:

Kan en mamma få ensam vårdnad?

Innehållsförteckning:

 1. Kan en mamma få ensam vårdnad?
 2. Vad krävs för att man ska få ensam vårdnad?
 3. Kan mamman neka delad vårdnad?
 4. Hur stor är chansen att få ensam vårdnad?
 5. Kan familjerätten besluta om ensam vårdnad?
 6. Vem vinner oftast en vårdnadstvist?
 7. Hur lång tid tar det att få ensam vårdnad?
 8. Har mamman rätt till hela barnbidraget?
 9. Vill inte lämna mitt barn till pappan?
 10. Vad är en olämplig förälder?
 11. Måste man vittna i en vårdnadstvist?
 12. Vilka bidrag kan man få som ensamstående mamma?
 13. Får pappan bara ta barnet från mamman?
 14. Vilken ålder får barn bestämma var de vill bo?
 15. Vad krävs för att vinna en vårdnadstvist?
 16. Varför är mamman ensam vårdnadshavare?
 17. Vad är grunden för ensam vårdnad?
 18. Hur krävs det för att få ensam vårdnad?
 19. Kan föräldrarna ha en ensam vårdnad?
 20. Kan föräldrarna ha en ensam vårdnad?
 21. Vilka är blanketter för ansökan om ensam vårdnad?
 22. Vad är ensam vårdnad eller enskild vårdnad?

Kan en mamma få ensam vårdnad?

Hej och tack för din fråga!

Frågor om vårdnad regleras i 6 kap föräldrabalken (FB).

Vad krävs för att man ska få ensam vårdnad?

Som vi redan nämnt krävs särskilda skäl för att du ska få ensam vårdnad om ditt barn. Det finns ingen konkret definition i lagstiftningen som förklarar exakt vad särskilda skäl innebär, men tittar man på förarbeten och rättspraxis kan man se att tre kriterier är framträdande när rätten fattar sitt beslut - föräldrarnas lämplighet, samarbetssvårigheter och umgängessabotage.

Kan mamman neka delad vårdnad?

Hej, tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!

Förutsättningar i mitt svar

Hur stor är chansen att få ensam vårdnad?

Om samarbetet med den andra föräldern kring vårdnaden om ert barn inte fungerar, hur mycket du än försöker, eller om den andra föräldern enligt dig inte är förmögen att ta sitt ansvar för vårdnaden, till exempel på grund av missbruk eller psykisk ohälsa, kan du ansöka om ensam vårdnad om barnet.

När du vill ansöka om ensam vårdnad bör du först vända dig till den andra föräldern och förklara hur du tänker kring vårdnaden och varför du vill ha ensam vårdnad. Det bör göras klart att umgänget med barnet inte påverkas i någon större utsträckning av vem som har vårdnaden. Barnets rätt till regelbundet umgänge med båda föräldrarna kvarstår oavsett om vårdnaden är ensam eller gemensam.

Tänk också på att du ser till vad som är bäst för barnet. Om du är övertygad om att det bästa för barnet är att du ensam ansvarar för vårdnaden, ska du definitivt ansöka om ensam vårdnad. Kontakta oss så hjälper vi dig att skicka in en stämningsansökan till tingsrätten.

Det är viktigt att vi i din stämningsansökan anför goda skäl till varför du vill ha ensam vårdnad, och viktigast av allt är att vi kan visa att det är det bästa för barnet. Det gäller alltså att du på goda grunder kan hävda att den andra föräldern brustit i sitt ansvar för vårdnaden, genom att till exempel förhindra beslut på grund av ointresse. Det är också bra om du kan visa på att du verkligen försökt få samarbetet att fungera.

Tingsrättens utgångspunkt är alltid att döma till fortsatt gemensam vårdnad, eftersom det i de flesta fall anses vara det bästa för barnet. Det bör alltså finnas synnerliga skäl till att besluta om ensam vårdnad. Ett sådant skäl är just att samarbetet kring vårdnaden inte fungerar. Tingsrätten kommer då att ta hänsyn till vem som bär den största skulden för att samarbetet inte fungerar.

