:

Hur mycket är ett inkomstbasbelopp?

Innehållsförteckning:

 1. Hur mycket är ett inkomstbasbelopp?
 2. När fastställs inkomstbasbelopp?
 3. Hur sätts inkomstbasbelopp?
 4. Vem bestämmer basbelopp?
 5. Vad betyder 7 5 inkomstbasbelopp?
 6. Vad blir inkomstbasbeloppet 2024?
 7. Vad är skillnad mellan prisbasbelopp och inkomstbasbelopp?
 8. Vad är normalt att få i pension?
 9. Vad är lägsta pension i Sverige?
 10. Är basbelopp och prisbasbelopp samma sak?
 11. Vad är 10 inkomstbasbelopp?
 12. När börjar prisbasbelopp 2023 gälla?
 13. Hur mycket blir prisbasbeloppet 2023?
 14. När fastställs inkomstbasbeloppet för 2023?
 15. Hur mycket får en fattigpensionär 2023?

Hur mycket är ett inkomstbasbelopp?

Inkomstbasbeloppet är ett av tre basbelopp som används för att räkna fram ersättningar i det offentliga försäkringssystemet. Den andra två basbeloppen är prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet. Inkomstbasbeloppet fastställs av Pensionsmyndigheten varje år och används för att beräkna pensionsgrundande inkomster. Tanken är beloppet ska följa ekonomins och framförallt inkomsternas utveckling för att förhindra att pensionerna släpar efter. Inkomstbasbeloppet för 2023 är 74 300 kronor.

Inkomstbasbeloppet är lätt att blanda ihop med prisbasbeloppet som är ett mått på prisutvecklingen i samhället. Prisbasbeloppet användes tidigare för att beräkna pensionerna, men frångicks 2001 då inkomstbasbeloppet infördes.

När fastställs inkomstbasbelopp?

I Sverige finns det tre basbelopp som används för att räkna fram ersättningar i det offentliga försäkringssystemet. Dessa är prisbasbelopp, förhöjt prisbasbelopp och inkomstbasbelopp. 

Det är pensionsmyndigheten som varje år räknar ut hur stort inkomstbasbeloppet ska vara och därefter fastställs det av regeringen. Beloppet används för att räkna fram den högsta inkomst som ger rätt till allmän pension, det vill säga taket för pensionsgrundande inkomst. 

Hur sätts inkomstbasbelopp?

Om du arbetar och betalar skatt sätts pengar av till den allmänna pensionen. Den betalas av arbetsgivaren via arbetsgivaravgiften och av dig själv via skatten. Du tjänar in allmän pension upp till ett inkomsttak på 46 438 kronor i månadslön (motsvarar 7,5 inkomstbasbelopp).

Vem bestämmer basbelopp?

Prisbasbeloppet, innan 1999 benämnt basbeloppet, räknas fram baserat på konsumentprisindex enligt 2 kap 7 § socialförsäkringsbalken,[1] men har vissa år justerats genom politiska beslut för att minska kostnaderna. När basbeloppet introducerades 1960 användes det för ATP-systemet men ligger till grund för skattesystemet, dagsböter,[2] flera socialförsäkringar och andra sociala förmåner,[3] bland annat sjukpenning, föräldrapenning, studiebidrag, garantipension och omvårdnadsbidrag. År 2023 var prisbasbeloppet 52 500 kronor.[4]

Det förhöjda prisbasbeloppet används vid beräkning av tilläggspensionspoäng för dem som får pension enligt det gamla systemet, och tidigare för att räkna fram taket till den allmänna pensionen. För 2023 var det 53 500 kr.[4]

Inkomstbasbeloppet används för att beräkna den högsta inkomst som ger rätt till allmän ålderspension, och för att beräkna räntan i pensionssystemet. Inkomtbasbelopp räknas om med inkomstindex, vilket mäter den allmänna löneutvecklingen. Inkomstbasbeloppet justeras ned om balansen mellan ålderspensionssystemets tillgånger och skulder är negativ. Inkomstbasbeloppet var 74 300 kr för inkomstår 2023.[5][6]

Vad betyder 7 5 inkomstbasbelopp?

