:

Vad får man göra på en obebyggd tomt?

Innehållsförteckning:

 1. Vad får man göra på en obebyggd tomt?
 2. Vad är obebyggd tomt?
 3. Vad får man bygga på en obebyggd tomt utan bygglov?
 4. Vad är skatten på obebyggd tomt?
 5. Har man rätt att gå in på grannens tomt?
 6. Hur många byggnader får man ha på sin tomt?
 7. Får man bygga ett Attefallshus På en obebyggd tomt?
 8. När är ett svartbygge preskriberat?
 9. Får man bygga 25 kvm utan bygglov?
 10. När behöver man inte betala fastighetsskatt?
 11. Vem betalar avstyckning av tomt?
 12. Får man kissa på sin egen tomt?
 13. Får man såga av grenar som hänger in på tomten?
 14. Vad händer om man har byggt utan bygglov?
 15. Vad händer om man inte byggt klart inom 5 år?

Vad får man göra på en obebyggd tomt?

Blev lite nyfiken idag när jag såg en här på alternativ sälja en tomt. Och började fundera lite kring det. Menar en 2-300k borde man kunna skrammla ihop för att köpa någon tomt någonstans.

Men frågan är dock vad måste man tänka på vad får man / får man inte göra? Länkar tips tankar åsikter all input är välkommet även dom du bar vill säga "glöm det". =)

Vad är obebyggd tomt?

Hej och tack för att du valt att vända dig till oss på Lawline med din fråga!

Deklaration och beskattning: tomt med byggnad och obebyggd tomt

Vad får man bygga på en obebyggd tomt utan bygglov?

Du kan utan bygglov eller anmälan bygga en friggebod på din tomt inom detaljplan, om nedanstående är uppfyllt:

 • Det ska finnas ett befintligt en- eller tvåbostadshus på tomten. Du får alltså inte bygga en friggebod vid ett flerbostadshus eller på en obebyggd tomt.
 • Den sammanlagda byggnadsarean av samtliga friggebodar på tomten får vara max 15 m².
 • Friggeboden ska placeras minst 4,5 meter från tomtgräns. I annat fall krävs berörd grannes tillåtelse.
 • Friggeboden ska placeras minst 4,5 meter ifrån parkmark, gatumark eller annan allmän plats. För allmän plats inom detaljplan har fastighetsägaren inte någon möjlighet eller rätt att godkänna en placering närmre gräns än 4,5 meter.
 • Friggeboden ska uppföras i bostadshusets omedelbara närhet (cirka 25 meter). Om avståndet är längre måste åtgärden prövas i bygglov.
 • Taknockshöjden får vara högst 3 meter.
 • Friggeboden ska vara fristående, det vill säga den får inte placeras intill en annan byggnad. Avståndet mellan byggnaderna ska vara tillräckligt stort för att båda byggnader ska kunna underhållas.

Vad är skatten på obebyggd tomt?

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Som jag uppfattat din fråga ska ni sälja av en tomt mot en köpeskilling på 2 000 000 kr. Ni undrar därför vad som gäller skattemässigt vid en sådan försäljning och om det är något särskilt ni behöver tänka på. Jag kommer nedan förklara vad som gäller i dessa situationer, om du sedan har fler frågor är du varmt välkommen att återkomma med dessa.

Har man rätt att gå in på grannens tomt?

Bostad & Fastighet

Min grannes hus är byggt på tomtgränsen. Nu vill grannen komma in på min tomt för att gräva och dränera grunden. Det finns inget reglerat i bygglovshandlingarna om tillträde till min tomt. Har jag rätt att neka tillträde?

Hur många byggnader får man ha på sin tomt?

Fastighetsrätt

Vad man får och inte får göra på sin egen tomt samt vilka åtgärder som kräver bygglov regleras i plan- och bygglagen (PBL). Här sammanfattar vi vad PBL säger om vanligen förekommande tillbyggnader, ändringar m.m. Varje enskild kommun kan dessutom ha speciella bestämmelser (detaljplaner) kring vissa områden. För att vara helt säker på dina rättigheter och skyldigheter bör du alltid vända dig till din kommuns byggnadsnämnd.

Får man bygga ett Attefallshus På en obebyggd tomt?

Fler och fler har börjat intressera sig för att bygga attefallshus på sina tomter. Det är förmodligen den stora ytan man har att röra sig med som är allra mest attraktiv och tilldragande. Det går att göra väldigt mycket och en smart planlösning kan göra att de 30 kvm man har att röra sig under kan kännas väldigt stora. Höjden, ska vi tillägga, får inte vara högre än fyra meter från marken till taknocken.

