:

Varför betalar inte kommuner moms?

Innehållsförteckning:

 1. Varför betalar inte kommuner moms?
 2. Är kommuner momsbefriade?
 3. Är en kommun skattskyldig?
 4. Är myndigheter momspliktiga?
 5. Vilka verksamheter är momsbefriade?
 6. Vad har kommuner för inkomster?
 7. Är kommuner vinstdrivande?
 8. Vem betalar inte moms?
 9. Hur beskattas en kommun?
 10. Hur mycket skatt betalar man i kommunen?
 11. Vilka verksamheter är inte momspliktiga?
 12. När är det 6% moms?
 13. Vilka behöver inte betala moms?
 14. När ska man fakturera utan moms?
 15. Vad betalar man i skatt i kommuner?

Varför betalar inte kommuner moms?

 • Skattefinansierad kommunal konsumtion är undantagen från moms i Sverige, i enlighet med principerna i EU:s momsregelverk. Det innebär att det är billigare att finansiera konsumtion genom kommunalskatten än att ha lägre skatt och låta kommuninvånarna konsumera upp pengarna själva. Detta gäller oavsett om tjänsterna produceras av kommunens egna anställda eller av den privata sektorn.
 • Kommunernas momsundantag riskerar att leda till en ineffektivt stor kommunal sektor och högre kommunalskatter än om kommunen hade behövt betala den fulla kostnaden.
 • Nya Zeeland har ett bättre momssystem som täcker i princip all konsumtion, både privat och offentlig. Landets kommunala skatter är belagda med moms, vilket innebär att frestelsen att ha stora kommunala utgifter av rena momsskäl försvinner.
 • EU bör i den pågående översynen av det gemensamma momsregelverket ta intryck av den nyzeeländska lösningen och momsbelägga all offentlig konsumtion.
 • I väntan på en reform på EU-nivå kan Sverige införa lösningar utanför momslagstiftningen, genom exempelvis anpassade statsbidrag, som korrigerar för den statliga subvention som det kommunala momsundantaget innebär.

Sverige har ett långtgående kommunalt självstyre med egen beskattningsrätt för kommunerna. Tanken är att kommunens invånare ska få bestämma vilken servicenivå de kräver av kommunen och betala kostnaden för detta genom kommunalskatten. Genom ansvarstagande på lokal nivå ska effektiv användning av skattepengarna främjas.

Problemet är att principerna för kommunalskatten krockar med regelverket för en annan skatt: momsen. Kommunerna är undantagna från moms. Det innebär att kommuninvånare som vill ha en ökad servicenivå av kommunen inte behöver betala hela kostnaden, eftersom en del av kostnaden implicit subventioneras av staten genom momsundantaget.

Denna asymmetri har inte uppmärksammats tidigare. Det finns en medvetenhet om att systemet för offentlig sektor-moms har vissa problem, men diskussionen handlar till största delen om att skapa neutralitet mellan att bedriva verksamhet i kommunal eller privat regi. Neutraliteten mellan skattefinansiering och privatfinansiering diskuteras sällan.

Är kommuner momsbefriade?

 • Skattefinansierad kommunal konsumtion är undantagen från moms i Sverige, i enlighet med principerna i EU:s momsregelverk. Det innebär att det är billigare att finansiera konsumtion genom kommunalskatten än att ha lägre skatt och låta kommuninvånarna konsumera upp pengarna själva. Detta gäller oavsett om tjänsterna produceras av kommunens egna anställda eller av den privata sektorn.
 • Kommunernas momsundantag riskerar att leda till en ineffektivt stor kommunal sektor och högre kommunalskatter än om kommunen hade behövt betala den fulla kostnaden.
 • Nya Zeeland har ett bättre momssystem som täcker i princip all konsumtion, både privat och offentlig. Landets kommunala skatter är belagda med moms, vilket innebär att frestelsen att ha stora kommunala utgifter av rena momsskäl försvinner.
 • EU bör i den pågående översynen av det gemensamma momsregelverket ta intryck av den nyzeeländska lösningen och momsbelägga all offentlig konsumtion.
 • I väntan på en reform på EU-nivå kan Sverige införa lösningar utanför momslagstiftningen, genom exempelvis anpassade statsbidrag, som korrigerar för den statliga subvention som det kommunala momsundantaget innebär.

