:

Hur mycket är löneskatt på pensionskostnader?

Innehållsförteckning:

 1. Hur mycket är löneskatt på pensionskostnader?
 2. Vad är underlag för särskild löneskatt på pensionskostnader?
 3. Vad beräknar man särskild löneskatt på?
 4. När betalas särskild löneskatt på pensionskostnader?
 5. Hur beräknas pensionskostnader?
 6. Hur mycket betalar du ungefär i löneskatt i Sverige om du tjänar 30 000 kronor?
 7. Vad består löneskatten av?
 8. Hur deklarerar man särskild löneskatt?
 9. Vem ska betala särskild löneskatt?
 10. Är särskild löneskatt på pensionskostnader avdragsgill?
 11. Hur blir skatten för pensionärer 2023?
 12. Vilken Skattetabell när man är pensionär?
 13. Vad ingår i pensionskostnader?
 14. Vilka pensionskostnader är avdragsgilla?
 15. Måste man betala skatt på tjänstepension?

Hur mycket är löneskatt på pensionskostnader?

För att beräkna löneskatten behöver ni ett eller flera löneskatteunderlag, beroende på vilka pensionsplaner ni har. Underlaget är baserat på årets debiterade premier, oavsett vilken tidsperiod premierna ursprungligen avsett. Observera att samtliga löneskatteunderlag ska summeras innan den särskilda löneskatten beräknas.

Vad är underlag för särskild löneskatt på pensionskostnader?

Särskild löneskatt på pensionskostnader (SLP) ska betalas av arbetsgivare som har utfäst tjänstepension och av enskilda näringsidkare som gör avdrag för pensionssparande i näringsverksamheten.

Vad beräknar man särskild löneskatt på?

För de kostnader företaget har för Avgiftsbefrielse­försäkringen betalas en särskild löneskatt, SLP.

Särskild löneskatt redovisas i inkomstdeklarationen och skatten fastställs av Skatteverket när den slutliga skatten beslutas.

När betalas särskild löneskatt på pensionskostnader?

Av de premier och avgifter som betalas in till Fora ingår följande i underlaget för SLP:

 • Avtals­pension SAF-LO
 • Deltids­pensions­avsättning
 • Extra pensions­avsättning
 • Livsarbetstids­pension
 • Arbetstids­pension
 • Extra pensions­premie
 • Premiebefrielse­försäkring

Underlaget för skatten beräknas genom att summera de belopp som företaget har betalat för ovanstående pensions­premier. Beloppen finns på årsavräkningen som Fora gör på fakturan i februari. SLP uppgår till 24,26 procent av underlaget.

Hur beräknas pensionskostnader?

Av de premier och avgifter som betalas in till Fora ingår följande i underlaget för SLP:

 • Avtals­pension SAF-LO
 • Deltids­pensions­avsättning
 • Extra pensions­avsättning
 • Livsarbetstids­pension
 • Arbetstids­pension
 • Extra pensions­premie
 • Premiebefrielse­försäkring

Underlaget för skatten beräknas genom att summera de belopp som företaget har betalat för ovanstående pensions­premier. Beloppen finns på årsavräkningen som Fora gör på fakturan i februari. SLP uppgår till 24,26 procent av underlaget.

Hur mycket betalar du ungefär i löneskatt i Sverige om du tjänar 30 000 kronor?

I tjänsten Räkna ut din skatt kan du enkelt göra en skatteberäkning. Du kan använda tjänsten om du till exempel har sålt en bostad, funderar på att flytta, har ett företag eller om du helt enkelt är nyfiken på din skatt. Du kan också räkna ut hur mycket rot- eller rutavdrag du kan få.

Vad består löneskatten av?

beräknas av Skatteverket. Skatteverket utgår från de uppgifter som ni uppger i er ansökan via e-tjänsten här på verksamt.se, eller de uppgifter ni lämnat i blanketten "Företagsregistrering". Därefter betalar ni in preliminär skatt med lika stora delar varje månad under beskattningsåret, normalt den 12:e varje månad. Inbetalningarnas storlek varierar därför inte med resultatet för respektive månad.

Hur deklarerar man särskild löneskatt?

För att beräkna löneskatten behöver ni ett eller flera löneskatteunderlag, beroende på vilka pensionsplaner ni har. Underlaget är baserat på årets debiterade premier, oavsett vilken tidsperiod premierna ursprungligen avsett. Observera att samtliga löneskatteunderlag ska summeras innan den särskilda löneskatten beräknas.

Vem ska betala särskild löneskatt?

Om förra årets löneskatteunderlag var negativt ska årets underlag minskas med motsvarande belopp. Blir löneskatteunderlaget för detta år negativt ska beloppet avräknas mot nästa års löneskatteunderlag.

