:

Är det moms på försäljning utanför EU?

Innehållsförteckning:

 1. Är det moms på försäljning utanför EU?
 2. När är det Trepartshandel?
 3. Hur ska man bokföra försäljning av varor utanför EU?
 4. Är det moms på tjänster utanför EU?
 5. Vad ska en faktura innehålla utanför EU?
 6. Vilka regler gäller vid handel med utlandet?
 7. Vad menas med Trepartshandel?
 8. Hur hanteras moms på fakturor från utlandet?
 9. Hur bokför man varuinköp utanför EU?
 10. Hur bokföra inköp av tjänst från land utanför EU?
 11. Hur bokförs moms utanför EU?
 12. Hur redovisas momsen vid inköp utanför EU?
 13. Vad får man ta med sig utanför EU?
 14. Hur bokför man Trepartshandel?
 15. Hur bokför man moms utanför EU?

Är det moms på försäljning utanför EU?

Det är i huvudsak tre faktorer som är avgörande för hur momsen ska hanteras när du fakturerar utländska kunder:

 • Om du säljer till företag eller privatperson.
 • Om du säljer en vara eller en tjänst.
 • Om kunden finns inom eller utanför EU.

Den största skillnaden ligger i om du säljer något till ett företag (eller annan beskattningsbar person) eller om du säljer till en privatperson (eller annan icke beskattningsbar person). Vi går först igenom vad du behöver tänka på när ditt företag säljer till andra företag, för att sedan adressera försäljning till privatpersoner.

Om du säljer varor till företag i ett annat EU land, ska det normalt inte vara någon moms på fakturan. Men för att du ska kunna sälja varorna utan att lägga på moms på fakturan behöver nedan krav uppfyllas:

 • din köpare ska vid förvärvet uppge ett giltigt momsregistreringsnummer (kundens VAT nummer) i ett annat EU land.
 • du som säljare måste lämna en periodisk sammanställning med korrekta uppgifter om den unionsinterna leveransen.
 • du som säljare måste kunna visa handlingar som styrker att varan har transporterats till ett annat EU land.

Huvudregeln när du säljer tjänster inom EU till en beskattningsbar person (tillexempel ett företag) är att tjänsterna ska beskattas i det land där köparen har etablerat sin verksamhet. Du ska då inte ta ut moms, utan köparen (företaget) måste redovisa momsen i sitt land.

För att detta ska gälla behöver du kontrollera att köparen är en beskattningsbar person, exempelvis genom ett VAT-nummer (momsregistreringsnummer) och att köparen är etablerad utomlands.

Det finns dock en mängd undantag till huvudregeln. Bland annat vad gäller fastighetstjänster, persontransporter och restaurang- och cateringtjänster. För dessa är utgångspunkten att tjänsterna anses omsatta i de land där de fysiskt utförs.

När är det Trepartshandel?

Denna fråga är ett exem­pel från vår onli­ne­råd­giv­ning inom moms och skat­te­rätt med Jan Kle­e­rup.

Den svenska kun­den A köper en vara av den svenska leve­ran­tö­ren B. B skic­kar varan till ett annat EU-​land där den för­äd­las av före­ta­get C. Kun­den A står för frak­ten som skic­kas genom ett logistik­fö­re­tag. Före­ta­get C för­äd­lar varan som sedan sän­des till kun­den A. Leve­ran­tör B skic­kar en fak­tura sin kund A utan moms. Ska det läm­nas någon peri­o­disk rap­port avse­ende detta? Är det C som ska upp­rätta den peri­o­diska rap­por­ten och kun­den A som redo­vi­sar moms enligt EU-​regler (ingå­ende och utgå­ende moms)? I detta fall kan det väl inte röra sig om tre­parts­han­del? Är inte B skyl­dig att ställa ut fak­tu­ran till A med svensk moms då dessa båda par­ter är svenska?

Hur ska man bokföra försäljning av varor utanför EU?