Sverige har ett långtgående kommunalt självstyre med egen beskattningsrätt för kommunerna. Tanken är att kommunens invånare ska få bestämma vilken servicenivå de kräver av kommunen och betala kostnaden för detta genom kommunalskatten. Genom ansvarstagande på lokal nivå ska effektiv användning av skattepengarna främjas.

Problemet är att principerna för kommunalskatten krockar med regelverket för en annan skatt: momsen. Kommunerna är undantagna från moms. Det innebär att kommuninvånare som vill ha en ökad servicenivå av kommunen inte behöver betala hela kostnaden, eftersom en del av kostnaden implicit subventioneras av staten genom momsundantaget.

Denna asymmetri har inte uppmärksammats tidigare. Det finns en medvetenhet om att systemet för offentlig sektor-moms har vissa problem, men diskussionen handlar till största delen om att skapa neutralitet mellan att bedriva verksamhet i kommunal eller privat regi. Neutraliteten mellan skattefinansiering och privatfinansiering diskuteras sällan.

Är en kommun skattskyldig?

En grundläggande princip för mervärdesskatten är att den ska vara konkurrensneutral. Av den anledningen är både staten och kommunerna skattskyldiga för skattepliktig omsättning i utåtriktad verksamhet, dvs. vid försäljning av varor eller tjänster till andra fysiska eller juridiska personer. Den offentliga verksamheten ska inte gynnas av skattesystemet i konkurrens med motsvarande privat verksamhet.

Med kommun förstås kommun och landsting enligt kommunallagen (1991:900) (1 kap. 16 § andra meningen ML).

Är myndigheter momspliktiga?

Merverdiavgift (mva) er en skatt du som forbruker betaler på nesten alle varer og tjenester.

For bedrifter og organisasjoner som skal betale merverdiavgift til staten, er merverdiavgiften som regel ingen kostnad. Som næringsdrivende må du betale merverdiavgift på innkjøpene dine, men som oftest kan du få fradrag for denne avgiften. 

Vilka verksamheter är momsbefriade?

Momsreglerna för offentliga verksamheter skiljer sig från reglerna som gäller inom privat sektor. En stor del av den offentliga momsen hanteras inom systemen för momsersättning och momskompensation. Här beskriver vi hur det fungerar.

Kommuner, regioner (före detta landsting), samordningsförbund och kommunalförbund är momsbefriade verksamheter. Moms regleras i dessa verksamheter med momsersättning och momskompensation.

Vad har kommuner för inkomster?

Kommunen finansieras med skatt, intäkter/avgifter och statliga bidrag. Totalt har kommunen intäkter på över 10 miljarder kronor (2021). Kommunalskatten ger huvuddelen av intäkterna. Avgifter och taxor som kommunen tar av företag och medborgare ger ungefär 2 miljarder kronor. Statsbidrag ger drygt 1 miljard kronor.

Är kommuner vinstdrivande?

Reglerna om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet gäller för stat, kommun och region. Reglerna gäller också för juridiska personer som exempelvis ett bolag om staten, kommunen eller regionen har ett dominerande inflytande över den juridiska personen. Ett dominerande inflytande kan åstadkommas genom ägande men också på annat sätt, exempelvis genom finansieringsvillkor, styrelsetillsättning, lag och avtal.

Begreppet offentlig säljverksamhet betyder att en offentlig verksamhet är av ekonomisk eller kommersiell natur. Den offentliga säljverksamheten behöver inte vara inriktad på ekonomisk vinst. Begreppet säljverksamhet har samma betydelse som företagsbegreppet som används i övrig konkurrenslagstiftning.

Vem betalar inte moms?

Om du bedriver verksamhet som gör att du ska betala eller få tillbaka moms

Du som har företag och säljer varor eller tjänster i Sverige ska ta ut moms av dina kunder, så kallad utgående moms

. Momsen är ingen kostnad för dig, utan en skatt som du tar ut av kunden och redovisar vidare till staten.

När du sedan köper varor eller tjänster till ditt företag betalar du moms på dem, så kallad ingående moms

Hur beskattas en kommun?

Vad lägger du egentligen mest av din lön på varje månad? Visst går stora delar åt till drivmedel, el, mat och kläder. Men för de allra flesta svenska familjer är det faktiskt kommunalskatten som påverkar lönen allra mest. Och den spelar faktiskt stor roll för både din plånbok, för det lokala företagsklimatet och näringslivets möjligheter att anställa.