ITP1 innebär att det som din arbetsgivare betalar in blir grunden till ditt pensionskapital. Kapitalets storlek påverkas över tid av avgifter och avkastning.

Tjänstepensionen ITP1 kallas premiebestämd eftersom det är själva avgiften (premien) och den avkastning som du får, som bestämmer storleken på din pension. Det är inte bestämt i förväg hur stor pensionen faktiskt kommer att bli. Hur länge du arbetar och hur stor avgift (premie) din arbetsgivare betalar har betydelse för pensionens storlek. 

Vad blir inkomstbasbeloppet 2024?

Konsumentprisindex med två decimaler har för juni 1997 och juni 2023 beräknats till 257,38 respektive 405,49 (1980=100). Jämförelsetalet har sedan beräknats som 405,49/257,38 = 1,5755. Bastalet 36 396, som beräkningarna av prisbasbeloppet ska utgå från, har uppräknats genom multiplikation med jämförelsetalet 1,5755.

Prisbasbeloppet för år 2024 har således beräknats till 57 300 kronor (36 396 * 1,5755= 57 300) efter avrundning till närmaste hundratal kronor, vilket är en höjning med 4 800 kronor jämfört med prisbasbeloppet för år 2023.

Vad är skillnad mellan prisbasbelopp och inkomstbasbelopp?

Fremia.se sparar information på din enhet via kakor för att kunna erbjuda anpassad funktionalitet, samla in besöks­statistik och möjliggöra personaliserad information. Du väljer vilka typer av kakor som du accepterar, utöver de nödvändiga som behövs för att webbplatsen ska fungera.

Besöksstatistik Marknadsföring

Vad är normalt att få i pension?

Du kan ha rätt till garantipension om du varit bosatt i Sverige i minst tre år. För att du ska få full garantipension krävs att du har bott 40 år i Sverige från och med det att du fyllde 16 år fram till och med året innan det år då du har rätt till garantipension. Har du bott i Sverige kortare tid minskar garantipensionen med 1/40-del för varje år. Har du till exempel bott 27 år i Sverige får du alltså garantipension med 27/40-delar.

Som mest kan garantipensionen bli 10 631 kronor för ensamstående och 9 625 kronor i månaden för gifta. Beroende på hur länge du har bott i Sverige, hur mycket inkomstgrundad pension du har tjänat in och från vilken ålder du först tar ut din allmänna pension så kan garantipensionen bli lägre.

Har du garantipension kan du logga in med din e-legitimation för att se dina pågående och tidigare utbetalningar.

Den ansökan du lämnar in för att få din allmänna pension gäller också för garantipensionen, oberoende av din ålder när du lämnar in din ansökan. Garantipensionen kan du få först från den månad du fyller 66 år och den beviljas automatiskt när du lämnar in din ansökan om allmän pension eller vid 66 år om du tagit ut din inkomstgrundade pension tidigare. Om du är född 1957 gäller 65 år.

Utbetalningen av garantipension påverkas inte av om du arbetar eller väljer att sluta arbeta. Men garantipensionen kommer att minskas vid kommande årsskifte om du har arbetat och tjänat in nya pensionsrätter så att din inkomstpension ökar.

Garantipensionen påverkas inte av om du har kapital eller om du har tjänstepension eller privata pensionsförsäkringar.

Vad är lägsta pension i Sverige?

De flesta av oss får mindre pengar att röra oss med när vi blir pensionärer. En ganska normal pension ligger idag på omkring 20.000 kronor, före skatt. Men frågan är hur mycket pengar en pensionär behöver. 

