:

Hur registrerar jag mitt äktenskap hos Skatteverket?

Innehållsförteckning:

 1. Hur registrerar jag mitt äktenskap hos Skatteverket?
 2. Vem registrerar äktenskapsförord?
 3. Hur lång tid tar det för Skatteverket att registrera äktenskap?
 4. Hur skickar man in äktenskapsförord?
 5. Hur registrerar jag mitt äktenskap i Sverige?
 6. Hur registrerar man äktenskap?
 7. När börjar ett äktenskapsförord att gälla?
 8. Är äktenskapsförord offentlig handling?
 9. Hur lång tid tar det att registrera ett äktenskapsförord?
 10. Var kan man se sitt äktenskapsförord?
 11. Måste man skriva äktenskapsförord?
 12. Hur registrerar man registrerat partnerskap?
 13. Vart ska man skicka äktenskapsförord?
 14. Måste man förnya äktenskapsförord?
 15. Var kan jag se mitt äktenskapsförord?

Hur registrerar jag mitt äktenskap hos Skatteverket?

Hej, jag undrar hur jag ska förvara mitt äktenskapsförord. Jag och min fru har helt skilda ekonomier och vårt äktenskapsförord är min ”försäkring” för att hon inte ska begära skilsmässa för att sen ge sig av med mina pengar.

Vem registrerar äktenskapsförord?

Makar eller blivande makar kan avtala om sin egendomsordning i äktenskapet genom att upprätta ett äktenskapsförord. De formella kraven för ett äktenskapsförord finns i äktenskapsbalken och i EU-förordningarna om makars och registrerade partners förmögenhetsförhållanden.

Makar eller blivande makar kan i ett äktenskapsförord bestämma att egendom som tillhör eller tillfaller någon av dem ska vara makens eller makans enskilda egendom (7 kap. 3 § första stycket ÄktB). Ett äktenskapsförord kan omfatta all makarnas egendom eller delar av egendomen. Äktenskapsförordet kan också omfatta bara den ena makens eller makans egendom.

Hur lång tid tar det för Skatteverket att registrera äktenskap?

En person som är svensk medborgare och som avser att ingå ett utländskt äktenskap kan ansöka om äktenskapscertifikat. Äktenskapscertifikatet är ett intyg om att personen får ingå det tilltänkta äktenskapet enligt svensk lag (1–2 §§ kungörelsen [1969:123] om äktenskapscertifikat).

Skatteverket utfärdar äktenskapscertifikat för svenska medborgare som är folkbokförda i Sverige (1–2 §§ kungörelsen [1969:123] om äktenskapscertifikat). När den svenska medborgaren har hemvist utomlands och hen inte är folkbokförd i Sverige utfärdas äktenskapscertifikatet i stället av en svensk ambassad eller av ett svenskt konsulat i landet där personen har hemvist. Ett olönat konsulat får dock inte utan regeringens uppdrag utfärda äktenskapscertifikat. Äktenskapscertifikatet kan även utfärdas av Utrikesdepartementet (2 § andra och tredje stycket kungörelsen [1969:123] om äktenskapscertifikat).

Personen som ansöker om äktenskapscertifikat ska fullgöra samma saker och uppfylla samma villkor som gäller för den som vill ha ett intyg om hindersprövning (3 § kungörelsen [1969:123] om äktenskapscertifikat).

Hur skickar man in äktenskapsförord?

När två personer gifter sig blir all deras egendom som utgångspunkt till giftorättsgods. Detta bestäms av den svenska äktenskapsbalken. Enligt denna lag ska all giftorättsgods delas lika mellan makarna när äktenskapet upphör – oavsett om det är på grund av skilsmässa eller för att någon av makarna avlider. 

Om ni inte vill att allt ska fördelas exakt lika mellan er behöver ni upprätta ett äktenskapsförord. Då kan ni bestämma att viss egendom ska klassas som enskild egendom och undantas från en framtida bodelning. Enskild egendom tillhör bara en av er, oavsett vad som händer i framtiden.

Hur registrerar jag mitt äktenskap i Sverige?

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du undrar om ditt äktenskap kommer vara giltigt i Sverige om du gifter dig innan betänketiden för din nuvarande skilsmässa har gått ut. De regler jag kommer att hänvisa till hittar du främst i Äktenskapsbalken (ÄktB) och Lag 1904:26 s. 1 om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap (IÄL).

Hur registrerar man äktenskap?

Om du är medborgare i ett land utanför EU och vill flytta till en familjemedlem i Sverige behöver du uppehållstillstånd. Du kan få uppehållstillstånd om du är gift, har ingått partnerskap eller har varit sambo med någon som nu bor i Sverige.

Familjemedlemmen i Sverige måste vara svensk medborgare, ha permanent uppehållstillstånd, permanent uppehållsrätt, permanent uppehållskort eller ha tidsbegränsat uppehållstillstånd som flykting, som alternativt skyddsbehövande, på grund av verkställighetshinder eller på grund av särskilt eller synnerligen ömmande omständigheter.

Både du och din familjemedlem måste vara över 18 år för att du ska kunna få ett uppehållstillstånd i Sverige.