Att ha ett erfaret juridiskt ombud vid sin sida är mycket viktigt vid en vårdnadstvist. Det är en jobbig process för alla inblandade och att ha någon som kan föra ens talan och anföra goda bevis för sin sak är guld värt.

Kan familjerätten besluta om ensam vårdnad?

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Som jag förstår din fråga undrar du om din vårdnad kan förändras för att pappan ändrat sig och kommit ur från rehab, möjligtvis även "nykter/ren". Jag kommer först berätta vad man tar hänsyn till när man beslutar om vårdnad. Du är säkert bekant med detta i och med att ni redan varit i en vårdnadsprocess hos familjerätten men det kan ge dig lite ledning i att själv anta vad som kan väntas.

Vem vinner oftast en vårdnadstvist?

I vårdnadstvister finns inga exakta rätta svar eller absoluta sanningar, avseende hur målet kommer avslutas eller vad domstolen kommer döma. Målet i många vårdnadstvister är att se till att föräldrarna kommer överens kring barnet. Ibland gör inte föräldrar det och domstolen måste avgöra målet. Vid dessa tillfällen är det tyvärr förekommande att föräldrar ljuger om varandra för att själva framstå som bättre. Om den andra föräldern till ditt barn ljuger om dig och/eller anklagar dig för något som inte har hänt så måste du besvara det och bevisa för rätten att det är falska anklagelser. Du kan motbevisa den andra föräldern genom till exempel vittnen som kan berätta hur allt ligger till, eller framföra andra typer av bevis som styrker din version av historien. Om den andra föräldern ljuger till den grad att tvistens utgång påverkas kan hen dömas för mened. Mened är något som man kan dömas för om man i domstol först avlägger en vittnesed och därefter ljuger på ett sätt som påverkar domstolens beslut. Oftast vittnar inte parterna under ed under en vårdnadstvist, men ibland förekommer det.

Barnets bästa sätts alltid i fokus, och barnet mår oftast bäst av att ha kontakt med båda föräldrarna. Det är också något som domstolen har som utgångspunkt. Man lägger även stor vikt vid föräldrarnas förmåga att samarbeta. Det är viktigt att visa att man som förälder är engagerad i sitt barns framtid. Om rätten anser att det finns olösta konflikter mellan föräldrarna som gör att samarbetet kring barnet fungerar dåligt, så slutar ofta tvisten med att den ena föräldern får ensam vårdnad. Därför är det alltid bäst att ta tag i en konflikt tidigt i stället för att bara hoppas att allt ordnar sig längre fram. Nedan kommer vi att gå igenom vilka rättigheter du som pappa har vid en vårdnadstvist samt vad du kan göra om du anser att den mamman talar osanning.

Hur lång tid tar det att få ensam vårdnad?

Filmen handlar om vårdnadstvister och vad barnets bästa betyder när domstolen dömer i en vårdnadstvist. En medelålders kvinna framför en kamera. Hon är i en förhandlingssal på domstolen.

Barnets bästa i fokus - en film om vårdnadstvist.

Har mamman rätt till hela barnbidraget?

Utbetalningen av barnbidrag har blivit mer jämställd till följd av lag-ändringen om delat barnbidrag. I december 2015 delades barnbidraget för 56 procent av alla barn födda efter lagändringen den 1 mars 2014. Men många väljer att barnbidraget betalas i sin helhet till en förälder, oftast till mamman.

Denna uppföljning visar också att det är en högre andel av de föräldrar som får sitt första barn efter lagändringen som delar på utbetalningen av barnbidraget, än föräldrar som har barn sedan tidigare.

Vill inte lämna mitt barn till pappan?

