:

Vad gäller vid lönetillägg?

Innehållsförteckning:

 1. Vad gäller vid lönetillägg?
 2. Vilka löneförmåner kan man ha?
 3. Hur mycket ska jag ha i OB ersättning?
 4. Vad räknas som ersättning?
 5. Kan arbetsgivaren ta bort lönetillägg?
 6. Hur mycket kommer lönerna öka 2023?
 7. Hur mycket är en hög lön?
 8. Får man OB om man är timanställd?
 9. Vad brukar ob ligga på?
 10. Vilken ersättning har jag rätt till?
 11. Vilka ersättningar är skattefria?
 12. Kan min chef sänka min lön?
 13. Får man lön om man blir avstängd från jobbet?
 14. Hur mycket är 4 1 i löneökning?
 15. Vad är det minsta man kan få i löneökning?

Vad gäller vid lönetillägg?

Inom ramen för en medarbetares arbetsskyldighet varierar arbetsuppgifter och  ansvarsområden både vad gäller komplexitet och ansvar över tid. En arbetstagare är  skyldig att utföra allt arbete som omfattas av anställningsavtalet, faller inom  kollektivavtalets tillämpningsområde, står i naturligt samband med arbetsgivarens  centrala verksamhet eller faller inom arbetstagarens allmänna yrkeskvalifikationer. I vissa fall kan dock en medarbetare få lönetillägg för viss tid, för specifika uppdrag  eller för ansvarsområden som ligger utanför medarbetarens ordinarie arbetsuppgifter.  För att hantera dessa lönetillägg på ett korrekt sätt har detta regelverk tagits fram. 

Regler för lönetillägg

Vilka löneförmåner kan man ha?

Här går vi igenom sju vanliga löneförmåner som du kan ha nytta av om du inte får upp lönenivån som du önskar.

Enligt Skatteverket är förmåner alla former av ”ersättning för arbete”, förutom lön, som en anställd kan få. Regeln är att en förmån är skattepliktig om det inte särskilt reglerats att den är skattefri. Kontakta gärna Skatteverket om du vill veta vad som gäller för din löneförmån.

Hur mycket ska jag ha i OB ersättning?

Vanligtvis räknas obekväm arbetstid som arbete mycket tidigt på morgonen, på kvällen, under natten och under helgen. Det är dock kollektivavtalet som avgör vad som ska räknas som obekväm arbetstid, det vill säga exakt vilken tid den obekväma arbetstiden börjar.

Eftersom det finns mängder av kollektivavtal så finns det även väldigt skiljande ob-tillägg. Vissa är betydligt högre än andra. Det finns även detaljer som skiljer ersättningarna åt, inte minst att arbetstiderna varierar starkt mellan branscher. Målare har normalt inget ob-tillägg medan de har 100 % efter 12 på lördagen och hela söndagen.

Vad räknas som ersättning?

Du kan få ersättning för inkomstförlust. Beloppet du får är skillnaden mellan den inkomst som du skulle ha haft om skadan inte hade inträffat och den inkomst du fick efter skadan. Du kan inte få brottsskadeersättning för om du förlorat inkomst för att du blivit kallad till polis eller domstol. Den ersättningen kan du få från polis eller domstol.

Kan arbetsgivaren ta bort lönetillägg?

Ett lönetillägg är ett påslag på lönen, förknippat med ett förordnande till en annan tjänst. Viktigt vid lönetillägg är att det finns tydlig skriftlig reglering hur länge det gäller samt vad som gäller om tillägget tas bort.

Fråga: Vad är ett lönetillägg? Är det som en extra löneförhöjning?

Hur mycket kommer lönerna öka 2023?

6 april 2023•Nyhet

Parterna inom industrin har den 31 mars kommit överens om nya avtal och därmed satt det så kallade märket för avtalsperioden 2023-2025 med betydelse för den kommande statliga avtalsrörelsen.

Hur mycket är en hög lön?

Som vi nämnde tidigare spelar utbildning stor roll för vilken lön du kan vänta dig, enligt statistik från Statistiska Centralbyrån (SCB).

Som vi ser här är det stora skillnader i medellön beroende på hur lång utbildning man har. Det är därför mer lämpligt att jämföra dig själv med andra med liknande utbildning som du – för att få en mer rättvis bild över vad en bra lön är.

Det är även viktigt att komma ihåg att dessa medellöner är ett snitt över alla åldrar – och att du därför inte alltid kan vänta dig lika hög lön om du är yngre och ny på arbetsmarknaden.