Vi har tittat på tre olika budgetar som passar för tre olika pensionärsplånböcker; bas-, medel- och plusplånboken. Du ser dem här nedanför. Beräkningarna utgår i från att du är ensamstående. Om du har gemensam ekonomi med någon blir vissa saker billigare. Men tänk på att i princip alla förhållanden slutar med att en blir ensam kvar – så ensambudgeten kan vara en bra tankeställare. Siffrorna gäller för 2023. 

Är basbelopp och prisbasbelopp samma sak?

Varje år får Statistiska centralbyrån (SCB), på uppdrag av regeringen, att räkna ut vad prisbasbeloppet ska vara.

Basbeloppet baseras på konsumentprisindex och i uträkningen utgår man från ett jämförelsetal som jämför prisnivå för juni föregående år med juni år 1997. Sedan multipliceras beloppet med 1997 års basbelopp (36 396 kr).

Till sist så avrundas beloppet till jämna hundratal och det är det som blir det nya prisbasbeloppet. Prisbasbeloppet för 2019 blev 46 500 kr, vilket är 1000 kr mer än beloppet för 2018.

Vad är 10 inkomstbasbelopp?

Inkomstbasbeloppet är ett av tre basbelopp som används för att räkna fram ersättningar i det offentliga försäkringssystemet. Den andra två basbeloppen är prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet. Inkomstbasbeloppet fastställs av Pensionsmyndigheten varje år och används för att beräkna pensionsgrundande inkomster. Tanken är beloppet ska följa ekonomins och framförallt inkomsternas utveckling för att förhindra att pensionerna släpar efter. Inkomstbasbeloppet för 2023 är 74 300 kronor.

Inkomstbasbeloppet är lätt att blanda ihop med prisbasbeloppet som är ett mått på prisutvecklingen i samhället. Prisbasbeloppet användes tidigare för att beräkna pensionerna, men frångicks 2001 då inkomstbasbeloppet infördes.

När börjar prisbasbelopp 2023 gälla?

Den 1 januari ändrades basbeloppen som ska gälla till och med den 31 december 2023. Det innebär att försäkringsbelopp och andra ersättningar och förmåner som grundas på basbeloppen räknas om. Vid årsskiftet höjdes också den högsta inkomsten som sjukpenningen kan beräknas på.

Prisbasbeloppet speglar den allmänna prisutvecklingen i samhället, medan inkomstbasbeloppet följer den allmänna inkomstutvecklingen. Det är Statistiska Centralbyrån, SCB, som gör beräkningar på prisbasbeloppet som regeringen sedan fastställer ska gälla från den 1 januari varje år. För 2023 är prisbasbeloppet 52 500 kronor, 4 200 kronor högre än prisbasbeloppet för år 2022.

Hur mycket blir prisbasbeloppet 2023?

Varje år fastställer regeringen nya basbelopp, det vill säga olika fastställda belopp som bland annat används för beräkning av förmåner eller avgifter, till exempel pension, sjuk- och föräldrapenning. Nu är beloppen för 2023 fastställda. 

Varje år fastställer regeringen nya basbelopp. Det finns tre olika typer av basbelopp: prisbasbelopp, förhöjt prisbasbelopp och inkomstbasbelopp. Prisbasbeloppen följer prisutvecklingen och inkomstbasbeloppet inkomstutvecklingen, och ligger bland annat till grund för ersättningar enligt socialförsäkringsbalken (SFS 2010:110) och skattelagstiftningen. Basbeloppen har även betydelse för kompletterande ersättningar enligt kollektivavtal såsom tjänstepension och tillägg till sjukpenning.

När fastställs inkomstbasbeloppet för 2023?

Alla skattskyldiga som betalar allmän pensionsavgift får en skattereduktion med 100 procent av avgiften. Den allmänna pensionsavgiften framgår av slutskattebeskedet.

Obs! Du kan inte få högre skattereduktion än summan av din kommunala inkomstskatt, statliga inkomstskatt, fastighetsskatt och fastighetsavgift. Skattereduktionen får alltså inte räknas av mot till exempel den allmänna pensionsavgiften.