Hej och tack för din fråga,

Reglerna om umgänge finns i föräldrabalken. Enligt dessa regler är det dottern som har rätt till umgänge med sin pappa. Antingen kan föräldrarna komma överens om hur mycket umgänge som dottern ska ha med pappan eller så kan en domstol besluta om umgänge. Om dottern ska ha umgänge med pappan eller inte beror på vad som är bäst för dottern. Generellt sett är det bäst för henne att ha kontakt med båda föräldrarna, men också att inte riskera att fara illa.

Vad är en olämplig förälder?

Domstolen kommer alltid ha barnets bästa som utgångspunkt när de fattar beslut i frågor som rör barns vårdnad, boende och umgänge. En lämplig vårdnadshavare enligt lagstiftningen kan ge sitt barn ett tryggt och stabilt liv samt en god fostran.

Det finns ingen direkt definition på vad som är en olämplig vårdnadshavare, men rätten lägger extra stor vikt vid vissa faktorer som är extra betydelsefulla vid frågor om barnets vårdnad:

 • Om föräldern har ett missbruk av till exempel alkohol, droger eller lider av allvarlig psykisk sjukdom som går ut över barnet.
 • Om föräldern utsätter barnet eller någon annan familjemedlem för övergrepp, fysiskt eller psykiskt våld.
 • Om föräldern lever i en miljö som kan vara riskfylld för barnet.
 • Om föräldern inte tar hand om barnet vad gäller känslomässig anknytning, vägledning, gränssättning och därmed brister i sin omsorg om barnet.
 • Om föräldern tidigare har fört bort eller hållit kvar barnet olovligen eller om det finns en risk för att detta ska hända. 

Måste man vittna i en vårdnadstvist?

Filmen handlar om vårdnadstvister och vad barnets bästa betyder när domstolen dömer i en vårdnadstvist. En medelålders kvinna framför en kamera. Hon är i en förhandlingssal på domstolen.

Barnets bästa i fokus - en film om vårdnadstvist.

Vilka bidrag kan man få som ensamstående mamma?

Om du inte bor med barnets andra förälder och han eller hon inte betalar underhållsbidrag kan du ansöka om underhållsstöd från Försäkringskassan.

Om du adopterar ett barn ensam eller som ensamstående kvinna får barn genom artificiell insemination kan barnet ha rätt till underhållsstöd.

Underhållsstöd är ett fast belopp som Försäkringskassan betalar varje månad till den förälder som barnet bor permanent hos. Beloppet beror på barnets ålder. Det är 1 673 kronor från och med den månad barnet fyller 7 år, därefter 1 823 kronor tills barnet fyller 15 år och därefter 2 223 kronor.

Får pappan bara ta barnet från mamman?

I Sverige är det fortfarande mamman som får automatisk vårdnad över barnet oavsett om hon är gift eller inte. Pappan får endast automatisk vårdnad om barnet om han är gift med barnets mamma. Som far till barnet har man alltid rätt till umgänge med sitt barn men är man inte vårdnadshavare har man inte rätt till att vara delaktig i beslut gällande barnet.

Vid vårdnadstvister behöver båda parter representeras av ett juridiskt ombud. Ett exempel är Magnusson Law Sverige som erbjuder flera juridiska tjänster inklusive rådgivning och representation vid vårdnadstvister. När föräldrarna inte är gifta kan det krävas ett faderskapstest för att bevisa att mannen verkligen är barnets fader.

Vilken ålder får barn bestämma var de vill bo?

Det är vårdnadshavarna som bestämmer var barnet ska bo. Barnet har dock rätt att vara med och fundera och säga sin mening om hur hen ska bo. Av 6 kapitlet föräldrabalken och domstolspraxis framgår att barns åsikter och vilja ska väga allt tyngre ju äldre de blir. Från det att barn är cirka 12 år gamla krävs i allmänhet starka skäl för att frångå barnets egen åsikt om boendet. Om en trettonåring verkligen inte vill bo hos en av föräldrarna är det svårt att tvinga hen att göra det.