Att man kan bygga en så pass stor byggnad utan bygglov och onödig byråkrati är i grund och botten fantastiskt. Men, som vanligt så finns det missförstånd och vi tänkte reda ut några av dessa på en gång. Fällor gällande attefallshuset som kan bli väldigt kostsamma och som bygger på rena missuppfattningar. Här är några vanliga sådana:

När är ett svartbygge preskriberat?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bygglov och rättelseföreläggande

Får man bygga 25 kvm utan bygglov?

 • Vad är en attefallstillbyggnad?
 • Vad är en tillbyggnad?
 • På vilka byggnader får attefallstillbyggnaden göras?
 • Hur många attefallstillbyggnader får byggas?
 • Attefallstillbyggnaden får vara högst 15,0 m²
 • Attefallstillbyggnaden får inte överstiga bostadshusets taknockshöjd
 • Får attefallstillbyggnaden ha källare, vind eller loft med mera?
 • Attefallstillbyggnaden ska placeras minst 4,5 meter från gräns
 • Mark som inte är tillgänglig för allmänheten
 • Allmän plats exempelvis natur eller park
 • Allmän plats som är väg eller gata
 • Väg utanför detaljplanerat område som är tillgänglig för allmänheten
 • Väg utanför detaljplanerat område som inte är tillgänglig för allmänheten
 • Mark utanför detaljplan som är tillgänglig för allmänheten
 • Attefallstillbyggnader får inte byggas på vissa platser
 • Attefallstillbyggnader kan kräva bygglov
 • Attefallstillbyggnad kräver anmälan
 • Vad händer om attefallstillbyggnaden byggs utan anmälan eller startbesked?
 • Kan någon överklaga en attefallstillbyggnad?
 • Attefallstillbyggnaden får vara planstridig
 • Vilka krav gäller för attefallstillbyggnaden?
 • Vad händer om attefallstillbyggnaden inte har byggts enligt kraven?
 • Andra åtgärder och ändringar kan kräva bygglov
 • Andra tillstånd kan krävas
 • Film om frågor och svar om bygglovsbefriade åtgärder
 • Relaterad information

Det krävs bygglov för att göra en tillbyggnad men en attefallstillbyggnad är undantagen från krav på bygglov. Inom vissa områden får en attefallstillbyggnad dock inte göras. I de flesta fall krävs det istället en anmälan för att göra en sådan tillbyggnad.

I plan- och bygglagen, PBL, definieras en tillbyggnad som en ändring av en byggnad som innebär en ökning av byggnadens volym.

En attefallstillbyggnad får endast göras på ett en- eller tvåbostadhus. Den får inte byggas till på en komplementbyggnad som exempelvis en friggebod eller ett fristående garage. Attefallstillbyggnaden får inte heller byggas till på ett attefallshus. Detta gäller oavsett om attefallshuset är en komplementbyggnad eller ett komplementbostadshus. (jfr prop. 2013/14:127 sid. 29)

Nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov, prop. 2013/14:127 (på Sveriges riksdags webbplats)

Ett en- eller tvåbostadshus får byggas till med högst en attefallstillbyggnad. Det är alltså inte möjligt att först göra en tillbyggnad, och därefter ytterligare en tillbyggnad. Detta gäller även om den första tillbyggnaden är mindre än 15 m2. Detta ändras inte om byggnaden exempelvis säljs och får en ny ägare. (jfr prop. 2013/14 127 sid. 33)

Nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov, prop. 2013/14:127 (på Sveriges riksdags webbplats)

En attefallstillbyggnad får ha en bruttoarea på högst 15,0 m2. Attefallstillbyggnaden får uppföras i flera plan så länge inte begränsningen om 15,0 m2 bruttoarea överskrids. Enligt Boverkets uppfattning måste en attefallstillbyggnad ha någon bruttoarea. Det innebär att en tillbyggnad som inte medför någon bruttoarea, till exempel ett skärmtak, inte kan vara en attefallstillbyggnad.

När behöver man inte betala fastighetsskatt?

Här ser du vilken fastighetsavgift eller fastighetsskatt som gäller för småhus. Ett småhus kan till exempel vara en villa, ett radhus eller ett fritidshus. Även obebyggda tomter som är avsedda att bebyggas med småhus räknas som småhusfastigheter.

Du som äger ett färdigbyggt småhus betalar kommunal fastighetsavgift. Storleken på fastighetsavgiften beräknas med hjälp av taxeringsvärdet men kan aldrig bli högre än takbeloppet, som är 8 874 kronor för inkomståret 2022 (deklarationen 2023). Takbeloppet är indexbundet och följer den årliga förändringen av inkomstbasbeloppet.

Du som äger ett färdigbyggt småhus betalar kommunal fastighetsavgift. Du betalar 0,75 procent av taxeringsvärdet upp till den maximala avgiften, som kallas för takbelopp.