Begravningsavgift betalar alla som är folkbokförda den 1 november året innan inkomståret. Även den som inte är medlem i Svenska kyrkan betalar begravningsavgift. Hur stor avgiften blir bestämmer Svenska kyrkan eller den kommun som har ansvar för begravningsverksamheten.

Fastställd förvärvsinkomst minus grundavdrag och, i förekommande fall, med sjöinkomstavdrag.

Skattefri bilersättningEgen bil: 25 kronor per milFörmånsbil: 12 kronor per mil förutom förmånsbilar som drivs helt med el där schablonbeloppet är 9,50 kronor per mil.

För en laddhybridbil som kan drivas både med el och med diesel gäller det högre beloppet, det vill säga 12 kronor per mil.

Beräkning av bilförmånsvärdet för en bil som är skattepliktig enligt vägtrafikskattelagen från den 1 juli 2021.

Exempel. En ny bil med nybilspris 200 000 kronor har extrautrustning värderad till 22 000 kronor. Bilförmånen ska då beräknas utifrån att bilens nybilspris 222 000 kronor (200 000+22 000). Bilens fordonsskatt är 4 050 kronor.

15 225 kronor (0,29 × prisbasbeloppet 52 500 kronor)5 234 kronor (2,358 procent av nybilspriset på 222 000 kronor)28 860 kronor (13 procent av nybilspriset på 222 000 kronor)4 050 kronor (Fordonsskatt)= 53 369 kronor (Förmånsvärde)

Bostadsförmån värderas till hyrespriset på orten. Förmån av fritt garage ingår inte i begreppet bostadsförmån. Sådan förmån värderas särskilt till marknadsvärdet.

Vid värderingen av bostadsförmån tar man hänsyn till bostadens storlek och standard, hur den används, under vilka omständigheter bostadsförmånen åtnjuts - om det till exempel är en tjänstebostad - samt hyresnivån på orten eller i kringliggande orter. Skatteverket lämnar varje år rekommendationer för hur man beräknar förmånsvärdet.

Vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgift beräknas förmånsvärdet enligt ett schablonvärde per kvadratmeter bostadsyta.

I inkomstdeklarationen ska värdet av bostadsförmån för den anställde istället alltid beräknas efter marknadsvärdet på orten (inte schablonvärdet). Det innebär att den anställde kan behöva ändra det förtryckta beloppet vid lön, förmåner med mera.

Brytpunkten är gränsen för uttag av statlig inkomstskatt (20 procent), före grundavdrag.

Brytpunkten är 613 900 kronor för dig som inte fyllt 66 år vid inkomstårets ingång.Brytpunkten är 683 200 kronor för dig som fyllt 66 år vid inkomstårets ingång.

Avdrag för måltider den första månaden, 78 kronor per dag.Utgifter för logi, faktisk kostnad för boendet.

Hur mycket får en fattigpensionär 2023?

Pensionerna påverkas i praktiken av två olika index: arbetspensionsindexet och lönekoefficienten.

 • Arbetspensionsindexet höjer löpande arbetspensioner årligen. Indexet bygger till 20 procent på förändringen i löntagarnas inkomstnivå och till 80 procent på konsumentprisindexet. Det vill säga ju högre arbetspensionsindex, desto mer har priserna stigit.
 • Lönekoefficientens syfte är att bevara värdet på de inkomster man samlat under sin arbetskarriär. Lönekoefficienten bygger till 20 procent på konsumentpriserna och till 80 procent på förändringen i löntagarnas inkomstnivå, det vill säga motsatsen till arbetspensionsindexet.

När du ansöker om pension höjs dina löneinkomster under hela din arbetskarriär till pensioneringsårets nivå med lönekoefficienten, och utifrån det beräknas din intjänade pension. När din pension börjar betalas ut används det årliga arbetspensionsindexet i stället för lönekoefficienten. I tabellen nedan ser du hur exceptionell situationen ser ut inför 2023. Arbetspensionsindexet är högre än lönekoefficienten.