Om föräldrarna har gemensam vårdnad om barnet och kan komma överens anses det föräldrarna är överens om i allmänhet vara det som är bäst för barnet. Detsamma gäller om barnet har en ensam vårdnadshavare.

Vad krävs för att vinna en vårdnadstvist?

Föräldrabalkens utgångspunkt är att det oftast är till barnets bästa om föräldrarna har gemensam vårdnad om barnet. Om en gemensam vårdnad inte är förenlig med barnets bästa, ska den gemensamma vårdnaden upplösas och en av föräldrarna ensam anförtros vårdnaden om barnet. Det är alltid vad som är bäst för barnet som avgör hur vårdnaden ska se ut. Domstolen tar ingen hänsyn till att det känns mest rättvist för föräldrarna om vårdnaden är gemensam.

Ett skäl för att upplösa den gemensamma vårdnaden kan vara att föräldrarna har en djupgående konflikt som inte kan förväntas bli löst i närtid och som går ut över barnet t.ex. på så sätt att viktiga beslut om barnet inte blir fattade inom rimlig tid. Ett annat skäl för att upplösa den gemensamma vårdnaden kan vara att den ena föräldern är olämplig som vårdnadshavare. Om båda föräldrarna motsätter sig gemensam vårdnad, är domstolen dessutom tvungen att lösa upp den gemensamma vårdnaden och ge en av föräldrarna ensam vårdnad.

Varför är mamman ensam vårdnadshavare?

Om ett barns föräldrar är ogifta vid barnets födelse är mamman ensam vårdnadshavare. Det innebär att hon ensam har rätt att besluta om allt som har med barnets vårdnad att göra. När sambor får barn blir mamman automatiskt ensam vårdnadshavare.

Vad är grunden för ensam vårdnad?

Våld riktat mot barnet, den andre föräldern eller allvarligt missbruk kan också vara grund för ensam vårdnad. Ensam vårdnad används inte för att två föräldrar ”tjafsar” med varandra.

Hur krävs det för att få ensam vårdnad?

För att få ensam vårdnad krävs det i princip att den ena föräldern diskvalificerat sig genom att ej medverka eller kanske till och med helt motsätta sig gällande viktiga beslut angående barnen samt att detta beteende då drabbat barnet självt.

Kan föräldrarna ha en ensam vårdnad?

Ensam vårdnad när föräldrarna är överens. Är föräldrarna ense om att endast en av dem ska ha vårdnaden har de två alternativ. De kan antingen ingå ett avtal om att en av dem ska ha ensam vårdnad eller vända sig till domstol och begära att en av dem ska beviljas ensam vårdnad.

Kan föräldrarna ha en ensam vårdnad?

 • Ensam vårdnad när föräldrarna är överens. Är föräldrarna ense om att endast en av dem ska ha vårdnaden har de två alternativ. De kan antingen ingå ett avtal om att en av dem ska ha ensam vårdnad eller vända sig till domstol och begära att en av dem ska beviljas ensam vårdnad.

Vilka är blanketter för ansökan om ensam vårdnad?

 • Formulär och blanketter för ansökan om ensam vårdnad. Det finns inte några särskilda formulär eller blanketter för ensam vårdnad som en förälder måste fylla i för att ansöka om ensam vårdnad. Som framgått finns det två möjligheter att få ensam vårdnad – genom avtal vilket måste godkännas av socialnämnden eller genom dom från domstol.

Vad är ensam vårdnad eller enskild vårdnad?

 • Ensam vårdnad, eller enskild vårdnad som det ibland benämns, innebär att endast en av föräldrarna är vårdnadshavare för barnet. Att en förälder har ensam vårdnad är ovanligt. Huvudregeln enligt svensk rätt är att föräldrarna ska ha gemensam vårdnad om sina barn.