Handen på hjärtat. Har du egentligen koll på hur mycket skatt du betalar jämfört med invånarna i grannkommunerna?

Hur mycket skatt betalar man i kommunen?

Kommunens skattesats under inkomståret 2022 är 20,19 procent. Det innebär att för varje 100 kronor i beskattningsbar inkomst betalas 20,19 kronor i skatt till kommunen.

I kommunalskatten ingår förutom skatt till kommunen även skatt till Region Kronoberg. Skattesatsen i regionen är under 2022 12,00 procent. Den totala skatten till Växjö kommun och Region Kronoberg är alltså 32,19 procent. Medelskattesatsen för riket är 32,28 procent.

Vilka verksamheter är inte momspliktiga?

Företag som utnyttjar möjligheten att inte momsregistrera sig ska inte ta ut moms på sin försäljning, men får inte heller dra av moms på sina inköp.

Om ett företag har mycket moms att få tillbaka så kan det vara en fördel att ingå i momssystemet. Då kan företaget välja att registrera sig för moms även om årsomsättningen understiger 80 000 kr (prop. 2021/22:110 s. 5).

När är det 6% moms?

Nedanstående varor och tjänster omfattas av den lägre skattesatsen 6 procent. När skattesatsen är 6 procent på beskattningsunderlaget är skatten 5,66 procent av totalpriset.

Vilka behöver inte betala moms?

Moms – mervärdesskatt eller mervärdesomsättningsskatt – är en skatt som ska betalas till staten vid köp av varor och tjänster. 

Både privatpersoner och företag betalar moms, men det är du som driver företag som märker av att den existerar. För privatpersoner är momsen alltid inkluderad i priset och man behöver inte göra någonting mer än att betala totalsumman för sin vara eller tjänst.

Själva momsinbetalningen – och hur stor den blir – tar nämligen du som företagare, eller näringsidkare, hand om i samband med din momsdeklaration. Företagare kan nämligen kvitta momsen på sina inköp mot momsen på sin försäljning. Därför brukar man ofta presentera priset exklusive moms när man vet att det är företag som ska handla.

I Sverige använder vi oss av olika momssatser beroende på vilken typ av vara eller tjänst som avses. På de allra flesta varor eller tjänster gäller 25 % moms, det vill säga att du som näringsidkare lägger på 25 % på ditt pris. Det finns dock undantag.

För till exempel livsmedel, restaurangbesök, hotell samt konstverk som köps direkt från konstnären gäller istället 12 % moms, medan tidningar, böcker, konserter samt  taxi-, buss-, flyg- och tågresor inom Sverige enbart beläggs med 6 % moms. 

Vissa branscher är dessutom undantagna från momsplikt helt och hållet. För sjukvård, tandvård, social omsorg, skolverksamhet och bank- och försäkringstjänster betalas exempelvis ingen moms alls.‍

När ska man fakturera utan moms?

På sidan om fakturering beskrivs de svenska reglerna. Utgångspunkten är att reglerna gäller för svenska beskattningsbara personers försäljningar. I vissa situationer kan det bli aktuellt för svenska beskattningsbara personer att använda utländska faktureringsregler och i vissa situationer kan det bli aktuellt för utländska företag att använda svenska faktureringsregler.

Oavsett vilket belopp du säljer för måste du utfärda en faktura när du säljer varor eller tjänster till beskattningsbara personer och juridiska personer som inte är beskattningsbara personer. Faktureringsskyldigheten gäller även för betalningar i förskott och a conto.

Även om du inte är skyldig att fakturera enligt momslagen måste du alltid ha ett underlag för din bokföring. Det innebär att du ska ha en verifikation för varje affärshändelse.

Vad betalar man i skatt i kommuner?

Varje månad betalas merparten av den skatt som dras av din lön till kommunen där du bor. Men hur mycket skiljer sig egentligen skattesatsen mellan kommunerna i Västra Götaland? Och har skatten höjts eller sänkts under de senaste åren? Här är hela listan som visar hur skatten ser ut i din kommun.

Varje månad betalas merparten av den skatt som dras av din lön till kommunen där du bor. Beroende på vilken sida av kommungränsen du bor kan det betyda hundralappar mer eller mindre kvar efter skatt.