Får man OB om man är timanställd?

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Att man som arbetstagare ska få ersättning för OB (obekväma arbetstider) är ingen rättighet enligt lag och alltså inget som en arbetsgivare måste betala ut. Ersättning för OB är istället ofta reglerat i kollektivavtal mellan en arbetsgivare och fackförbund. Ersättningens storlek och vid vilka arbetstider det ska utgå styrs då av vad man har avtalat om i kollektivavtalen.

Vad brukar ob ligga på?

 • Det står för ersättning för obekväm arbetstid, alltså tider på dygnet när de flesta andra inte arbetar, som kvällar, nätter och helger.
 • Ob-ersättning betalas ut som en procentsats av lönen. Har du 100 procent ob får du alltså dubbel så mycket i lön den timmen.
 • Om det inte finns kollektivavtal mellan facket och din arbetsgivare finns ingen garanti för att du ska få ob-ersättning.

Vilken ersättning har jag rätt till?

Du kan få ersättning för inkomstförlust. Beloppet du får är skillnaden mellan den inkomst som du skulle ha haft om skadan inte hade inträffat och den inkomst du fick efter skadan. Du kan inte få brottsskadeersättning för om du förlorat inkomst för att du blivit kallad till polis eller domstol. Den ersättningen kan du få från polis eller domstol.

Vilka ersättningar är skattefria?

I denna anvisning behandlas ersättningar för resekostnader i arbetet och skattebehandlingen av dessa ersättningar.

I anvisningen går man först igenom de alternativa sätten med vilka arbetsgivaren kan beakta kostnader för en resa som löntagaren gjort. Därefter behandlas olika resor som har samband med arbetet i mer detalj.

Arbetsresor ger ofta upphov till olika kostnader, såsom färdkostnader, logikostnader och ökade levnadskostnader. Arbetsgivaren kan betala kostnader som orsakats av arbetsresor antingen till löntagaren (se kapitel 2.3) eller direkt till tjänsteleverantören, t.ex. ett hotell (se kapitel 2.2).  Det är även möjligt att arbetsgivaren inte ersätter kostnaderna till löntagaren, varmed kostnaderna helt eller delvis belastar löntagaren (se kapitel 2.4).

Begreppet egentlig arbetsplats har definierats i 72 b § i ISkL. Med egentlig arbetsplats avses den plats där den skattskyldige stadigvarande utför sitt arbete. Den kan vara till exempel arbetsgivarens kontor, en affärslokal, en industrihall eller ett byggarbetsplatsområde.

Exempel 7: En konsult arbetar dagligen på sin arbetsgivares kontor i Helsingfors centrum och sporadiskt på arbetsgivarens kunders verksamhetsställen. Kontoret är hens egentliga arbetsplats.

Kan min chef sänka min lön?

Fråga:

Jag är anställd på ett nyligen fusionerat bolag och kommer från det uppköpta bolaget. Min chef vill nu sänka min lön. Sedan tidigare har jag en lönemodell med fast lön + bonus. Den nya lönemodellen för min del, en 70-30-modell där jag, om jag når mina mål, får samma mållön som min tidigare fasta lön. Bonusen är på a konto och beräknas årsvis.

Får man lön om man blir avstängd från jobbet?

I tjänsten Räkna ut din skatt kan du enkelt göra en skatteberäkning. Du kan använda tjänsten om du till exempel har sålt en bostad, funderar på att flytta, har ett företag eller om du helt enkelt är nyfiken på din skatt. Du kan också räkna ut hur mycket rot- eller rutavdrag du kan få.

Hur mycket är 4 1 i löneökning?

Första året i det nya avtalet höjs lönerna med 4,1 procent, andra året med 3,3 procent.

Därmed växlar löneökningarna upp jämfört med den takt kring 2,5 procent per år som har gällt på senare år. Men inte tillräckligt för att kompensera de anställda för de snabba prisökningarna.

Vad är det minsta man kan få i löneökning?

Om din arbetsplats omfattas av ett kollektivavtal har du oftast rätt till löneökning. I samband med detta brukar du även ha rätt till ett lönesamtal. När och hur mycket din lön ska justeras framgår i ditt kollektivavtal.

I de flesta avtal revideras lönen en gång per år.

Om din arbetsgivare inte är bunden till något kollektivavtal måste du själv komma överens med arbetsgivaren om när lönen ska revideras. Detta bör även finnas skrivet i anställningsavtalet. Framgår det inte av anställningsavtalet är det inte säkert att du har rätt till någon löneökning.