:

Är det skatt på bodelning?

Innehållsförteckning:

 1. Är det skatt på bodelning?
 2. Hur mycket betalar man i skatt när man säljer en bostadsrätt?
 3. Hur värderas bostadsrätt vid bodelning?
 4. Hur deklarerar man vid bodelning?
 5. Får man dra av Mäklararvodet på vinstskatten?
 6. Hur undviker man vinstskatt?
 7. Måste bodelning registreras hos Skatteverket?
 8. Hur mycket kostar en bodelning?
 9. Hur räknar man ut mäklararvode vid bodelning?
 10. Hur mycket pengar får jag vid bodelning?
 11. Kan man göra en bodelning själv?
 12. Måste man betala vinstskatt på bostadsrätt?
 13. Vad kan man göra avdrag för vid försäljning av bostadsrätt?
 14. Kan man skriva bodelning själv?
 15. Måste man ha en jurist vid bodelning?

Är det skatt på bodelning?

Flytta isär, skilja sig & separera

Om jag och min exman gör en bodelning (vi har skiljt oss) där vi kommer överrens om en totalsumma för hus, bil, lösöre mm på 700.000. Skattar man för den summan då? Vi har i den överenskommelsen räknat med en fiktiv vinstskatt och fiktivt mäklararvode för huset.

Hur mycket betalar man i skatt när man säljer en bostadsrätt?

Vinstskatt kallas även för kapitalvinstskatt eller reavinstskatt - och är en skatt du måste betala om du säljer din bostad med vinst. (Om du har sålt med förlust - går vi igenom det lite längre ned i artikeln.) Skatten ligger idag på 22 procent av vinsten - och du ska deklarera och betala skatten till Skatteverket. Vilka avdrag du får göra beror på om du sålt en bostadsrätt eller en fastighet.

Ordet reavinst - eller realisationsvinst - är ett äldre uttryck för kapitalvinst.

Försäljningen ska deklareras året efter du skrivit kontrakt. Vinstskatten ska betalas in samma år som du deklarerar. För att undvika kostnadsränta kan du göra en egen inbetalning, ävenkallad fyllnadsinbetalning, till ditt skattekonto. Oavsett om du har gjort en vinst eller förlust måste du ta upp försäljningen i din inkomstdeklaration.

Tänk på: Du deklarerar din fastighetsförsäljning samma inkomstår som du och köparen skrev under köpekontraktet. Dagen för tillträde till bostaden spelar ingen roll. (Inkomstår är kalenderåret före året då deklarationen lämnas in).

Eventuell vinst vid en försäljning ska tas upp i inkomstdeklarationen tillsammans med övriga inkomster. Du behöver dock inte skatta på hela vinsten om du har sålt en privatbostad utan endast 22/30 tas upp till beskattning. Så här fungerar det:

Om vi säger att du köper en lägenhet för 2 miljoner kronor - och säljer den för 3 miljoner kronor och du inte har några andra avdrag. Då har du alltså gjort en vinst på 1 miljon kronor.

Hur värderas bostadsrätt vid bodelning?

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Huvudregeln vid bodelning, som är den uppdelning av egendom som sker mellan två makar då dessa separerar, är att en fastighet ska värderas till sitt marknadsvärde, alltså det värde som fastigheten hade kunnat säljas för om den såldes nu. För att få en rättvis värdering av gården kan ni vända er till en fastighetsmäklare eller till en värderingsman som kan värdera gården åt er.

Hur deklarerar man vid bodelning?

Hej och tack för att du valt att vända dig till oss på Lawline med din fråga!

Kort och gott kan sägas att förvärv av fastighet genom bodelning är skattefritt (8 kap. 2 § inkomstskattelagen). Ingen av er kommer alltså behöva betala någon reavinstskatt för huset i detta läge. Däremot kommer du behöva betala skatt för hela vinsten den dag du säljer fastigheten. Din skatt kommer då att beräknas med utgångspunkt ert gemensamma inköpspris (44 kap. 21 § inkomstskattelagen).

Får man dra av Mäklararvodet på vinstskatten?

När du säljer en privatbostad betalar du 22 procent skatt på vinsten.

Hur mycket skatt du ska betala beror på resultatet av din bostadsförsäljning, det vill säga hur stor vinsten eller förlusten blir. Det räknas ut på olika sätt beroende på vilken typ av privatbostad du sålt: antingen bostadsrätt eller hus/villa/tomt/ägarlägenhet.