När börjar ett äktenskapsförord att gälla?

Äktenskapsförord är ett avtal som skrivs mellan två makar eller blivande makar. I äktenskapsförordet bestämmer ni vilken egendom som ska vara enskild egendom och giftorättsgods. Hur egendom “klassas” är viktigt för hur egendomen kommer fördelas vid en eventuell framtida skilsmässa.

Utan ett äktenskapsförord ska ni nämligen dela på allt ni äger om ni skiljer er. Genom att skriva ett äktenskapsförord kan ni istället bestämma en annan fördelning av era tillgångar.

Är äktenskapsförord offentlig handling?

Övrigt/annat

Hejsan, om jag begär ut en offentlig handling från en myndighet enligt offentlighetsprincipen som finns i vår grundlag, tryckfrihetsförordningen; får denna myndighet ge ut mitt namn till t.ex. en skola som är berörd av detta ärende? Alltså om jag ber min kommun att ge mig en uppgifter på vilka lärare på en viss skola som har lärar-behörighet; får då kommunen ge ut mitt namn och diverse personuppgifter till skolan så att dessa sedan konfronterar mig ang. mitt ärende? Finns det bestämmelser på hur lång tid det får gå innan man får svar och tillgång till handlingarna man begärt ut?

Hur lång tid tar det att registrera ett äktenskapsförord?

Posta äk­ten­skaps­för­or­det i ori­gi­nal till Skat­te­ver­ket. Ni be­hö­ver inte posta kopior ef­tersom ni får till­ba­ka för­or­det när Skat­te­ver­ket re­gi­stre­rat det.

Det kostar 275 kronor att re­gi­stre­ra äk­ten­skaps­för­or­det.

Ni väljer själv om ni vill betala via Swish eller via in­sätt­ning. Det är även möj­ligt att betala från ett ut­ländskt bank­kon­to.

Det tar cirka tre veckor från det att ni be­ta­lat av­gif­ten och Skat­te­ver­ket mot­ta­git ert äk­ten­skaps­för­ord till att det är re­gi­stre­rat. När det är re­gi­stre­rat skic­kar Skat­te­ver­ket till­ba­ka äk­ten­skaps­för­or­det till er.

⚠️ Re­gi­stre­ring­en kan dock ta längre tid, spe­ci­ellt under som­ma­ren då många re­gi­stre­rar äk­ten­skaps­för­ord. Även COVID har på­ver­kat hand­lägg­nings­ti­der­na.

Var kan man se sitt äktenskapsförord?

Ett äktenskapsförord är ett skriftligt avtal mellan makar som reglerar vad som ska vara enskild egendom i ett äktenskap. Enskild egendom är det som bara tillhör dig och som inte ska ingå i en eventuell framtida bodelning, till exempel vid skilsmässa. Om ni inte skriver ett äktenskapsförord blir i princip all egendom, även det ni ägde före äktenskapet, giftorättsgods och delas lika vid eventuell skilsmässa. Formkraven på ett äktenskapsförord är inte lika stränga som för ett testamente, men det måste vara skriftligt, undertecknat av makarna och registrerat hos Skatteverket, som sköter äktenskapsregistret.

Det finns inga blanketter eftersom äktenskapsförordet kan se ut på olika sätt. Därför kan det vara bra att kontakta en familjejurist för att få hjälp med att skriva av avtalet. Avtalet kan skrivas när som helst – både inför och under äktenskapet. Det går alltid att ändra avtalet, men kom ihåg att varje gång ni skriver ett nytt måste ni registrera det hos Skatteverket. Läs mer på skatteverket.se

Måste man skriva äktenskapsförord?

Ja, ett äktenskapsförord ska registreras hos Skatteverket för att vara giltigt. Tidigare registrerades äktenskapsförord vid tingsrätten, men sedan 2011 är det Skatteverket som har hand om registreringen.

Ett äktenskapsförord ska vara skriftligt, daterat och undertecknat av båda makarna.

Hur registrerar man registrerat partnerskap?

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Man kan inte längre ansöka eller ingå registrerat partnerskap i Sverige. Sedan 2009 är samkönade par juridiskt jämställda och partnerskapslagen är upphävd. Alltså kan samkönade nu gifta sig.

Vart ska man skicka äktenskapsförord?

Hej, vi håller för tillfället på med att skriva ett äktenskapsförord för mig och min make. Vi tror att vi vet hur vi ska skriva men läste på Internet att ett äktenskapsförord måste registreras, annars är det inte giltigt.

Måste man förnya äktenskapsförord?

Vi reder ut det många av er undrar: Vad kostar egentligen en bröllopsklänning och hur mycket är det vanligt att…

Att dela ansvar och bekräfta varandra är grunden för en lång och lycklig relation.

Var kan jag se mitt äktenskapsförord?

Hej, jag undrar hur jag ska förvara mitt äktenskapsförord. Jag och min fru har helt skilda ekonomier och vårt äktenskapsförord är min ”försäkring” för att hon inte ska begära skilsmässa för att sen ge sig av med mina pengar.