Om du har försäljning till utlandet eller köper in tjänster eller produkter från ett annat land behöver det redovisas enligt Skatteverkets regler i din momsrapport. I e-bokföringen gör programmet det automatiskt så länge du bokför med korrekt momskod. I den här instruktionen går vi igenom vad du behöver tänka på för att redovisa din handel med länder utanför EU.

Inköp från företag utanför EU ▾

Är det moms på tjänster utanför EU?

 • Du är skyldig att betala tull och moms på varor som du beställer från länder utanför EU. Utöver det kan transportföretaget lägga på en avgift för att hantera ditt paket och göra din tulldeklaration.

 • Om du handlat från ett land utanför EU skyddas du inte alltid av EU:s konsumentlagstiftning. Om företaget vänder sig till svenska konsumenter gäller dock oftast svensk lagstiftning.

 • Har du en tvist med ett företag utanför EU som vänder sig till svenska konsumenter så kan eventuellt Allmänna reklamationsnämnden, ARN, pröva ditt ärende.

 • Tänk på att varor som är tillåtna att säljas i andra länder kan vara förbjudna i Sverige och att varor på nätet kan vara förfalskningar.

 • Konsumentlagstiftningen i Storbritannien är väldigt lik EU:s, men du behöver numera betala importmoms samt tullavgift för varor över 1700 kronor.

Vad ska en faktura innehålla utanför EU?

När du skickar en faktura till utlandet underlättar det om du upprättar den på ett språk som både du och köparen förstår. Oftast fungerar engelska men kontrollera med kunden om fakturan behöver vara på ett annat språk om det finns anledning att tro att de föredrar det. 

Vilka regler gäller vid handel med utlandet?

Djurprodukter kan föra smittor med sig om de inte har bearbetats eller behandlats tillräckligt eller har smittats ner igen efter bearbetning eller behandling. Smittorna kan orsaka sjukdomar som till exempel mul- och klövsjuka, svinpest, fågelinfluensa och mjältbrand. Riskerna är störst om smittade produkter används avsiktligt eller oavsiktligt som foder eller på annat sätt kommer i kontakt med djur. Det kan få stora konsekvenser om sådana sjukdomar sprider sig. Därför finns det regler för att ta in produkter från djur från andra länder som du som inköpare, importör eller privatperson måste följa.

För att undvika problem i samband med att ta in produkter från andra länder är det viktigt att du tar reda på exakt vad som gäller i god tid innan.

Vad menas med Trepartshandel?

Ett företag i Sverige (mellanhand) köper varor i Tyskland (säljare) och de levereras direkt till en kund i Frankrike (mottagare). Det svenska företaget ska inte rapportera denna varutransaktion till Intrastat i Sverige, eftersom varorna aldrig passerat Sveriges gränser.

Ett företag i Sverige (säljare) säljer varor till Tyskland (köpare), men varorna levereras direkt till ett annat företag i Sverige (mottagare). Ingen varutransaktion ska rapporteras till Intrastat, eftersom varorna aldrig lämnat Sverige.

Hur hanteras moms på fakturor från utlandet?

Ladda ner din gratis bokföringsguide och lär dig grunderna för att kunna göra din egen bokföring!

Hur bokför man varuinköp utanför EU?

Om du är momsregistrerad och importerar varor till din verksamhet ska du redovisa och betala moms på importen till Skatteverket. Detta gäller också för dig som är momsregistrerad och importerar varor med hjälp av ett ombud som tulldeklarerar åt dig.  

Om du inte är momsregistrerad, eller om du är en fysisk person som är momsregistrerad men importerar en vara som endast ska användas för privat bruk, ska du i stället vända dig till Tullverket.

Hur bokföra inköp av tjänst från land utanför EU?

Inköp av program, hemsidor och liknande från utlandet (tex Facebook annonser) räknas som inköp av tjänster från utlandet. Tänk på att välja om det ska vara innanför eller utanför EU. Bokio tar hand om momsen så att momsrapporten blir rätt.