Att räkna ut vinstskatten på försäljningen av en bostadsrätt är lite speciellt, eftersom en bostadsrätt innebär att äga en andel av en förening, snarare än att äga en fastighet.

För att räkna ut resultatet tar du försäljningspriset minus följande summor:

 • Ditt inköpspris.
 • Försäljningskostnader och förbättringskostnader. (Läs mer längre ner om vilka avdrag du får göra på vinstskatten!)
 • Det kapitaltillskott som du betalat till bostadsrättsföreningen. Det betyder specifikt de pengar som gått till amorteringen av föreningens lån.
 • Din andel av föreningens inre reparationsfond.

Hur undviker man vinstskatt?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Oavsett om en bostadsrätt överlåts genom arv eller gåva undgår man inte skatten på något sätt. Enligt 44 kap. 21 § inkomstskattelagen innebär en sådan överlåtelse att mottagaren av arvet/gåvan träder in i den tidigare ägarens skattemässiga situation. Detta innebär att den nya ägaren av bostadsrätten inte behöver skatta när arvet/gåvan mottages, men när bostadsrätten vid ett senare tillfälle avyttras ska den nya ägaren skatta på samma sätt som den tidigare ägaren. Din son ska alltså skatta för den vinst som görs på lägenheten oavsett om han får den genom arv eller gåva. Enligt 46 kap. 18 § inkomstskattelagen beskattas 22/30 av vinsten. På detta ska sedan 30 % betalas i skatt (65 kap. 7 § inkomstskattelagen). Något som kan vara värt att tillägga är att gåvor som sker i nära anslutning till arvlåtarens död kan betraktas vara ett testamente vilket innebär att andra arvingar till arvlåtaren kan ha möjlighet att göra anspråk på delar av bostadsrätten (7 kap. 4 § ärvdabalken).

Måste bodelning registreras hos Skatteverket?

Flytta isär, skilja sig & separera

Hej! Jag och min man har i samband med en skilsmässa skrivit ett bodelningsavtal (hos jurist) när detta väl är signerat av oss båda och bevittnat undrar jag om detta måste skickas in någonstans ex tingsrätt eller skatteverket. Hittar olika svar på detta och min man kräver att det ska vara "stämplat och registrerat" innan han lämnar ut den utjämningslikvid som är bestämd enligt avtalet.

Hur mycket kostar en bodelning?

När ert äktenskap tar slut måste era tillgångar delas lika mellan er. Detta ska nedtecknas i ett bodelningsavtal som ska utformas och undertecknas. Det finns inget krav på att få juridisk hjälp med avtalet, men genom att anlita någon som är insatt i bodelningsreglerna säkerställer ni att ni inte missar något viktigt samt att bank, lantmäteri, bostadsrättsföreningar och hyresvärdar godkänner ert avtal, så som juridiskt korrekt.

Om ni inte kommer överens om er bodelning, kan ni anlita ett varsitt juridiskt ombud. Målet är att försöka hitta en samförståndslösning för att undvika tidsåtgång samt utökade kostnader. Skulle det vara så att ni inte kan komma överens med ombuden, är nästa steg en ansökan hos tingsrätten om en bodelningsförrättare. Ansökningsavgiften för en bodelningsförrättare ligger på 900 kr. Vad denne sedan tar i timarvode kan variera.

När bodelningen sedan är klar kan ni registrera ert bodelningsavtal hos Skatteverket, vilket kostar 275 kr. Detta är dock inget krav.

Hur räknar man ut mäklararvode vid bodelning?

Mäklararvode är det du betalar för att mäklaren förmedlat din bostad till en köpare. Vilket arvode mäklaren har rätt till regleras vanligen i det förmedlingsuppdrag du skriver med mäklaren. Du och mäklaren är fria att avtala om vilket mäklararvode mäklaren ska ha rätt till och hur det ska beräknas. Har ni inte avtalat något blir mäklararvodet enligt lag provisionsbaserat. Om mäklaren har ensamrätt i uppdraget har hen rätt till provision om överlåtelse sker under ensamrättstiden, oavsett om mäklaren anvisat köparen eller inte.

Hur mycket pengar får jag vid bodelning?