Här hittar du vilken fastighetsavgift eller fastighetsskatt som gäller för alla övriga fastighetstyper.

Du som äger en lantbruksfastighet betalar endast fastighetsavgift eller fastighetsskatt för bostadsbyggnader (småhus) med tillhörande tomtmark. Samma regler gäller för småhus på lantbruk som för andra småhus.

För betesmark, åkermark, skogsmark och ekonomibyggnader betalar du varken fastighetsavgift eller fastighetsskatt.

Vem betalar avstyckning av tomt?

För att hjälpa dig med en avstyckning så genomför vi en lantmäteriförrättning. I vår e-tjänst kan du göra en ansökan om lantmäteriförrättning. Du kan också komplettera och följa pågående ärenden direkt i tjänsten.

Här kan du läsa mer om hur du ansöker och vad som krävs för att använda e-tjänsten.

Får man kissa på sin egen tomt?

Merparten av näringsämnena kväve och fosfor finns i urinen. När kväve och fosfor hamnar i sjöar och vattendrag blir de föroreningar. Man vinner därför mycket på att ta om hand om urinen på ett bra sätt!

Källsorterad urin från enskilda hushåll behöver inte behandlas innan spridning, eftersom det vanligtvis innehåller ytterst lite smittämnen.

Får man såga av grenar som hänger in på tomten?

Våra medlemmar ringer ofta in och frågar om de får såga av grannens grenar. Grannen vägrar att fälla trädet – vad ska jag göra?

- Om grenar eller rötter tränger in på din fastighet och orsakar olägenhet för dig får du ta bort dem. Men om det finns risk för att trädet skadas måste din granne få möjlighet att själv ta bort grenen eller roten, säger Lena Rönngren. 

Om träd eller buskar på grannens sida av tomtgränsen orsakar besvär och du vill tvinga fram en kapning eller trimning, krävs att de störande växterna innebär en betydande olägenhet.

Vad händer om man har byggt utan bygglov?

När vi får in din bygglovsansökan behandlar vi den precis som vi skulle ha gjort om du inte hade byggt ännu. Det innebär att du kan få bygglov men vara tvungen att vidta vissa åtgärder, till exempel ändra eller flytta din byggnad, för att den ska stämma med planbestämmelserna.

Vad händer om man inte byggt klart inom 5 år?

För att få reda på om du behöver bygglov för den åtgärd du planerar, ska du ta kontakt med byggnadsnämnden i den kommun där fastigheten ligger eller en tjänsteman på den förvaltning som lyder under byggnadsnämnden. Anser de att du kan behöva ett bygglov, kan du gå vidare och göra en ansökan. Nämnden ska ge dig vägledning och råd i rimlig omfattning.

Det är hos byggnadsnämnden i kommunen som du ansöker om bygglov. Ansökan ska vara skriftlig och innehålla de uppgifter, ritningar och andra handlingar som kommunen behöver för att kunna handlägga ansökan och fatta beslut. För att du ska kunna få ett beslut snabbt är det viktigt att handlingarna är korrekta och tydliga. Blanketter för hur du söker bygglov finns hos din kommun. I vissa kommuner kan du numera ansöka om bygglov via en e-tjänst.

I ansökan ska du oftast ange förslag på vem som ska vara kontrollansvarig, KA. Den kontrollansvarige ska medverka till att bygglagstiftningens krav uppfylls och ska bland annat hjälpa dig att upprätta förslag på kontrollplan, se till att kontrollplanen följs och att nödvändiga kontroller utförs. En kontrollplan är en plan för kontrollen av en bygg- eller rivningsåtgärd, ofta utformad som en slags checklista. I den ska bland annat anges vilka kontroller som ska göras, vad kontrollerna ska avse och vem som ska göra kontrollerna. Uppgifter om den kontrollansvarige behövs redan i lovansökan eftersom byggnadsnämnden är skyldig att besluta vem som ska vara kontrollansvarig när de beslutar om lovet.

Så snart som möjligt efter det att din ansökan kommit in till byggnadsnämnden ska de göra en första granskning av ärendet. De kontrollerar då om åtgärden verkligen kräver bygglov. Vid den första granskningen kontrolleras också om ansökan är komplett, det vill säga om alla nödvändiga handlingar finns med. Även ritningarnas kvalitet och tydlighet bedöms.

Om ansökan är ofullständig får byggnadsnämnden förelägga dig som sökande att inom en viss tid komplettera ansökan med det som saknas. Att en ansökan är ofullständig kan innebära att den helt saknar någon uppgift eller ritning som krävs för prövningen. Men det kan också vara så att ritningarna inte är utförliga nog eller av tillräckligt bra kvalitet.