Det som generellt gäller är att säljaren inte ska redovisa moms och att köparen sedan ska tillämpa omvänd skattskyldighet vilket innebär att både ingående och utgående moms ska redovisas. I Bokio kan du använda bokföringsmallar som gäller för både Inköp tjänster inom EU och Inköp tjänster utanför EU. Vi har mallar med både 25%, 12% och 6% fiktiv moms. Välj den momssats som det hade varit på tjänsten om du hade köpt det i Sverige.

Hur bokförs moms utanför EU?

Vid inköp av varor från momsregistrerade och icke momsregistrerade personer i länder utanför EU (import) betalas normalt ingen moms till leverantören, varorna skall förtullas hos Tullverket i Sverige.

En varuinköp från en utländsk leverantör räknas som import om varorna levereras från ett land utanför EU. En redovisningsenhet som importerar varor måste själv eller via ett fraktföretag (ombud) lämna en importdeklaration och betala avgifter för tull, eventuellt moms och eventuellt andra skatter till det svenska tullverket. Ett momsregistrerat företag som importerar varor till näringsverksamheten skall redovisa importmoms till Skatteverket. En icke momsregistrerad person eller en momsregistrerad person som importerar för privat bruk skall betala och redovisa importmoms till tullverket.

Hur redovisas momsen vid inköp utanför EU?

Vid inköp av varor från momsregistrerade och icke momsregistrerade personer i länder utanför EU (import) betalas normalt ingen moms till leverantören, varorna skall förtullas hos Tullverket i Sverige.

En varuinköp från en utländsk leverantör räknas som import om varorna levereras från ett land utanför EU. En redovisningsenhet som importerar varor måste själv eller via ett fraktföretag (ombud) lämna en importdeklaration och betala avgifter för tull, eventuellt moms och eventuellt andra skatter till det svenska tullverket. Ett momsregistrerat företag som importerar varor till näringsverksamheten skall redovisa importmoms till Skatteverket. En icke momsregistrerad person eller en momsregistrerad person som importerar för privat bruk skall betala och redovisa importmoms till tullverket.

Vad får man ta med sig utanför EU?

Om du reser inom EU kan du ta med dig kött- och mjölkprodukter bara de är för eget bruk. Du får också ta med dig växter och växtprodukter, t.ex. snittblommor, frukt eller grönsaker, om de har odlats i ett EU-land och är fria från skadedjur och sjukdomar.

Det här gäller för alla de 27 EU-länderna, Andorra, Island, Liechtenstein, Norge, San Marino och Schweiz.

De här reglerna gäller också när du transporterar kött-, mjölk- eller växtprodukter i bagaget, beställer dem på nätet eller får dem på posten.

Hur bokför man Trepartshandel?

Vid trepartsförsäljning av varor till momsregistrerade personer i andra EU-länder än Sverige är omsättningen momsfri och vid trepartsförsäljning till icke momsregistrerade personer i andra EU-länder än Sverige är omsättningen momspliktig.

En momsfri trepartsförsäljning till en momsregistrerad person i ett annat EU-land än Sverige kräver att leveransen av varorna sker till ett annat EU-land än Sverige och att den säljande redovisningsenheten har tillgång till köparens VAT-nummer, den säljande redovisningsenheten skall även uppge "omvänd betalningsskyldighet" i fakturan. En trepartsförsäljning av varor till en icke momsregistrerad person (privatperson) i ett annat EU-land än Sverige är momspliktig och svensk moms skall tas ut enligt svenska momsregler.

Hur bokför man moms utanför EU?

På företagets inköp och försäljningar ingår det normalt moms som du ska bokföra. Här följer exempel på hur momsen ska konteras på olika inköp och försäljningar samt i samband med momsdeklarationen. Du kan läsa mer om hur du bokför moms och andra transaktioner i vår kompletta bok Bokföring – praktisk handbok med konteringsexempel.

En vara köps med betalkort kopplat till företagskontot för 1 000 kr [1930]. ­Ingående moms [2640] ingår med 200 kr. Nettoutgiften för varuinköp [4000] är alltså 800 kr.