När separationen är ett faktum måste du och din föredetta partner börja fundera på hur ni ska dela upp ert gemensamma liv. Det är något som sker genom bodelning. Även om det inte finns ett lagligt krav på bodelning är det något som rekommenderas, så att ni båda två slutar så jämlikt som möjligt. På denna sida ger vi dig vägledning i allt som har med bodelning att göra, både när det gäller bodelning för gifta som skiljer sig och för sambor som separerar.

Vet du inte hur du ska komma vidare? Gör vår enkla Skilsmässoanalys för att få koll på fakta och vilka steg du behöver ta. Du kan också boka en kostnadsfri Divorce Planning för att få en plan för just din separation.

Kan man göra en bodelning själv?

Ett bo­del­nings­av­tal är ett do­ku­ment som visar hur egen­dom har delats upp i sam­band med skils­mäs­sa. Det är ett slags bevis på att bo­del­ning är gjord och hur det gick till. 

Bo­del­nings­av­tal ska vara skrift­ligt och un­der­teck­nas av er båda. Det är vik­tigt att spara då banken kan vilja se av­ta­let vid an­sö­kan av nytt bolån. Det kan också komma till nytta vid boupp­teck­ning den dag en av er går bort.

Ett bo­del­nings­av­tal in­ne­hål­ler dels en upp­ställ­ning av till­gång­ar och skul­der, och dels en re­do­gö­rel­se för hur till­gång­ar­na ska för­de­las. Av bo­del­nings­av­ta­let ska det också framgå att paret inte har några yt­ter­li­ga­re eko­no­mis­ka an­språk på varand­ra. 

Det finns regler i äk­ten­skaps­bal­ken om hur till­gång­ar­na ska för­de­las och vad var make har rätt till enlig lag. Men ni måste inte följa dessa regler. Ni är alltså fria att på egen hand komma över­ens om hur ni vill dela till­gång­ar­na.

Läs mer: Hur länge kan man vägra bo­del­ning?

Måste man betala vinstskatt på bostadsrätt?

Reavinst eller realisationsvinst är det äldre uttrycket för kapitalvinst, det vill säga den vinst du gör när du säljer en bostad för mer än du köpte den för. Och för kapitalvinsten betalar du (rea)vinstskatt . Om du istället sålde din bostad för mindre än du köpte den för har du däremot gjort en reaförlust, och det kan du läsa mer om längre ner. Oavsett om du gjort en vinst eller förlust måste du ta upp försäljningen i din inkomstdeklaration.

När du har deklarerat din kapitalvinst måste du betala vinstskatt på den. Här råder ofta förvirring kring om det är 22 % eller 30 % skatt som gäller. Så låt oss räta ut alla frågetecken – vinstskatten på privatbostäder är 22 %. Du kan läsa mer detaljerat om den längre ner under Om du har sålt med vinst.

Vad kan man göra avdrag för vid försäljning av bostadsrätt?

Reavinst eller realisationsvinst är det äldre uttrycket för kapitalvinst, det vill säga den vinst du gör när du säljer en bostad för mer än du köpte den för. Och för kapitalvinsten betalar du (rea)vinstskatt . Om du istället sålde din bostad för mindre än du köpte den för har du däremot gjort en reaförlust, och det kan du läsa mer om längre ner. Oavsett om du gjort en vinst eller förlust måste du ta upp försäljningen i din inkomstdeklaration.

När du har deklarerat din kapitalvinst måste du betala vinstskatt på den. Här råder ofta förvirring kring om det är 22 % eller 30 % skatt som gäller. Så låt oss räta ut alla frågetecken – vinstskatten på privatbostäder är 22 %. Du kan läsa mer detaljerat om den längre ner under Om du har sålt med vinst.

Kan man skriva bodelning själv?

 • Det bevisar vad som omfattas av bodelningen om eventuell tvist uppstår.
 • Det leder till att bodelning inte kan krävas flera år senare.
 • Det underlättar praktiska frågor. Banker kräver vanligtvis bodelningsavtal i samband med att parterna ska ta nya bolån eller vid övertagande av varandras lån för den gemensamma bostaden med mera.
 • Måste man ha en jurist vid bodelning?

  Flytta isär, skilja sig & separera

  Jag och min man ska skiljas. Vi äger ett hus tillsammans som han ev ska köpa ut. Vi har tillgångar på varsina bankkonton och i fonder. Jag har studieskulder. När vi gör en bodelning, kan vi gemensamt komma överens i godo om hur våra tillgångar och skulder ska fördelas, eller måste vi dela allt lika?