gratis att annonsera din bostad.

Hur vet Skatteverket att jag hyr ut?

Den som hyr ut sin privatbostad ska beskattas med 30 procent i inkomstslaget kapital. Avdrag från ersättningen medges med ett schablonbelopp på 40 000 kronor. Därutöver medges avdrag med 20 procent av ersättningen om det är en privatbostadsfastighet som hyrs ut. Är det en bostad som innehas med hyresrätt medges i stället ytterligare avdrag för hyreskostnaden för den period bostaden hyrts ut.

Den som har hyrt ut en sommarstuga under 2020 för en sammanlagd ersättning som understiger 50 000 kronor beskattas inte. Uppgår ersättning till 100 000 kronor ska däremot beskattning ske, men avdrag medges först med 60 000 kronor (40 000 kr + [20 % x 100 000 kr]). Resterande belopp 40 000 kronor beskattas med 30 procent, det vill säga med 12 000 kronor.