Om ni har tryggat era ålderspensionsutfästelser i Konsumentkooperationens pensionsstiftelse, och har tjänstepensionspremier som inte betalats med en faktura från oss, får ni ett separat utskick i början av året med det definitiva underlaget för särskild löneskatt från föregående år.

Är särskild löneskatt på pensionskostnader avdragsgill?

Enligt huvudregeln är en pensionskostnad om 35 procent av den anställdes årslön, men högst 10 prisbasbelopp (483 000 kronor för år 2022), avdragsgill. Det är en vanlig missuppfattning bland arbetsgivare att 35-procentsregeln ska tillämpas på totalsumman av de anställdas löner. Avdragsrätten beräknas dock per anställd och inte kollektivt.

Med lön menas i detta sammanhang ”pensionsgrundande ersättning enligt pensionsavtal”. För arbetsgivare som har kollektivavtal framgår det av avtalet vad som avses med pensionsgrundande ersättning. För andra arbetsgivare är det viktigt att i anställningsavtalet eller pensionspolicyn begränsa vad som avses med pensionsgrundande ersättning så att exempelvis inte en ny förmån (som bonus eller optionsavtal) visar sig vara pensionsgrundande med ökade kostnader för arbetsgivaren.

Hur blir skatten för pensionärer 2023?

Det blir en del skattelättnader under det kommande året. Till det bidrar en ny gräns för när den statliga skatten ska tas ut, något som följer av indexeringen.  Det betyder att Pensionärer över 66 år kan tjäna mer inkomst, drygt 56 900 kronor i månaden, innan statlig skatt tas ut, jämfört med år 2022 då motsvarande nivå låg på knappt 51 600 kronor. En annan förändring som kan fylla på pensionärernas plånböcker är att jobbskatteavdraget förstärks för personer som har fyllt 65 år. Skatten sänks för personer som vid årets ingång har fyllt 65 år och som fortsätter att arbeta. Ungefär 400 000 personer får sänkt skatt på sina arbetsinkomster. Den maximala skattereduktionen, som höjs från 30 000 till 36 000 kronor, får man vid arbetsinkomster mellan 300 000 och 600 000 kronor.

I genomsnitt uppgår skattesänkningen till drygt 1 900 kronor per år, men den kan som mest uppgå till 6 000 kronor per år, meddelar Pensionsmyndigheten.

Vilken Skattetabell när man är pensionär?

Arbetsgivare gör skatteavdrag vid varje utbetalningstillfälle. På inkomst som är huvudinkomst görs skatteavdrag enligt tabell eller enligt beslut från Skatteverket. På ersättningar som inte är huvudinkomst görs skatteavdrag med 30 procent. Skatteavdrag ska inte göras om den sammanlagda ersättningen till arbetstagaren beräknas bli lägre än 1 000 kronor under året.

Avser löner, arvoden och liknande ersättningar till den som vid årets ingång inte fyllt 65 år om inkomsten ger rätt till jobbskatteavdrag. Tabellen ska tillämpas oavsett om allmän pensionsavgift ska betalas eller inte.

Vad ingår i pensionskostnader?

Om förra årets löneskatteunderlag var negativt ska årets underlag minskas med motsvarande belopp. Blir löneskatteunderlaget för detta år negativt ska beloppet avräknas mot nästa års löneskatteunderlag.

Om ni har tryggat era ålderspensionsutfästelser i Konsumentkooperationens pensionsstiftelse, och har tjänstepensionspremier som inte betalats med en faktura från oss, får ni ett separat utskick i början av året med det definitiva underlaget för särskild löneskatt från föregående år.

Vilka pensionskostnader är avdragsgilla?

En pensionskostnad är den periodiserade utgift som en arbetsgivare har för att infria en anställds utfästelse om pension.

Måste man betala skatt på tjänstepension?

Hur mycket skatt du behöver betala på din pension är individuellt, men generellt ser det ut så här:

 • När du tar ut din allmänna pension betalar du skatt på den precis som du gör på lön. Pensionsmyndigheten drar den kommunalskatt som gäller i den kommun där du bor.
 • När det gäller tjänstepensionen drar de flesta pensionsbolag automatiskt 30 procent vid utbetalning.
 • Du som har sparat privat till din pension via en kapitalförsäkring eller ISK, har redan betalat skatt genom den årliga schablonskatten. Då tillkommer alltså ingen extra skatt när pensionen betalas ut. Får du däremot pension från ett individuellt pensionssparkonto (IPS), eller en privat pensionsförsäkring, drar de flesta pensionsbolag automatiskt 30 procent vid utbetalning.